Učni načrt predmeta

Predmet:
Procesiranje in nanomagnetizem kompleksnih intermetalnih zlitin
Course:
Processing and Nanomagnetism of Complex Intermetallic Alloys
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-896
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
30 30 30 210 10

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Spomenka Kobe
Sodelavci / Lecturers:
prof. dr. Jean-Marie Dubois , izr. prof. dr. Kristina Žužek
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovene/ English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Osnovno znanje na področju kemije, metalurgije, fizike in vede o materialih.

Basic knowledge in the fields of Chemistry, Metallurgy, Physics and Material Sciences.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Procesiranje magnetnih in drugih intermetalnih kompleksnih zlitin je izjemnega pomena za njihove končne magnetne in druge fizikalne lastnosti. Nanomagnetizem je že zdaj izredno pomemben pri izboljšavi lastnosti magnetnih materialov za uporabo v motorski aplikaciji za električna vozila in vetrne elektrarne. Izjemno pomemben je tudi pri shranjevanju spomina, za senzorsko uporabo in pri izdelavi mehanizmov, strmo pa narašča tudi uporaba v t.i. življenjski znanosti (life-science) in medicini. Izmenjalne interakcije znotraj strukture in interfaznih mej osnovnih magnetnih in drugih kompleksnih intermetalnih zlitin v »bulk« obliki ter nanostruktur, izmenjalna anizotropija, gigantska magnetostrikcija (GMR) in tunelska magnetoupornost (TMR), magnetokalorični efekt, optične lastnosti ter transportne lastnosti elektronov v materialu so lastnosti izrednega tehnološkega pomena. Študij bo delno usmerjen na izdelavo osnovnih materialov s posebnimi lastnostmi ter nano strukturnih materialov, katerih lastnosti se zaradi drugačnih dimenzij, predvsem pa zaradi bistveno večje površine, zelo spremenijo. Poudarek bo na študiju vpliva priprave na končne magnetne in druge fizikalne lastnosti z uporabo različnih fizikalnih metod karakterizacije ter visoko ločljivih analitskih tehnik elektronske mikroskopije. Poudarek pri kemijskem načinu priprave tankih filmov in nano objektov (žice, sfere, cevke) s posebnimi magnetnimi lastnostmi bo na elektrolitski in elektroforetski metodi (ELD, EPD).

Processing of magnetic and other complex intermetallic alloys is exceptionally important in tailoring their final physical properties. Nanomagnetism has already a special role in highly sophisticated methods for improving the magnetic properties of materials for motor application in electric vehicles and wind turbines for clean environment. Nanomagnetism has a special role to play as magnetic properties depend uniquely on both dimensionality and length scales. Nanomagnetism is already central to data storage, sensor and device technologies, but is increasingly being used in the life sciences and medicine. The interlayer exchange interactions within magnetic multilayer structures at interfaces, the static, dynamic and thermal properties of magnetic multilayer and nanostructures, exchange anisotropy, giant
magnetoresistance (GMR) and tunneling magnetoresistance (TMR), magnetocalloric effect,
optical properties, transport properties of electrons are issues of high technological
importance. The emphasis will be on the influence of the processing parameters on tailoring the final magnetic and other physical properties. Fabrication of nanodevices and nanostructures of various materials properties will be studied by a variety of physical methods and high resolution electron microscopy analytical techniques. The study of chemical methods for preparation of magnetic thin films and nano objects (wires, spheres, tubes) will be mainly electrodeposition and electrophoretic deposition (ELD, EPD).

Temeljna literatura in viri / Readings:

Principles of Nanomagnetism, Guimaraes A.P., Springer, 2009.
Magnetism and Magnetic Materials, J.M.D. Coey, April 2010, ISBN: 9780521816144.
Concerted European Action on Magnets, I.V. Mitchell, J.M. Coey et. al., 2012 ISBN-13: 978-9401070034.
The applied physics of quasicrystals; J.M. DUBOIS, Scripta Physica, T49 (1993) 17-23.
Useful Quasicrystals; J.M. DUBOIS, World Scientific, Singapour (2005), 470 pages.
Nanoscale Magnetic Materials and Applications, Ping Liu J. Et al., Springer, 2009.

