Učni načrt predmeta

Predmet:
Električne, optične in magnetne lastnosti nanomaterialov
Course:
Electrical, Optical and Magnetic Properties of Nanomaterials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-795
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 10 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
doc. dr. Alenka Mertelj
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial: angleščina / English
Vaje / Tutorial:
Slovenian, German or Italian if needed
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje s področja naravoslovja ali tehnologije ali zaključen študij druge stopnje na drugih področjih z znanjem osnov s področja predmeta.

Completed second cycle studies in natural sciences or technologies or completed second cycle studies in other fields with knowledge of fundamentals in the field of this course.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Magnetne lastnosti: osnovni koncept magnetizma, magnetni pojavi v materialih, uporaba.

Moderne metode optične spektroskopije, optične komponente in integrirana optična vezja v fotoniki.

Optične lastnosti: elektromagnetna teorija, osnove in pomen optičnih lastnosti, interakcija svetlobe snovjo, spektralne meritve in njihov pomen, optične komponente.

Električne lastnosti: elektronske komponente (kontakti, spoji, diode, tranzistorji, elementi, ki izkoriščajo kvantne učinke).

Magnetic properties: the basic concept of magnetism, magnetic phenomena in materials, application.

Modern methods of optical spectroscopy, optical components, and integrated optical circuits in photonics.

Optical properties: electromagnetic theory, the basics and relevance of optical properties, interaction of light with matter, spectral measurements and their relevance, optical components.

Electrical properties: electronic components (contacts, connections, diodes, transistors, elements using quantum effects).

Temeljna literatura in viri / Readings:

Student seminars will be based mostly on recent scientific publications. Introductory lectures are based on
the following books:
- N. W. Ashcroft & N. D. Mermin, Solid State Physics, Thomson Press, 2003, ISBN 978-8131500521
- M. Fox, Optical properties of Solids, Oxford University Press; 2nd edition, 2010, ISBN 978-0199573370
- S. Blundell, Magnetism in Condensed Matter, Oxford University Press, 2001, ISBN 978-0198505914
- S. Datta, Quantum Transport: Atom to Transistor, Cambridge University Press; Revised edition, 2013, ISBN 978-1107632134
- C. F. Klingshirn, Semiconductor Optics, Springer, 4th edition, 2012, ISBN 978-3642283611"

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Študentje bodo dobili pregled o električnih in optičnih lastnosti nanomaterialov in o izkoriščanju le-teh, magnetnih lastnostih in uporabi oksidnih in kovinskih magnetnih materialov. Tako bodo seznanjeni s širokim spektrom lastnosti materialov, razumeli bodo od česa so te lastnosti odvisne ter kako jih izkoriščamo in prilagajamo za določeno uporabo. Seznanjeni bodo z uporabo optičnih spektroskopskih metod za karakterizacijo materialov in uporabo v fotoniki.

Students will acquire an overview of electrical and optical properties of nanomaterials and their use, magnetic properties and the use of oxide and metallic magnetic materials. They will become acquainted with a wide range of material properties, they will understand what these properties depend on and how we use and tailor them for particular applications. They will be acquainted with the use of optical spectroscopic methods for the characterization of materials and application in photonics.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- razumevanje električnih, optičnih in magnetnih lastnosti nanomaterialov.

Splošne sposobnosti:
- obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov,
- razvoj kritične in samokritične presoje,
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
- sodelovanje, delo v skupini (v mednarodnem okolju).

Predmetno-specifične sposobnosti:
- Predmet pripravlja študente za uporabo znanja s področja električnih, optičnih in magnetnih lastnosti nanomaterialov.

Knowledge and understanding:
- the students will understand electrical, optical,and magnetic properties of nanomaterials.

General learning outcomes:
- the students will master research methods, procedures,and processes,
- the students will develop critical thinking,
- the students will develop communication skills to present research achievements in the international environment,
- cooperation, work in teams (in international environment).

Course-specific learning outcomes:
- his course prepares students to apply knowledge of electrical, optical,and magnetic properties of nanomaterials.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, konzultacije.

Lectures, seminar work, consultations.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
40 %
Seminar
Aktivna udeležba pri predavanjih in seminarjih
40 %
Active participation during lectures and seminars
Ustni izpit
20 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. MERTELJ, Alenka, LISJAK, Darja, DROFENIK, Mihael, ČOPIČ, Martin. Ferromagnetism in suspensions of magnetic platelets in liquid crystal. Nature, ISSN 0028-0836. [Print ed.], 2013, vol. 504, no. 7479, str. 237-241, doi: 10.1038/nature12863
2. LISJAK, Darja, MERTELJ, Alenka. Anisotropic magnetic nanoparticles : a review of their properties, syntheses and potential applications. Progress in Materials Science, ISSN 0079-6425. [Print ed.], 2018, vol. 95, str. 286-328, doi: 10.1016/j.pmatsci.2018.03.003.
3. MERTELJ, Alenka, LAMPRET, Borut, LISJAK, Darja, KLEPP, Jürgen, KOHLBRECHER, J., ČOPIČ, Martin. Evolution of nematic and ferromagnetic ordering in suspensions of magnetic nanoplatelets. Soft matter, ISSN 1744-6848, 2019, vol. 15, no. 27, str. 5412-5420, doi: 10.1039/C9SM00949C.
4. SEBASTIÁN UGARTECHE, Nerea, CMOK, Luka, MANDLE, Richard J., FUENTE, Maria Rosario de la, DREVENŠEK OLENIK, Irena, ČOPIČ, Martin, MERTELJ, Alenka. Ferroelectric-ferroelastic phase transition in a nematic liquid crystal. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2020, vol. 124, no. 3, 037801, doi: 10.1103/PhysRevLett.124.037801.
5. POTISK, Tilen, SVENŠEK, Daniel, BRAND, Helmut R., PLEINER, Harald, LISJAK, Darja, OSTERMAN, Natan, MERTELJ, Alenka. Dynamic magneto-optic coupling in a ferromagnetic nematic liquid crystal. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2017, vol. 119, no. 9, str. 097802-1-097802-6, doi: 10.1103/PhysRevLett.119.097802