MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Arhiv 2010

december

24.12.2010

Obveščamo vas, da bodo uradne ure Tajništva MPŠ v času od 27. do 31. decembra 2010 spemenjene, in sicer:

PON. - SRE.: 09:00 - 14:00
ČET. - PET.: ZAPRTO

Hvala za razumevanje in lepe praznike!

Tajništvo MPŠ

 
8.12.2010

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Huga Correia Duarte Furtada z naslovom: Uporaba dopolnjene resničnosti in brezžičnih senzorskih omrežij za podporo minimalno invazivni kirurgiji.

Zagovor bo v četrtek, 16. decembra 2010, ob 10.00 uri v predavalnici MPŠ.

3.12.2010
Predavanje z naslovom Okolja, onesnažena z živim srebrom v lokalnem, regionalnem in globalnem kontekstu bo v četrtek, 9. decembra 2010 ob 14:15 v veliki predavalnici na Institutu "Jožef Stefan".

Okolja, obremenjena z živim srebrom v lokalnem, regionalnem in globalnem kontekstu

prof. dr. Milena Horvat

Zaradi hlapnosti živega srebra iz tal in vode v zrak, predstavljajo okolja, ki so obremenjena z živim srebrom, pomemben vir tega strupenega elementa v globalno atmosfero.  Živo srebro iz teh okolij pa se prenaša na daljše razdalje tudi s spiranjem, zlasti kadar se kontaminirano okolje nahaja na območju večjih porečij. V občutljivih okoljih lahko Hg predstavlja tveganje za človeka in ekosisteme v širšem smislu. Načrtovanje učinkovitih ukrepov za zmanjševanje negativnih posledic mora sloneti na strokovnih podlagah ob  upoštevanju osnovnih značilnosti živega srebra, okoljskih dejavnikov in cene. Predavanje bo problematiko živega srebra na obremenjenih območjih osvetlilo v luči  nove mednarodne konvencije o živem srebru, tako imenovane Konvencije Minamate, ki naj bi jo UNEP sprejel na zasedanju Generalne skupščine leta 2013.

3.12.2010

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Agrona Millakuja z naslovom: Učinek zaužitih nanovlaken in nanodelcev na epitelij prebavnega sistema preskusnega organizma.

Zagovor bo v petek, 10. decembra 2010, ob 12.00 uri v predavalnici MPŠ.

1.12.2010
Dr. Barbara Malič, višja znanstvena sodelavka na Odseku za elektronsko keramiko Instituta »Jožef Stefan«, ki sodeluje na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana na študijskem programu Nanoznanosti in nanotehnologije,

sodi med vodilne raziskovalke sinteze piezoelektrične keramike in tankih plasti. Piezoelektrična keramika predstavlja zaradi svoje uporabnosti zelo aktualno področje raziskav, ključne raziskave pa so danes usmerjene v okolju prijazne materiale.

Dr. Maličeva se je lotila problemov sinteze in strukture alkalijskih niobatov in dosegla rezultate, ki jo uvrščajo med nekaj ključnih ljudi na svetu na tem področju. V zadnjih sedmih letih je dosegla zelo pomembne znanstvene in strokovne rezultate na področju sinteze okolju prijaznih piezoelektrikov brez svinca in sinteze feroelektričnih tankih plasti in delcev iz raztopin ter jih v vrsti odmevnih člankov predstavila strokovni javnosti. Njeno delo je doseglo velik odziv, kar potrjujejo tudi vabljena predavanja na mednarodnih konferencah, povabilo za serijo predavanj na Univerzi Oulu na Finskem in sodelovanje v petih evropskih projektih.

november

12.11.2010
aa
a
11.11.2010
Predavanje z naslovom Speciacija elementov v okolju in bioloških sistemih na primeru arzena bo v četrtek, 18. novembra 2010 ob 16:15 v predavalnici MPŠ.

