MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Internetna omrežja in tehnologije (IKT2)

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Borka Jerman-Blažič
doc. dr. Tomaž Klobučar

Cilji:

V zadnjem obdobju se je pomembnost informacijsko komunikacijskih sistemov izjemno povečala. Ti sistemi se vedno bolj uporabljajo v poslovnem svetu, zasebnem in javnem sektorju in v vsakodnevnem življenju. Uporaba teh sistemov je privedla do njihove prepletenosti, ki jo danes razumemo kot najbolj pomembno informacijsko infrastrukturo. Poleg komunikacij kot splošne dobrine, so ti sistemi postali izredno pomembni viri na različnih področjih, kot so transport, energetika, finance, javno zdravstvo in sistemi nujnega obveščanja.

Temeljna tehnologija pri zagotavljanju te komunikacijske infrastrukture na raven omrežja je internetna tehnologija ali skladovnica protokolov TCP/IP.

Osnovni cilj tega predmeta je posredovanje teoretičnega in praktičnega znanja o temeljih internetnih omrežij in internetnih tehnologij prenosa podatkov.

Pridobljeno znanje bo omogočilo študentom nadaljnje raziskave in razvoj na področju informacijskih infrastruktur slonečih na Internetu in aplikacijah.

Vsebina:

I. del
Temelji pojmi o informacijski infrastrukturi
Osnovne tehnike povezovanja in delovanja informacijske infrastrukture

Gradniki omrežij, naprave in sistemi

Struktura in lastnosti komunikacijskih protokolov: povezavni in nepovezavni protokoli, povezava med protokoli in storitvami

Referenčni modeli in arhitekture: primerjava ISO/OSI in TCP/IP

Sodobna telekomunikacijska omrežja (mobilna, brezžična, omrežja tretje generacije)
Hrbtenična in dostopovna omrežja

II. del
Internet in protokoli skladovnice TCP/IP
Ethernet in ostali protokoli podatkovne linije
IP protokol in ostali protokoli sloja IP
TCP protokol in ostali protokoli sloja TCP
IPv6
Arhitektura, naslavljanje, sistem imenskega prostora, preslikave naslovov,
Protokoli za usmerjanje prometa, avtonomni sistemi

III. del
Protokoli aplikacijskega dela: imenski prostor interneta, prenos datotek, svetovni splet, elektronska pošta, prenos video podatkov, P2P komunikacija. Senzorska omrežja, Internet predmetov.

IV. del
Administracija in vodenje/upravljanje interneta,
Intelektualna lastnina interneta,
Internacionalizacija storitev, ustanove
Interneta ICANN, ISOC, IETF) in druge (WSIS, OECD).
Družabna omrežja, (WEB 2.0) nove vsebine,
Mobilni internet, uporabniško orientiran internet (W3C).

Temeljna literatura in viri:

• James Martin, TCP/IP Networking, architecture, administration and programming, Prentice Hall 1994
• Barry Nance, Introduction to Networking, D.P.Ewiung, Que, 1996
• P.Willis, Designing and operating Internet networks, Bt.Exact, IEEE, 2001
• Sharon Evans, Telecommunications Network Modelling, Planning and Design, Bt. IEEE, 2003
• Gary Wright, Richard Stevens, TCP/IP Illustrated Vol.1 -2 , Addison Wesley, 1994

Izbrane reference nosilca:

•JERMAN-BLAŽIČ, Borka (ur.), SCHNEIDER, Wolfgang (ur.), KLOBUČAR, Tomaž (ur.). Security and privacy in advanced networking technologies, (NATO science series, Series III, Computer and systems sciences, vol. 193). Amsterdam [etc.]: IOS Press, 2004. VIII, 250 str., ilustr. ISBN 1-58603-430-8.
• PAVLIHA, Marko, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, BOGATAJ JANČIČ, Maja, KLOBUČAR, Tomaž, MATAS, Sašo, VLAČIČ, Patrick, PUHARIČ, Krešimir. Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP): s komentarjem. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2002. 222 str., ilustr. ISBN 86-7061-277-1.
• JERMAN-BLAŽIČ, Aleksej, KLOBUČAR, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Long-term trusted preservation service using service interaction protocol and evidence records. Comput. stand. interfaces. [Print ed.], 2007, vol. 29, no. 3, str. 398-412.
• KLOBUČAR, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Certificate policies and certification practice statements. V: JERMAN-BLAŽIČ, Borka (ur.), SCHNEIDER, Wolfgang S. (ur.), KLOBUČAR, Tomaž (ur.). Advanced security technologies in networking, (NATO ASI series, Series 3, Computer and systems sciences, Vol. 178). Amsterdam: IOS Press: Ohmsha, 2001, str. 63-73.
• KLOBUČAR, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. A formalization and evaluation of certificate policies. Comput. commun. [Print ed.], 1999, vol. 22, str. 1104-1110.
• KLOBUČAR, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. An infrastructure for support of digital signatures. Informatica (Ljublj.), 1999, vol. 23, spec. issue, no. 4, str. 447-481.
• SENIČAR, Vanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. Privacy-enhancing technologies - approaches and development. Comput. stand. interfaces. [Print ed.], 2003, vol. 25, str. 147-158.
• JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. Privacy provision in e-learning standardized systems: status and improvements. Comput. stand. interfaces. [Print ed.], 2005, vol. 27, str. 561-578.
• SAVANOVIć Arso, GABRIJELČIČ Dušan, JERMAN-BLAŽIČ Borka, KARNOUSKOS Stamatis, " An active networks security architecture" , Informatica (Ljublj.), vol. 26, no. 2, str. 211-221, 2002.
• SAVANOVIĆ Arso, JERMAN-BLAŽIČ Borka, " A protocol for adaptive autoconfiguration of active networks" , WSEAS Trans. Comput., vol. 2, str. 78-83, 2003.
• SAVANOVIĆ Arso, JERMAN-BLAŽIČ Borka, BEŠTER Janez, " Neighbour discovery in active networks" , Elektroteh. vestn., letn. 71, št. 3, str. 109-114, 2004.
• CHENG Lawrence, GALIS Alex, Arso Savanović, JERMAN-BLAŽIČ Borka, BEŠTER Janez, " Self-management GRID services - a programmable network apporach" , Lect. notes comput. sci., vol. 3038, str. 141-148, 2004.
• SAVANOVIć Arso, GABRIJELČIČ Dušan, JERMAN-BLAŽIČ Borka, BEŠTER Janez, " Implementation and evaluation of integrity protection facilities for active grids" , Lect. notes comput. sci., vol. 3038, str. 179-186, 2004.
• GABRIJELČIČ Dušan, JERMAN-BLAŽIČ Borka, TASIČ F. Jurij, " Future active Ip netwoks security architecture" , Comput. commun., vol. 28, str. 688-701, 2005.
• JERMAN-BLAŽIČ Borka, " Assessment of the ICT market development through study of web hosting Services in a country" , Organizacija (Kranj), let. 38, št. 10, str. 563-569, 2005.
• LAW Effie Lai-Chong, JERMAN-BLAŽIČ Borka, PIPAN Matija, " Analysis of user rationality and system learnability : performing task variants in user tests" , Behav. inf. technol., vol. 25, [in press], 2006.

Načini preverjanja znanja:

Seminar in ustni izpit.

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit.

Zunanje povezave: