Učni načrt predmeta

Predmet:
Bio-slikanje
Course:
Bioimaging
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja Bioznanosti 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle Biosciences 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-789
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Cornelis Johannes Forrendinis Van Noorden
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključena druga stopnja bolonjskega študija ali diploma univerzitetnega študijskega programa. Potrebna so osnovna znanja biokemije, biologije in še posebej celične biologije in histologije.

Completed Bologna second-cycle study program or an equivalent pre-Bologna university study program. Basic knowledge of biochemistry, biology and specifically cell biology and histology is needed.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Predmet Bio-slikanje predstavlja nove revolucionarne dosežke na področju slikanja od nivoja ne-invazivnih metod v živalih, 4D posnetkov v živih celicah in tkivih (organoidih) do mikroskopije in nanoskopije. Kako pomembne so te tehnike, dokazujeta dve Nobelovi nagradi, podeljeni s tega področja v letih 2008 in 2014. Ti izsledki so postavili celično in tkivno biologijo v popolnoma nove dimenzije. Pri tem predmetu bodo obravnavani različni nivoji bio-slikanja:
- Ne-invazivne metode v živih živalih
- Slikanje celic, organoidov in tkiv in vitro
- Konfokalna mikroskopija
- Fluorescenca proti absorbanci
- In situ hibridizacija, imunohistokemija in metabolno mapiranje z encimsko histokemijo
- Transmisijska in vrstična elektronska mikroskopija
- Kombinirana svetlobna in elektronska mikroskopija (CLEM1)
- 4D (čas in prostor) slikanje živih celic s kontrolirano ekspozicijsko mikroskopijo (CLEM2)
- Nanoskopija (super resolucija) s STED in PALM
- Slikovna citometrija in analiza slike
- Pretočna citometrija in celično sortiranje

The course Bioimaging deals with the revolutionary new developments in bioimaging from the level of non-invasive imaging in live animals, 4D imaging of live cells and tissues (organoids) down to microscopy and nanoscopy. The Nobel prizes for the developments of fluorescent proteins in cell biology in 2008 and for nanoscopy in 2014 demonstrate the importance of the techniques. They have given cell and tissue biology completely new dimensions. In the course, the various approaches in bioimaging will be learned:
- Non-invasive imaging in live animals
- 3D histochemistry and imaging of tissues
- Imaging of cells, organoids and tissues in vitro
- Confocal microscopy
- Fluorescence versus absorbance microscopy
- In situ hybridization, immunohistochemistry and metabolic mapping
- Transmission and scanning electron microscopy
- Combined light and electron microscopy
- 4D (time and space) imaging of live cells with spatially-controlled illumination microscopy
- Light-sheet microscopy
- Nanoscopy (superresolution) with STED and PALM
- Image cytometry and image analysis
- Flow cytometry and cell sorting

Temeljna literatura in viri / Readings:

- Alberts B et al (2015) Chapter 9: Visualizing Cells in Molecular Biology of the Cell (6th edn) Garland
Science, New York, pp 529-564.
- Molenaar RJ et al (2017) Metabolic mapping: Quantitative enzyme cytochemistry and histochemistry
to determine activity of dehydrogenases in cells and tissues. J Vis Exp e56843
- Chieco P et al (2013) Image cytometry: protocols for 2D and 3D quantification in microscopic images.
Progr Histochem Cytochem 47:211-233
- Krishnaswami V et al (2016) Spatially-controlled illumination microscopy. Quart Rev Biophys 49:e19
- Azaripour A et al (2016) A survey of clearing techniques for 3D imaging of tissues with special
reference to connective tissue. Progr Histochem Cytochem 51:9-23
- Azaripour A et al (2018) Three-dimensional histochemistry and imaging of human gingiva. Sci Rep
8:1647

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je dati študentom praktičen in teoretičen vpogled in pregled tehnik in metodologij slikanja, ki so danes na voljo za slikanje celic, tkiv in organov v najbolj naravnih razmerah.

Vpogled in pregled ustvarjata podlago, da izberejo prave tehnike slikanja v svoji nadaljnji karieri pri uporabnih ali temeljnih raziskavah.

