MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Arhiv 2009

december

3.12.2009
Predavanje z naslovom Spojine s HF kot ligandom bo v četrtek, 10. decembra 2009, ob 13:00 v Kolarjevi predavalnici K-7 na Institutu "Jožef Stefan".
 

november

30.11.2009

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Aleksandra Drenika z naslovom: 
Verjetnost za heterogeno rekombinacijo vodikovih in kisikovih atomov na površinah fuzijsko relevantnih materialov.

Zagovor bo v sredo, 2. decembra 2009, ob 10. uri v predavalnici MPŠ.

25.11.2009
SLOVESNA PROMOCIJA DOKTORJEV IN MAGISTROV ZNANOSTI MPŠ bo v četrtek, 3. decembra 2009, ob 11. uri v Veliki predavalnici Instituta Jožef Stefan, Jamova 39, Ljubljana.

Ob tej priložnosti vabimo profesorje in druge sodelujoče v pedagoškem procesu MPŠ na slovesno promocijo.

Vljudno vabljeni!

25.11.2009

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Martina Mihajlova z naslovom:
Ocenjevanje uporabne varnosti pri spletnem grafičnem overjanju uporabnikov.

Zagovor bo v torek, 1. decembra 2009, ob 11. uri v predavalnici MPŠ.

10.11.2009
Predavanje z naslovom Študija fotofizike konjugiranih polimerov s femtosekundno časovno ločljivo spektroskopijo bo v ponedeljek, 23. novembra 2009, ob 16:15 v MPŠ predavalnici N-205.
 

september

28.9.2009

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije z naslovom: 
Neravnovesna dinamika naboja in kolektivnih modov v snoveh z valom gostote naboja.

Zagovor bo v ponedeljek, 5. oktobra 2009, ob 11. uri v predavalnici MPŠ.

23.9.2009

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Daniela Yogeva Wolowskega z naslovom:
Ocena vedenjske termoregulacije pri človeku: Učinek simulirane dušikove narkoze in breztežnosti.

Zagovor bo v sredo 30. septembra 2009 ob 13. uri v predavalnici MPŠ.

23.9.2009

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije z naslovom: 
Tekstovno rudarjenje za odkrivanje implicitnih povezav v biomedicinski literaturi.

Zagovor bo v sredo, 30. septembra 2009, ob 10:30 v predavalnici MPŠ.

23.9.2009

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Tine Kosjek z naslovom:
Kroženje ostankov zdravilnih učinkovin med čiščenjem vod.

Zagovor bo v sredo, 30. septembra 2009 ob 8:30 v predavalnici MPŠ.

21.9.2009
Predavanje z naslovom Modeliranje difuzije z metodo končnih diferenc s primeri uporabe v vakuumski tehniki bo v ponedeljek, 28. septembra 2009, ob 10:00 v MPŠ predavalnici N-205.
 
11.9.2009
Informativni dan Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (MPŠ) bo v ponedejek, 14. septembra 2009, ob 14. uri v predavalnici MPŠ (soba N205, 2. nadstropje), Jamova 39, Ljubljana.
 

avgust

26.8.2009
Informativni dan Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (MPŠ) bo v četrtek, 3. septembra 2009 ob 13. uri in v ponedejek, 14. septembra 2009 ob 14. uri v predavalnici MPŠ (soba N205, 2. nadstropje), Jamova 39, Ljubljana.
 
14.8.2009
Kratka navodila za študente glede vpisa v višji letnik in oddaje zaključnega dela

Za vas smo pripravili kratek povzetek Pravilnika o magistrskem in doktorskem študiju na MPŠ. Najdete ga lahko na spletni strani MPŠ pod rubriko O ŠOLI/DOKUMENTI/PRAVILNIKI:Kratka navodila.

Za podrobnejše informacije pa vam je na voljo tudi Pravilnik o magistrskem in doktorskem študiju.

14.8.2009
Razpis podiplomskega študija za šolsko leto 2009/2010 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN« RAZPISUJE v študijskem letu 2009/2010

I. VPIS NA DOKTORSKI ŠTUDIJ V TRI PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME:

1. NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE
Program obsega področja:
-  keramični, kovinski in drugi nanomateriali, nanokemija, nanofizika, nanomehanika
-  nanobiologija, strukturna biologija, molekularna biologija in biokemija
-  uporaba sistemov nanodelcev za nove materiale, katalizatorje, elektronske in računalniške elemente ter v biotehnologiji, farmacevtski tehnologiji in okoljski tehnologiji

2. INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
Program obsega področja:
-  računalniške strukture in sistemi, vključno z vgrajenimi, vzporednimi in porazdeljenimi sistemi
-  tehnologije znanja, inteligentni sistemi, jezikovne tehnologije
-  sodobni koncepti v telekomunikacijah
-  napredne internetne tehnologije
- avtomatika, robotika in biokibernetika, računalniška avtomatizacija in regulacije

3. EKOTEHNOLOGIJA
Program obsega področja:
-  trajnostni razvoj, sistemi ravnanja z okoljem, okoljska kontrola in razvoj
-  tehnološki menedžment
-  razvoj in uporaba čistih tehnologij in proizvodov

Pogoji za vpis:
V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
•    študijski program druge stopnje,
•    enoviti magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami,
•    dosedanji (nebolonjski) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, morajo za vpis v študijske programe tretje stopnje opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk individualnega raziskovalnega dela.
Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.

Za vpis v posamezni letnik je prostih po 15 vpisnih mest na vsakem od razpisanih študijskih programov.

II. VPIS NA MAGISTRSKI ŠTUDIJ V TRI PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME:

1. NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE
Program obsega področja:
-  keramični, kovinski in drugi nanomateriali, nanokemija, nanofizika, nanomehanika
-  nanobiologija, strukturna biologija, molekularna biologija in biokemija
-  uporaba sistemov nanodelcev za nove materiale, katalizatorje, elektronske in računalniške elemente ter v biotehnologiji, farmacevtski tehnologiji in okoljski tehnologiji

2. INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
Program obsega področja:
-  računalniške strukture in sistemi, vključno z vgrajenimi, vzporednimi in porazdeljenimi sistemi
-  tehnologije znanja, inteligentni sistemi, jezikovne tehnologije
-  sodobni koncepti v telekomunikacijah
-  napredne internetne tehnologije
- avtomatika, robotika in biokibernetika, računalniška avtomatizacija in regulacije

3. EKOTEHNOLOGIJA
Program obsega področja:
-  trajnostni razvoj, sistemi ravnanja z okoljem, okoljska kontrola in razvoj
-  tehnološki menedžment
-  razvoj in uporaba čistih tehnologij in proizvodov

Pogoji za vpis na programe druge stopnje:

V prvi letnik študijskega programa druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva v obsegu vsaj 180 KT ali visokošolski študij s tega področja v obsegu vsaj treh let predavanj. Kandidati morajo tudi aktivno obvladati angleščino, kar lahko izkazujejo s certifikati znanja jezika.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo MPŠ, ki določi dopolnilne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja v okviru učnih vsebin študijskega programa prve stopnje in obsegajo od 10 do 60 KT. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT s področij naravoslovja, tehnike ali računalništva, se lahko vpiše v drugi letnik druge stopnje in se mu prizna obveznosti v obsegu 60 KT. Ob vpisu se mu individualno določi obvezne izpite v obsegu 18 do 21 KT tako, da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju. Ti izpiti se določijo iz nabora vseh obveznih izpitov magistrskega študijskega programa. Poleg njih študent opravlja še individualno raziskovalno delo, magistrsko delo in izbirne predmete po lastnem izboru, tako da zbere s temi v drugem letniku  60 KT.

Drugi kandidati, ki so v času dodiplomskega študija, specialističnega študija ali v drugih oblikah izobraževanja pridobili več kot 180 KT, jih lahko uveljavijo tako, da naslovijo vlogo na študijsko komisijo MPŠ, ki bo obravnavala vsak primer posebej in določila količino priznanih obveznosti študija druge stopnje v maksimalnem obsegu 60 KT.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena in ocena diplomskega dela) in morebitne delovne izkušnje in druge študijske ali raziskovalne dosežke in nagrade, kar mora biti  razvidno iz motivacijskega pisma o utemeljitvi vpisa in življenjepisa kandidata.

Za vpis v posamezni letnik je prostih po 15 vpisnih mest na vsakem od razpisanih študijskih programov.

Prijave za vpis sprejemamo do 15. septembra 2009.

Obrazci za prijavo, merila in postopek za izbiro kandidatov in druge informacije o študiju so na voljo na domači strani Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (http://www.mps.si/). Programi se bodo izvajali na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (MPŠ), Jamova 39, Ljubljana. Deli programov se lahko izvajajo tudi na institucijah, s katerimi ima MPŠ sklenjeno pogodbo o sodelovanju. MPŠ bo po potrebi pomagala pri pridobivanju štipendij.

