Učni načrt predmeta

Predmet:
Invazijska ekologija in pomen medvrstnih odnosov v ekosistemih
Course:
Invasion ecology and importance of interspecific interactions in ecosystems
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-749
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Al Vrezec
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenski, angleški / Slovene, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Poznavanje osnov ekologije (dodiplomski študij).

Basic knowledge of ecology (undergraduate study).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Uvod v invazijsko ekologijo in spoznavanje značilnosti ksenodiverzitete tujerodnih vrst
- Invazijski proces naturalizacije tujerodnih vrst v naravnih ekosistemih in ekologija invazijskih stopenj
- Ekologija medvrstnih odnosov in funkcionalne povezave vrst v združbah ter njihov pomen v invazijski ekologiji
- Večvrstni interakcijski kompleksi (posredni odnosi)
- Problematika vnašanja tujerodnih vrst v naravne ekosisteme
- Vpliv sprememb medvrstnih odnosov na delovanje ekosistemov
- Koevolucija sobivajočih vrst (pravilo Rdeče kraljice) in evolucija tujerodnih vrst
- Primeri iz ksenodiverzitete Slovenije

- Introduction to invasive ecology and characteristics of xenodiversity of alien species
- Invasion naturalization process of alien species and ecology of invasion steps
- Ecology of interspecific interactions and functional connections in natural assemblages
- Multispecies interaction complex (indirect interactions)
- Problem of alien species introductions to natural ecosystems
- Influence of altered interspecific interaction on ecosystem function
- Coevolution of coexisting species (The Red-Queen Hypothesis)
- Examples of xenodiversity in Slovenia

Temeljna literatura in viri / Readings:

- Begon, M., C. R. Townsend & J. L. Harper (2006): Ecology. Blackwell Publishing, Oxford.
- Canning-Clode J., ed. (2015): Biological invasions in changing ecosystems. Vectors, ecological impacts, management and predictions. De Gruyter Open, Warsaw, Berlin.
- Lockwood J. L., Hoopes M. F. & Marchetti M. P. (2013): Invasion Ecology. 2nd Edition, Willey-Blackwell Publishing, Oxford.
- Tokeshi, M. (1999): Species coexistence, ecological and evolutionary perspectives. Blackwell Science, Oxford.
- Tome D. (2006): Ekologija: organizmi v prostoru in času. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.
- Vrezec A. (2009): Koevolucija - medvrstni odnosi kot gonilo evolucijskega razvoja naravnih združb. pp. 135-138 V: Strgulc Krajšek S., Vičar M. & Vilhar B. (eds.): Biodiverziteta - raznolikost živih sistemov, Mednarodni posvet Biološka znanost in družba, Ljubljana, 1.-2. oktober 2009, Zbornik prispevkov. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana.
- Vrezec, A. (2011): Invazijski proces tujerodnih vrst s primeri iz Slovenije. pp. 138-151 V: Vičar, M. & Kregar, S. (eds.): Povezanost procesov, Mednarodni posvet Biološka znanost in družba, Ljubljana, 6.-7. oktober 2011, Zbornik prispevkov. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana.
- Izbrani znanstveni članki / Selected scientific papers.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Razvoj kritičnega pogleda na razumevanje delovanja ekosistemov, evolucije in vidikov ekosistemskega varstva z vidika biotskih odnosov. Posebej izpostavljena je problematika tujerodnih vrst, ki so danes pomemben okoljski dejavnik s stališča varstva ekosistemov in ekonomskega izkoriščanja naravnih virov. Predmet je nadgradnja osnovnih ekoloških principov zgradbe in delovanja ekosistema s poudarkom na razumevanju biotskega okoljskega dejavnika, ki je razdelan tako iz temeljnih kot aplikativnih vidikov.

Development of critical thinking about ecosystem functioning, evolution and ecosystem conservation in regard to biotic interactions. As a key example the problem of invasive alien species is set, which are recently one the most important environmental problems on the field of ecosystem conservation and economic exploitation of natural resources. The subject is aimed to enhance basic knowledge on ecological principles regarding ecosystem structure and function regarding biotic environmental factors from the basic and applicative points of view.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Predmet je zasnovan tako, da vzpodbuja slušatelje k raziskovalnemu razmišljanju na področju raziskav medvrstnih odnosov in njihove vpetosti v različna področja ekosistemskih raziskav ter v povezavi s tem razumevanje enega ključnih dejavnikov propadanja biotske pestrosti, širjenja tujerodnih vrst. Ob tem bodo sposobni vidike biotskih interakcij vključevati v različna raziskovalna vprašanja pri uporabnih in temeljnih raziskavah, kar vzpodbuja h koncipiranju večje kompleksnosti reševanja raziskovalnih problemov.

