MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Razpis in prijava na študij

Prijava na študij

Prijava na študij za študijsko leto 2014/2015 je možna preko spletnega obrazca:

 - prijavni obrazec za program Nanoznanosti in nanotehnologije
 - prijavni obrazec za program Informacijske in komunikacijske tehnologije
 - prijavni obrazec za program Ekotehnologija.

Vpisni roki

Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe se na razpis prijavijo v dveh rokih:
1. vpisni rok: Prvo vpisno obdobje traja od 15. maja do 15. septembra 2014.
2. vpisni rok: Drugo vpisno obdobje traja od 16. septembra do 30. septembra 2014 oziroma do zapolnitve vpisnih mest.

Poleg elektronske prijave pošljite kandidati za prvi vpis po pošti (z oznako: PRIJAVA ZA VPIS) naslednje priloge in morebitna dodatna dokazila najkasneje do 15. septembra:

1. kratek življenjepis (CV)
2. diploma oziroma dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi (če listina ni iz Slovenije, kandidat priloži izpolnjen obrazec N, ki se nahaja na
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/ENIC-NARIC_center/obrazec_N__navodila_in_seznam-ENG.pdf)
3. utemeljitev vpisa z navedbo študijskega programa in s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati (na eni strani)
4. potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami ter izračunano povprečno oceno (na dosedanjih študijih)
5. priporočila (neobvezno)
6. dokazilo o delovnih izkušnjah (neobvezno)
7. 2 sliki (35 x 42 mm)

Kandidati morajo pred vpisom opraviti pogovor s predstojnikom študijskega programa, predlagati mentorja in v primeru vpisa v 1. letnik pripraviti predlog izbora predmetov, ki je usklajen s predlaganim mentorjem.

Termini za pogovore s predstojniki študijskih programov so:
- za program Nanoznanosti in nanotehnologije: ponedeljek, 22. september 2014, ob 11. uri,
- za program Informacijske in komunikacijske tehnologije: ponedeljek, 22. september 2014, ob 10. uri,
- za program Ekotehnologija: petek, 26. september 2014, ob 15. uri.

Informativni dan

Prvi informativni dan za vpis bo v povezavi s študentsko konferenco Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana v četrtek, 22. maja 2014, ob 11:30, drugi informativni dan pa v torek, 9. septembra 2014, ob 14. uri v predavalnici MPŠ (N205), Jamova 39, Ljubljana. 

Vpisni pogoji

V prvi letnik študijskega programa druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva v obsegu vsaj 180 KT ali visokošolski študij s tega področja v obsegu vsaj treh let predavanj. Kandidati morajo tudi aktivno obvladati angleščino, kar lahko izkazujejo s certifikati znanja jezika.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo MPŠ, ki določi študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa prve stopnje in obsegajo od 10 do 60 KT. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT s področij naravoslovja, tehnike ali računalništva, se lahko vpiše v drugi letnik druge stopnje in se mu prizna obveznosti v obsegu 60 KT. Ob vpisu se mu individualno določi obvezne izpite v obsegu 18 do 21 KT tako, da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju.

Predvideno število vpisnih mest za posamezen študijski letnik:

  • Nanoznanosti in nanotehnologije: 15
  • Informacijske in komunikacijske tehnologije: 15
  • Ekotehnologija: 15

V primeru omejitve vpisa bo študijska komisija pripravila seznam sprejetih kandidatov na podlagi naslednjih meril:

  • študijski uspeh,
  • uspeh pri izbirnem izpitu, ki vključuje tudi oceno morebitnih nagrad in priznanj, za zaposlene kandidate delovnih izkušenj in priporočil zaposlovalcev, objavljenih in izvedenih del. 

Seznam sprejetih kandidatov odobri Senat MPŠ najkasneje do 15. oktobra v tekočem letu.