MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Informacijske in komunikacijske tehnologije


Opis programa

Program Informacijske in komunikacijske tehnologije vključuje sodobne telekomunikacijske sisteme, internetna omrežja, multimedijske storitve, medije in tehnologije nove ekonomije, računalniške strukture in sisteme, tehnologije znanja, tehnologije vodenja sistemov ter robotiko. Cilj programa je pridobivanje vrhunskih znanj s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij za problemsko usmerjeno usposabljanje na področju prenosa tehnologij in znanj. Eden od poudarkov programa je uporaba pridobljenih znanj v e-znanosti, ki vključuje uporabo omrežij in močnih računalniških resursov za računalniško podprto upravljanje in prenos znanj ter analizo obsežnih podatkovnih baz/skladišč, ki nastajajo kot rezultat znanstvenih raziskav na področju fizike, biologije, bioinformatike, biokemije in farmakologije, znanosti o okolju, pa tudi družboslovnih (sociologija), ekonomskih in drugih znanosti. Namen programa je usposobiti študente za pridobivanje znanj, njihovo uporabo in prenos vrhunskih znanj informacijskih in komunikacijskih tehnologij za izdelavo zahtevnih tehničnih in industrijskih aplikacij, kot tudi za kakovostno opravljanje funkcij v poslovanju, upravljanju in znanstvenem managementu.

Temeljni cilji programa

Temeljni cilji programa je usposobiti kandidate za:

A)  Splošne kompetence

 • sposobnost samostojnega raziskovalnega dela na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij,
 • sposobnost raziskave, izbire in organizacije informacij kot tudi sinteze rešitev ter predvidevanja njihovih posledic,
 • obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • avtonomnost v strokovnem delu ter odgovorno in kreativno izvajanje aktivnosti,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
 • etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki in regulativi,
 • kooperativnost, delo na skupnih zadolžitvah in problemih v skupini in v mednarodnem okolju.

B)  Predmetnospecifične kompetence

 • poznavanje razvoja računalništva in razumevanje konceptov računalniške arhitekture,
 • poznavanje zgradbe in delovanja glavnih funkcijskih delov računalniških sistemov,
 • poznavanje naprednih računalniških arhitektur, njihovih lastnosti in omejitev z vidika možne uporabe v praksi,
 • poznavanje konceptov in principov rudarjenja podatkov in odkrivanja zakonitosti v podatkovnih bazah,
 • prepoznavanje različnih vrst telekomunikacijskih omrežij ter analiziranje njihovih zmogljivosti in kapacitet, kar je osnova za uvajanje telekomunikacijskih storitev,
 • razumevanje osnovnih fizikalnih pojavov in procesov v telekomunikacijskih sistemih,
 • razumeti delovanje internetnih omrežij,
 • razumeti delovanje sodobnih omrežnih tehnologij,
 • izbrati ter uporabiti pristope in metodologije za obravnavo in upravljanje sistemov, ki slonijo na internetni skladovnici protokolov,
 • identificiranje zahtevnih podatkov in izbira ustreznih orodij, potrebnih za načrtovanje omrežij,
 • nadaljevati raziskovalno-razvojno delo na področju digitalnega prenosa in internetne tehnologije,
 • zmožnost optimiziranja programske opreme ob upoštevanju značilnosti dane računalniške arhitekture,
 • sposobnost integriranja znanja in obvladovanja kompleksnosti pri reševanju specifičnih problemov v računalniških aplikacijah,
 • zmožnost uporabljanja specifičnih tehnik rudarjenja podatkov,
 • zmožnost izdelave aplikacij z orodji za rudarjenje podatkov,
 • zmožnost ocenjevanja in evalvacije rezultatov podatkovnega rudarjenja,
 • poznavanje konceptov zgledovalnega primerjanja in zmožnost interpretiranja in prezentiranja rezultatov primerjanja,
 • pridobitev osnov inženirskega znanja v obliki združevanja obstoječih rešitev.

