MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Arhiv 2008

december

17.12.2008
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Domna MARINČIČA z naslovom Strojno razčlenjevanje besedila z iskanjem stavkov in naštevanj. Zagovor bo v sredo, 24. decembra 2008, ob 10. uri v predavalnici MPŠ.
 
15.12.2008
Za priznavanje izjemnih strateških naporov in dosežkov v uresničevanju na znanju utemeljene razvojne strategije je Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana 27. novembra 2008 podelila prvi dve medalji Janeza Vajkarda Valvasorja za gospodarstvenike.

Medalji

Prvi medalji Janeza Vajkarda Valvasorja za gospodarstvenike.


Udelezenci

Udeleženci slavnostne podelitve na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.


Predstavniki sole

Predstavniki šole in nagrajenca v družbi ministra.

Po uvodnem pozdravu dekana MPŠ, prof. dr. Roberta Blinca, je predsednik MPŠ, prof. dr. Vito Turk nagovoril vse udeležence, med katerimi so bili tudi minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, g. Gregor Golobič, državni sekretar dr. Jozsef Györkös, rektorica Univerze v Ljubljani, prof. dr. Andreja Kocjančič, rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Rado Bohinc, prorektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Milan Marčič, podpredsednik SAZU, prof. dr. Matija Gogala, dekani ter predstavniki soustanoviteljev in industrijskih partnerjev. Podrobnejšo obrazložitev podelitve medalje Janeza Vajkarda Valvasorja prvima nagrajencema je podala prodekan MPŠ, prof. dr. Aleksandra Kornhauser Frazer.

Ivan Atelšek

Ivan Atelšek, prejemnik priznanja.


Franjo Bobinac

Mag. Franjo Bobinac, prejemnik priznanja.

Medalji Janeza Vajkarda Valvasorja, ki ju je nato slovesno podelil predsednik MPŠ, sta prejela g. Ivan Atelšek kot jubilejno priznanje ob njegovi osemdesetletnici za vizionarsko delo pri ustvarjanju razvojne strategije in inovacijske kulture, ter mag. Franjo Bobinac za razvoj in uvajanje sistemskega inoviranja v industriji, ki neposredno povezuje temeljno raziskovanje z razvojem inovacij in kadrov.

Nagrajencema iskreno čestitamo.

8.12.2008
Predavanje z naslovom Pravila za napovedno razvrščanje za strukturirane podatke bo v ponedeljek, 15. decembra 2008 ob 14:00 v sejni sobi na Institutu Jožef Stefan.

Pravila za napovedno razvrščanje za strukturirane podatke

dr. Bernard Ženko 

Učenje pravil za napovedno razvrščanje temelji na idejah z dveh področij strojnega učenja, napovednega modeliranja in razvrščanja v skupine.
Omenjeni področji sta običajno obravnavani popolnoma ločeno, čeprav je med njima tudi nekaj podobnosti.  Napovedno razvrščanje temelji na teh podobnostih. Išče skupine primerov, ki so si čim bolj podobni, pri tem pa upošteva tako opisne kot tudi ciljne spremenljivke. Ob tem vsaki skupini primerov določi tudi napovedni model. Metode napovednega razvrščanja nam omogočajo gradnjo modelov za napovedovanje strukturiranih podatkov, če le lahko za te podatke definiramo mero razdalje in prototipni element. Osredotočili se bomo na metode za učenje pravil in si pristop podrobneje ogledali na primerih vektorjev spremenljivk in kratkih časovnih vrst.

oktober

15.10.2008
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Dimitrija NAJDOVSKEGA z naslovom "SELF ORGANISED CRITICAL DYNAMICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT" v torek, 14. oktobra 2008, ob 10:30 v predavalnici MPŠ.
 

september

11.9.2008
Univerza Anadolu je odobrila prosto mesto za študenta v okviru Erasmusa za program Nanoznanosti in nanotehnologije
 za individualno raziskovalno delo v 2. letniku s pričetkom 1.10.2008 do 31.1.2009 v laboratoriju prof. dr. Enderja Suvacija. Kandidate prosimo, da se prijavijo do vključno 15.9.2008 na naslov aleksander.zidansek@mps.si
1.9.2008

Datumi pogovora s predstojnikom programa so naslednji:

- program Nanoznanosti in nanotehnologije: torek, 16. september ob 14. uri

- program Ekotehnologija: sreda, 17. september ob 14. uri

- program Novi mediji: ponedeljek, 22. september ob 14. uri

Vsi pogovori bodo potekali v predavalnici MPŠ (soba N-205), Jamova 39, Ljubljana.