Speciacija elementov v okolju in bioloških sistemih na primeru arzena
dr. Zdenka Šlejkovec

V zadnjih dveh desetletjih je postalo vse bolj jasno, da celokupne koncentracije elementov ne dajo zadostne informacije o mobilnosti, biorazpoložljivosti in učinku elementov na ekološke sisteme in organizme. Poznavanje spojin kemijskih elementov (speciacija) pomaga razumeti kemijske in biokemijske reakcije, v katere so te spojine vključene, in daje informacijo o toksičnosti in esencialnosti elementov. Problemsko orientirana speciacija postaja nepogrešljivo orodje za oceno tveganja izpostavitvi kemijskih elementov v okolju in hkrati vodi v bolj učinkovito diagnostiko in reševanje okoljskih problemov. S poznavanjem speciacije določenega elementa lahko delujemo v smeri zmanjšanja toksičnosti in boljšega zdravja. V tej predstavitvi se bomo osredotočili na arzen, ki je bil eden od prvih elementov, za katerega se je zaradi velikih razlik v toksičnosti in metabolizmu njegovih posameznih spojin pokazala potreba po speciaciji. Govorili bomo o analitskih vidikih speciacije ter izpostavili nekatera področja uporabe speciacije kot so kontrola ustreznosti hrane, onesnaževanje okolja (zrak, voda, zemlja), monitoring zdravljenja v medicini, klasifikacija organizmov (rastline, ribe) itd. 

oktober

25.10.2010
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Joaquina Gabriela Mirande Mene z naslovom: Fazna separacija v 2D nabitem sistemu.

Zagovor bo v sredo, 3. novembra 2010, ob 11.00 uri v predavalnici MPŠ.
20.10.2010
Predavanje z naslovom Priprava in reakcije spojin silicija v nizkem oksidacijskem stanju bo v sredo, 27. oktobra 2010 ob 13:00 v predavalnici MPŠ.

