Učni načrt predmeta

Predmet:
Elektrokemijski procesi in protikorozijska zaščita materialov
Course:
Electrochemical Processes and Corrosion Protection
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-796
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Ingrid Milošev
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovensko, angleško / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključena druga stopnja bolonjskega študija.
Predznanje iz fizikalne in anorganske kemije.

Completed the second-cycle of the Bologna study program. Basic knowledge of physical and inorganic chemistry.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

1.Uvod v elektrokemijo in korozijo materialov
2. Termodinamika elektrokemijskih procesov; kinetika elektrokemijskih procesov; pH-diagrami
3. Vrste korozije: splošna korozija, intergranularna, selektivno raztapljanje, napetostno korozijsko pokanje, jamičasta, plastovita, korozijsko utrujanje, galvanska, erozivna, špranjska
4. Metode merjenja korozijskih procesov: merilna oprema in korozijska celica; elektrokemijske metode; slana vlažna komora, metoda izgube mase
5. Protikorozijska zaščita: izbira materiala in design; modifikacije elektrolita; korozijski inhibitorji; anodna in katodna zaščita; prevleke: elektroplatiniranje, konverzijske prevleke,anodizacija, fosfatiranje, kromiranje
6. Sodobni načini zaščite: samourejene plasti; sol-gel prevleke; funkcionalne prevleke
7. Korozijski procesi pod specifičnimi pogoji: korozija v vodi in vodnih raztopinah (morje, tla, beton, industrijski procesi); atmosferska korozija; mikrobiološka korozija; korozija biomaterialov
8. Izbrani primeri protikorozijske zaščite pomembnih inženirskih materialov: jekla in nerjavna jekla; aluminij in aluminijeve zlitine, baker in bakrove zlitine, nikeljin nikljeve zlitine, cink, titan in titanove zlitine, kobalt in kobaltove zlitine

1. Introduction to electrochemistry and corrosion of materials
2. Thermodynamics of electrochemical processes; kinetics of electrochemical processes; pH-diagrams
3. Types of corrosion: general, intergranular, selective, stress corrosion cracking, pitting, exfoliation, fatigue, glavanic, erosion, crevice
4. Measurements of corrosion processes: instrumentation and experimental set-up; electrochemical methods, salt spray chamber, gravimetric method
5. Corrosion prevention and control: materials selection and design; modification of electrolyte, corrosion inhibitors; anodic and cathodic protection; coatings: electroplating, conversion coatings, anodization, phosphating, chromating
6. Contemporary corrosion protection: sol-gel coatings, self-assembled layers, functional coatings
7. Corrosion processes under specific conditions: corrosion in water and aqueous solutions (sea, soil, concrete, industrial atmospheres); atmospheric corrosion, microbial corrosion, corrosion of biomaterials
8. Corrosion protection of important engineering materials; steels and carbon steels, aluminium and its alloys, copper and its alloysm nickel, zinc, titanium and titanium alloys, cobalt and cobalt alloys

Temeljna literatura in viri / Readings:

- Modern Electrochemistry 2A, J. O'M Bockris, A.K.N. Reddy, M. Gamboa-Aldeco, 2nd ed., Kulwer Academic / Plenum Publishers, New York, 2000
- Corrosion Mechanisms in Theory and Practice, P. Marcus, J. Oudar (Eds.), M. Dekker, New York, 2002.
- Uhling's Corrosion Handbook, R. Winstone Revie (Ed.), 3rd ed., Electrochemical Society Series, Wiley-Interscience, 2011
- Active protective coatings, A.E. Hughes, J.M.C. Mol, M.L. Zheludkevich, R.G. Buchheit, R.G. (Eds.) Springer, 2016
- Fundamentals of metallic corrosion, Corrosion Engineering Handbook, P.A. Schweitzer, 2nd. ed., CRC Press, 2007
- Corrosion of aluminum and aluminum alloys, J.R. Davis (ed.), ASM International, 2000
- Corrosion behaviour and protection of copper and aluminium alloys in seawater, D. Féron (ed.), Woodhead Publishing in Materials, 2007
- Corrosion Engineering, Mars G. Fontana, McGraw Hill Education, 2015

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

- pridobiti osnovno znanje o elektrokemijskih procesih s posebnim poudarkom na koroziji
- osvojiti elektrokemijske in ostale metode, ki se uporabljajo pri študiju korozijskih procesov
- spoznati se z različnimi tipi korozijskih procesov pri različnih pogojih
- vrednotiti različne metode protikorozijske zaščite
- pridobiti znanja o karakterizaciji različnih protikorozijskih zaščit
- priporočati, kako uporabiti pridobljena znanja praksi oz. industrijskih aplikacijah

- to gain knowledge on electrochemical processes with an emphasis on corrosion processes
- to learn about different electrochemical methods used in the study of of corrosion protection
- to learn about other methods used in the study of of corrosion protection
- to acquire knowledge of different forms of corrosion under various conditions
- to learn about the methods of corrosion protection
- to learn about the methods for characterization of corrosion protection
- to discuss how to apply knowledge gained in everyday life and industrial application

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- Poznavanje mehanizmov elektrokemijskih procesov kot osnova za razumevanje korozijskih procesov, ki potekajo v različnih okoljih.
- Združitev teoretičnih in praktičnih znanj, ki bo omogočila izbiro primerne protikorozijske zaščite.
- Razširitev splošnega znanja na področju materialov.

Knowledge and understanding:
- Knowledge on mechanisms of electrochemical reactions which are the basis for understanding of corrosion processes in various environments.
- Theoretical and practical knowledge on selection of appropriate corrosion protection.
- Course will contribute to abroader knowledge on materials

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja in seminarji.
Individualno delo s študenti.

Lectures and seminars.
Individual work with students.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. I. Milošev, G.S. Frankel, Conversion coatings based on zirconium and/or titanium: a review. Journal of The Electrochemical Society, 165 (3) (2018) C1-C18
2. I. Milošev, D. Zimerl, Ch. Carriere, S. Zanna, A. Seyeux, J. Iskra, S. Stavber, F. Chiter, M. Poberžnik, D. Costa, A. Kokalj, P. Marcus, The effect of anchor group and alkyl backbone chain on performance of organic compounds as corrosion inhibitors for aluminum investigated using an integrative experimental-modeling approach. Journal of The Electrochemical Society, 167 (2020) 061509
3. Synergistic effect of 2-mercaptobenzimidazole and octylphosphonic acid as corrosion inhibitors for copper and aluminium - An electrochemical, XPS, FTIR and DFT study. Corrosion Science, 182 (2021) 109082
4. I. Milošev, P. Rodič, The effect of surface pretreatment of aluminum alloy 7075-T6 on the subsequent inhibition by cerium(III) acetate in chloride-containing soluti. Journal of The Electrochemical Society, 169 (2022) 011504
5. I Milošev, D. Hamulić, P. Rodič, C. Carriere, S. Zanna, H. Budasheva, D. Korte, M. Franko, D. Mercier, A. Deyeus, P. Marcus. SIloxane polyacrylic sol-gel coatings with alkyl and perfluoroalkyl chains: Synthesis, composition, thermal properties and long-term corrosion protection. Applied Surface Science 574 (2022) 151578