 

avgust

29.8.2008

MPŠ ima tri potrjene podiplomske programe, ki so v skladu s projektom ESS VS-06-19, ki ga delno financira Evropska unija, vključeni v prenovo v skladu z bolonjskim procesom:
• Nanoznanosti in nanotehnologije,
• Novi mediji in e-znanost,
• Ekotehnologija.

V pripravi so tudi programi s področij:
• Mehatronski in adaptronski sistemi,
• Ergonomija,
• Reologija.

Podrobnejše informacije so na voljo v dokumentu Projekt ESS_VS-06-19.

Opis predmetov.

Predlog bolonjske 2. stopnje

25.8.2008
Informativni dan Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana bo v torek, 9. septembra 2008 ob 14. uri v predavalnici MPŠ (soba N205, 2. nadstropje), Jamova 39, Ljubljana.
 

julij

25.7.2008
Razpis podiplomskega študija za šolsko leto 2008/2009 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN« Jamova 39, Ljubljana

razpisuje v študijskem letu 2008/2009

I. VPIS NA DOKTORSKI ALI MAGISTRSKI ŠTUDIJ NA TRI PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME:

1. NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE
Program obsega področja:
-  keramični, kovinski in drugi nanomateriali, nanokemija, nanofizika, nanomehanika
-  nanobiologija, strukturna biologija, molekularna biologija in biokemija
-  uporaba sistemov nanodelcev za nove materiale, katalizatorje, elektronske in računalniške elemente ter v
   biotehnologiji, farmacevtski tehnologiji in okoljski tehnologiji

2. NOVI MEDIJI IN E-ZNANOST
Program obsega področja:
-  računalniške strukture in sistemi, vključno z vgrajenimi, vzporednimi in porazdeljenimi sistemi
-  tehnologije znanja, inteligentni sistemi, jezikovne tehnologije
-  digitalne komunikacije, odprti sistemi in omrežja, varnostne tehnologije
-  avtomatika, robotika in biokibernetika, računalniška avtomatizacija in regulacije

3. EKOTEHNOLOGIJA
Program obsega področja:
-  trajnostni razvoj, sistemi ravnanja z okoljem, okoljska kontrola in razvoj
-  tehnološki menedžment
-  razvoj in uporaba čistih tehnologij in proizvodov

Pogoji za vpis:
• diploma visokošolskega programa s področja naravoslovnih ali tehniških ved
• povprečna ocena dodiplomskega študija najmanj 8 ali 2 leti uspešnega dela na delovnih mestih, ki uporabljajo ta znanja
• aktivno znanje angleščine
Za vpis v posamezni letnik je prostih po 15 vpisnih mest na vsakem od razpisanih študijskih programov.

II. VPIS NA TRI ŠTUDIJSKE PROGRAME DRUGE STOPNJE:

1. NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE
2. NOVI MEDIJI IN INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
3. EKOTEHNOLOGIJA

Pogoji za vpis na programe druge stopnje:
V prvi letnik študijskega programa druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva v obsegu vsaj 180 KT ali visokošolski študij s tega področja v obsegu vsaj treh let predavanj. Kandidati morajo tudi aktivno obvladati angleščino, kar lahko izkazujejo s certifikati znanja jezika.
Diplomanti študijskih programov prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo MPŠ, ki določi študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa prve stopnje in obsegajo od 10 do 60 KT. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT s področij naravoslovja, tehnike ali računalništva, se lahko vpiše v drugi letnik druge stopnje in se mu prizna obveznosti v obsegu 60 KT. Ob vpisu se mu individualno določi obvezne izpite v obsegu 18 do 21 KT tako, da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju. Ti izpiti se določijo iz nabora vseh obveznih izpitov magistrskega študijskega programa. Poleg njih študent opravlja še individualno raziskovalno delo, magistrsko delo in izbirne predmete po lastnem izboru, tako da zbere skupno 60 KT.
Drugi kandidati, ki so v času dodiplomskega študija, specialističnega študija ali v drugih oblikah izobraževanja pridobili več kot 180 KT, jih lahko uveljavijo tako, da naslovijo vlogo na študijsko komisijo MPŠ, ki bo obravnavala vsak primer posebej in določila količino priznanih obveznosti študija druge stopnje v maksimalnem obsegu 60 KT.
V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena in ocena diplomskega dela) in morebitne delovne izkušnje in druge študijske ali raziskovalne dosežke in nagrade, kar je razvidno iz motivacijskega pisma o utemeljitvi vpisa in življenjepisa kandidata.