Priprava in reakcije spojin silicija v nizkem oksidacijskem stanju

Gašper Tavčar

Vesolje je edinstven laboratorij, v katerem se dogajajo kemijski procesi, ki normalno ne potekajo na zemlji. Kot produkt je bilo s spektroskopskimi metodami karakteriziranih preko 180 molekul. Molekule nastanejo s kemičnimi reakcijami med zelo redkimi oblaki prahu in plinov. Spektroskopske metode so pokazale prisotnost različnih nestabilnih spojin ogljika (:CH2,…) in drugih elementov 14 skupine v nizkem oksidacijskem stanju kot so naprimer SiS, SiCN, SiO, itd. Najprej so uspešno pripravili in okarakterizirali te spojine z izolacijskimi metodami v matrici. Spojine so bile povsem nestabilne, zato je kemija silicija temeljila predvsem na siliciju(IV), medtem ko kemija silicija(II) in vezi Si-Si, kjer je vez med dvema silicijevima atomoma v nizkem formalnem oksidacijskem stanju ni bila poznana.
Silicij(II) ima prost elektronski par in je s tem silicijev analog karbenu. Kljub temu, da je bila njegova kemija neznana, je bil predpostavljen intermediat pri mnogih fotokemičnih, termičnih in drugih reakcijah organosilicijevih spojin. Do leta 1994 so bili silileni obravnavani kot zelo reaktivne nestabilne snovi, ki so polimerizirale ali razpadle pri temperaturah nad 77K. Situacija se je spremenila z Westovo objavo prvega sililena stabilnega pri sobni temperaturi, ki je bil analog N-heterocikličnim karbenom. Od tedaj je bilo pripravljenih nekaj različnih sililenov, vendar sta do sedaj znana le dva, kjer je prisotna vez med silicijem in klorom. V prvem je silicijev(II) klorid stabiliziran z amidinatnim ligandom (PhC(NtBu)2), v drugem pa je silicijev(II) diklorid stabiliziran z Dipp N-heterocikličnim karbenom. Silicijev atom ima v obeh primerih koordinacijsko število 3 in je tako dovolj prost za morebitne nadaljne reakcije. V zadnjem času je bilo opravljeno več poizkusov reaktivnosti klorosililenov. Uspešno so bili pripravljeni adukti z BH3, B(C6F5)3, Ni(CO)4 in Fe(CO)5. Klorosilileni reagirajo s ketoni in diketoni s tvorbo silaoksiranov in petčlenskih heterociklov, medtem ko v reakciji z azidi pride do premestitve silicijeveda diklorida na karbenski heterocikel oziroma tvorbo silamido kompleksev. Pri reakciji z vezjo S-S pride do oksidativne vstavitve silicija med atome žvepla. Kljub precejšnjemu številu poizkusov, pa priprava silicijevega difluorida ni uspela. Zanimivo pa je, da klorosilileni reagirajo s fluoriranimi aromatskimi spojinami stereospecifično s cepitvijo vezi C-F.      
Dvojne in trojne kovalentne vezi so v kemiji ogljika pogoste, medtem ko le te v kemiji silicija niso bile znane dokler ni West leta 1981 pripravil spojino z vezjo Si=Si, v kateri sta bila silicija v formalnem oksidacijskem stanju +II. Za stabilizacijo je bil najpomembnejši faktor zaščita dvojne vezi z velikimi substituenti (R2Si=SiR2 R=Me3C6H2), ki so zagotovili kinetično stabilnost spojine. Leta 2004  je Sekiguchi pripravil spojino s trojno Si≡Si vezjo (RSi≡SiR R=Si(iPr){CH(SiMe3)2}2), v kateri je formalno oksidacijsko stanje silicija +I. V nadaljevanju je Robinson pripravil dve spojini stabilizirani z Dipp N heterocikličnim karbenom, v kateri ima prva enojno Si─Si vez in je v formalnem oksidacijskim stanjem +I, v drugi pa je prisotna trojna vez Si≡Si, kjer je silicij v formalnem oksidacijskem stanju 0. 2009 je Roesky objavil spojino, kjer je prav tako prisotna vez Si─Si (RSi─SiR R=PhC(NtBu)2) in je formalno oksidacijsko stanje silicija +I. Do sedaj sta znani le dve spojini s Si─Si vezjo, kjer je formalno oksidacijsko stanje +I. 
Reaktivnost spojin RSi─SiR R=PhC(NtBu)2 je bila preizkušena s ketoni in N2O, kjer pride do nastanka štiričlenskih obročev Si2O2, medtem ko v reakciji z diketoni nastane petčlenski heterocikel. Reakcije s fosforjem in fosfoetinom pa vodijo do nastanka štiričlenskih Si2P2 ozirona Si2PC obročev. Presenetljiv produkt nastane pri reakciji z difenilacetilenom, kjer je produkt 1,4 disilabenzen.
Silicijeve spojine v nizkih oksidacijskih stanjih so izredno reaktivne, vendar predstavljajo pomembne intermediate pri različnih reakcijah. Z izolacijo njihovih produktov se znova in znova odpirajo nova poglavja v organosilicijevi kemiji.

19.10.2010
Predavanje z naslovom Metoda koncentričnega elektronskega sondiranja za kvantitativno kemijsko analizo posebnih mej v kristalih na podnanometrskem nivoju bo v torek, 26. oktobra 2010 ob 9:00 v predavalnici MPŠ.

Metoda koncentričnega elektronskega sondiranja za kvantitativno kemijsko analizo posebnih mej v kristalih na pod-nanometrskem nivoju

