Učni načrt predmeta

Predmet:
Seminar I
Course:
Seminar I
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 2
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 2
Vrsta predmeta / Course type
Obvezni / Mandatory
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-830
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 240 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Barbara Malič
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Veronika Stoka , prof. dr. Aleksander Zidanšek
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenski ali angleški / Slovene or English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje.

Completed second-cycle studies.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Študenti bodo razvili sposobnosti spremljanja ter prepoznavanja aktualnih znanstveno raziskovalnih problemov, sodobnih metod raziskovanja, najnovejših rezultatov in uporabe najnovejšega znanja na področju nanoznanosti in nanotehnologij. Študenti se bodo soočili tudi z izzivi izdelave pisnega pregleda obravnavanih vsebin ter s posredovanjem ugotovitev v obliki ustne komunikacije.

Students will develop the ability to follow and identify current scientific research problems, modern methods of research, the latest results and the use of the state-of-the -art knowledge in the field of nanosciences and nanotechnologies. Students will also face with the challenges of writing a written review of the selected topics and by sharing of their findings with oral communication.

Temeljna literatura in viri / Readings:

Znanstvena literatura s področja seminarja ter literatura s področja pisnega in ustnega komuniciranja s
strokovno javnostjo. / Scientific literature from the field of the seminar and literature on written and oral
communication with the professional public.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Cilj predmeta je spoznavanje aktualnih raziskovalnih problemov, sodobnih metodoloških pristopov k njihovi razrešitvi in najnovejših dosežkov na področju nanoznanosti in nanotehnologij. Pomemben cilj je tudi sposobnost pisnega celostnega povzemanja obravnavanih vsebin in posredovanje ugotovitev v obliki ustne predstavitve in uporabe znanstvenih argumentov v kritični ustni komunikaciji z znanstveno javnostjo.

The aim of the course is to learn about current research problems, modern methodological approaches to their solutions and the latest achievements in the field of nanosciences and nanotechnologies. An important goal is also the ability to write comprehensive review of the selected study subject and to share their findings in the form of oral presentations. In addition, they will practice the use of scientific arguments in critical oral communication with the scientific community.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Priprava pisnega poročila, njegova predstavitev ter suverena ustna komunikacija o obravnavanih vsebinah.
Študenti bodo izpopolnili sposobnosti spremljanja ter poznavanja sodobnih raziskav in dosežkov na področju nanoznanosti in nanotehnologij, kritične ocene pomembnosti objav v znanstveni literaturi, pisnega povzemanja obravnavane vsebine ter njene suverene predstavitve in ustnega komuniciranja z znanstveno javnostjo.

Preparation of written reports and oral presentations based on their own research work.
Students are expected to gain a general understanding of the research activities in nanosciences and nanotechnologies. They will be able to perform a critical evaluation and relevance of the publications in scientific literature that will be given in the written report. In addition, they will improve their skills in presentation and oral communication with the scientific community.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Seminar, konzultacije, druge metode

Seminar, consultations, other methods

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Pisna seminarska naloga
70
Written seminar work
Ustna predstavitev z zagovorom seminarske naloge
30
Oral presentation with the defense of the seminar work
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. SARKAR, Ankita, ŠADL, Matej, JAZBEC, Anže, SNOJ, Luka, DRNOVŠEK, Silvo, ROJAC, Tadej, BRENNECKA, Geoff, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, MALIČ, Barbara. Influence of neutron and gamma irradiation on the electrocaloric properties of Mn-doped 0.9Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–0.1PbTiO3 ceramics. JPhys energy. Oct. 2023, vol. 5, no. 4, [article no.] 045006, str. 1-12, ilustr. ISSN 2515-7655
2. URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, PRAH, Uroš, ROJAC, Tadej, JAZBEC, Anže, SNOJ, Luka, DRNOVŠEK, Silvo, BRADEŠKO, Andraž, MIRJANIĆ, Anja, VRABELJ, Marko, MALIČ, Barbara. High radiation tolerance of electrocaloric (1−x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3−xPbTiO3. Journal of the European ceramic society. [Print ed.]. 2022, vol. 42, iss. 13, str. 5575-5583, ilustr. ISSN 0955-2219
3. KONSAGO, Sabi William, ŽIBERNA, Katarina, KMET, Brigita, BENČAN, Andreja, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, MALIČ, Barbara. Chemical solution deposition of barium titanate thin films with ethylene glycol as solvent for barium acetate. Molecules. 2022, vol. 27, no. 12, str. 3753-1-3753-17. ISSN 1420-3049
4. FERRERO, Gianni, ASTAFIEV, Konstantin, RINGGAARD, Erling, OLIVEIRA, Leonardo Soares de, SUDIREDDY, Bhaskar Reddy, BJØRNETUN HAUGEN, Astri, ŽIBERNA, Katarina, MALIČ, Barbara, ROJAC, Tadej. Piezoelectric properties of mechanochemically processed 0.67BiFeO3−0.33BaTiO3 ceramics. Journal of the European ceramic society. [Print ed.]. Feb. 2023, vol. 43, iss.2, str. 350-361, ilustr. ISSN 0955-2219
5. GEHRINGER, Maximilian, MAKAROVIČ, Kostja, MALIČ, Barbara, et al. PrototypingNa0.5B0.5TiO3−basedmultilayerceramiccapacitorsforhigh−temperatureandpowerelectronics. Journal of the European ceramic society. [Print ed.]. 2023, vol. 43, issue 14, str. 1-8, ilustr. ISSN 0955-2219