Učni načrt predmeta

Predmet:
Ekonomika in družba
Course:
Economics and Society
Študijski program in stopnja /
Study programme and level
Študijska smer /
Study field
Letnik /
Academic year
Semester /
Semester
Nanoznanosti in nanotehnologije, Informacijske in komunikacijske tehnologije, Ekotehnologije, Senzorske tehnologije, 3. stopnja / 1 1
Nanosciences and Nanotechnologies, Information and Communication Technologies, Ecotechnologies, Sensor Technologies, 3rd cycle / 1 1
Vrsta predmeta / Course type
Izbirni / Elective
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
SPL-875
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Vaje
Tutorial
Klinične vaje
work
Druge oblike
študija
Samost. delo
Individ. work
ECTS
15 15 15 105 5

*Navedena porazdelitev ur velja, če je vpisanih vsaj 15 študentov. Drugače se obseg izvedbe kontaktnih ur sorazmerno zmanjša in prenese v samostojno delo. / This distribution of hours is valid if at least 15 students are enrolled. Otherwise the contact hours are linearly reduced and transfered to individual work.

Nosilec predmeta / Course leader:
prof. dr. Aleksander Zidanšek
Sodelavci / Lecturers:
izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik , prof. dr. Tjaša Redek , prof. dr. Peter Stanovnik
Jeziki / Languages:
Predavanja / Lectures:
slovenščina, angleščina / Slovenian, English
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Prerequisites:

Zaključen študij druge stopnje naravoslovne ali tehniške smeri ali zaključen študij z drugih področi z dokazanim poznavanjem osnov področja predmeta (pisna dokazila, pogovor).

Completed second level studies in natural sciences j or engineering or completed studies in other fields with proven knowledge of fundamentals in the field of this course (certificates, interview).

Vsebina:
Content (Syllabus outline):

Lastnosti sodobnega sveta:
- globalizacija
- povezanost
- hitre spremembe
- negotovost in nestabilnost
- tehnološka singularnost

Okolje in koncept trajnostnega razvoja:
- naravni in človeški viri
- blagostanje in družbene razmere
- nova razvojna paradigma
- cilji trajnostnega razvoja
- indikatorji trajnostnega razvoja

Ekonomika za raziskovalce:
- trg, ponudba in povpraševanje
- davki in subvencije
- finančna analiza projektov (presoja investicij v pogojih gotovosti in negotovosti)

Features of the modern world:
- globalisation
- interdependence
- fast-changing
- uncertainty and instability
- technological singularity

Environment and the concept of sustainable development:
- natural and human resources
- well-being and social conditions
- new development paradigm
- sustainable development goals
- sustainable development indicators

Economics for researchers:
- Market, supply and demand
- Taxes and grants
- Financial analysis of projects (assessment of investments under conditions of certainty and uncertainty)

Temeljna literatura in viri / Readings:

Izbrani novejši članki iz znanstvenih revij s tega področja in izbrana poglavja iz / Selected recent articles
from scientific journals in this field and selected chapters from:
- E. von Weizsaecker: Factor 5: Transforming the Global Economy through 80% Increase in Resource Productivity, Earthscan, UK and Droemer, Germany, 2009, ISBN 978-1-84407-591-1
- D. H. Meadows et al.: Limits to Growth The 30-Year Update, Chelsea Green Publ, 2004, ISBN: 9781931498586
- Y.N. Harari, 21 Lessons for the 21st Century, Random House, 2018, ISBN ‏978-0525512172
- H.M. Markowitz & K. Blay, Risk-Return Analysis: The Theory and Practice of Rational Investing, McGraw-Hill
Education, 2013, ISBN 978-0071817936
- OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017, OECD, ISBN 978-92-64-26881-4
- P. Swann, The Economics of Innovation, Edward Elgar, Cheltenham, 2009, ISBN 978-1848440272
- D. Audretsch et al., Concise Guide to Entrepreneurship, Technology and Innovation, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015

Cilji in kompetence:
Objectives and competences:

Pripraviti študente za reševanje kritičnih izzivov trajnostnega razvoja na lokalnem in globalnem nivoju.

Splošne kompetence:
- sposobnost za samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo,
- sposobnost uporabe znanja v praksi,
- delno tudi razvoj integralnega načina mišljenja ter sposobnost za komunikacijo s strokovnjaki drugih disciplin in področij.

Predmetnospecifične kompetence:
- obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja s področja trajnostnega razvoja, ekonomike, nacionalnega in podjetniškega inovacijskega managementa.

To prepare the students for solving the critical challenges of sustainable development both at the local and global level.

General competences:
- ability to carry out independent as well as team R&D work,
- ability to use the knowledge in practice,
- and partially also to the development of an integral way of thinking and the ability to communicate with experts from other disciplines and fields.

Course specific competences:
- mastering of methods and techniques of scientific research work in the field of sustainable development, economics, national and business innovation management.

Predvideni študijski rezultati:
Intendeded learning outcomes:

Znanje in razumevanje:
- Razumevanje koncepta trajnostnega razvoja
- Razumevanje sodobnih tehnoloških sprememb v mednarodnem okolju

Vrednotenje in sinteza:
- vzpostaviti model trajnostnega razvoja za izbran interdisciplinarni problem,
- ovrednotiti možne rešitve izbranega problema s stališča trajnostnega razvoja,
- sposobnost finančne analize projektov,
- vrednotenje in ocenjevanje nacionalnega R&R ter inovacijskega sistema,
- vzpostaviti sposobnost komunikacije v angleškem jeziku na področju trajnostnega razvoja, ekonomike in inovacijskega managementa.

Knowledge and Understanding
- Understanding the concept of sustainable development
- Understanding contemporary technological changes in the global/international context

Evaluation and synthesis:
- Establish a sustainable development model for a selected interdisciplinary problem
- Evaluate possible solutions of a selected problem from the sustainable point of view
- Ability for financial assessment of projects
- Evaluate national R&D and innovation system
- Establish the ability to communicate in English in the field of sustainable development, economics and innovation management

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, konzultacije, praktično delo, individualno delo

Lectures, seminars, consultations, field work, individual work

Načini ocenjevanja:
Delež v % / Weight in %
Assesment:
Seminarska naloga
30 %
Seminar work
Ustni zagovor seminarske naloge
30 %
Oral defense of seminar work
Ustni ali pisni izpit
40 %
Written or oral exam
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. ABINA, Andreja, BATKOVIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan, KIKAJ, Adem, KOVAČIČ LUKMAN, Rebeka, KURBUS, Maja, ZIDANŠEK, Aleksander. Decision support concept for improvement of sustainability-related competences. Sustainability. 2022, vol. 14, iss. 14, str. 8539-1-8539-21, ilustr. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su14148539
2. JOZIČ, Primož, ZIDANŠEK, Aleksander, REPNIK, Robert. Fuel conservation for launch vehicles: Falcon Heavy case study. Energies. 2020, vol. 13, no. 3, str. 1-10. ISSN 1996-1073. DOI: 10.3390/en13030660. [COBISS.SI-ID 25125640]
3. VASUDEVAN, Aswathy, SHVALYA, Vasyl, ZIDANŠEK, Aleksander, CVELBAR, Uroš. Tailoring electrical conductivity of two dimensional nanomaterials using plasma for edge electronics : a mini review. Frontiers of Chemical Science and Engineering. 2019, vol. 13, no. 3, str. 427-443. ISSN 2095-0179. DOI: 10.1007/s11705-019-1805-4
4. BOLJKA, Lina, ČRNIVEC, Nina (avtor, urednik), GAMS, Matjaž (avtor, urednik), GLOBEVNIK, Lidija (avtor, urednik), PEJOVNIK, Stane (avtor, urednik), ZAPLOTNIK, Žiga (avtor, urednik), ZIDANŠEK, Aleksander (avtor, urednik) et al. Bela knjiga o strokovnem varovanju okolja. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2020. (160 str.). ISBN 978-961-264-184-9
5. ZIDANŠEK, Aleksander, SREBOTNJAK BORSELLINO, Margareta. Legal aspects of sustainable development : case study Poček. V: SDEWES 2019. 14th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, October 1-6 2019, Dubrovnik, Croatia. [S. l.]: SDEWES.ORG, 2019. Str. 0696-1-0696-5