Selected publications:
Application of quasicrystalline alloys to surface coating of soft metals; J.M. DUBOIS, S.S. KANG, Y. MASSIANI, J. Non Cryst. Solids, 153-154 (1993) 443-445.
Properties- and applications of complex metallic alloys, J.M. DUBOIS, Chem. Soc. Rev., 41 (2012) 6760-6777.
Quasicrystal-polymer composites for selective laser sintering technology; S. KENZARI, D. BONINA, J.M. DUBOIS, V. FOURNEE, Materials and Design, 35 (2012) 691-95.
Random-anisotropy ferromagnetic state in the Cu5Gd0.54Ca0.42 intermetallic compound, M. Krnel, J.-M. Dubois, J. Dolinšek et al., Physical review. B, Condensed matter and materials physics, ISSN 1098-0121, 2016, vol. 93, no. 9, pp. 094202-1-094202-14.
Additive manufacturing of lightweight, fully Al-based components using quasicrystals; S. Kenzari, D. Bonina, J.-M. Dubois, V Fourneé, Journal of materials processing technology, ISSN 0924-0136, 2014, vol. 214, no. 12, str. 3108-3111.
Microstructural insights into the coercivity enhancement of grain-boundary-diffusion-processed Tb-treated Nd-Fe-B sintered magnets beyond the core-shell formation mechanism., K. Žagar, K. Žužek-Rožman, M. Komelj, M. Soderžnik, S. Kobe, B. Markoli, S. Šturm, et al. Journal of alloys and compounds, ISSN 0925-8388, 2021, vol. 864, str. 158915-1-158915-12, ilustr., doi: 10.1016/j.jallcom.2021.158915.
Nanostructured multicomponent Nd-Fe-B magnets prepared by a spark-plasma-sintering approach, T. Tomše, J. Jaćimović, J.-M. Dubois, S. Kobe, K. Žužek-Rožman, S. Šturm, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ISSN 0304-8853, 2021, vol. 553, str. 168011-1-168011-11, doi: 10.1016/j.jmmm.2021.168011.
Properties of SPS-processed permanent magnets prepared from gas-atomized Nd-Fe-B powders T. Tomše, J. Jaćimović, J.-M. Dubois, S. Kobe et al., Journal of alloys and compounds, ISSN 0925-8388, 2018, 20 str., doi: 10.1016/j.jallcom.2018.01.411.
Hybrid FePt/SiO2/Au nanoparticles as theranostic tool: in vitro photo-thermal treatment and MRI imaging, N. Kostevšek, et. al., S. Kobe, K. Žužek Rožman, Nanoscale, ISSN 2040-3364, 2017, 16 str., doi: 10.1039/C7NR07810B.
High-coercivity Nd-Fe-B magnets obtained with the electrophoretic deposition of submicron TbF3 followed by the grain-boundary diffusion process, M. Soderžnik, M. Korent, K. Žagar, et.al., S. Kobe, Acta materialia, ISSN 1359-6454, 2016, vol. 115, str. 278-284, doi: 10.1016/j.actamat.2016.06.003.
Magnetic and microstructural investigation of high-coercivity net-shape Nd-Fe-B-type magnets produced from spark-plasma-sintered melt-spun ribbons blended with DyF3, K. Žagar, A. Kocjan, S. Kobe, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ISSN 0304-8853, 2016, vol. 403, str. 90-96, doi: 10.1016/j.jmmm.2015.11.082.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Študentje spoznajo kemijske (ELD, EPD), metalurške in fizikalne metode (ultra hitro kaljenje litin, visokoenergijsko mletje, pulzna laserska depozicija) procesiranja intermetalnih magnetnih in drugih kompleksnih zlitin kot osnovnih (»bulk«) materialov in v obliki tankih filmov oz. nano objektov (nano žice, nano sfere, nano cevke) s poudarkom na motorski aplikaciji za ekološko energijo ter v medicini v nano-mehanizmih in prevlekah s posebnimi fizikalnimi lastnostmi.

The students learn chemical (ELD, EPD), metallurgical and physical methods (melt-spinning, high energy milling, pulsed laser deposition) for processing of intermetallic magnetic and other complex alloys in bulk form and in the form of thin films and nano objects (rods, spheres, tubes) with the emphasis on the motor application for clean energy, medical application, as nano-devices, and coatings for special surface physical properties.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- Razumevanje mehanizmov sinteze kompleksnih intermetalnih zlitin, magnetnih tankih filmov in magnetnih nano objektov (žice, sfere, cevke).
- Poznavanje novih metod sinteze.
- Poznavanje metod karakterizacije kompleksnih intermetalnih zlitin, magnetnih tankih filmov in magnetnih nano objektov (žice, sfere, cevke).

