Učni načrt predmeta

Predmet:
Menedžment tehnologije in inovacij
Course:
Management of Technology and Innovation
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-653
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 21 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Borut Likar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Izpolnjeni morajo biti pogoji za vpis na doktorski študij.

Student must fulfill the formal requirements for enrolling to the doctoral study program.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Strateški vidiki tehnološkega razvoja
- Modeli obvladovanja tehnologij in inovacij
- Vloga RRa pri prebojnih inovacijah
- Triple/Quadruple Helix, sodelovanje in Odprto inoviranje
- Upravljanje RR in inoviranja v raziskovalnih organizacijah in gospodarstvu
- Praktični vidiki zaščite idej in intelektualne lastnine
- Dejavniki uspešne realizacije inovativnih projektov ter obvladovanje odporov v praksi
- Lastnosti najbolj inovativnih in tehnološko naprednih podjetij
- Nacionalna in mednarodna raziskovalno razvojna, inovacijska in podjetniška podpora
- Pridobivanje finančnih virov za inovativne tehnološke projekte v mednarodnem okolju

Celotni program bo vključeval primere sodobnih izzivov v inovacijsko naravnanih podjetjih in RR organizacijah.

- Strategic aspects of technology development
- Models of management of technology and innovation
- Role of R&D at breakthrough innovations
- Triple/Quadruple Helix, Cooperation strategy and Open innovation concept
- Management of R&D and innovation in research organizations and economy
- Practical aspects of the protection of ideas and intellectual property
- Factors successful realization of innovative projects and management of resistances in praxis
- Features of most innovative and technologically advanced companies;
- National and international R&D, innovation and business support
- Obtaining financial resources for innovative technology projects in international environment

The entire programme shall include examples of contemporary challenges in innovation-oriented enterprises and R&D institutions.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura/Basic literature:
Zapiski s predavanj/Lecture's handouts.
Tidd, J. & Bessant, J., 2011. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, John Wiley & Sons.
LIKAR, Borut in soavtorji. Innovation management. 1st. ed. Ljubljana: Korona plus - Institute for Innovation and Technology, 2013 (pogl: 1,2,3,4,5,12).
FATUR, Peter, LIKAR, Borut. Ustvarjalnost zaposlenih za inovativnost podjetja : sistemski vidiki managementa idej kot gradnika uspešne organizacije, (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper). Koper: Fakulteta za management, 2009. 132 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-266-058-1. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-059-8.pdf.
Shanley, R. P. (2004). Financing technology's frontier: decision-making models for investors and advisors (Vol. 192). John Wiley & Sons.

Dopolnilna literatura/Additional literature:
I Chesbrough, H., 2006. Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape 1. ed., Harvard Business Press.
Innovation Management and the Knowledge - Driven Economy. European Commission.
http://www.cordis.lu/innovation-policy/studies/im_study6.htm
http://www.cordis.lu/innovation-policy/studies/ (various useful materials)
The PAXIS Manual for Innovation Policy Makers and Practitioners http://cordis.europa.eu/innovation-policy/studies/gen_study15.htm#download
Christiansen. J. 2000. Competetive innovation management. Macmillan Business.
Tschirky, H., Jung, H.-H., & Savioz, P. (2003). Technology and Innovation Management on the Move: from managing technology to managing innovation-driven enterprises, Zurich: Verlag Industrielle Organisation.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Glavni cilj je razviti sposobnosti podiplomcev za uveljavljanje menedžmenta tehnologije in inovacij kot bistvene sestavine menedžmenta inovacijsko naravnanih podjetij oz. RR organizacij. To vključuje tako menedžment tehnologije v povezavi z R&R in proizvodnjo, kot tudi sodelovanje vseh ravni celotnega podjetja v naporih za sprejem in obvladovanje, tehnologije, tehnoloških in družbenih sprememb in inovacij.

Splošne kompetence:
- obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje,
- sposobnost uporabe znanja v praksi,
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti v mednarodnem okolju,
- sodelovanje, delo v skupini.

Predmetnospecifične kompetence:
- Predmet pripravlja študente za uporabo menedžmenta RRa, tehnologije in inovacij kot tudi s tem povezane intelektualne lastnine.

The main objective is to develop the skills of postgraduate students to promote technology and innovation management as an essential component of the management of innovation-oriented enterprises and R&D institutions. This includes both technology management in connection with R&D and production, as well as collaboration at all levels of the entire company in endeavours to accept and manage technology, technological and social changes and innovations.