dr. Aleksander Rečnik


Ob splošnem napredku metod elektronske mikroskopije kvantitativno merjenje vsebnosti dopantov na mejah v kristaliničnih materialih predstavlja velik analitični izziv. To velja še posebej, če je dopant prisoten v izjemno nizkih količinah, ki so manjše od ene monoatomarne plasti. Glavna težava pri vrednotenju energijsko-disperzijskih rentgenskih spektrov (EDS) ali spektrov izgube energije elektronov (EELS) leži v napačno ocenjenem volumnu analize, ki ga z elektronskim snopom zajamemo. Napake, ki jih zaradi sipanja elektronov na poti skozi vzorec, njihovega dinamičnega uklanjanja in neznane topografije vzorca, se akumulirajo v napačni oceni geometrije in volumna analiziranega področja, to pa lahko vodi do izjemno velikih napak pri interpretaciji kemijske sestave vzorca. Za analizo mej v kristaliničnih materialih sta v uporabi tehnika linijskih profilov ter diferenčna metoda. Tehnika linijskih profilov temelji na zajemanju spektrov z zbranim elektronskim snopom, ki ga premikamo pravokotno na mejo, pri čemer spremljamo razliko v kemijski sestavi preko meje, medtem ko pri diferenčni metodi zajamemo en spekter na meji in enega v kristalu ter iz njune razlike sklepamo o sestavi meje. Za obe metodi je potrebno natančno poznati debelino vzorca, ki je poglavitni izvor statističnih napak. Pred časom pa je bila razvita metoda t.i. koncentričnega elektronskega sondiranja (CEP), ki temelji na zajemanju EDS ali EELS spektrov z zaporednimi elektronskimi snopi različnih premerov s skupnim centrom na izbranem mestu na meji, ki jo analiziramo. Ob poznani geometriji meje se nezaželen efekt debeline vzorca eliminira, rezultat pa je zelo natančna in točna meritev vsebnosti dopanta na meji. CEP metoda je z dva velikostna razreda bolj točna in, odvisno od števila meritev, do velikostnega razreda bolj natančna od primerljivih analitskih metod. Metoda bo prikazana na različnih dvojčičnih in drugih posebnih mejah v nekaterih sintetskih materialih in naravnih mineralih.

4.10.2010
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Matjaža Depollija z naslovom: Paralelizacija evolucijskega algoritma za večkriterijsko optimizacijo.

Zagovor bo v torek, 12. oktobra 2010, ob 10.00 uri v predavalnici MPŠ.

september

28.9.2010
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Roka Libnika z naslovom: Predaja zveze v heterogenih omrežjih z uporabo SIP protokola.

Zagovor bo v petek, 8. oktobra 2010, ob 12.00 uri v predavalnici MPŠ.

28.9.2010
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela  Fevzija Kafexhiuja z naslovom:

Vpliv karbidnih precipitatov na raztržne lastnosti in trdoto pri sobni temperaturi za jekli X20CrMoV121 in P91.

Zagovor bo v ponedeljek, 4. oktobra 2010, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
28.9.2010
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Besnika Ponikuja z naslovom:

Modeliranje in razpoznavanje Augerjevih spektrov

Zagovor bo v ponedeljek, 4. oktobra 2010, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
28.9.2010
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Benjamina Podmiljšaka z naslovom: Raziskave mikrostruktur magnetokaloričnih materialov na osnovi redkih zemelj in elementov prehoda za uporabo pri sobni temperaturi.

Zagovor bo v četrtek, 7. oktobra 2010, ob 10.15 uri v predavalnici MPŠ.

24.9.2010
Prijava na študij za študijsko leto 2010/2011 ...
Prijava na študij za študijsko leto 2010/2011 je možna preko spletnega obrazca.

Za bolonjski študij druge stopnje izpolnite:
 - prijavni obrazec za program
Nanoznanosti in nanotehnologije
 - prijavni obrazec za program
Informacijske in komunikacijske tehnologije
 - prijavni obrazec za program
Ekotehnologija.

Več informacij o vpisnih pogojih za bolonjski študij druge stopnje najdete
tukaj.

Za bolonjski študij tretje stopnje izpolnite:
- prijavni obrazec za program
Nanoznanosti in nanotehnologije
 - prijavni obrazec za program
Informacijske in komunikacijske tehnologije
 - prijavni obrazec za program
Ekotehnologija.

