Učni načrt predmeta

Predmet:
Kemijska in prehranska toksikologija
Course:
Chemical and Food Toxicology
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-632
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Metka Filipič
Sodelavci / Lecturers:
doc. dr. Bojana Žegura
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje naravoslovne ali tehniške smeri ali zaključen študij drugih smeri z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second cycle studies in natural sciences or engineering or completed second level studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

1. Uvod v toksikologijo: osnovni koncepti nevarnosti in toksičnosti, povezava med dozo in učinki - zdravila, strupi in nutrienti, naravne in sintetične kemikalije, homeostaza preprečevanje zastrupitev.

2. Dejavniki, ki vplivajo na tveganje za zastrupitve: kako snovi krožijo v okolju, odvisnost dejanske izpostavljenosti od vrste izpostavljenosti, odvisnost toksičnih učinkov od interakcij kemikalije v telesu (toksikokinetika, toksikodinamika), učinki na organe, posebni učinki (karcinogeneza, mutageneza, reproduktivna toksičnost, imunotoksičnost) in njihovi molekularni mehanizmi, učinki kombiniranih izpostavljenosti, razlike med akutnimi in kroničnimi izpostavljenostmi.

3. Viri in uporaba toksikoloških podatkov: tosikološki testi (in vivo, in vitro, toksikogenomika) interpretacija podatkov, ocena nevarnosti, monitoring izpostavljenosti.

4. Vrste kemikalij in onesnažil živil, ki vplivajo na zdravje: topila, kovine, kisline in baze, pesticidi, nanodelci, naravni toksini, aditivi hrani, produkti, ki nastanejo pri predelavi živil.

1. Introduction: basic concepts of hazard and toxicity, dose-response relationships – drugs, poisons and nutrients, natural and synthetic chemicals, homeostasis, avoiding poisoning.

2. Factors affecting risk of poisoning: how substances move through environment, how effective exposure depends on the route of exposure, how toxic effects depend upon how the body reacts with chemicals (toxicokinetics, toxicodynamics), effects on organs, specific toxic effects (carcinogenesis, mutagenesis, reproductive toxicity, immunnotoxicity) and their molecular mechanisms, effects of combined exposures, differences between acute and chronic exposure.

3. Sources and use of toxicological data: Toxicological testing (in vivo, in vitro, toxicogenomics), interpretation of data, hazard assessment, exposure monitoring.

4. Common types of chemicals and food contaminants that cause health threats: solvents, metals, acids and bases, pesticides, nanoparticles, natural toxins, food additives, side products of food processing.

Temeljna literatura in viri / Readings:

- C.D. Klaasen editor. Casarett and Doull’s Toxicology: 7th edition, McGraw-Hill, 2008 (izbrana poglavja/selected chapters)
- J.A. Timbrell, “Principles of Biochemical Toxicology, Fourth Edition,” Informa Healthcare, New York (2008).
- Introduction to Food Toxicology T. Shibamato and L. Bjeldanes (2nd Ed 2009) Academic Press, Inc. San Diego, CA
- Pregledni članki s področja, tekoča periodika, spletna stran EU, druga učna gradiva... / Review articles from
the field, periodicals, EU website, other educational readings...

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

- Razumevanje osnovnih toksikoloških principov
- Razumevanje različnih vrst škodljivih učinkov zaradi izpostavljenosti toksičnim kemikalijam
- Razumevanje različnih mehanizmov delovanja toksičnih kemikalij
- Razumevanje vrst izpostavljenosti toksičnim snovem
- Razumevanje in uporaba toksikoloških podatkov
- Razumevanje koncepta ocenjevanja tveganja za zdravje ljudi

- Understanding basic toxicological principles
- Understanding different types of adverse effects of the exposure to toxic chemicals
- Understanding different mechanisms of action of toxic chemicals
- Understanding the types of exposure to toxic compounds
- Understanding and use of toxicological data
- Understanding the concept of risk assessment for human health

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- Samostojno tolmačenje kompleksnih toksikoloških procesov
- Pridobivanje toksikoloških podatkov
- Kritično ocenjevanje toksikoloških in epidemioloških podatkov
- Ocenjevanje tveganj zaradi izpostavljenosti toksičnim snovem

- Independent evaluation of complex toxicological processes
- Acquiring toxicological data
- Critical assessment of toxicological and epidemiological data
- Assessment of risk upon exposures to toxic compounds

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, priprava seminarjev

Lectures, Seminars

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50
Seminar
Ustni zagovor seminarske naloge
50
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Novak, M, Žegura, B, Nunić, J, Gajski, G, Gerić, M, Garaj-Vrhovac, V, Filipič, M. (2017) Assessment of the genotoxicity of the tyrosine kinase inhibitor imatinib mesylate in cultured fish and human cells. Mutation research, Genetic toxicology and environmental mutagenesis, 814, 14-21.
2. Gajski, G., Geric, M., Žegura, B., Novak, M., Nunić, J., Bajrektarević, D., Garaj-Vrhovac, V., and Filipič, M. (2016). Genotoxic potential of selected cytostatic drugs in human and zebrafish cells. Environmental Science and Pollution Research, 23, 14739-14752.
3. Kovacs, R., Csenki, Z., Bakos, K., Urbanyi, B., Horvath, A., Garaj-Vrhovac, V., Gajski, G., Geric, M., Negreira, N., Lopez de Alda, M., Barcelo, D., Heath, E., Kosjek, T., Žegura, B., Novak, M., Zajc, I., Baebler, Š., Rotter, A., Ramšak, Ž., Filipič, M. (2015). Assessment of toxicity and genotoxicity of low doses of 5-fluorouracil in zebrafish (Danio rerio) two-generation study. Water Research 77, 201-212.
4. Maisanaba Hernández, G., Hercog, K., Filipič, M., Jos, A., Žegura, B. (2016) Genotoxic potential of Montmorillonite clay mineral and alteration in the expression of genes involved in toxicity mechanisms in the human hepatoma cell line HepG2. Journal of hazardous materials,. 304, 425-433.
5. Novotnik, B., Ščančar, J., Milačič, R., Filipič, M., Žegura, B. Cytotoxic and genotoxic potential of Cr(VI), Cr(III)-nitrate and Cr(III)-EDTA complex in human hepatoma (HepG2) cells. (2016) Chemosphere, 154, 124-131.