Za vpis v posamezni letnik je prostih po 15 vpisnih mest na vsakem od razpisanih študijskih programov.

Prijave za vpis pošljite najkasneje do 15. septembra 2008 na naslov:
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Jamova 39, 1000 Ljubljana
Obrazci za prijavo, merila in postopek za izbiro kandidatov in druge informacije o študiju so na voljo na domači strani Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (http://www.mps.si/). Programi se bodo izvajali na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (MPŠ), Jamova 39, Ljubljana. Deli programov se lahko izvajajo tudi na institucijah, s katerimi ima MPŠ sklenjeno pogodbo o sodelovanju. MPŠ bo po potrebi pomagala pri pridobivanju štipendij. Magistrski in doktorski študijski programi so programi z javno veljavnostjo, ki so pridobili soglasje Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije, programi druge stopnje pa bodo predvidoma pridobili soglasje pred začetkom izvajanja.

Obvezne priloge k prijavi:
• kratek življenjepis (CV)
• diploma oziroma dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi (če listina ni iz Slovenije, kandidat priloži izpolnjen obrazec N, ki se nahaja na http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/priznavanje/EN_Ndvojezicni.doc; dodatne informacije so na http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/priznavanje_izobrazevanja_enicnaric/priznavanje_in_vrednotenje
• utemeljitev vpisa z navedbo študijskega programa in s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati (na eni strani)
• potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami ter izračunano povprečno oceno (na dosedanjih študijih)
• priporočila (neobvezno)
• dokazilo o delovnih izkušnjah (neobvezno)
• 2 sliki (35 x 42 mm)

Vse druge informacije Vam bomo z veseljem poslali po elektronski pošti (info@mps.si).  

Ljubljana, 30. 5. 2008

junij

30.6.2008

Prof. dr. Vladivoj Valković (A.C.T., Zagreb, Hrvaška) bo imel 15. 7. 2008 ob 11:00 v predavalnici MPŠ predavanje z naslovom DETECTION OF THREAT AND CONTRABAND MATERIALS.

 

DETECTION OF THREAT AND CONTRABAND MATERIALS

Vladivoj Valković
Analysis & Control Technologies (A.C.T.), Zagreb, CROATIA

Threat to the security of people living anywhere on the globe can come from:
-Smuggling of sizable amounts of explosive (may-be in combination with radioactive or toxic element/compounds) preferable in the sea containers, tankers, trucks, etc.
- Huge amounts of explosives in the soil – landmines.
- Large amounts of the explosives and chemical warfare on the sea bottom.
It is very difficult to find out threat materials (explosive, chemical warfare,...) since they are usually contained within a small volume inside variable complex matrices. Large volumes prevent the proximity of sensor to the investigated material; large amounts of matrix material around the investigated object generate huge backgrounds.
Therefore, any analytical technique to be applied has two assignments: penetration in (with a probe signal) and out of the matrix (with signal from the object). In addition, cross section for the process needs to be sizable (large). Nuclear analytical techniques are good candidates since they can be employed with electromagnetic radiation and charged or the neutral particles being both probe and detected signal.
Although there has been some reported progress in many systems (gamma in – gamma out, neutron in - neutron out) the most promising seems to be the use of tagged fast neutrons generated in d+t→α+n (Q= +17.6 MeV) nuclear reaction. Among others, EU – FP6 project EURITRACK has been a successful demonstration of the use of tagged neutrons for ship container inspections. It has been shown that the deployment of the same technology under-water is a feasibility to be realized in the near future (i.e. EU-FP7 project UNCOSS).

16.6.2008

Razpis študija za šolsko leto 2008/2009 za pridobitev znanstvenega naslova magister znanosti oziroma doktor znanosti ter za študij na bolonjskih magistrskih programih bo objavljen predvidoma sredi junija 2008, ko pridobimo soglasje Sveta RS za visoko šolstvo za bolonjske magistrske programe.

Prijava za vpis bo odprta do 15. septembra 2008.  Za dodatne informacije smo vam na voljo po elektronski pošti info@mps.si ali po telefonu +386 1 477 3100.

