Učni načrt predmeta

Predmet:
Fizika nanomaterialov
Course:
Physics of Nanomaterials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologijes, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-799
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Dragan Mihailović
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Christoph Gadermaier
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski, angleški / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključena izobrazba druge stopnje ali univerzitetna izobrazba s področja naravoslovja ali tehnologije.

Completed masters level education or equivalent university education from natural sciences or technology.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Predmet podaja pregled fizike nanomaterialov -nanocevčic, kvantnih pik, tankih plasti, nanomagnetov, fulerenov, nizkodimenzionalnih materialov, faznih prehodov v nanomaterialih ipd., skupaj z eksperimentalnimi metodami, ki so bile razvite za proučevanje nanomaterialov, kot so mikroskopija na elektronsko silo, presevna elektronska mikroskopija, optična spektroskopija nanomaterialov in druge. Simetrija, kvantna števila in izbirna pravila

Overview of modern physics concepts in the theory of nanomaterials, with emphasis on low-dimensional systems, the theory of phase transitions in disordered substances, e.g. in spin glasses, relaxors and nanomagnets. Carbon and inorganic nanotubes. Symmetry, quantum numbers and selection rules, Experimental methods for the study of the properties of nanomaterials, such as different microscopies, optical spectroscopy, tunneling spectroscopy and scanning probe microscopy.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Temeljni študijski viri so objavljeni članki v zadnjih letih, predvsem v revijah Science, Nature in Physical Review Letters, Nano Letters, Nature Nanotechnology, Nature Physics ter pregledni članki. The main sources are review articles as wells as chosen articles in Science, Nature in Physical Review Letters, Nano Letters, Nature Nanotechnology, Nature Physics and similar journals.

- Introductory texts: C.Kittel “Introduction to Solid State Physics”, 8th edition (Wiley 2005), particularly chapters on nantotechnology and nanomaterials (18 and 19).
- Nanomagnetism: Applications and Perspectives: Claude Fermon (Editor), Marcel Van de Voorde (Editor) ISBN: 978-3-527-33985-3 (2017) or equivalent.
- Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes by M. S. Dresselhaus (Editor), G. Dresselhaus (Editor), P. C. Eklund (Editor) Academic Press; ISBN: 0122218205; (1996). Nanoelectronics and information technology, Reiner Waser (Ed.) (Wiley, 2005)

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Študenti spoznajo najnovejše dosežke v fiziki nanomaterialov in se pripravijo za raziskovalno delo na področju fizike nanomaterialov. Hkrati je podana primerjava fizikalnih lastnosti nanomaterialov z lastnostmi periodičnih kristalov in amorfnih praškov.

Splošne kompetence:
- obvladanje raziskovalnih metod za obravnavo fizike nanomaterialov,
- sposobnost uporabe fizikalnega znanja v nanomaterialih,
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
- kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju).

Predmetnospecifične kompetence:
Predmet pripravlja študente za uporabo znanja s področja fizike nanomaterialov.

Students will become acquainted with the latest advances in nanomaterials, and prepare themselves for research work in the field of nanomaterials.

General Competences:
- The student will master research methods in the physics of nanomaterials
- The student will develop aproficiency in using physics specific to nanomaterials systems
- The student will develop communications skills to present research achievement in the international environment
- Work in team (in international environment)

Course Specific Competences:
This course prepares students to apply knowledge of the physics of nanomaterials.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Funkcionalno znanje področja, skozi poglobljen študij izbranih primerov iz fizike nanomaterialov, prirejenih raziskovalnemu programu študenta.

Študenti obvladajo najnovejše dosežke v fiziki nanomaterialov in nanosistemov kot temelj za raziskovalno delo na področju fizike nanomaterialov, nanotehnologije in nanoelektronike. Študenti bodo obvladovali: fiziko nizkodimenzionalnih sistemov, fiziko omejenih sistemov, fiziko nanostruktur, osnove meritev nizkodimenzionalnih sistemov.

Študenti se bodo seznanili tudi s primeri uporabe fizikalnih pojavov v nanotehnologiji.

A functional knowledge of the field, through in-depth study of selected examples in the physics of nanomaterials specially adapted to the research topic of the student.

Students will master the latest advances in nanomaterials and nanosystems and nanoelectronics. They will become proficient in the physics in low-dimensional systems, physics of confined structures, physics of nanostructures, fundamentals of measurements in low dimensional systems.

Students will also learn about a number of examples of the use of nanophysical phenomena leading to applications in nanotechnology.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Interaktivna predavanja, seminar, laboratorijsko delo, individualno voden študij

Interactive lectures, seminar, laboratory work, individual guided studies

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. BOŽIN, Emil S., ABEYKOON, A. M. Milinda, CONRADSON, Steven D., BALDINOZZI, Gianguido, ŠUTAR, Petra, MIHAILOVIĆ, Dragan. Crystallization of polarons through charge and spin ordering transitions in 1T−TaS2. Nature communications. 2023, vol. 14, article no. 7055, str. 1-9, ilustr. ISSN 2041-1723
2. TODA, Yasunori, TSUCHIYA, Satoshi, YAMANE, Keisaku, MORITA, Ryuji, ODA, Migaku, KUROSAWA, Tohru, MERTELJ, Tomaž, MIHAILOVIĆ, Dragan. Optical vortex induced spatio-temporally modulated superconductivity in a high−Tc cuprate. Optics express. May 2023, vol 31, iss. 11, str. 17537-17546, ilustr. ISSN 1094-4087
3. NARYMBETOV, Bakhyt, OMERZU, Aleš, KABANOV, Viktor V., TOKUMOTO, Madoka, KOBAYASHI, Hayato, MIHAILOVIĆ, Dragan. Origin of ferromagnetic exchange interactions in a fullerene-organic compound. Nature, ISSN 0028-0836, 2000, vol. 407, str. 883-885.
4. MIHAILOVIĆ, Dragan. Insights into the polaron physics of high temperature superconductors from optical and time-domain spectroscopy. Physica. C, Superconductivity and its applications. [Print ed.]. 15 December 2023, [article no.] 1354385, vol. 615, str., ilustr. ISSN 0921-4534
5. RAVNIK, Jan, VASKIVSKYI, Yevhenii, VODEB, Jaka, DIEGO, Michele, VENTURINI, Rok, GERASIMENKO, Yaroslav, KABANOV, Viktor V., KRANJEC, Andrej, MIHAILOVIĆ, Dragan. Chiral domain dynamics and transient interferences of mirrored superlattices in nonequilibrium electronic crystals. Scientific reports. 2023, vol. 13, article no. 19622, str. 1-9, ilustr. ISSN 2045-2322