MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Prijava na študij


PRIJAVA NA ŠTUDIJ 2015/2016

Prijava na študij za študijsko leto 2015/2016 bo odprta 31. maja 2015.

Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe se na razpis prijavijo v dveh rokih:

1. prijavni rok: Prvo vpisno obdobje traja od 31. maja do 15. septembra 2015.
2. prijavni rok: Drugo vpisno obdobje traja od 16. septembra do 30. septembra 2015.

Poleg elektronske prijave pošljite kandidati za prvi vpis po pošti (z oznako: PRIJAVA ZA VPIS) naslednje priloge in morebitna dodatna dokazila najkasneje do 15. septembra:

1. Natisnjena podpisana prijava iz eVŠ
2. kratek življenjepis (CV)
3. diploma oziroma dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi (če listina ni iz Slovenije, kandidat priloži izpolnjen obrazec N, ki se nahaja na
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/ENIC-NARIC_center/obrazec_N__navodila_in_seznam-ENG.pdf)
4. utemeljitev vpisa z navedbo študijskega programa in s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati (na eni strani)
5. potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami ter izračunano povprečno oceno (na dosedanjih študijih)
6. priporočila (neobvezno)
7. dokazilo o delovnih izkušnjah (neobvezno)
8. 2 sliki (35 x 42 mm)

Kandidati morajo pred vpisom opraviti pogovor s predstojnikom študijskega programa, predlagati mentorja in v primeru vpisa v 1. letnik pripraviti predlog izbora predmetov, ki je usklajen s predlaganim mentorjem. 

Termini za pogovore s predstojniki študijskih programov bodo objavljenio naknadno na spletni strani.

Vrste študija

Na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (MPŠ) se izvaja:

Temeljni cilji študija

Temeljni cilji študija so usposobiti kandidata za:

  • samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo,
  • delo na aplikativnih projektih v industriji,
  • obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja,
  • mednarodno povezovanje raziskovalnega in razvojnega dela,
  • reševanje problemov pri prenosu in adaptacij novih tehnologij,
  • izvajanje vodstvenih funkcij na področju poslovanja, upravljanja, vodenja raziskav in raziskovalnega managementa.

Načini in oblike študija

Študij se izvaja praviloma kot redni študij. Zasnovan je na kreditnem sistemu ECTS. Kandidati sami s pomočjo mentorja izberejo izbirne predmete in teme seminarskih nalog. Študij predvideva različne oblike dela: predavanja, seminarje, laboratorijske vaje, seminarske vaje, individualno raziskovalno delo in projektno delo na obravnavi konkretnih primerov iz poslovne prakse domačih in tujih podjetij.

Študij je sestavljen iz treh sklopov:

I. Splošna in specialna znanja iz področij posameznih študijskih programov
Ta sklop omogoča pridobivanje posebnih znanj ter obvladovanje metod in tehnik v izbranih disciplinah ter na interdisciplinarnih področjih.
II. Splošna znanja prava, managementa in trajnostnega razvoja
Ta del je namenjen širjenju in poglabljanju znanja o domačih in svetovnih vidikih trajnostnega razvoja ter načrtovanju in vodenju razvojnih projektov.

Študij v sklopih I in II je organiziran predvsem v obliki predavanj vabljenih vodilnih domačih in tujih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev ter seminarskih razprav, ki jih vodijo izvedenci iz domače in tuje industrije. V sklopu I so podiplomski študenti lahko vključeni tudi v izbrane dele programov sodelujočih univerz iz tujine.

III. Raziskovalno delo
Ta sklop omogoča obvladovanje sodobnih specifičnih raziskovalnih metod in tehnik na področju študija ter v sodelovanju z industrijo ciljno usposablja za potrebe izvajanja in uprave vrhunskih znanj v industriji.

Šolnina

Šolnina za en letnik za nove (bolonjske) študijske programe za prvič vpisane po 1. 1. 2011 znaša 3.960 EUR.

Šolnina pokriva stroške pedagoškega dela in organizacije.

Ker je MPŠ raziskovalno utemeljena podiplomska šola, so vsi podiplomski študenti vključeni v raziskovalno delo v sklopu domačih, mednarodnih ali industrijskih raziskovalnih projektov.

Trajanje študijskega leta

Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra.

Delo v zimskem semestru se prične 15. 10. 2014 in traja do 31. 1. 2015. Delo v poletnem semestru se prične 1. 3. 2015 in traja do 15. 6. 2015.

Študijski koledar za študijsko leto 2014/2015 določa razpored organiziranega pedagoškega dela in izpitna obdobja kot sledi:

Študijski koledar 2014/2015
REDNO VPISNO OBDOBJE
1.10.2014 - 15.10.2014

ZIMSKI SEMESTER:

15.10.2014 - 31.1.2015

ZIMSKO IZPITNO OBDOBJE: 1.2.2015 - 28.2.2015
POMLADNI SEMESTER: 1.3.2015 - 15.6.2015
POMLADNO IZPITNO OBDOBJE: 16.6.2015 - 15.7.2015
JESENSKO IZPITNO OBDOBJE:

1.9.2015 - 30.9.2015