Poleg elektronske prijave pošljite kandidati za prvi vpis po pošti (z oznako: PRIJAVA ZA VPIS) naslednje priloge in morebitna dodatna dokazila najkasneje do 15. septembra 2009:
• kratek življenjepis (CV)
• diploma oziroma dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi (če listina ni iz Slovenije, kandidat priloži izpolnjen obrazec N, ki se nahaja na http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/priznavanje/EN_Ndvojezicni.doc;
dodatne informacije so na
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/priznavanje_izobrazevanja_enicnaric/priznavanje_in_vrednotenje)
• utemeljitev vpisa z navedbo študijskega programa in s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati (na eni strani)
• potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami ter izračunano povprečno oceno (na dosedanjih študijih)
• priporočila (neobvezno)
• dokazilo o delovnih izkušnjah (neobvezno)
• 2 sliki (35 x 42 mm)

Vse druge informacije Vam bomo z veseljem poslali po elektronski pošti (info@mps.si).

7.8.2009

Razpis je objavila tehnološka agencija Slovenije (TIA) in je odprt do 11. 9. 2009.

Več informacij: http://www.tia.si/MR09,615,0,1,1.html 

 

 

julij

17.7.2009

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Andraža Kocjana z naslovom
Absorpcija vodika v zlitinah Ti-Zr-Ni.
Zagovor bo v četrtek 23. julija 2009 ob 9. uri v predavalnici MPŠ.

15.7.2009
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Jakoba Königa z naslovom Materiali s tlačno odvisnimi dielektričnimi lastnostmi na osnovi Na0,5Bi0,5TiO3.
Zagovor bo v sredo 22. julija 2009 ob 11. uri v predavalnici MPŠ.
15.7.2009

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Mojce Amon z naslovom:
Učinek “spi visoko - vadi nizko” hipoksične vadbe na z mrazom izzvani vazodilatacijski (MIVD) odgovor prstov roke in noge. Zagovor bo v torek, 21. julija 2009, ob 10. uri v predavalnici MPŠ.

15.7.2009

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Tomaža Petana z naslovom: Razvoj postopkov za ekonomsko upravičeno uporabo odpadne mineralne volne iz procesov TRIMO.
Zagovor bo v ponedeljek, 20. julija 2009, ob 9. uri v predavalnici MPŠ.

1.7.2009
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Mance LOGAR z naslovom
In-situ sinteza anorganskih nanostruktur v večplastnih polielektrolitnih tankih plasteh. Zagovor bo v petek 10. julija 2009 ob 11. uri v predavalnici MPŠ.
 
1.7.2009
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Jane BEZJAK z naslovom Sinteza in karakterizacija faz bogatih z BaO v BaO-Nb2O5 in BaO-WO3-Nb2O5 sistemu. Zagovor bo v četrtek 9. julija 2009 ob 11. uri v predavalnici MPŠ.
 
1.7.2009
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Zorana VRATNICE z naslovom Analiza poškodb bakterij po izpostavi kisikovim radikalom. Zagovor bo v sredo 8. julija 2009 ob 12. uri v predavalnici MPŠ.
 
1.7.2009
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Danijele VUJOŠEVIĆ z naslovom Plazemska sterilizacija mikroorganizmov. Zagovor bo v sredo, 8. julija 2009, ob 10. uri v predavalnici MPŠ.
 

junij

29.6.2009
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Nebojše TOPIČA z naslovom Analiza odnašanja praha iz deponije premoga v Luki Koper. Zagovor bo v petek, 3. julija 2009, ob 9. uri v predavalnici MPŠ.
 
24.6.2009

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Jureta PRAŽNIKARJA z naslovom:
Računanje elektrostatskega potenciala okrog proteinov.
Zagovor bo v četrtek, 2. julija 2009 ob 14:30 v predavalnici MPŠ.

24.6.2009
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Martine OBERŽAN z naslovom: Visoko glinični porcelan z izboljšanimi mehanskimi in termičnimi lastnostmi. Zagovor bo v sredo, 1. julija 2009 ob 10. uri v predavalnici MPŠ.
15.6.2009
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Janija KLEINDIENSTA z naslovom Sprotni avtomatski nadzor kvalitete izdelkov v procesu kosovne proizvodnje. Zagovor bo v ponedeljek, 22. junija  2009, ob 14. uri v predavalnici MPŠ.
 
5.6.2009
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Ane PETELIN z naslovom Vloga in pomen cisteinskih katepsinov pri različnih modelih programirane celične smrti. Zagovor bo v petek, 12. junija 2009, ob 10. uri v predavalnici MPŠ.

maj

25.5.2009
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Aleha KAVALENKE z naslovom Razvoj novega pristopa k določanju strukture membranskih proteinov na osnovi analize lokalnih rotacijsko konformacijskih prostorov. Zagovor bo v ponedeljek, 1. junija 2009, ob 11:15 v predavalnici MPŠ.
18.5.2009
SLOVESNA PROMOCIJA DOKTORJEV IN MAGISTROV ZNANOSTI MPŠ bo v petek, 22. maja 2009, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta Jožef Stefan, Jamova 39, Ljubljana.

