MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

27.7.2016

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v Dom podiplomcev je odprt do 22. septembra


Dodatne informacije:
 
http://www.stud-dom-lj.si/bivanje/razpisi
 
Predvidoma bo več prostih sob kot prijav. Bistveno je, da se prijavite pravočasno, ker prijav po 22. septembru ne bodo upoštevali. 
 
Študenti, ki niso zaposleni, se morajo prijaviti do 16. avgusta na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2016/2017  
20.7.2016

Institut "Jožef Stefan" ima še nekaj prostih mest za mlade raziskovalce za doktorski študij

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:
ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali 
ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju prve stopnje (brez diplome)  in podiplomskem študiju druge stopnje (brez diplome) najmanj 8,00, ali 
ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali 
glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini in 
da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz prve ali druge alineje oz. od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri čemer se pet letno obdobje računa do 30. 9. tekočega leta; če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se obdobje od zagovora diplome oz. magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto. 
 
Prijava je odprta do 10. avgusta, več informacij na:
 
https://www.ijs.si/ijsw/Mladi%20raziskovalci%2C%20štipendije  
 

18.7.2016

Tečaj ERCA za doktorske študente bo v Grenoblu med 11. 1. 2017 in 9. 2. 2017, prijava je odprta do 18. 9. 2016.

Informacije in registracija na:
http://erca-school.eu 
 
Če se želite prijaviti, kontaktirajte dekanjo MPŠ prof. Mileno Horvat na milena.horvat@ijs.si
15.7.2016
Vlada je sprejela uredbo o sofinanciranju doktorskega študija

Ministrstvo bo predvidoma razpis objavilo avgusta.

Po uredbi se šolnina sofinancira za študente:

– vpisane v 1., 2. ali 3. letnik;
– ki še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
– ki iz javnih sredstev še niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to ali so doktorski študij končali ali ne;
– ki imajo izbranega mentorja, ki izpolnjuje pogoje iz uredbe.

10.7.2016
Razpis Študentskega doma Ljubljana za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2016/2017

Razpis je odprt do 16. 8. 2016. Prijavi se lahko državljan Republike Slovenije, ki ni v delovnem razmerju, samozaposlen oziroma samostojni podjetnik.

Za mlade raziskovalce bo imel Študentski dom Ljubljana poseben razpis za bivanje v Domu podiplomcev, ki bo predvidoma odprt do 22. 9. 2016.

Več informacij: http://www.stud-dom-lj.si/bivanje/razpisi 

24.6.2016

Matjaž Humar, ki je doktoriral na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, je bil s predlogom projekta "Live and Edible Photonics" v močni konkurenci izbran za projekt direktorjevega sklada za leto 2016.

Čestitamo!

 
22.6.2016
MPŠ dobrim kandidatom, ki se bodo vpisali na študij, ponuja možnost sofinanciranja šolnine in štipendije v okviru dogovorov z industrijskimi partnerji.

Zainteresirani kandidati na info@mps.si pošljite CV, dokazilo o predhodni izobrazbi ter motivacijsko pismo z opisom raziskovalnega področja, ki vas posebej zanima.

23.12.2015
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil javni razpis za štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2016.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek 7. 10. 2016.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje podiplomskega (magistrskega ali doktorskega) študija s področja naravoslovja, tehnike ali medicine.

Štipendija se dodeli za:
- šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto in
- življenjske stroške v skupni višini 8.400,00 EUR letno.

Za več informacij kliknite tukaj.

 

30.6.2014
Predvidene seje senata MPŠ:
7. junij 2016
12. julij 2016
6. september 2016
11. oktober 2016
15. november 2016
13. december 2016
17. januar 2017
14. februar 2017
14. marec 2017
11. april 2017
16. maj 2017

Gradivo za sejo sprejemamo do 15 dni pred sejo do 12. ure (opoldne).
Predvideni datumi promocij novih doktorjev in magistrov so 20. junij 2016, 21. december 2016 in 20. junij 2017.
 
25.3.2014

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana je pridobila Erasmus univerzitetno listino za obdobje 2014-2020 in je vključena v program ERASMUS, ki omogoča bilateralne izmenjave študentov in profesorjev.

Kandidate za izmenjavo prosimo, da v celoti izpolnijo obrazec za bilateralno pogodbo (med dokumenti za sodelavce) in da javijo v tajništvo MPŠ (info@mps.si) informacijo o kontaktni osebi na tuji univerzi ter o predvidenem obdobju izmenjave.

Predloge za izmenjavo v posameznem študijskem letu bo obravnaval senat MPŠ do porabe odobrenih sredstev.

Strategija vključevanja Erasmus aktivnosti MPŠ (Erasmus Policy Statement), Erasmus listina in osnutek bilateralnega sporazuma o izmenjavi študentov in profesorjev so objavljeni med dokumenti za sodelavce.

Več informacij: http://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx