Učni načrt predmeta

Predmet:
Magnetna relaksacija in resonanca nanomaterialov
Course:
Magnetic Relaxation and Resonance of Nanomaterials
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
NANO3-809
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Boštjan Zalar
Sodelavci / Lecturers:
izr. prof. dr. Tomaž Apih
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
Slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen dodiplomski študijski program druge stopnje s področja tehnike ali naravoslovja.

Completed second-cycle study program from the fields of technical disciplines or natural sciences.

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Uvod v jedrsko magnetno resonance (NMR)

NMR tekočin in trdnih snovi

Študij molekularne dinamike in ekscitacij v trdni snovi z NMR relaksacijo

Magnetnoresonančno slikanje kondenzirane materije

Spektri neurejenih sistemov, stekel, relaksorjev in kvazikristalov

Spektri molekularnih nanomagnetov in fuleridov

Detekcija magnetne resonance z magnetometrijo dušikovih vrzeli v diamantih

Introduction to nuclear magnetic resonance (NMR)

NMR of liquids and solid state

Study of molecular dynamics and excitations in solid state by NMR relaxation

Magnetic resonance imaging of condensed matter

Spectra of disordered systems, glasses, relaxors and quasicrystals

Spectra of nanomagnets and fullerides

Detection of magnetic resonance by nitrogen vacancy defects in diamond

Temeljna literatura in viri / Readings:

Temeljni študijski vir so znanstveni članki, objavljeni v zadnjih letih, predvsem v revijah Science, Nature in Physical Review Letters:
Diamond-based single-molecule magnetic resonance spectroscopy, Jianming Cai et al 2013 New J. Phys. 15 013020.
Nitrogen-Terminated Diamond Surface for Nanoscale NMR by Shallow Nitrogen-Vacancy Centers, S. Kawai etal J. Phys. Chem. C 2019, 123, 6, 3594–3604

Uvodna predavanja pa se opirajo na:
A. Abragam: The principles of nuclear magnetism, Oxford University Press (1960).
G. A. Webb (Ed.), Modern Magnetic Resonance, 2nd edition, 2018, Springer International Publishing.

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Študenti se usposobijo za raziskovalno delo na področju magnetne resonance in relaksacije nanomaterialov.

Splošne kompetence:
- obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje,
- sposobnost uporabe znanja v praksi,
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
- kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju).

Predmetnospecifične kompetence:
Predmet pripravlja študente za uporabo znanja s področja magnetne resonance in relaksacije nanomaterialov.

Students are trained for research work in the field of magnetic resonance and relaxation of
nanomaterials.

General Competences:
- The student will master research methods, procedures and processes
- The student will develop critical thinking
- The student will develop communications skills to present research achievement in the international environment
- Work in team (in international environment)

Course Specific Competences:
This course prepares students to apply knowledge from magnetic relaxation and resonance of nanomaterials.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- Razumevanje magnetne resonance in relaksacije nanomaterialov.

Vrednotenje in sinteza:
- Sposobnost uporabe znanja s področja magnetne resonance in relaksacije nanomaterialov pri novih raziskovalnih problemih.
- Sposobnost komunikacije v angleškem jeziku na področju magnetne resonance in relaksacije.

Knowledge and Understanding:
- The student will understand magnetic relaxation and resonance of nanomaterials.

Evaluation and synthesis:
- Ability to apply knowledge from magnetic relaxation and resonance of nanomaterials for novel research problems.
- Ability to communicate in English in the field of magnetic relaxation and resonance.

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, laboratorijsko delo.

Lectures, seminar work, laboratory work.

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminar
50 %
Seminar
Ustni izpit
50 %
Oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. REŠETIČ, Andraž, MILAVEC, Jerneja, DOMENICI, Valentina, ZUPANČIČ, Blaž, BUBNOV, Alexej, ZALAR, Boštjan. Deuteron NMR investigation on orientational order parameter in polymer dispersed liquid crystal elastomers. PCCP. Physical chemistry chemical physics : incorporating Faraday transactions. [Online ed.]. [in press] 2020, 9 str. ISSN 1463-9084. DOI: 10.1039/d0cp04143b
2. REŠETIČ, Andraž, MILAVEC, Jerneja, BUBNOV, Alexej, POCIECHA, Damian, HAMPLOVÁ, Věra, GÓRECKA, Ewa, ZALAR, Boštjan, DOMENICI, Valentina. Article new liquid crystalline elastomeric films containing a smectic crosslinker : chemical and physical properties. Crystals. 2023, vol. 13, no. 1, str. 96-1-96-17. ISSN 2073-4352. DOI: 10.3390/cryst13010096
3. BOBNAR, Matej, DERETS, Nikita, UMEROVA, Saide, DOMENICI, Valentina, NOVAK, Nikola, LAVRIČ, Marta, CORDOYIANNIS, George, ZALAR, Boštjan, REŠETIČ, Andraž. Polymer-dispersed liquid crystal elastomers as moldable shape-programmable material. Nature communications. 2023, vol. 14, str. 764-1-764-11. ISSN 2041-1723. DOI: 10.1038/s41467-023-36426-y
4. SEBASTIÁN UGARTECHE, Nerea, ZUPANČIČ, Blaž, ZALAR, Boštjan, LÓPEZ, David Orencio, DIEZ-BERART, Sergio, et al. DNMR measurements of an asymmetric odd liquid crystal dimer : determination of the intramolecular angle and the degree of order of the two rigid cores. PCCP. Physical chemistry chemical physics : incorporating Faraday transactions. [Online ed.]. Jan. 2023, vol. 25, iss. 3, str. 2486-2497, ilustr. ISSN 1463-9084. DOI: 10.1039/D2CP02696A
5. GRADIŠEK, Anton, CIFELLI, Mario, ANCORA, Donatella, SEPE, Ana, ZALAR, Boštjan, APIH, Tomaž, DOMENICI, Valentina. Analysis of extra virgin olive oils from two italian regions by means of proton nuclear magnetic resonance relaxation and relaxometry measurements. Journal of agricultural and food chemistry. 2021, vol. 69, no. 41, str. 12073-12080. ISSN 0021-8561. DOI: 10.1021/acs.jafc.1c00622