Učni načrt predmeta

Predmet:
Gorivne celice
Course:
Fuel Cells
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja
/ 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-611
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
izr. prof. dr. Nejc Hodnik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovensko, angleško
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Izpolnjeni morajo biti pogoji za vpis na doktorski študij.

Student must fulfill the formal requirements for enrolling to the doctoral study program.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Osnove elektrokemije
- Osnove elektrokatalize
- Temelji vodikove ekonomije
- Elektrokemični členi na gorivo (gorivne celice):
* Princip delovanja
* Tipi gorivnih celic
* Tipi elektrolizerjev
- Podrobnejši opis delovanja PEMFC in DMFC gorivnih celic:
* Materiali v PEMFC
* Prispevki k napetosti člena
* Stabilnost in obstojnost katalizatorjev
* Sinteza elektrokatalizatorjev
- Eksperimentalne tehnike za karakterizacijo samih materialov za pretvorbo in shranjevanje energije in njihove učinkovitosti (potenciostat, elektronska mikroskopija, rentgenska praškovna difrakcija, ...)
- Konstrukcija in delovanje PEMFC:
* Elektrode
* Elektrolit (membrana)
* Membransko-elektrodni sklop
* Bipolarne plošče
* Sklad gorivnih celic
- Primerjava z drugimi tehnologijami
- Predstavitev najpomembnejših svetovnih raziskovalnih skupin in industrije
- Predstavitev pomembnih svetovnih dosežkov v zadnjem letu
- Ogled laboratorijev na Kemijskem institutu in ostalih raziskovalnih ustanov v bližnji okolici

- Basics of electrochemistry
- Basics of electrocatalysis
- Foundations of hydrogen economy
- Fuel cells:
* Principles of functioning
* Types of fuel cells
* Types of electrolyzers
- Detailed description of PEMFC and DMFC functioning:
* Materials in PEMFC
* Cell voltage contributions
* Catalyst stability and durability
* Synthesis of electrocatalysts
- Experimental techniques for the characterization of the materials themselves for the conversion and storage of energy and their performance (potentiostat, electron microscopy, X-ray powder diffraction, ...)
- Construction and work of PEMFC:
* Electrode
* Electrolyte (membrane)
* Membrane-electrode assembly (MEA)
* Bipolar plates
* Fuel cell stack
- Comparison with other technologies
- Introduction of the most important global research groups and industry
- Presentation of important global achievements in the last year
- Tour of the laboratories at the National Institute of Chemistry and other research facilities in the area

Temeljna literatura in viri / Readings:

- R. O'Hayre, Fuel Cell Fundamentals, Wiley, 2016
- J. Larminie, A. Dicks, »Fuel Cell Systems Explained«, J. Wiley & Sons, Chicester, 2003
- W. Vielstich, A. Lamm, H. A. Gasteiger, »Handbook of Fuel Cells: Fundamentals, Technology, and Applications«, 4 volumes, J. Wiley & Sons, Chicester, 2003
- S. Hočevar, “Hydrogen production and cleaning from renewable feedstock«, Chapter in a book »Renewable resources and renewable energy : a global challenge M. Graziani, P. Fornasiero (Eds.), Boca Raton [USA]: CRC Press, cop. 2007, str. 157-196.
- S. Hočevar and W. Summers, »Production of Hydrogen« Chapter in a book »Hydrogen Technology« A. Leon, H. Hahn (Eds.), Springer Verlag, 2007/2008 in preparation
- Bard, »Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications« Wiley
- Bagotsky »Fundamentals of Electrochemistry, 2nd Edition« Wiley
- Hodnik, Nejc, Dehm, Gerhard, Mayrhofer, Karl. Importance and challenges of electrochemical in situ liquid cell electron microscopy for energy conversion research. Accounts of chemical research, Sep. 2016, vol. 49, iss. 9, str. 2015-2022

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Študentje spoznajo:
- osnovne poti za pretvorbo energije iz primarnih neobnovljivih in obnovljivih primarnih virov,
- temelje elektrokemije in elektrokatalize gorivnih celic,
- temelje vodikove ekonomije,
- principe delovanja elektrokemičnih členov na gorivo in tipe teh členov,
- delovanje gorivne celice s protonsko izmenjalno membrano (PEMFC),
- s pridobljenim znanjem bodo študenti imeli vpogled v trajnostne tehnologije prihodnosti. Koristno je tako za bazične raziskave, inženirje kot tudi za splošno izobrazbo.

Students acquire:
- introductory knowledge on energy pathways based on non-renewable and renewable primary energy sources,
- basic knowledge of fuel cell electrochemistry and electrocatalysis
- basic knowledge of hydrogen economy,
- knowledge of principles of fuel cell work and classification of fuel cell types,
- knowledge about construction and work of Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFC),
- with the acquired knowledge, students will have an insight into the sustainable technologies of the future. This is useful both for basic research, for engineers, and for general education.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- poznavanje in razumevanje osnov procesov direktne pretvorbe kemične energije v električni tok in toploto,
- poznavanje in razumevanje zgradbe in delovanja elektrokemičnih členov na gorivo (gorivnih celic).