Ob tej priložnosti vabimo profesorje in druge sodelujoče v pedagoškem procesu MPŠ na
SLOVESNO PROMOCIJO DOKTORJEV IN MAGISTROV ZNANOSTI.

Vljudno vabljeni!

april

20.4.2009
Predavanje z naslovom Fazni diagrami: Orodje za razvoj novih dielektričnih keramik bo v četrtek, 23. aprila 2009, ob 12:00 v Kolarjevi predavalnici K-7.
 
17.4.2009
Predavanje z naslovom Okolju prijaznejše reakcije halogeniranja: nove metode in vrednotenje njihovih okoljskih parametrov bo v petek, 24. aprila 2009, ob 13:00 v Kolarjevi predavalnici K-7.
 
14.4.2009

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana organizira študentsko konferenco. Več informacij najdete na http://www.mps.si/dokumenti/studentska_konferenca_maj_09.pdf ali na http://www.mps.si/IPSSC/index.html .

 
2.4.2009
 
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana in Institut "Jožef Stefan" vabita na skupno predavanje prof. dr. Ulricha Schuberta z naslovom 
Bottom-up Synthesis of Nanocomposites from Molecular Building Blocks.
Predavanje bo v torek, 7. aprila 2009, ob 15. uri v Veliki predavalnici Instituta "Jožef Stefan".
Vabljeni!
 
Abstrakt: http://www.mps.si/dokumenti/Ulrich_Schubert-2009.doc
1.4.2009
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Milovana ŠUVAKOVA z naslovom Modeliranje samourejenih funkcionalnih materialov s pomočjo teorije omrežij. Zagovor bo v četrtek, 9. aprila 2009, ob 11. uri v predavalnici MPŠ.
 
1.4.2009
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Mihe ANDREJAŠIČA z naslovom PURY: Knjižnica topoloških in geometrijskih parametrov za male molekule. Zagovor bo v sredo, 8. aprila 2009, ob 14. uri v predavalnici biokemije (soba B220) na Institutu "Jožef Stefan".
 

marec

23.3.2009
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Daniele STOJANOVE z naslovom Ocenjevanje stanja gozda iz daljinsko zaznanih podatkov z metodami strojnega učenja. Zagovor bo v ponedeljek, 30. marca 2009, ob 10. uri v predavalnici MPŠ.
 
17.3.2009
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Petre KRALJ NOVAK z naslovom Nadzorovano učenje opisnih pravil.  Zagovor bo v četrtek, 26. 3. 2009 ob 9. uri v predavalnici MPŠ.
2.3.2009
Predavanje z naslovom Ne-gelska proteomska metoda za identifikacijo membranskih substratov cisteinskih katepsinov bo v četrtek, 5. marca 2009 ob 13:00 v predavalnici B220.

Ne-gelska proteomska metoda za identifikacijo membranskih substratov cisteinskih katepsinov

dr. Marko Fonović

Cisteinski katepsini sodijo v skupino lizosomskih proteaz, za katere je dolgo časa veljalo, da sodelujejo predvsem pri nespecifični razgradnji proteinov v lizosomih. V zadnjih letih pa je večje število raziskav pokazalo, da se katepsini izločajo tudi v zunajcelični prostor, kjer lahko cepijo membranske proteine in komponente zunajceličnega matriksa. S svojo zunajcelično proteolizno aktivnostjo katepsini vplivajo na številne pomembne patološke procese, med drugim tudi na razvoj raka. Žal pa je le malo znanega o zunajcelični proteolitski aktivnosti katepsinov, ker je bilo do danes identificiranih le malo substratov.
V zadnjem desetletju je proteomika postala ena izmed glavnih orodij za identifikacijo proteinov v kompleksnih bioloških vzorcih. Razvoj metod, ki ne bazirajo na uporabi akrilamidnih gelov (naprimer MudPIT) je zelo izboljšal dinamično območje, ločljivost in pretočnost proteomske analize. V tem predavanju bomo predstavili prednosti in pomankljivosti različnih proteomskih tehnik, ter uporabo metode MudPIT pri identifikaciji membranskih substratov cisteinskih katepsinov.

februar

4.2.2009
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Zorana LEVNAJIĆA z naslovom Modularna genska dinamika in teorija omrežij na mezoskopski skali. Zagovor bo v torek, 17. februarja 2009, ob 13. uri v predavalnici MPŠ.
 

januar

23.1.2009
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Sadika BEKTESHIJA z naslovom Analiza vplivov za celovito oceno modelov klime in energije. Zagovor bo v ponedeljek, 2. februarja 2009, ob 14. uri v predavalnici MPŠ.
 