Več informacij o vpisnih pogojih za bolonjski študij tretje stopnje najdete
tukaj.
10.9.2010
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Erika Zupaniča z naslovom: Preučevanje in manipulacija posameznih atomov in nanostruktur z nizkotemperaturnim VTM.Zagovor bo v sredo, 22. septembra 2010, ob 15.00 uri v predavalnici MPŠ.
10.9.2010
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Tonija Petroviča z naslovom: Določitev referenčnih aktivnosti radionuklida 40K v različnih vzorcih.Zagovor bo v sredo, 15. septembra 2010, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
10.9.2010
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Jerneje Milavec z naslovom: Elektrooptične lastnosti holografskih polimerno dispergiranih tekočih kristalov.Zagovor bo v torek, 14. septembra 2010, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.

julij

14.7.2010
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Stanislava Čamplja z naslovom: Funkcionalizacija magnetnih nanodelcev.
Zagovor bo v sredo, 28. julija 2010, ob 10.00 uri v predavalnici MPŠ.
 
8.7.2010

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Asje Veber z naslovom: Sinteza in karakterizacija Bi12SiO20 tankih plasti pripravljenih s sol-gel metodo.

Zagovor bo v ponedeljek, 19. julija 2010, ob 11.00 uri v predavalnici MPŠ.

 
6.7.2010
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Mihe Renka z naslovom: Primerjalni vpogled v interakcije proteaz in njihovih inhibitorjev.
Zagovor bo v sredo, 14. julija 2010, ob 14.00 uri v predavalnici MPŠ.
 
2.7.2010
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Petra Mraka z naslovom: Snovanje testne infrastrukture za jedra analogno-digitalnih pretvornikov v sistemu v čipu.

Zagovor bo v ponedeljek, 12. julija 2010, ob 13.00 uri v predavalnici MPŠ.

2.7.2010
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Barbare Šetina Batič z naslovom: Modifikacija površin z ionskim curkom na nanonivoju.

Zagovor bo v ponedeljek, 12. julija 2010, ob 10.00 uri v predavalnici MPŠ.

junij

30.6.2010
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Uroša Tkalca z naslovom: Meddelčne interakcije in nove koloidne strukture v tankih nematskih plasteh.

Zagovor bo v sredo, 7. julija 2010, ob 12.30 uri v predavalnici MPŠ.

24.6.2010
in Sodelavka Instituta »Jožef Stefan«, je v ponedeljek, 20. junija 2011, prejela Preglovo nagrado za izjemne dosežke na področju raziskav kemijske speciacije elementov.
Veliko Preglovo nagrado za raziskovalno delo pa je prejel profesor Milan Randić, svetovno priznani znanstvenik s področja računalniške kemije, zaslužni profesor Univerze Drake, Iowa, ZDA, in častni član Kemijskega inštituta, Ljubljana. Čestitamo!
24.6.2010

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Sergeje Vogrinčič z naslovom:
Večznačna klasifikacija v ontologiji ekonomske domene.

Zagovor bo v petek, 2. julija 2010, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.

14.6.2010

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Tomaža Klančnika z naslovom:
Upravljanje z identitetami v razpršenih računalniških sistemih.

Zagovor bo v torek, 22. junija 2010, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.

1.6.2010

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Blaža Zupančiča z naslovom: Raziskava fotoizomerizacije tekočih kristalov v neomejeni in omejeni geometriji z jedrsko magnetno resonanco.

Zagovor bo v torek, 8. junija 2010, ob 9. uri v predavalnici MPŠ.

maj

31.5.2010

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Špele Konjar z naslovom: 
Vloga cisteinskih katepsinov pri procesiranju, aktivaciji in inaktivaciji perforina.

Zagovor bo v ponedeljek, 7. junija 2010, ob 12. uri v predavalnici MPŠ.

30.5.2010
 

ICPE vabi kandidate, da se prijavijo do 14.5.2010.