Splošni rezultati:
- razumevanje tehnoloških podlag za vodikovo ekonomijo,
- poznavanje principov delovanja gorivnih celic,
- sposobnost vključevanja v raziskovalno-razvojne projekte na področju gorivnih celic in sistemov z gorivnimi celicami,
- sposobnost oceniti kakšne materiale se uporablja za te namene,
- sposobnost izbire ustrezne karakterizacijske tehnike za poglobljen študij teh materialov,
- sposobnost samostojne priprave projektne naloge.

Predmetno-specifični rezultati:
- študent se je sposoben vključevati v domače in mednarodne RR time v industriji in na akademskih ustanovah in uvajati ter uporabljati tehnologije na podlagi gorivnih celic.

Knowledge and understanding:
- Knowledge and understanding of process fundamentals for the direct chemical energy conversion to electricity and heat,
- Knowledge and understanding of the construction and function of fuel cells.

General Outcomes:
- Understanding of technological basis for hydrogen economy,
- Knowledge of fuel cells function principles,
- Capability of work in R&D project teams in the field of fuel cells and fuel cell systems,
- Capability of choosing the appropriate materials for electrochemical energy conversion application,
- Ability to choose the appropriate characterization techniques for an in-depth study of these materials,
- Capability to prepare individual project.

Course Specific Results:
- This course prepares students to work in R&D teams in industry and academic institutions at home and abroad and to implement and use fuel cell based technologies.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja in seminarji, konzultacije, individualno delo s študenti

Lectures and seminars, consultations, individual work with students

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
60 %
Seminar
Ustni izpit
40 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. GATALO, Matija, BONASTRE, Alejandro M., MORIAU, Leonard, BURDETT, Harriet, RUIZ-ZEPEDA, Francisco, HUGHES, Edwin, HODGKINSON, Adam, ŠALA, Martin, PAVKO, Luka, BELE, Marjan, HODNIK, Nejc, SHARMAN, Jonathan, GABERŠČEK, Miran. Importance of chemical activation and the effect of low operation voltage on the performance of Pt-alloy fuel cell electrocatalysts. ACS applied energy materials, ISSN 2574-0962, 27 Jun. 2022, vol. 5, iss. 7, str. 8862%8877, doi: 10.1021/acsaem.2c01359. [COBISS.SI-ID 114213891]
2. GATALO, Matija, BELE, Marjan, RUIZ-ZEPEDA, Francisco, ŠEST, Ervin, ŠALA, Martin, KAMŠEK, Ana Rebeka, MASELJ, Nik, GALUN, Timotej, JOVANOVIČ, Primož, HODNIK, Nejc, GABERŠČEK, Miran. A double-passivation water-based galvanic displacement method for reproducible gram-scale production of high-performance platinum-alloy electrocatalysts. Angewandte Chemie : International edition, ISSN 1433-7851. [Print ed.], 16 Sep. 2019, vol. 58, iss. 38, str. 13266 -13270. https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201903568, doi: 10.1002/anie.201903568. [COBISS.SI-ID 6648858]
3. EHELEBE, Konrad, SCHMITT, Nicolai, SIEVERS, Gustav, JENSEN, Anders W., HRNJIĆ, Armin, COLLANTES JIMÉNEZ, Pablo, KAISER, Pascal, GEUß, Moritz, KU, Yu-Ping, JOVANOVIČ, Primož, HODNIK, Nejc, et al. Benchmarking fuel cell electrocatalysts using gas diffusion electrodes : inter-lab comparison and best practices. ACS energy letters, ISSN 2380-8195, 2022, iss. 2, vol. 7, str. 816-826, ilustr. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsenergylett.1c02659, doi: 10.1021/acsenergylett.1c02659. [COBISS.SI-ID 95447043]
4. RUIZ-ZEPEDA, Francisco, GATALO, Matija, PAVLIŠIČ, Andraž, DRAŽIĆ, Goran, JOVANOVIČ, Primož, BELE, Marjan, GABERŠČEK, Miran, HODNIK, Nejc. Atomically resolved anisotropic electrochemical shaping of nano-electrocatalyst. Nano letters, ISSN 1530-6984, 14 Aug. 2019, vol. 19, iss. 8, str. 4919-4927, ilustr. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.9b00918, doi: 10.1021/acs.nanolett.9b00918. [COBISS.SI-ID 6623002]
5. PAVKO, Luka, GATALO, Matija, FINŠGAR, Matjaž, RUIZ-ZEPEDA, Francisco, EHELEBE, Konrad, KAISER, Pascal, GEUß, Moritz, ĐUKIĆ, Tina, SURCA, Angelja Kjara, ŠALA, Martin, BELE, Marjan, CHEREVKO, Serhiy, GENORIO, Boštjan, HODNIK, Nejc, GABERŠČEK, Miran. Graphene-derived carbon support boosts proton exchange membrane fuel cell catalyst stability. ACS catalysis, ISSN 2155-5435, 2022, vol. 12, iss. , str. 9540%9548, ilustr. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.2c01753, doi: 10.1021/acscatal.2c01753. [COBISS.SI-ID 116596995]