23.1.2009
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Skenderja KABASHIJA z naslovom Dinamično modeliranje znižanja emisij toplogrednih plinov na Kosovem - vpliv na klimatske spremembe. Zagovor bo v ponedeljek, 2. februarja 2009, ob 12. uri v predavalnici MPŠ.
 
16.1.2009

Vabimo na predavanje

prof. dr. Kanga LI-ja
Department of Chemical Engineering and Chemical Technology, Imperial College London, UK

z naslovom: CO2 capture using ceramic hollow fibre membranes

v torek, 20. januarja 2009 ob 10:15
v predavalnici MPŠ, soba N205, Jamova 39, Ljubljana.

Predavanje bo v sklopu predmeta: Orodja za nadzor kakovosti okolja

13.1.2009
Predavanje z naslovom Spletno programiranje za e-znanost
bo v torek, 20. januarja 2009 ob 16:00 v predavalnici MPŠ.

Spletno programiranje za e-znanost

dr. Martin žnidaršič


Svetovni splet ni le okolje v katerem so na voljo statične enosmerne informacije, ampak predstavlja tudi platformo za interaktivne aplikacije. Napredek na področju razvoja in standardizacije označevalnih in skriptnih jezikov je zelo poenostavil razvoj spletnih aplikacij in ga približal širšemu krogu ljudi. Možnost interaktivne spletne predstavitve svojega dela lahko predstavlja veliko pridobitev tudi za raziskovalce.
V sklopu predavanja bodo podani osnovni pricipi delovanja spletnih aplikacij, izbor tehnologij za implementacijo na klientovi in strežniški strani ter pregled primerov uporabe. Programiranje na strani klienta bo predstavljeno s kratkim uvodom v skriptni jezik JavaScript, programiranje na strežniku pa s kratkim uvodom v skriptni jezik PHP in relacijske podatkovne baze. Posebej bodo poudarjene možnosti izrabe predstavljenih tehnologij za podporo raziskovalnemu delu. Zaključili bomo s predstavitvijo nekaterih konkretnih primerov uporabe na področju računalniške podpore odločanja.

6.1.2009
Predavanje z naslovom Rast zrn, razvoj mikrostrukture in električne lastnosti varistorske keramike na osnovi ZnO bo v sredo, 14. januarja 2009 ob 12:00 v predavalnici MPŠ.

Rast zrn, razvoj mikrostrukture in električne lastnosti
varistorske keramike na osnovi ZnO

dr. Slavko Bernik


Fizikalne lastnosti polikristaliničnih keramični materialov so tesno povezane z njihovo mikrostrukturo. Vpliv mikrostrukture na električne lastnosti je zlasti izrazit v primeru izjemne tokovno‐napetostne nelinearnosti varistorske keramike na osnovi ZnO, ki je tesno povezana z velikostjo zrn ZnO: grobo zrnata mikrostruktura povzroči nizko, fino zrnate pa visoko prebojno napetost keramike. Varistorsko keramiko dobimo z dodatkom majhne količine oksidov Bi, Bi, Sb, Sn, Ti, Co, Mn, Ni, Cr in Al k ZnO. Vsak od teh dopantov ima specifičen vpliv na rast zrn in razvoj mikrostrukture, ki ga lahko opredelimo glede na sledeče kriterije: nastanek taline, nastanek delcev trdne sekundarne faze na mejah med zrni, trdna topnost dopanta v ZnO, nastanek planarnih defektov (inverznih mej) v zrnih ZnO. Pri pripravi varistorske keramike in posledično določitvi njene sestave je bilo do sedaj izhodišče vpliv taline Bi2O3 in zaviranje rasti zrn zaradi zmanjšane mobilnosti mej med zrni, ki jo povzročijo zrna spinelne faze z efektom pripenjanja. Dopanti Sb2O3, TiO2 in SnO2, ki povzročijo nastanek spinelne faze, sprožijo tudi nastanek inverznih mej v zrnih ZnO. Nedavno prepoznanje mehanizma rasti zrn pod vplivom inverznih mej je pokazalo, da primarno kontrolira razvoj mikrostrukture, kar odpira povsem nove možnosti za oblikovanje mikrostrukture in električnih lastnosti varistorske keramike.