Students will be stimulated to research thinking at the field of studies of interspecific interactions and there interconnection at different levels of ecosystem research, and in respect to this the understanding of one of the key factors of biodiversity loss, the spread of alien species. An important issue is that students will be able to include different interspecific interaction aspects into formation of scientific questions in applicative as well as basic studies in order to incorporate greater complexity approach into research problem solutions.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

- predavanja
- seminarske naloge (temo s področja biotskih interakcij študent razdela ob uporabi najnovejših objav s tega področja)
- konzultacije

- lectures
- seminars (theme from the field of biotic interactions is discussed taking into account recent publications from the field)
- consultations

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Izpit (pogoj je pozitivna ocena)
50
Exam (condition is positive score)
Seminar
50
Seminar
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ŽLABRAVEC, Zoran, SLAVEC, Brigita, VREZEC, Al, KUHAR, Urška, ZORMAN-ROJS, Olga, GOLOB, Zlatko, RAČNIK, Joško. Detection of herpesviruses in wild bird casualties in Slovenia. Frontiers in veterinary science. 2022, vol. 9, str. 1-10. ISSN 2297-1769. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2022.822212/full, DOI: 10.3389/fvets.2022.822212<https://dx.doi.org/10.3389/fvets.2022.822212>. [COBISS.SI-ID 98846467<https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/98846467>]
2. RATAJC, Urška, BRESKVAR, Martin, DŽEROSKI, Sašo, VREZEC, Al. Differential responses of coexisting owls to annual small mammal population fluctuations in temperate mixed forest. Ibis. Apr. 2022, vol. 164, iss. 2, str. 535-551, ilustr. ISSN 1474-919X. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.13029, DOI: 10.1111/ibi.13029<https://dx.doi.org/10.1111/ibi.13029>. [COBISS.SI-ID
3. PETRAS, Tina, VREZEC, Al. Long-term ringing data on migrating passerines reveal overall avian decline in Europe. Diversity. 2022, vol. 14, iss. 11, str. 1-18, ilustr. ISSN 1424-2818. https://www.mdpi.com/1424-2818/14/11/905, DOI: 10.3390/d14110905<https://dx.doi.org/10.3390/d14110905>. [COBISS.SI-ID 128963587<https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/128963587>]
4. RATAJC, Urška, LOURENÇO, Rui, ESPÍN, Silvia, SÁNCHEZ VIROSTA, Pablo, BIRRER, Simon, STUDLER, Dani, WERNHAM, Chris, VREZEC, Al. The importance of population contextual data for large-scale biomonitoring using an apex predator : the Tawny Owl (Strix aluco). Science of the total environment. 20. Feb. 2023, vol. 860, str. [1]-18, ilustr., zvd. ISSN 0048-9697. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160530, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.160530<https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160530>. [COBISS.SI-ID 136534275<https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/136534275>]
5. BRAMBILLA, Mattia, SCRIDEL, Davide, BAZZI, Gaia, ILAHIANE, Luca, IEMMA, Aaron, PEDRINI, Paolo, BASSI, Enrico, BIONDA, Radames, MARCHESI, Luigi, GENERO, Fulvio, TEUFELBAUER, Norbert, PROBST, Remo, VREZEC, Al, KMECL, Primož, MIHELIČ, Tomaž, BOGLIANI, Giuseppe, SCHMID, Hans, ASSANDRI, Giacomo, PONTARINI, Renato, BRAUNISCH, Veronika, ARLETTAZ, Raphaël, CHAMBERLAIN, Dan. Species interactions and climate change : how the disruption of species co-occurrence will impact on an avian forest guild. Global change biology. Print ed. 2020, vol. 26, iss. 3, str. 1212-1224. ISSN 1354-1013. http://dx.doi.org/10.1111/gcb.14953, DOI: 10.1111/gcb.14953<https://dx.doi.org/10.1111/gcb.14953>. [COBISS.SI-ID 5282383<https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/5282383>]