MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji lukatarina

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

VPIS 2015/2016

VPIS 2015/2016

Vpis v DOKTORSKI študijski program izvedete preko e-obrazcev na spodnjih povezavah:

-  Nanoznanosti in nanotehnologije
-  Informacijske in komunikacijske tehnologije
-  Ekotehnologija
-  Senzorske tehnologije*

* Program Senzorske tehnologije je v postopku akreditacije. Prijava za vpis bo odprta na doktorski študij, ko bo program akreditiran in vpisan v razvid visokošolskih zavodov.

 

Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe se na razpis prijavijo v dveh rokih:

1. prijavni rok: Prvo vpisno obdobje traja od 31. maja do 15. septembra 2015.
2. prijavni rok: Drugo vpisno obdobje traja od 16. septembra do 30. septembra 2015.
3. prijavni rok: Tretje vpisno obdobje traja do 30. oktobra 2015 oz. do zapolnitve prostih mest.

Poleg elektronske prijave pošljite kandidati za prvi vpis po pošti (z oznako: PRIJAVA ZA VPIS) naslednje priloge in morebitna dodatna dokazila najkasneje do 15. septembra:

1. Natisnjena podpisana prijava iz eVŠ
2. kratek življenjepis (CV)
3. diploma oziroma dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi (če listina ni iz Slovenije, kandidat priloži izpolnjen obrazec N, ki se nahaja na
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/ENIC-NARIC_center/obrazec_N__navodila_in_seznam-ENG.pdf)
4. utemeljitev vpisa z navedbo študijskega programa in s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati (na eni strani)
5. potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami ter izračunano povprečno oceno (na dosedanjih študijih)
6. priporočila (neobvezno)
7. dokazilo o delovnih izkušnjah (neobvezno)
8. 2 sliki (35 x 42 mm)

Kandidati morajo pred vpisom opraviti pogovor s predstojnikom študijskega programa, predlagati mentorja in v primeru vpisa v 1. letnik pripraviti predlog izbora predmetov, ki je usklajen s predlaganim mentorjem. 

Termini za pogovore s predstojniki študijskih programov so:
- za program Nanoznanosti in nanotehnologije: sreda, 23. september 2015, ob 10. uri v predavalnici MPŠ
- za program Informacijske in komunikacijske tehnologije: ponedeljek, 21. september 2015, ob 13. uri v predavalnici MPŠ
- za program Ekotehnologija: torek, 15. september 2015, ob 10. uri v predavalnici MPŠ.

Razpis je v celoti dostopen tukaj.

Informativni dan

Informativni dan bo v torek, 8. septembra 2015, ob 14. uri v predavalnici MPŠ (N205), Jamova 39, Ljubljana. 

Vpisni pogoji

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
– študijski program druge stopnje,  
– enoviti magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami,
– dosedanji (nebolonjski) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, morajo za vpis v študijske programe tretje stopnje opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk individualnega raziskovalnega dela.
 
Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Ob vpisu se takšnemu kandidatu individualno določi obvezne dopolnilne izpite v obsegu do 24 kreditnih točk tako, da pridobi celovita potrebna vstopna znanja. Ti izpiti se določijo iz nabora predmetov doktorskega študijskega programa. Vsota vseh zbranih kreditov iz obveznih dopolnilnih izpitov, individualnega raziskovalnega dela, seminarja za drugi in tretji letnik ter morebitnih izbirnih predmetov po lastnem izboru znaša 120 KT, tako da kandidat skupaj s 60 KT priznanih obveznosti zbere 180 KT.

Predvideno število vpisnih mest za posamezen študijski letnik:

  • Nanoznanosti in nanotehnologije: 25
  • Informacijske in komunikacijske tehnologije: 15
  • Ekotehnologija: 15

V primeru omejitve vpisa na programu  tretje  stopnje bo  študijska komisija pripravila seznam sprejetih kandidatov na podlagi naslednjih meril:
 
- uspeh pri študiju druge stopnje (povprečna ocena študija 10%, ocena magistrskega dela 10%)
- uspeh pri izbirnem izpitu (80%), ki poteka kot pisni ali ustni izpit pred komisijo s področja študijskega programa, ki jo imenuje predstojnik programa. Na izpitu kandidat tudi predstavi svoje  opravljeno znanstveno in strokovno delo, relevantno za izbrani študijski program. Komisija oceni uspeh kandidata pri izbirnem izpitu in posreduje oceno izbirnega izpita skupaj z oceno uspeha pri študiju študijski komisiji, ki razvrsti kandidate za vpis v posamezni letnik posameznega študijskega programa.
 
Glavna merila za oceno znanstvenega dela kandidata pri izbirnem izpitu predstavljajo objave, kot so:
•  izvirni znanstveni članki z recenzijo v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI,
• znanstvena monografija ali samostojni znanstveni sestavek v monografiji,
• dokumentirani objavljeni referati na kongresih, simpozijih in znanstvenih seminarjih.
Komisija na izbirnem izpitu posebej obravnava patente.

Glavna merila za oceno strokovnega dela kandidata pri izbirnem izpitu predstavljajo:  
• poljudno-znanstvena knjiga,
• urednik ali sourednik strokovne revije, knjige,         
• strokovni članek,
• objavljeni prikazi, poročila in ekspertize,
• poljudno strokovni članki,
• ostala dokumentirana strokovna dejavnost po presoji komisije.

Seznam sprejetih kandidatov odobri Senat MPŠ najkasneje do 15. oktobra v tekočem letu.

INOVATIVNA SHEMA ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA - GENERACIJA 2012