Učni načrt predmeta

Predmet:
Izbrana poglavja iz biofizike
Course:
Selected Topics in Biophysics
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-801
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Gojmir Lahajnar
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Diploma druge stopnje s področja fizike, kemije, biologije ali sorodnih področij.

Second cycle degree degree in Physics, Chemistry, Biology or related fields.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

TERMODINAMIKA IN BIOLOGIJA:
Elementi klasične termodinamike. Termodinamski potenciali. Termodinamsko ravnovesje: večkomponentni sistemi, kemijsko ravnotežje, vezava ligandov na makromolekule. Termodinamika redoks procesov.

GENERIRANJE IN SHRANJEVANJE PROSTE ENERGIJE BIOLOŠKE OKSIDACIJE:
Energijska bilanca glikolize. Energijski izplen citratnega cikla. Kvantitativni vidiki kemiosmoznega mehanizma: Sklopitev oksidativne energije elektronskega toka dihalne verige in fosforilacije s protonskim elektrokemijskim gradientom. Drugi primeri osrednje vloge kemiosmoze v energijskih pretvorbah živih organizmov.

TRANSPORTNI POJAVI:
Difuzija: kontinuitetna enačba, Fickova zakona. Difuzija skozi porozne membrane, membranska permeabilnost. Permeabilnost, selektivnost in specifičnost bioloških membran. Koncept aktivnega transporta skozi biološke membrane.

THERMODYNAMICS AND BIOLOGY:
Elements of classical thermodynamics. Thermodynamic potentials. Thermodynamic equilibrium: multi-component systems. chemical equilibrium, ligand binding to macromolecules. Thermodynamics of redox processes.

FREE ENERGY OF BIOLOGICAL OXIDATION - GENERATION AND STORAGE:
Free energy yield: glycolysis, citric acid cycle. Chemiosmotic mechanism.

TRANSPORT PHENOMENA:
Diffusion: continuity equation, Fick’s laws. Diffusion across porous membranes, membrane permeability. Properties of biological membranes: permeability, selectivity, specificity. Concept of active transport across biomembranes.

Temeljna literatura in viri / Readings:

- G. Lahajnar: Selected Topics in Biophysics, 149 pages, Teaching Material for the IPS students (2013).
- P. W. Atkins: Physical Chemistry, 10-th Edition (W. H. Freeman, 2014).
- B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter: Molecular Biology of the Cell, 5-th Edition (Garland Science, New York, 2007).
- J. M. Berg, J. L. Timoczko, L. Stryer: Biochemistry, 7-th Edition (W. H. Freeman, New York, 2010).
- N. Price, R. Dwek, G. Ratcliffe, M. Wormald: Principles and Problems in Physical Chemistry for Biochemists, 3-rd Edition (Oxford University Press, USA, 2002).

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Študentje se seznanijo z načeli biofizike in se tako usposobijo za interdisciplinarno reševanje strokovnih problemov.

Splošne kompetence:
- obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje,
- razvoj kritičnega mišljenja,
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
- kooperativnost, delo v skupini.

Predmetnospecifične kompetence:
Predmet pripravlja študente za raziskovalno delo s področja biofizike.

Students learn principles of biophysics and thus become competent to solve the interdisciplinary research problems.

General Competences:
- The student will master research methods, procedures and processes.
- The student will develop critical thinking.
- The student will develop communications skills to present research achievement in the international environment.
- Work in team.

Course Specific Competences:
This course prepares students to do research in biophysics.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

- osvojijo znanje o biofizikalnih načelih,
- znajo uporabiti načela biofizike v različnih interdisciplinarnih problemih,
- pojasnijo izbrane biološke probleme z načeli biofizike,
- rešijo enostavne termodinamske in transportne probleme v biologiji,
- povežejo dobljene rezultate za interdisciplinarno reševanje strokovnih problemov,
- vzpostavijo sposobnost komunikacije v angleškem jeziku na področju biofizike

- Acquire knowledge of biophysical concepts
- Apply biophysical concepts in various interdisciplinary problems
- Explain selected biological problems with biophysical concepts
- Solve elementary thermodynamic and transport problems in biology
- Connect obtained results for solving the interdisciplinary research problems
- Establish the ability to communicate in English in the field of biophysics

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, konzultacije

Lectures, Seminar work, Consultations

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50
Seminar
Ustni izpit
50
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. DESANDO, Michael A., LAHAJNAR, Gojmir, FRIEDRICH, Miha, PLAVEC, Janez, TAVČAR, Gašper. Influence of solvent chemistry on 1H NMR spectral and relaxation properties of a long-chain ionic surfactant in chloroform-d. Colloid and polymer science, ISSN 0303-402X, 2015, vol. 293, no. 5, str. 1409-1423, doi: 10.1007/s00396-014-3494-3. [COBISS.SI-ID 28393767]
2. STEPIŠNIK, Janez, LAHAJNAR, Gojmir, ZUPANČIČ, Ivan, MOHORIČ, Aleš. Study of translational dynamics in molten polymer by variation of gradient pulse-width of PGSE. Journal of magnetic resonance, ISSN 1090-7807, 2013, vol. 236, str. 41-46, doi: 10.1016/j.jmr.2013.08.003. [COBISS.SI-ID 27404327]
3. STEPIŠNIK, Janez, MOHORIČ, Aleš, SERŠA, Igor, LAHAJNAR, Gojmir. Analysis of polymer dynamics by NMR modulated gradient spin echo. V: VOLOVŠEK, Vesna (ur.), BISTRIÈIAE, Lahorija (ur.). Polymer spectroscopy July 2011, (Macromolecular Symposia, ISSN 1022-1360, Special issue, Volume 305, Issue 1). Basel [etc.]: Hüting & Wepf Verlag. 2011, vol. 305, str. 55-62, doi: 10.1002/masy.201000120. [COBISS.SI-ID 2362212]
4. LAHAJNAR, Gojmir, SOBOTIČ, Barbara, SEPE, Ana, JAZBINŠEK, Vojko, PEČAR, Slavko. Influence of sodium nitroprusside on human erythrocyte membrane water permeability : an NMR study. General physiology and biophysics, ISSN 0231-5882, 2010, vol. 29, no. 4, str. 373-380, doi: 10.4149/gpb_2010_04_373. [COBISS.SI-ID 24290855]
5. DESANDO, Michael A., LAHAJNAR, Gojmir, PLAVEC, Janez. Molecular interactions and mechanisms in the 1H NMR relaxation of residual CHCl3 in deuterochloroform solution of a two-chain ionic surfactant. Journal of solution chemistry. 2018, vol. 47, no. 7, str. 1246-1268. ISSN 0095-9782. https://link.springer.com/article/10.1007/s10953-018-0789-x, DOI: 10.1007/s10953-018-0789-x. [COBISS.SI-ID 31569447]