Učni načrt predmeta

Predmet:
Koloidna kemija okolja
Course:
Environmental Colloid Chemistry
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Ekotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Ecotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
EKO3-754
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 10 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Nives Ogrinc
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Ivan Sondi
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Diploma druge stopnje bolonjskega študija iz področja naravoslovja in tehnologije oz. znanje, ki je ekvivalentno univerzitetni izobrazbi s področja naravoslovja in tehnologije.

Diploma of the second level of the Bologna studies in natural sciences and technology or equivalent university degree.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Narava in lastnosti mikro- in nano- delcev v raztopini in nove instrumentalne tehnike, ki se uporabljajo za njihovo karakterizacijo.
Suspendirana snov in sedimenti.
Osnovne lastnosti, struktura in površinske fizikalno-kemijske karakteristike koloidov, glinenih mineralov, karbonatov, kovinskih oksidov in oksihidratov.
Biomineralizacija in bio-anorganski koloidi.
Površinski naboj in potencial ter elektrokemijska dvojna/trojna plast. Elektrokinetika in zeta potencial. Stabilnost koloidov in procesi agregacije mikro- in nano- delcev v naravnih vodnih okoljih.
Osnovni fizikalno-kemijski procesi interakcij trdnih površin, ki katalizirajo, inhibirajo in reagirajo z organskimi in anorganskimi spojinami.
Kompleksiranje površine na meji med trdno fazo in raztopino. Kontaminanti in polutanti v naravnih vodah. Mikro- in nano- koloidi pri procesih, vezavi, transportu in depoziciji polutantov v okolju.
Uporaba koloidov pri reševanju nekaterih ekoloških problemov.

Nature and properties of aquatic micro- and nanosized mineral particles and instrumental techniques, which can be used for their characterization.
Suspended materials and sediments.
Basic properties, structural and interfacial physico-chemical characteristics of colloids, clay minerals, carbonates, oxides, and oxyhydrates. Biomineralization and bio-inorganic colloids. Surface charge and potential and the electrochemical double/triple layer. Electrokinetics and the zeta-potential. Colloidal stability and the processes of aggregation of micro- and nanosize particles in natural aquatic environments.
Basic physico-chemical processes of interaction of solid surfaces that catalyze, inhibit, or react with organic and inorganic compounds. Surface complexation at the solid/liquid interface.
Contaminants and pollutants in natural waters.
Micro- and nanosize colloids in processes of binding, transport, and deposition of pollutants in nature.
The use of colloids to resolve some ecological
problems.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Maurice, P.A., 2009. Environmental Surfaces and Interfaces from the Nanoscale to the Global Scale. John Wiley. New Jersey. 441 p.
Nieto, F., Livi, K.J.T. (Editors). 2013. Minerals at the Nanoscale. European Mineralogical Union. Vol 14. London. 440 p.
Stumm, W., 1992. Chemistry of the Solid-Water Interface. John Wiley. New York. 428 p.
Hunter, R.J., 2001. Foundations of Colloid Science. Oxford University Press. 806 p.
Wilkinson, K.J., Lead, J.R. (Eds.), 2007. Environmental Colloids and Particles: Behaviour, Separation and Characterization. IUPAC Series on Analytical and Physical Chemistry of Environmental Systems. Wiley, 687 p.
Buffle, J., van Leeuwen, H.P. (Eds.), 1992. Environmental Particles. Environmental Analytical and Physical Chemistry Series. Lewis Publisher, 554 p.
Droppo, I.G., Leppard, G.G., Liss, S.N., Milligan, T.G. (Eds.), 2005. Flocculation in Natural and Engineered Environmental Systems. CRC Press, 438 p.

Pregledni članki iz: Journal of Colloid and Interface Science, Surface and Colloid Science, Advances in
Colloid Interface Science, Langmuir, etc.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Glavni namen predmeta je razumevanje osnov koloidne in površinske kemije ter predstavitev fizikalno-kemijskih procesov na fazni meji med trdno snovjo in raztopino (površina koloidov – raztopina). Predmet je usmerjen v razumevanje vloge koloidov pri kemijskih in bioloških reakcijah, pri mobilnosti in transportu polutantov v naravnih okoljih in v tehnologiji.

Predmet seznanja študente z osnovami koloidne kemije in njihovo uporabo v okolju in tehnologijah.

It concerns selected topics of fundamental of Colloid and Surface Chemistry. Introduction to physicochemical processes at the solid/liquid (surfaces of colloids – aquatic system) interfaces. The course is devoted towards understanding their role in the chemical and biological reactions, mobility and transport of contaminants in natural environments and engineered aquatic systems.

This course prepares students in the fundamentals of colloid chemistry and their application in the environment and corollary technologies.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- Osnove koloidne in površinske kemije
- Pomen koloidov v okolju in tehnologijah ter njihova uporaba pri reševanju praktičnih problemov

Študenti bodo z uspešno opravljenimi obveznostmi tega predmeta pridobili:
- Obvladanje raziskovalnih metod na področju koloidne kemije, razumevanje procesov in transporta polutantov v okolju
- Sposobnost uporabe pridobljenega znanja v praksi
- Kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju)

Knowledge and understanding:
- Basics in colloid and surface chemistry
- The importance of colloids in the environment, technologies and their relevance to solve practical problems

Students successfully completing this course will acquire:
- The student will master research methods in the field of colloid chemistry, understanding of processes and transport of pollutants in the environment
- The ability of students to use knowledge in practical work,
- Work in team (in international environment)

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, konzultacije, individualno delo.

Lectures, seminar work, consultations, individual work.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ORTIZ, Anna, JIN, Lixin, OGRINC, Nives, KAYE, Jason P., KRAJNC, Bor, MA, Lin. Dryland irrigation increases accumulation rates of pedogenic carbonate and releases soil abiotic CO2 . Scientific reports. 2022, vol. 12, str. 464-1-464-12. ISSN 2045-2322. DOI: 10.1038/s41598-021-04226-3.
2. PLESTENJAK, Gregor, ELER, Klemen, MIHELIČ, Rok, FERLAN, Mitja, OGRINC, Nives, KRAJNC, Bor, VODNIK, Dominik. Can additional air supply enhance decomposition processes in sludge treatment reed beds?. Journal of environmental management. 2021, vol. 277, art no.111511, 1-8. ISSN 0301-4797. DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.111511.
3. Ivanić, Maja; Durn, Goran; Škapin, Srečo D.; Sondi, Ivan Size-related mineralogical and surface physicochemical properties of the mineral particles from the recent sediments of the Eastern Adriatic Sea // Chemosphere, 249 (2020), 126531, 12 doi:10.1016/j.chemosphere.2020.126531
4. OGRINC, Nives, ŠEGEDIN, Urban, FAGANELI, Jadran. Methane and CO2 production in the wetland Lake Podpeč (Slovenia). Journal of soils and sediments. 2023, str. 1-10, ilustr. ISSN 1614-7480. https://link.springer.com/article/10.1007/s11368-023-03622-8, DOI: doi.org/10.1007/s11368-023-03622-8.
5. BAZZARO, M., OGRINC, Nives, RELITTI, Federica, LUCCHI, R. G., GIANI, Michele, ADAMI, Gianpiero, PAVONI, Elena, DE VITTOR, Cinzia. Geochemical signatures of intense episodic anaerobic oxidation of methane in near-surface sediments of a recently discovered cold seep (Kveithola trough, NW Barents Sea). Marine geology. [Print ed.]. 2020, vol. 425, str. 106189-1-106189-15. ISSN 0025-3227. DOI: 10.1016/j.margeo.2020.106189.