10.6.2008
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Davida KOCMANA  v sredo, 18. junija 2008, ob 14. uri v predavalnici MPŠ.
6.6.2008
Informativni dan Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana bo v četrtek, 19. junija 2008 ob 15. uri v predavalnici MPŠ (soba N205, 2. nadstropje), Jamova 39, Ljubljana.

maj

30.5.2008
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Elene-Daniele ION  v petek, 6. junija 2008 ob 10. uri v predavalnici MPŠ.
20.5.2008
Predavanje z naslovom Meritve zvoka in analizne tehnike v inženirstvu bo v četrtek, 22. maja 2008 ob 9:00 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (v predavalnici N205).

Meritve zvoka in analizne tehnike v inženirstvu

dr. Nikola Holeček
 
Danes si težko zamišljamo življenje brez raznih tehničnih pripomočkov, ki jih je v zadnjih letih prinesel razvoj v vsa področja človekove dejavnosti. Žal pa imajo te pridobitve tudi slabe strani, saj posegajo v človekovo okolje in ga onesnažujejo. Izraziti primer je zvočna emisija, ki je problem onesnaževanja okolja in je pomembno področje, regulirano s programi EU. Predavanje ima za cilj podati pregled merilnih tehnik v inženirstvu na področju zvočne emisije in osnovne analizne tehnike na področju ukrepanja glede na vir zvoka. Osnova za kakovostne laboratorijske meritve je ustrezna akustična okolica oziroma testno polje. Testno polje mora imeti takšne lastnosti, da omogoči ponovljivost rezultatov in izloči drugotne vplive. Na nekaj konkretnih primerih bomo pogledali kakšne so uporabnosti, prednosti in omejiteve pri posameznih pristopih določonja veličin, ki karakterizirajo zvočni vir.

Predavanje bo v slovenščini.

14.5.2008
Predavanje z naslovom Priprava monokristalov z metodo gojenja v trdnem stanju bo v petek, 23. maja 2008 ob 10:30 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (v predavalnici N205).

Priprava monokristalov z metodo gojenja v trdnem stanju

dr. Andreja Benčan Golob

Sodobne raziskave so potrdile, da imajo monokristali določenih piezoelektričnih materialov v primerjavi s polikristalinično keramiko iste sestave, boljše elektro-mehanske lastnosti. Kljub temu, da so metode gojenja kristalov iz raztopin in talin (primer: Czochralski metoda) znane že vrsto let, raziskovalci poročajo o problemu ponovljivosti in kemijske nehomogenosti tako pripravljenih monokristalov. Eden izmed možnih načinov sinteze kemijsko homogenih monokristalov kompleksne sestave je uporaba metode gojenja kristalov v trdnem stanju. Gojenje kristalov v trdnem stanju je v osnovi kontrolirana pretirana rast zrn. Pri tej metodi je kal položena na keramični substrat oz. zakopana v keramični prah. Pri toplotni obdelavi, nastajajoči monokristal raste na račun manjših zrn v keramični matrici. Pri metodi gojenja kristalov v trdnem stanju je potrebno posebno pozornost nameniti kvaliteti keramične matrice. Poroznost monokristala je namreč močno odvisna od poroznosti keramične matrice. Na predavanju bo podano, kako lahko z različnimi pogoji priprave, kot so orientacija kali, temperatura, atmosfera ali količina tekoče faze, vplivamo na rast monokristala. Kot uspešen primer uporabe omenjene metode na okolju prijaznih, piezoelektričnih materialih brez svinca, bodo predstavljeni monokristali na osnovi alkalijskih niobatov.

12.5.2008
Predavanje z naslovom Analiza površinske segregacije v kovinskih materialih bo v torek, 20. maja 2008 ob 10:00 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (v predavalnici N205).

Analiza površinske segregacije v kovinskih materialih

dr. Darja Steiner Petrovič

Segregacija je proces obogatitve prostih površin v trdnih raztopinah z atomi topljenca ali topila. V kovinskih materialih se največkrat odraža z obogatitvijo prostih površin z zlitinskimi elementi ali pa elementi nečistoč. Odvisna je od difuzije, zato poteka pri povišanih temperaturah. V kovinskih materialih, kot so na primer večkomponentne zlitine, lahko pride tudi do bolj kompleksnih pojavov, ki jih v splošnem razdelimo v dva pojava: »tekmovanje atomov za prosta mesta na površini« in segregacijo »brez tekmovanja atomov«, tako imenovano kosegregacijo.
Namen predavanja je podati teoretične osnove površinske segregacije v zlitinah, pripomoči k razlikovanju procesa segregacije od drugih pojavov v zlitinah (npr. precipitacija) in predstaviti osnove spektroskopije Augerjevih elektronov.  AES je metoda za analizo površine, ki je primerna tako za kvalitativno, kot tudi kvantitativno analizo površine.
Ob prikazu študijskega primera segregacije Cu v zlitini Fe-Si-Al si bomo ogledali rezultate in-situ merjenja površinske segregacije z metodo AES med segrevanjem vzorca v ultravisokem vakuumu.  Ob tem bomo predstavili tudi problematiko in dobrobiti vpliva segregacije na lastnosti nekaterih jekel.