Več informacij:

http://www.icpe.si/en/20100309266/green-industry-mba.html

21.5.2010
Razpis podiplomskega študija za šolsko leto 2010/2011 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN« RAZPISUJE v študijskem letu 2010/2011

I. VPIS NA DOKTORSKI ŠTUDIJ V TRI PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME:

1. NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE
Program obsega področja:
-  keramični, kovinski in drugi nanomateriali, nanokemija, nanofizika, nanomehanika
-  nanobiologija, strukturna biologija, molekularna biologija in biokemija
-  uporaba sistemov nanodelcev za nove materiale, katalizatorje, elektronske in računalniške elemente ter v biotehnologiji, farmacevtski tehnologiji in okoljski tehnologiji

2. INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
Program obsega področja:
-  računalniške strukture in sistemi, vključno z vgrajenimi, vzporednimi in porazdeljenimi sistemi
-  tehnologije znanja, inteligentni sistemi, jezikovne tehnologije
-  sodobni koncepti v telekomunikacijah
-  napredne internetne tehnologije
- avtomatika, robotika in biokibernetika, računalniška avtomatizacija in regulacije

3. EKOTEHNOLOGIJA
Program obsega področja:
-  trajnostni razvoj, sistemi ravnanja z okoljem, okoljska kontrola in razvoj
-  tehnološki menedžment
-  razvoj in uporaba čistih tehnologij in proizvodov

Pogoji za vpis:
V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
•    študijski program druge stopnje,
•    enoviti magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami,
•    dosedanji (nebolonjski) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, morajo za vpis v študijske programe tretje stopnje opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk individualnega raziskovalnega dela.
Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.

Za vpis v posamezni letnik je prostih po 15 vpisnih mest na vsakem od razpisanih študijskih programov.

II. VPIS NA MAGISTRSKI ŠTUDIJ V TRI PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME:

1. NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE
Program obsega področja:
-  keramični, kovinski in drugi nanomateriali, nanokemija, nanofizika, nanomehanika
-  nanobiologija, strukturna biologija, molekularna biologija in biokemija
-  uporaba sistemov nanodelcev za nove materiale, katalizatorje, elektronske in računalniške elemente ter v biotehnologiji, farmacevtski tehnologiji in okoljski tehnologiji

2. INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
Program obsega področja:
-  računalniške strukture in sistemi, vključno z vgrajenimi, vzporednimi in porazdeljenimi sistemi
-  tehnologije znanja, inteligentni sistemi, jezikovne tehnologije
-  sodobni koncepti v telekomunikacijah
-  napredne internetne tehnologije
- avtomatika, robotika in biokibernetika, računalniška avtomatizacija in regulacije

3. EKOTEHNOLOGIJA
Program obsega področja:
-  trajnostni razvoj, sistemi ravnanja z okoljem, okoljska kontrola in razvoj
-  tehnološki menedžment
-  razvoj in uporaba čistih tehnologij in proizvodov

Pogoji za vpis na programe druge stopnje:

V prvi letnik študijskega programa druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva v obsegu vsaj 180 KT ali visokošolski študij s tega področja v obsegu vsaj treh let predavanj. Kandidati morajo tudi aktivno obvladati angleščino, kar lahko izkazujejo s certifikati znanja jezika.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo MPŠ, ki določi dopolnilne študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja v okviru učnih vsebin študijskega programa prve stopnje in obsegajo od 10 do 60 KT. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT s področij naravoslovja, tehnike ali računalništva, se lahko vpiše v drugi letnik druge stopnje in se mu prizna obveznosti v obsegu 60 KT. Ob vpisu se mu individualno določi obvezne izpite v obsegu 18 do 21 KT tako, da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju. Ti izpiti se določijo iz nabora vseh obveznih izpitov magistrskega študijskega programa. Poleg njih študent opravlja še individualno raziskovalno delo, magistrsko delo in izbirne predmete po lastnem izboru, tako da zbere s temi v drugem letniku  60 KT.

