Učni načrt predmeta

Predmet:
Klasični in kvantni kaos
Course:
Classical and Quantum Chaos
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle 1 1 Vrsta / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-807
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Marko Robnik
Sodelavci / Lecturers:
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključena druga stopnja bolonjskega študija ali diploma univerzitetnega študijskega programa s področja naravoslovja ali tehnologije. Potrebna so tudi osnovna znanja matematike in (po možnosti teoretične) fizike.

Completed Bologna second-cycle study program or an equivalent pre-Bologna university study program in the field of natural sciences or technology. Basic knowledge of mathematics and (possibly theoretical) physics is also required.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

- Uvod v klasični kaos: integrabilnost, nelinearnost, neintegrabilnost, KAM teorija, ergodičnost, statistične lastnosti klasičnega gibanja, simbolična dinamika.
- Uvod v semiklasične metode, WKB metoda, Gutzwillerjeva teorija (periodičnih orbit).
- Teorija naključnih matrik in aplikacija v različnih sistemih.
- Uvod v kvantni kaos: statistične lastnosti energijskih spektrov, lastnih funkcij, Wignerjevih funkcij ter matričnih elementov.
- Dinamični kvantni kaos in dinamična lokalizacija.
- Aplikacije: biljardni sistemi, vodikov atom v močnem magnetnem polju, valovni kaos.

- Introduction to classical chaos: integrability, nonlinearity, nonintegrability, KAM theory, ergodicity, statistical properties of classical motion, symbolic dynamics.
- Introduction to semiclassical methods, WKB method, Gutzwiller theory (of periodic orbits).
- Random matrix theory and its application in various systems.
- Introduction to quantum chaos: statistical properties of energy spectra, eigenfunction, Wigner functions, and matrix elements.
- Dynamical quantum chaos and dynamic localization.
- Applications: billiard systems, hydrogen atom in a strong magnetic field, wave chaos.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig: / Selected chapters from the following books:
I. C. Percival and D. Richards, Introduction to Dynamics, Cambridge University Press, 1982.
E. Ott, Chaos in Dynamical Systems, Cambridge University Press, 2002.
M.C. Gutzwiller, Chaos in Classical and Quantum Mechanics, Springer, 1990.
F. Haake, Quantum Signatures of Chaos, Springer, 2010.
H.-J. Stöckmann, Quantum Chaos - an introduction, Cambridge University Press, 1999.
R. Blümel and W.P. Reinhardt, Chaos in Atomic Physics, Cambridge University Press, 1997.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Seznaniti študente z osnovnimi pojmi in teorijami klasičnega in kvantnega (valovnega) kaosa, ki imajo pomembne in ključne aplikacije v mikroskopskih pojavih in strukturah, kot so atomski ter molekulski sistemi ter nanostrukture, kot so npr. kvantne pike. Kompetence študenta z uspešno zaključenim predmetom bodo vključevale razumevanje osnovnih pojmov z obeh področij, poznavanje sodobnih metod in znanje o primerih uporabe leteh na področju tehnologije mezoskopskih in nano sistemov.

The aim is to acquaint the students with the basic concepts and theories of classical and quantum (wave) chaos, which have important and crucial applications in microscopic phenomena and structures such as atomic and molecular systems and nanostructures such as quantum dots.The competencies of the students completing this course successfully would include understanding of basic concepts from both areas, familiarity with state-of-the art methods, and knowledge of examples of applications in the field of technology of mesoscopic and nano systems.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:

Razumevanje klasičnega in kvantnega kaosa v najširšem kontekstu.

Predmet pripravlja študente za uporabo znanja s področja klasičnega in kvantnega kaosa, seznani jih z osnovnimi in glavnimi motivacijami, metodami in rezultati na tem področju, kakor tudi z osnovno literaturo, s pomočjo česar lahko uspešno aplicirajo znanje v konkretnih tehnoloških primerih.

Knowledge and understanding:

Understanding classical and quantum chaos in its broadest context.

The course prepares the students for the application of the knowledge in the field of classical and quantum chaos, acquaints them with the basic motivations, methods and results in this field, as well as with the basic literature, by means of which they can successfully apply the knowledge in concrete technological cases.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, konzultacije ter seminarska naloga.

Lectures, consultations and seminar work.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
50 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
50 %
Oral defense of seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. WANG, Qian, ROBNIK, Marko. Statistics of phase space localization measures and quantum chaos in the kicked top model. Physical review. E. may 2023, vol. 107, iss. 5, str. 1-12. ISSN 2470-0053. https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.107.054213, DOI: 10.1103/PhysRevE.107.054213. [COBISS.SI-ID 152977667], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
2. LOZEJ, Črt, LUKMAN, Dragan, ROBNIK, Marko. Phenomenology of quantum eigenstates in mixed-type systems: Lemon billiards with complex phase space structure. Physical review. E. 2022, vol. 106, issue 5, str. 1-15, graf. prikazi, tabele. ISSN 2470-0053. https://journals.aps.org/pre/pdf/10.1103/PhysRevE.106.054203, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=86141, DOI: 10.1103/PhysRevE.106.054203. [COBISS.SI-ID 130231299], [JCR, SNIP, WoS do 1. 7. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, Scopus do 3. 7. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33]
3. WANG, Qian, ROBNIK, Marko. Multifractality in quasienergy space of coherent states as a signature of quantum chaos. Entropy. 2021, iss. 10, art. 1347, str. 1-20, ilustr. ISSN 1099-4300. https://www.mdpi.com/1099-4300/23/10/1347, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=86153. [COBISS.SI-ID 81221379], [JCR, SNIP]
4. BATISTIĆ, Benjamin, LOZEJ, Črt, ROBNIK, Marko. Statistical properties of the localization measure of chaotic eigenstates and the spectral statistics in a mixed-type billiard. Physical review. E. 2019, issue 6, art. 062208, 13 str., graf. prikazi. ISSN 2470-0053. DOI: 10.1103/PhysRevE.100.062208. [COBISS.SI-ID 98013185], [JCR, SNIP, WoS do 13. 9. 2023: št. citatov (TC): 16, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.67, Scopus do 5. 9. 2023: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.33]
5. ROBNIK, Marko. Recent advances in quantum chaos of generic systems : wave chaos of mixed-type systems. V: MEYERS, Robert A. (ur.). Encyclopedia of complexity and systems science. Living ed. Berlin: Springer. 4. feb. 2020, 17 str. Springer reference. ISBN 978-3-642-27737-5, ISBN 3-642-27737-3. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-27737-5_730-1, DOI: 10.1007/978-3-642-27737-5_730-1. [COBISS.SI-ID 98261249]