Raziskovalna področja

Glavnino programa izvajajo sodelavci Instituta »Jožef Stefan« (predvsem sodelavci odsekov s področja računalništva, informatike, elektronike, avtomatike in telekomunikacij) in tuji predavatelji. Vpetost izobraževalnega programa v raziskovalno dejavnost Instituta »Jožef Stefan« je razvidna iz raziskovalnih programov, ki so povzeti kot sledi:

 • Inteligentni sistemi in robotika (ISR) so napredne informacijske vede oz. tehnologije, ki vključujejo naslednja področja: inteligentne sisteme, ambientalno inteligenco, poslovno inteligenco, evolucijsko računanje, kognitivne znanosti, humanoidno in servisno robotiko, robotski vid ter vodenje robotov in sistemov. To so ključne tehnologije, ki omogočajo razvoj informacijske družbe in na znanju temelječe družbe.
 • Tehnologije znanja (TZ) so napredne informacijske tehnologije, ki vključujejo naslednja področja: analiza
  podatkov (rudarjenje tabelaričnih, tekstovnih, spletnih in multimedijskih podatkov), jezikovne tehnologije, semantični splet, upravljanje znanja, podpora odločanja ter večkriterijsko optimiranje in načrtovanje.
 • Napredne internetne tehnologije so napredne informacijske tehnologije, ki vključujejo sisteme in arhitekture prenosa, upravljanje, načrtovanje, povezovanje in vodenje internetnih omrežij, internetne aplikacije kot so: multimedija, spletne tehnologije in rešitve, sistemi iskalnih strojev in iskanja informacij, sistemi prenosa govora in napredne spletne aplikacije. Program predstavi možne usmeritve in aplikacije s področja internetnih tehnologij, kot so elektronsko poslovanje, e-izobraževanje, ezdravje, e-uprava ipd. ter predstavi sisteme za zagotavljanje varnosti in zaščito zasebnosti v komunikacijah in v aplikacijah internetnih tehnologij.
 • Računalniške strukture in sistemi podajo izčrpen pregled z naslednjih področij: področje rekonfigurabilnega računalništva, vključno z rekonfigurabilnimi arhitekturami, načrtovalskimi metodami in aplikacijami, področje o arhitekturnih mehanizmih in izvedbenih tehnikah, ki izkoriščajo drobno in srednje zrnato vzporednost v mikroprocesorjih, področje modeliranja računalniških sistemov s poudarkom na sisteme v realnem času in vgrajene sisteme, področje sočasnega načrtovanja strojne in programske opreme, področje snovanja vgrajenih sistemov ter področje testiranja v elektroniki, vključno z modernimi tehnikami testiranja in principi načrtovanja zmožnosti testiranja.
 • Sodobni koncepti v telekomunikacijah so napredne informacijske tehnologije, ki vključujejo naslednja področja: sodobni koncepti optimizacije telekomunikacijskih sistemov, kognitivna omrežja, fiksno-mobilna konvergenca, več-antenski sistemi, namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah, simulacije v telekomunikacijah.

Shema kreditnih točk

Skupno število kreditov za študij tretje stopnje 180 kreditov
Obvezne učne vsebine
30 kreditov
Izbirni predmeti
30 kreditov
Individualno raziskovalno delo 120 kreditov

Predmeti

1. LETNIK
Obvezni predmeti:
Seminar I (IKT3)
Individualno raziskovalno delo 1

Študent izbere enega od modulov in praviloma vse predmete izbranega modula.

Študent lahko izbere do 6 kreditov izmed spodnjih predmetov:
- Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov (3 KT)
- Koncept trajnostnega razvoja (3 KT)
- Ekonomika za raziskovalce (3 KT)
- Industrijsko ekspertno znanje in projektno delo (3 KT)
- Priprava patentne prijave (3 KT)
- Pisanje raziskovalnih projektov (3 KT)
- Inovacijski management (3 KT)
- Komercializacija tehnologij (6 KT)
- Pisanje znanstvenih dokumentov (3 KT)
- Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki (6 KT)