Drugi kandidati, ki so v času dodiplomskega študija, specialističnega študija ali v drugih oblikah izobraževanja pridobili več kot 180 KT, jih lahko uveljavijo tako, da naslovijo vlogo na študijsko komisijo MPŠ, ki bo obravnavala vsak primer posebej in določila količino priznanih obveznosti študija druge stopnje v maksimalnem obsegu 60 KT.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena in ocena diplomskega dela) in morebitne delovne izkušnje in druge študijske ali raziskovalne dosežke in nagrade, kar mora biti  razvidno iz motivacijskega pisma o utemeljitvi vpisa in življenjepisa kandidata.

Za vpis v posamezni letnik je prostih po 15 vpisnih mest na vsakem od razpisanih študijskih programov.

Prijave za vpis sprejemamo do 15. septembra 2010.

Obrazci za prijavo, merila in postopek za izbiro kandidatov in druge informacije o študiju so na voljo na domači strani Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (http://www.mps.si/). Programi se bodo izvajali na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (MPŠ), Jamova 39, Ljubljana. Deli programov se lahko izvajajo tudi na institucijah, s katerimi ima MPŠ sklenjeno pogodbo o sodelovanju. MPŠ bo po potrebi pomagala pri pridobivanju štipendij.

Poleg elektronske prijave pošljite kandidati za prvi vpis po pošti (z oznako: PRIJAVA ZA VPIS) naslednje priloge in morebitna dodatna dokazila najkasneje do 15. septembra 2010:
• kratek življenjepis (CV)
• diploma oziroma dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi (če listina ni iz Slovenije, kandidat priloži izpolnjen obrazec N, ki se nahaja na http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/priznavanje/EN_Ndvojezicni.doc;
dodatne informacije so na
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/priznavanje_izobrazevanja_enicnaric/priznavanje_in_vrednotenje)
• utemeljitev vpisa z navedbo študijskega programa in s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati (na eni strani)
• potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami ter izračunano povprečno oceno (na dosedanjih študijih)
• priporočila (neobvezno)
• dokazilo o delovnih izkušnjah (neobvezno)
• 2 sliki (35 x 42 mm)

Vse druge informacije Vam bomo z veseljem poslali po elektronski pošti (info@mps.si).

17.5.2010
SLOVESNA PROMOCIJA DOKTORJEV IN MAGISTROV ZNANOSTI MPŠ bo v ponedeljek, 24. maja 2010, ob 14. uri v Veliki predavalnici Instituta Jožef Stefan, Jamova c. 39, Ljubljana.

Ob tej priložnosti vabimo profesorje in druge sodelujoče v pedagoškem procesu MPŠ na slovesno promocijo.

Vljudno vabljeni!

17.5.2010
Predavanje z naslovom Hidroliza aluminijevega nitrida: Kako jo preprečiti ali izkoristiti bo v torek, 25. maja 2010, ob 13:30 v MPŠ predavalnici N-205.
 
10.5.2010

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Petre Cuderman z naslovom: 
Določanje selenovih spojin v s selenom obogatenih rastlinah s spektrometričnimi metodami.

Zagovor bo v ponedeljek, 17. maja 2010, ob 13. uri v predavalnici MPŠ.

april

16.4.2010

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Zore S. Žunić z naslovom: 
Identifikacija in ocena območij z visokimi koncentracijami radona v nekaterih podeželskih delih Balkana.

Zagovor bo v petek, 23. aprila 2010, ob 13. uri v predavalnici MPŠ.

14.4.2010

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Hane Uršič Nemevšek z naslovom: 
Strukturna in električna karakterizacija 0.65PMN-0.35PT debelih plasti na različnih podlagah.

Zagovor bo v sredo, 21. aprila 2010, ob 12. uri v predavalnici MPŠ.