9.5.2008

Predavanje z naslovom Premikanje meje ločljivosti: mikroskopija z bližnjim poljem na podprtih lipidnih membranah bo v ponedeljek, 19. maja 2008 ob 11:00 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (v predavalnici N205).

Premikanje meje ločljivosti: mikroskopija z bližnjim poljem na podprtih lipidnih membranah

dr. Zoran Arsov

Ločljivost slikanja v optični mikroskopiji je zaradi uklona svetlobe omejena na približno polovico valovne dolžine. Ta meja je posledica opazovanja potujočega valovanja, saj svetlobo zbiramo daleč (več kot nekaj valovnih dolžin) od predmeta, torej v območju daljnega polja. Nasprotno pri mikroskopih z bližnjim poljem zaznavamo polja, ki so zelo blizu predmeta (pod valovno dolžino) in so omejena na njegovo površino, s čimer lahko izboljšamo mejo ločljivosti. Ti sistemi so običajno izdelani na podlagi mikroskopa na atomsko silo, tako da poleg visoke ločljivosti slikanja omogočajo tudi meritve topografskih značilnosti. Kot primer bo predstavljeno slikanje podprtih modelnih lipidnih membran z vrstičnim infrardečim mikroskopom z bližnjim poljem, ki lahko doseže resolucijo okrog stotine valovne dolžine. Ker podprte membrane predstavljajo naravno okolje za membranske proteine, so lahko primerne pri pripravi nanostrukturiranih biofunkcionaliziranih površin za uporabo v biosenzorjih.

7.5.2008

Predavanje z naslovom Karakterizacija nanostruktur na atomarnem nivoju z
visokoločljivostno presevno elektronsko mikroskopijo bo v petek, 16. maja 2008 ob 8:30 v seminarski sobi F-5 (glavna stavba IJS, soba 106).

Karakterizacija nanostruktur na atomarnem nivoju z
visokoločljivostno presevno elektronsko mikroskopijo

dr. Sašo Šturm

Vzporedno z naglim razvojem nanoznanosti in nanotehnologij poteka tudi razvoj analitskih metod, ki omogočajo visokoločljivostno opazovanje in določanje strukture in sestave nanoobjektov. Da bi lahko v kar največji meri kontrolirali povezavo med strukturo in končnimi fizikalnimi lastnostmi nanoobjektov, moramo imeti možnost videti in meriti tako razporeditev posameznih atomov kot tudi vrsto atomov v preiskovanem nano objektu. V tem okviru bosta predstavljeni dve analitski tehniki, visokoločljivostna presevna elektronska mikroskopija in vrstična presevna elektronska mikroskopija z uporabo visokokotnega obročastega detektorja za opazovanje vzorca v temnem polju (HAADF-STEM), ki omogočata interpretacijo kristalne strukture in sestave na atomarnem nivoju. HRTEM posnetki odražajo fazne razlike vpadnega elektronskega vala pri prehodu skozi vzorec. Takšni posnetki omogočajo zanesljivo informacijo o lokalni kristalografiji vzorca, medtem ko je informacija o kemijski sestavi vzorca pomanjkljiva. Atomskoločljivostna HAADF-STEM, ki jo imenujemo tudi Z-kontrast mikroskopija, temelji na detekciji nekoherentnih elektronov, ki se sipajo pod velikimi koti in v širokem kotnem območju (HAADF). Ker HAADF detektor služi kot filter za koherentno Braggovo sipanje (HRTEM), odražajo ti posnetki spremembe v kemijski sestavi posameznih atomarnih stolpcev. Razlaga nastanka HRTEM in HAADF-STEM posnetkov in njihova kvantitativna interpretacija bosta predstavljeni na primeru kvantitativne analize Ruddlesden-Popper ploskovnih napak v realnem perovskitnem sistemu. Na danem primeru bo prikazana komplementarnost HRTEM in HAADF-STEM analize, ki omogoča celostno rekonstrukcijo kristalne strukture in kemijske sestave preiskovanih nanoobjektov.