2. LETNIK
Obvezni predmeti:
Seminar II (IKT3)
Individualno raziskovalno delo 2

3. LETNIK
Obvezni predmeti:
Seminar III (IKT3)
Individualno raziskovalno delo 3 

Ambientalna inteligenca, 5 KT
Ambientalna inteligenca, 5 KT
Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije, 5 KT
Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije, 5 KT
Analiza velikih tekstovnih podatkov in omrežij, 5 KT
Biorobotika, 5 KT
Biorobotika, 5 KT
Digitalna forenzika II, 5 KT
Digitalna forenzika II, 5 KT
Ekonomika za raziskovalce, 3 KT
Evolucijski algoritmi, 5 KT
Evolucijski algoritmi, 5 KT
Heterogena telekomunikacijska omrežja, 5 KT
Heterogena telekomunikacijska omrežja, 5 KT
Humanoidna in servisna robotika, 5 KT
Humanoidna in servisna robotika, 10 KT
IKT podpora v zdravstvenih ekspertnih sistemih na daljavo, 5 KT
IKT podpora v zdravstvenih ekspertnih sistemih na daljavo, 5 KT
Individualno raziskovalno delo 1, 20 KT
Individualno raziskovalno delo 2, 50 KT
Individualno raziskovalno delo 2, 50 KT
Individualno raziskovalno delo 3, 50 KT
Individualno raziskovalno delo 3, 20 KT
Industrijsko ekspertno znanje in projektno delo, 3 KT
Inovacijski management, 3 KT
Inteligentni sistemi in agenti, 5 KT
Inteligentni sistemi in agenti, 10 KT
Inteligentni sistemi vodenja robotov, 5 KT
Inteligentni sistemi vodenja robotov, 5 KT
Interakcija človek-računalnik II, 5 KT
Interakcija človek-računalnik II, 5 KT
Internetna omrežja, 10 KT
Internetna omrežja, 5 KT
Internetne aplikacije in upravljanje, 5 KT
Internetne aplikacije in upravljanje, 5 KT
Internetne tehnologije v poslovanju in izobraževanju, 5 KT
Internetne tehnologije v poslovanju in izobraževanju, 5 KT
Jezikovne tehnologije, 5 KT
Kognitivne znanosti, 5 KT
Kognitivne znanosti, 5 KT
Kognitivni radio in omreženje, 5 KT
Kognitivni radio in omreženje, 5 KT
Komercializacija tehnologij, 6 KT
Komercializacija tehnologij , 5 KT
Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta, 5 KT
Koncept trajnostnega razvoja, 3 KT
Metodologija in evalvacija v tehnologijah znanja, 5 KT
Metodologija in evalvacija v tehnologijah znanja, 5 KT
Modeliranje dinamičnih sistemov, 5 KT
Modeliranje dinamičnih sistemov, 5 KT
Namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah, 5 KT
Namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah, 5 KT
Napredne jezikovne tehnologije, 5 KT
Napredne računalniške strukture in sistemi, 10 KT
Napredni pristopi planiranja in razvrščanja, 5 KT
Napredni pristopi planiranja in razvrščanja, 5 KT
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki, 6 KT
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki, 5 KT
Pisanje raziskovalnih projektov, 3 KT
Pisanje znanstvenih dokumentov, 3 KT
Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti, 5 KT
Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti, 10 KT
Podpora pri odločanju, 5 KT
Podpora pri odločanju, 5 KT
Poslovna inteligenca II, 5 KT
Poslovna inteligenca II, 5 KT
Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov, 3 KT
Priprava patentne prijave , 3 KT
Računalniška ustvarjalnost, 5 KT
Računalniška ustvarjalnost, 5 KT
Računalniške strukture in sistemi, 5 KT
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov, 5 KT
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov, 5 KT
Računska sistemska biologija, 5 KT
Računska sistemska biologija, 5 KT
Robotski vid, 5 KT
Robotski vid, 5 KT
Seminar I, 10 KT
Seminar I (IKT3), 10 KT
Seminar II, 10 KT
Seminar II (IKT3), 10 KT
Seminar III, 10 KT
Seminar III (IKT3), 10 KT
Simulacije telekomunikacijskih sistemov, 5 KT
Simulacije telekomunikacijskih sistemov, 5 KT
Snovanje vgradnih sistemov, 5 KT
Snovanje vgradnih sistemov, 5 KT
Sodobni koncepti v telekomunikacijskih sistemih, 5 KT
Sodobni koncepti v telekomunikacijskih sistemih, 10 KT
Varnost v internetnih tehnologijah, 5 KT
Varnost v internetnih tehnologijah, 5 KT
Več-antenski sistemi, 5 KT
Več-antenski sistemi, 5 KT
Večkriterijsko optimiranje in načrtovanje, 5 KT
Večkriterijsko optimiranje in načrtovanje, 5 KT
Vodenje sistemov in obdelava signalov, 5 KT
Vodenje sistemov in obdelava signalov, 5 KT
Zasebnost in upravljanje z identitetami, zaupanjem in ugledom, 5 KT
Zasebnost in upravljanje z identitetami, zaupanjem in ugledom, 5 KT
null