Splošne kompetence:
- Obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje.
- Sposobnost uporabe znanja v praksi.
- Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju.
- Kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju).

Predmetnospecifične kompetence:
- Predmet pripravlja študente za delo na področju magnetnih in drugih intermetalnih kompleksnih zlitin s poudarkom na tankih magnetnih filmih, nano objektih (žice, sfere, cevke) in nanokristaliničnih prahovih.
- Predmet pripravlja študente na uporabo različnih metod procesiranja kompleksnih intermetalnih zlitin, tankih magnetnih filmov, nano objektov (žice, sfere, cevke) in nanokristaliničnih prahov.
- Študent bo razvil kompetence na področju karakterizacije kompleksnih intermetalnih zlitin, tankih magnetnih filmov, nano objektov (žice, sfere, cevke) in nanokristaliničnih prahov.

Knowledge and understanding:
- The student will understand the mechanism of synthesis of complex intermetallic alloys, magnetic thin films and magnetic nano objects (wires, spheres, tubes).
- Knowledge of new methods of synthesis.
- Methods of characterization of magnetic and other physical properties in nano dimensions.

General Competences:
- The student will master research methods, procedures and processes in complex intermetallic alloys and nanomagnetism.
- The student will develop critical thinking.
- The student will develop communications skills to present research achievements in the international environment.
- Work in team (in international environment).

Course Specific Competences:
- This course prepares students to work on the field of magnetic and other complex intermetallic materials with the emphasis on thin films, nano objects (wires, spheres, tubes) and nanocrystalline powders.
- The course will give the students competence in the processing methods of complex intermetallic alloys, magnetic thin films, nano objects (wires, spheres, tubes) and nanocrystalline powders.
- The student will have competence in the characterization of complex metallic alloys, magnetic thin films, nano objects (wires, spheres, tubes), and nanocrystalline powders.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, laboratorijsko delo, obiski tovarn oz. organizacij s tematiko študija.

Lectures, seminar work, laboratory work, visits of factories e.g. organizations with the thematic of the studies.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KORENT, Matic, TANG, Xin, SEPEHRI-AMIN, H., HIOKI, K., ŽAGAR, Kristina, KOBE, Spomenka, OHKUBO, T., HONO, K. Significant coercivity enhancement of hot-deformed bulk magnets by two-step diffusion process using a minimal amount of Dy. Scripta materialia, ISSN 1359-6462, 2021, vol. 205, str. 114207-1-114207-5, doi: 10.1016/j.scriptamat.2021.114207
2. KOBE, Spomenka, ŽAGAR, Kristina, PODMILJŠAK, Benjamin, ŠTURM, Sašo, BURKHARDT, Carlo. New sustainable processing of RE-based magnetic materials (Invited talk). V: REPM 2021, The 26th International Workshop on Rare Earth and Future Permanent Magnets and their Applications (REPM2021) : virtual meeting, June 7-10, 2021. https://sites.udel.edu/repm2021/.
3. BURKHARDT, Carlo, LEHMANN, Antje, PODMILJŠAK, Benjamin, KOBE, Spomenka. A systematic classification and labelling approach to support a circular economy ecosystem for NdFeB-type magnet. Journal of materials science and engineering. B., ISSN 2161-6221, 2020, vol. 10, no. 7/8, str. 125-133, doi: 10.17265/2161-6221/2020.7-8.001.
4. . SONNLEITNER, Klaus, HUBER, Christian, TELIBAN, Iulian, KOBE, Spomenka, SAJE, Boris, KAGERBAUER, Daniel, REISSNER, Michael, LENGAUER, Christian L., GROENEFELD, Martin, SUESS, Dieter. 3D printing of polymer-bonded anisotropic magnets in an external magnetic field and by a modified production process. Applied physics letters, ISSN 0003-6951. [Print ed.], 2020, vol. 116, no. 9, str. 092403-1-092403-8, doi: 10.1063/1.5142692
5. KOBE, Spomenka. RE-based magnetic materials for e-mobility : keynote speach. V: Proceedings of 2nd Advanced Materials Science World Congress, 2021, June 14-15, str. 43.