7.5.2008
Predavanje z naslovom Strukturna karakterizacija trdnih prevlek bo v torek, 13. maja 2008 ob 12:00 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (v predavalnici N205).

Strukturna karakterizacija trdih prevlek

dr. Miha Čekada

Trde prevleke so vrsta tankih plasti, ki se uporabljajo za zaščito orodij pred obrabo. Kemijsko gre v večini primerov za nitride in karbide prehodnih kovin z značilno debelino 1–5 µm, pogosto pa imajo kompleksno strukturo na nanonivoju (nanoplastne in nanokomozitne prevleke). Po nanosu takšnih prevlek, vendar še pred njihovo uporabo, je ključnega pomena ustrezna karakterizacija. V tem predavanju se bomo omejili na naslednje lastnosti: kemijska sestava, mikrostruktura in kristalna struktura. Namesto povprečnega rezultata za celo plast je večkrat pomembneje poznati globinski profil. Pri tem se postavljajo naslednja vprašanja: morebitni gradient dane lastnosti, periodičnost, razmere na vrhu prevleke in na fazni meji s podlago. Na voljo je vrsta eksperimentalnih tehnik, ki nam lahko dajo odgovore na ta vprašanja: TEM, SEM, XRD, EDS, AES, XPS, RBS, in mnogo drugih. Na nekaj konkretnih primerih bomo pogledali, kakšne so uporabnost, prednosti in omejitve danih tehnik za strukturno karakterizacijo trdih prevlek.

april

29.4.2008
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Mihaele Irine PLOSCARU  v četrtek, 8. maja 2008, ob 13:15 v predavalnici MPŠ.
22.4.2008

Konferenca Evropa po Lizboni: Prepletanje konkurencnosti in trajnostnega razvoja, Ljubljana, Slovenija, 25. – 26. april 2008

Evropa po Lizboni: Prepletanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja, Ljubljana, Slovenija, 25. – 26. april 2008; otvoritev v petek 25. aprila 2008 ob 9:30 v Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4, Ljubljana. Vljudno vabljeni. Prosimo za potrditev udeležbe na aleksander.zidansek@mps.si.
Več informacij: ttp://www.clubofrome.at/events/2008/ljubljana/programme2.html

marec

25.3.2008

Predavanje z naslovom Perovskiti za brezžično komunikacijo bo v četrtek, 27. marca 2008 ob 10:30 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (v predavalnici N205).

Predmet: Kemija materialov

11.3.2008
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Tinkare BUČAR v četrtek, 20. marca 2008, ob 10. uri v predavalnici MPŠ.
6.3.2008
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Emila ŠEHIĆA v četrtek, 13. marca 2008, ob 10. uri v predavalnici MPŠ.

januar

25.1.2008
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Jana VAUPOTA v petek, 1. februarja 2008, ob 17,15, v predavalnici MPŠ.
15.1.2008

Informacije o Erasmus Mundus so dostopne na:
http://evropa.gov.si/evropomocnik/question/963-19/
http://www.eurodesk.org/edesk/Infocentre.do?go=4&progId=EU0010000282&country=EU&lang=SI&show

Podrobnejše informacije o programu EURHEO

10.1.2008
 

V skladu s 13. točko Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija (Ur.l. RS, št. 77/04) in v skladu s pogodbo sklenjeno z MVZT, vas vabimo na javno obravnavo poročila o izvedbi podiplomskega študija v študijskem letu 2006/07, ki bo v ponedeljek 14. januarja 2008 ob 11:00 v predavalnici MPŠ, soba N205, Jamova 39, Ljubljana.
Prosimo za potrditev udeležbe v tajništvo MPŠ (info@mps.si, tel. 01/4773100, faks 01/4773110).

4.1.2008
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije objavlja JAVNI RAZPIS » MLADI RAZISKOVALCI IZ GOSPODARSTVA– GENERACIJA 2007«.
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije Skrajšano: Tehnološka agencija Slovenije (TIA) Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, Tel. h.c.: 01/2308 870, Faks: 01/2308 883) objavlja JAVNI RAZPIS » MLADI RAZISKOVALCI IZ GOSPODARSTVA– GENERACIJA 2007«.

Rok prijave: 31. 1. 2008 do 12. ure
Več informacij: http://tia.si/MR07/