General Competences:
- The student will master research methods, procedures and processes
- The student will develop critical thinking
- The student will develop communications skills to present research achievement in the international environment
- cooperation, team work

Course Specific Competences:
- This course prepares students to apply management of R&D, technology and innovation as well as related intellectual property

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študenti bodo z uspešno opravljenimi obveznostmi tega predmeta pridobili:
- razumevanje strategij in bistvenih tehnoloških izzivov, RR priložnosti in inovacij;
- razumevanje sodobnih modelov in konceptov obvladovanja RR, tehnologij in inoviranja na relaciji akademske sfere, gospodarstva, uporabnikov in družbe;
- premoščanje ovir v pojmovanjih med R&R, proizvodnjo, trženjem in finančnim sektorjem;
- večanje učinkovitosti upravljanja R&R projektov in proizvodnih procesov;
- spoznavanje sodobnih metod in tehnik menedžmenta, ki omogočajo višanje učinkovitosti upravljanja tehnologije in inovacij;
- razumevanje pomena in obvladovanja intelektualne lastnine;
- sposobnost uporabiti mednarodno podporno okolje pri razvoju in implementaciji inovativnih tehnologij;
- spoznavanje sodobne nacionalne in mednarodne koncepte in konkretne instrumente za financiranje inovativnih tehnoloških projektov.

Celoten program bo vključeval primere sodobnih dobrih praks v inovacijsko naravnanih podjetjih in RR organizacijah. Pridobljeno znanje je uporabno tudi v državnih in komercialnih investicijskih agencijah in družbah.

Students successfully completing this course will acquire:
- understanding of strategies and key technological challenges, R&D opportunities and innovation;
- understanding of modern models and concepts of R&D, technology and innovation management among academia, industry, users and society
- overcoming obstacles in conceptions between R&D, production, marketing and the financial sector;
- enhancing the efficiency of managing R&D projects and production processes;
- becoming acquainted with modern management methods and techniques promoting increased efficiency of technology and innovation management;
- understanding the importance and management of intellectual property
- able to use internationally supportive environment for the development and implementation of innovative technologies
- understand actual national/international concepts and concrete instruments for financing of innovative technological projects

The entire programme shall include examples of contemporary best practice examples in innovation-oriented enterprises and R&D institutions. Some researchers will also work in governmental or commercial investment agencies, and in companies where they will need these skills.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, študije primerov, razgovor/diskusija/debata, samostojno delo študentov.

Lectures, seminar work, case studies, discussion/debate, individual work of students.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Projektna naloga
60 %
Project work
Seminarska naloga
40 %
Term paper
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ŠIROK, Klemen, LIKAR, Borut. External engine concept for mastering the front end of innovation and technology processes. Humanities & social sciences reviews. Sept. 2019, vol. 7, no. 5, str. 183-194, ilustr. ISSN 2395-6518. https://giapjournals.com/index.php/hssr/article/view/hssr.2019.7523, DOI: 10.18510/hssr.2019.7523. [COBISS.SI-ID 1541793220]
2. LIKAR, Borut, TRČEK, Denis. Orde ab Chao method for disruptive innovations creation (with COVID-19 pandemic case application). Frontiers in psychology. Feb. 2021, vol. 11, str. 1-12, ilustr. ISSN 1664-1078. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.581968/full, DOI: 10.3389/fpsyg.2020.581968. [COBISS.SI-ID 51088899]
3. ROBLEK, Vasja, MEŠKO, Maja, PUŠAVEC, Franci, LIKAR, Borut. The role and meaning of the digital transformation as a disruptive innovation on small and medium manufacturing enterprises. Frontiers in psychology. 2021, vol. 12, art. 592528, str. 1-18, ilustr. ISSN 1664-1078. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.592528/full. [COBISS.SI-ID 66328835]
4. LIKAR, Borut, MIKLAVČIČ, Damijan. Organisation and motivation of researchers in an interdisciplinary research team. V: KERN, Tomaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). People and sustainable organization. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2011, str. 147-165, tabele. [COBISS.SI-ID 8715092] Patent.
5. LIKAR, Borut. Cradle with a motor swinging element : DE112011103612 (B4), 2017-01-05. Munchen: German Patent and Trademark Office, 2017. 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4380119].