The aim of the course is to give students practical and theoretical insight and overview of the imaging techniques and methodologies that are available these days to image cells, tissues and organs in the most true-to-nature conditions possible.

The insights and overview creates a basis for the students to select the right imaging techniques in their further career in applied or fundamental research.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Študentje, ki bodo uspešno zaključili ta predmet, bodo pridobili:
- Teoretično in praktično razumevanje tehnik in metodologij bio-slikanja.
- Sposobnost izbire ustrezne biomedicinske tehnike ali metodologije za reševanje znanstvenega problema.
- Sposobnost uporabe tehnik in metodologij za veljavno in pravilno pridobitev zanesljivih podatkov.

The students successfully completing this course will acquire:
- Theoretical and practical understanding of bioimaging techniques and methodologies.
- The ability to select the right bioimaging echnique or methodology to tackle a scientific problem.
- The ability to apply techniques and methodologies validly and correctly in order to obtain reliable data.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

- Pridobljena teoretična in praktična znanja študent pridobi v izbranih predavanjih in konzultacijah.
- Možno je tudi vključevanje v eksperimentalno raziskovanje v laboratorijih.

- The theoretical and practical knowledge is acquired in selective lectures, tutorials and consultations.
- Students can also perform experimental scientific research.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Ustni zagovor
70 %
Oral presentation
Sodelovanje pri pripravah člankov ali seminarske naloge
30 %
Writing essays
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. NOORDEN, Cornelis J. F. van, BREZNIK, Barbara, NOVAK, Metka, DIJCK, Amber J. van, TANAN, Saloua, VITTORI, Miloš, BOGATAJ, Urban, BAKKER, Noëlle, KHOURY, Joseph D., MOLENAAR, Remco J., HIRA, Vashendriya V. V. Cell biology meets cell metabolism and bone marrow : energy production is similar in stem cells and in cancer stem cells in brain. The Journal of histochemistry and cytochemistry. 2022, vol. 70, iss. 1, str. 29-51, ilustr. ISSN 0022-1554
2. HIRA, Vashendriya V. V., MOLENAAR, Remco J., BREZNIK, Barbara, LAH TURNŠEK, Tamara, ARONICA, Eleonora, NOORDEN, Cornelis J. F. van. Immunohistochemical detection of neural stem cells and glioblastoma stem cells in the subventricular zone of glioblastoma patients. The Journal of histochemistry and cytochemistry. 2021, vol. 69, no. 5, str. 349-364, ilustr. ISSN 0022-1554
3. HIRA, Vashendriya V. V., BREZNIK, Barbara, NOORDEN, Cornelis J. F. van, LAH TURNŠEK, Tamara, MOLENAAR, Remco J. 2D and 3D in vitro assays to quantify the invasive behavior of glioblastoma stem cells in response to SDF-1[alpha]. Biotechniques. [Print ed.]. 2020, vol. 69, no. 5, str. 339-346. ISSN 0736-6205
4. HIRA, Vashendriya V. V., BREZNIK, Barbara, VITTORI, Miloš, JONG, Annique Loncq de, MLAKAR, Jernej, OOSTRA, Roelof-Jan, KHURSHED, Mohammed, MOLENAAR, Remco J., LAH TURNŠEK, Tamara, NOORDEN, Cornelis J. F. van. Similarities between stem cell niches in glioblastoma and bone marrow : rays of hope for novel treatment strategies. The Journal of histochemistry and cytochemistry. 2020, vol. 68, no. 1, str. 33-57. ISSN 0022-1554. DOI: 10.1369/0022155419878416
5. NOORDEN, Cornelis J. F. van, HIRA, Vashendriya V. V., DIJCK, Amber J. van, NOVAK, Metka, BREZNIK, Barbara, MOLENAAR, Remco J. Energy metabolism in IDH1 wild-type and IDH1-mutated glioblastoma stem cells : a novel target for therapy?. Cells. 2021, vol. 10, iss. 3, str. 1-15, ilustr. ISSN 2073-4409