9.4.2010
Z ZNANJEM DO INOVATIVNIH REŠITEV. SI KOS IZZIVU?
Po lanskoletnem uspehu tudi letos za vas organiziramo študentsko konferenco MPŠ. Namen konference je povezati študente MPŠ  z vodilnimi slovenskimi podjetji. Glavna ideja je, da vsak študent predstavi aplikativne možnosti svojega raziskovalnega dela s posterjem in enostranskim povzetkom, ki bosta tudi objavljena v zborniku povzetkov - letos tudi na USB ključku.
Obenem pa se trudimo k sodelovanju pritegniti tudi uspešna podjetja s področij IKT, NANO in EKO, ki bi se na konferenci predstavila s svojimi projekti.

Konferenca bo 27. maja 2010 v avli IJS, vstop bo prost. Prijava in dodatne informacije so na konferenčni spletni strani: http://ipssc.mps.si.

Torej, sprejmite izziv in se pridružite! Upamo, da se vidimo v čim večjem številu!

Z lepimi pozdravi,
Organizacijski odbor konference

Boštjan Kaluža
Kristina Eleršič
Mitja Vahčič
Violeta Mirčevska
Barbara Šetina Batič
Ita Junkar
6.4.2010

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Anete Trajanov z naslovom: 
Analiza rezultatov ekoloških simulacijskih modelov s strojnim učenjem.

Zagovor bo v ponedeljek, 12. aprila 2010, ob 10. uri v predavalnici MPŠ.

2.4.2010

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Andraža Kocjana z naslovom: 
Hidroliza prahu AlN in njeno izkoriščanje za sintezo nanostrukturnih prevlek iz aluminijevega oksida.

Zagovor bo v petek, 9. aprila 2010, ob 13. uri v predavalnici MPŠ.

 

1.4.2010

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Simone Golob z naslovom:
Recikliranje brusnega mulja kot odpadka, ki nastane v avtomobilski industriji.

Zagovor bo v sredo, 7. aprila 2010, ob 8:15 v predavalnici MPŠ.

februar

26.2.2010
Informativni dan Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (MPŠ) bo v torek, 8. junija 2010, ob 14. uri v predavalnici MPŠ (soba N205, 2. nadstropje), Jamova 39, Ljubljana.
 
25.2.2010

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Ite Junkar z naslovom: 
Plazemska obdelava polimerov za biomedicinske aplikacije.

Zagovor bo v četrtek, 4. marca 2010, ob 11. uri v predavalnici MPŠ.

24.2.2010

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Špele Klofutar z naslovom:
Struktura in dinamika nativne oblike himere A37B (aAbbbb) med stefinoma A in B v raztopini.

Zagovor bo v sredo, 3. marca 2010, ob 11. uri v predavalnici MPŠ.

2.2.2010

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Simone Murko z naslovom: 
Speciacija aluminija v serumu z uporabo CIM® (stacionarna faza s konvektivnim prenosom snovi) monolitne kromatografije in masne spektrometrije.

Zagovor bo v torek, 9. februarja 2010, ob 9. uri v predavalnici MPŠ.

januar

29.1.2010

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Urške Požgan z naslovom: 
Regulacija aktivnosti cisteinskih proteaz katepsinov B, S in K in njihova vloga pri vnetnih procesih.

Zagovor bo v petek, 5. februarja 2010, ob 11. uri v predavalnici MPŠ

29.1.2010

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Janeza Podobnika z naslovom:
Možnosti uporabe slikanja z magnetno resonanco za spremljanje vplivov okolja na dihalne organe.

Zagovor bo v četrtek, 4. februarja 2010, ob 14:30 v predavalnici MPŠ.

15.1.2010

Vabimo vas na javno obravnavo letnega poročila o izvajanju podiplomskega študija na MPŠ za študijsko leto 2008/2009,

v petek, 15. januarja 2010 ob 12:15 v predavalnici MPŠ.

13.1.2010
Vljudno vabljeni na zanimivo predavanje, ki bo v četrtek , 14. 1. 2010 ob 13:15 v predavalnici MPŠ: 

NanoGradnja - koncept in zahteve

Predaval bo dr. Danijel Rebolj, redni profesor, predstojnik Katedre za gradbeno in prometno informatiko,
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo