MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Arhiv 2016

december

28.12.2016

Javni sklad RS za razvoj kadrov je razpisal štipendije Ad futura za izobraževanje državljanov Indije za doktorski študij. 

Razpis je objavljena na:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-tujih-drzavljanov-v-sloveniji-216-jr/
28.12.2016


Kolumna Renate Dacinger
25.06.2016 06:44:33, Ljubljana - MMC RTV SLO Renata Dacinger, TV Slovenija


Koliumna Renate Dacinger o Študentski konferenci MPŠ je bila med najodmevnejšimi novicami na RTV-SLO:

http://www.rtvslo.si/pregled2016/mnenje/?id=396605

Se vidimo na Študentski konferenci MPŠ 2017, ki bo še boljša!

23.12.2016
Vabimo vas na 10. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2016/17, ki bo v sredo, 04. januarja 2017, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

prof. dr. Andrej Košmrlj

Univerza Princeton, Princeton, ZDA

Elastičnost, geometrija in uklon

V predavanju bomo pokazali, kako geometrijska oblika vpliva na mehanične lastnosti tankih trdnih lupin in kako uklonske nestabilnosti spremenijo geometrijo periodičnih mikrostruktur v materialih. Z metodami, ki slonijo na statistični mehaniki, ugotovimo, da naključne fluktuacije oblike in termične ekscitacije tankih trdnih lupin močno spremenijo njihove mehanične lastnosti. Plošče s takimi fluktuacijami imajo mnogo večji upogibni modul, a jih je lažje raztegniti, stisniti ali strižno deformirati. Termične fluktuacije krogelnih lupin privedejo do negativne površinske napetosti, ki je enakovredna učinku zunanjega tlaka. Pokazali bomo, da so majhne krogelne lupine stabilne, pri dovolj velikih lupinah pa je ta termični “tlak” prevelik in jih poruši. Naposled bomo pokazali, kako lahko z metodami fizike trdne snovi določimo geometrijo uklonjenih periodičnih mikrostruktur. Uklonske nestabilnosti lahko spremenijo simetrijo mikrostrukture vključno s spontanim zlomom kiralne simetrije, kar dramatično vpliva na lastnosti materiala.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

Predavanje bo v angleščini.

Lepo vabljeni!

23.12.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Igorja Perišića z naslovom:  Določitev geografskega porekla slovenskega mleka z uporabo elementne sestave in stabilnih izotopov lahkih elementov. Zagovor bo v četrtek, 5. januarja 2017, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.
 
20.12.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Victorja Vege Mayorala z naslovom: Fotofizika dihalkogenidov prehodnih kovin pridobljenih preko eksfoliacije v tekoči fazi. Zagovor bo v petek, 13. januarja 2017, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
19.12.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Roka Rudeža z naslovom: Razvoj debeloplastne oksidne elektronske keramike. Zagovor bo v petek, 6. januarja 2017, ob 10:00 v Kolarjevi predavalnici (K-7).
 
16.12.2016

V okviru programa TECNIOspring PLUS (COFUND H2020) je bil objavljen razpis za raziskovalce z doktoratom in najmanj 4 leti delovnih izkušenj na področju raziskav. Gre za spodbujanje mobilnosti za aplikativne projekte in prenos tehnologij s Katalonijo.

Več o razpisu si lahko preberete na: http://www.catalonia.com/en/innovate-in-catalonia/tecniospringplus/tecniospringcall.jsp
14.12.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Mojce Presečnik z naslovom: Mikrostrukturne in termoelektrične lastnosti keramike tipa p v sistemu Ca-Co-O. Zagovor bo v četrtek, 22. decembra 2016, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.
 
14.12.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Roberta Vidmarja z naslovom: Proteomska karakterizacija legumaina in njegovih fizioloških substratov. Zagovor bo v sredo, 21. decembra 2016, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.
 
13.12.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Danieleja Velle z naslovom: Fotofizika atomsko tankih MoS2 naprav. Zagovor bo v torek, 20. decembra 2016, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
6.12.2016

Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag) razpisuje prosto delovno mesto vodje skupine na področju raziskav biofilmov (s poudarkom na ekotoksikologiji).

Več informacij: https://www.mps.si/dokumenti/Utox_TT_Biofilm_advertisement.pdf

 
1.12.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Denisa Kutnjaka z naslovom: Odkrivanje in študij raznolikosti virusov s sekvenciranjem naslednje generacije. Zagovor bo v ponedeljek, 12. decembra 2016, ob 10:00 v predavalnici B1, Biološko središče, Večna pot 111, Ljubljana.
 

november

25.11.2016

Nevtronska aktivacijska analiza – pomembno analitsko orodje pri raziskavah okolja

prof. dr. Borut Smodiš

MPŠ predavalnica, 1. december 2016 ob 15:15

Nevtronska aktivacijska analiza (NAA) je izotopsko specifična analizna metoda za kvalitativne in kvantitativne meritve mas elementov. Tehnika je osnovana na pretvorbi stabilnih atomskih jeder v radioaktivne, z obsevanjem z nevtroni in kasnejši meritvi nastalega sevanja med razpadom radioaktivnih jeder. Najprej je kratko predstavljena zgodovina razvoja metode. Predstavljene so različne zvrsti NAA, osnovne merilne enačbe in umerjanja. Zatem so obravnavane analitske značilnosti metode, njene prednosti, priložnosti in slabosti.

Zaradi komplementarnosti z drugimi analiznimi metodami je NAA vedno imela pomembno vlogo pri analitični kemiji okolja. V primerjavi z drugimi analiznimi tehnikami je NAA še posebej primerna za preiskave težko topnih trdnih vzorcev in trdnih snovi, pri katerih obstaja velika verjetnost kontaminacije pri pripravi testnih vzorcev. Primerna je tudi za analize dragocenih vzorcev in trdnih snovi, za katere ne obstajajo primerni matrični standardi. V predavanju so prikazani tipični primeri uporabe NAA, tako iz sveta, kot tudi iz našega laboratorija.
25.11.2016
Vabimo vas na 9. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2016/17, ki bo v sredo, 30. novembra 2016, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.
Prof. dr. Primož Pelicon

Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

Mikroskopija bioloških materialov z visokoenergijskimi ioni

Visokoenergijski ioni, ki jih ustvarimo v tandemskem pospeševalniku, ob trku s snovjo izbijajo elektrone. Izbijanje elektronov iz notranjih lupin povzroči relaksacijo atomov v vzorcu z izsevom karakterističnih rentgenskih žarkov, ki se kažejo v rentgenskem spektru z izredno šibkim ozadjem. Tako lahko zaznavamo zelo nizke koncentracije elementov v vzorcih. Pri metodi mikro-PIXE primarni ionski žarek zberemo z lečami in ga z magnetnimi odklonilniki premikamo po rezini biološkega tkiva. Nastane slika, ki kvantitaivno prikaže porazdeltev elementov z detekcijsko limito 0.1 ppm. S takim orodjem izmerimo porazdelitev cinka v žitnem zrnu ali stehtamo, koliko pikogramov zlata v obliki nanodelcev pogoltne posamezna celica v fiziološkem mediju.

Ko biološko tkivo zadene klorov ion z energijo 6 MeV, v vakuum odletijo fragmenti biološkega materiala. Pomemben delež desorbirane snovi je v obliki nefragmentiranih molekularnih ionov z masami, ki lahko presegajo 1000 Da. S premikanjem primarnega žarka po tkivu in detekcijo desorbiranih ionov v masnem spektrometru izmerimo kemijske zemljevide. Z metodo MeV-SIMS tako zaznamo prisotnost kokaina v človeškem lasu in izmerimo močne fluktuacije koncentracije vzdolž lasu, ki jih pripišemo spremembam koncentracije kokaina v telesu na časovni skali ene ure.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

Predavanje bo v slovenščini.

Lepo vabljeni!
25.11.2016

Dozimetrija radona

prof. dr. Janja Vaupotič

Predavalnica MPŠ, 1. december 2016 ob 14:15

Radon je radioaktiven žlahten plin, ki nastaja v zemeljski skorji z α-preobrazbo radija, elementa v naravnih radioaktivnih nizih torija, urana in aktinija. Ker so ti elementi prisotni v večini mineralov, čeprav so ravni večinoma nizke, najdemo tudi radon povsod v okolju: v tleh, v vodi in v zraku, kjer ga vedno spremljajo njegovi radioaktivni kratkoživi produkti. Radon in njegovi kratkoživi produkti v zraku prispevajo približno polovico k efektivni dozi, ki jo prejme posameznik od vseh izvirov naravnega sevanja, in so drugi povzročitelj raka na pljučih, takoj za kajenjem. 

Merjenje koncentracije radona v zraku v bivalnem in delovnem okolju je le prva stopnja, potrebna za oceno izpostavljenosti radonu in za vzdrževanje njene zadovoljivo nizke stopnje. Naslednji korak je zanesljiva dozimetrija radona, ki je osnova za kvantitativno vrednotenje njegovih škodljivih vplivov na zdravje. Dozimetrija radona je nekoliko zapletena, saj mora pri inhalaciji radionuklidov in nato pri absorpciji njihove sevalne energije obravnavati radon kot plin in njegove produkte kot trdne nano delce.    

V predavanju bom predstavila glavne korake v dozimetrije radona, od meritve koncentracije radona v zraku do izračunane efektivne doze. Razložila bom ključne parametre v izračunu, s poudarkom na sekularnem ravnotežju med radonom in njegovimi kratkoživimi produkti ter na deležu nevezanih radonovih produktov, ki je odločilno odvisen od koncentracije in velikostne porazdelitve nano aerosolnih delcev.

18.11.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Petre Planinšek z naslovom: Privzem izbranih naravnih radionuklidov iz kontaminiranega okolja v rastline. Zagovor bo v torek, 6. decembra 2016, ob 13:00 na Reaktorskem centru Podgorica.
 
15.11.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Olivije Plohl z naslovom: Raztapljanje fluoridnih nanodelcev z energijsko pretvorbo navzgor v vodnih suspenzijah ter njihova zaščita z amfifilnimi prevlekami. Zagovor bo v petek, 25. novembra 2016, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
15.11.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Vladimirja Kuzmanovskega z naslovom: Integracija podpore pri odločanju in podatkovnega rudarjenja za vrednotenje in upravljanje tveganja: Metodološki okvir in študij primera iz agronomije. Zagovor bo v petek, 25. novembra 2016, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
15.11.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Marje Jerič z naslovom: Termoelektrični materiali na osnovi dopiranih stroncijevih titanatov. Zagovor bo v četrtek, 24. novembra 2016, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 
15.11.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Evgeniye Khomyakove z naslovom: Integracija debelih plasti bizmutovega ferita na keramične in kovinske podlage z metodo sitotiska. Zagovor bo v četrtek, 24. novembra 2016, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.
 
15.11.2016

Domain-wall conduction in ferroelectric BiFeO3controlled by accumulation of charged defects

Tadej Rojac, Andreja Benčan, Goran Dražić, Naonori Sakamoto, Hana Uršič, Bostjan Jančar, Gašper Tavčar, Maja Makarovič, Julian Walker,Barbara Malič & Dragan Damjanović

Nature Materials (2016) doi:10.1038/nmat4799
Objava je dostopna na:

http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat4799.html
10.11.2016
Vabimo vas na 8. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2016/17, ki bo v sredo, 16. novembra 2016, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

prof. dr. Igor Mozetič

Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

Socialni mediji: analiza omrežij in sentimenta

Predstavili bom več analiz socialnih medijev (Twitter, Facebook, spletne novice) v odnosu do različnih kompleksnih domen. Zanima nas, kako socialni mediji odražajo realnost in v kolikšni meri jih lahko uporabimo za napoved. Uporabljamo metode rudarjenja tekstov in analize omrežij, poseben poudarek pa bo na analizi in vlogi sentimenta v medijih. Kompleksne domene pokrivajo politiko (volitve, evropski parlament, migrantska kriza, Brexit), finančne trge (delnice, volatilnost), širjenje dezinformacij, okoljske problematike in podobno.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

Predavanje bo v slovenščini.

Lepo vabljeni!

7.11.2016

Predavanje z naslovom Odkrivanje interakcij med nanodelci in supramolekularnimi strukturami bo v ponedeljek, 14. novembra 2016 ob 13. uri v predavalnici MPŠ.

Odkrivanje interakcij med nanodelci in supramolekularnimi strukturami

prof. dr. Janez Štrancar

Žive celice in številne supramolekularne strukture v njih so kompleksni sistemi, skoraj ves čas v neravnovesnih stanjih. Ob prihodu nanotehnologij se postavljajo vprašanja o tem, kako nanodelci vplivajo na živi svet, ali morda celo spreminjajo strukture v njem tako, da povročajo ireverzibilne spremembe. V predavanju bom pokazal, kako biofiziki raziskujemo nespecifične interakcije med nanodelci in molekulami ter supramolekularnimi strukturami, kakršna je npr. biološka membrana. 

4.11.2016

 

Šola sodeluje na posvetu Slovenija v četrti industrijski revoluciji, ki ga gosti Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije

 
Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije v sodelovanju z Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana in partnerskimi organizacijami v sklopu Meseca krožnega gospodarstva 2016 organizira nacionalni posvet z naslovom: Slovenija v četrti industrijski revoluciji, ki bo v četrtek, 10. novembra 2016, s pričetkom ob 8.30 uri v Veliki dvorani Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27 v Ljubljani.

Nacionalni posvet organizirajo s ciljem, da o izzivih, ki jih pred Slovenijo postavlja četrta industrijska revolucija spregovorijo predstavniki pristojnih ministrstev, gospodarstva, inštitucij znanja, strokovne in civilne družbe. Posvet je odprt za javnost, zaradi omejenega števila udeležencev posveta je potrebna predhodna prijava na elektronski naslov E: tatjana.debevec@gov.si, najkasneje do torka 8.11.2016.
 
Program posveta

8.00 – 8.30 Registracija udeležencev

8.30 – 8.40 Pozdravni nagovor 
dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije

I. Panel: Družba v četrti industrijski revoluciji

8.40 – 9.00 Priložnosti četrte industrijske revolucije
dr. Aleksander Zidanšek, glavni tajnik Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana

9.00 – 9.10 Slovenija - zelena referenčna država v digitalni Evropi
Boris Koprivnikar, podpredsednik Vlade Republike Slovenije in minister za javno upravo

9.10 – 9.20 Slovenija - zelena, kreativna, pametna
Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

9.20 – 9.30 Znanja in veščine v četrti industrijski revoluciji
dr. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka, Ministrstvo za izobraževanje,  znanost in šport 

9.30 – 9.40 Etika in vrednote v četrti industrijski revoluciji
doc. dr. Tomaž Grušovnik, Univerza na Primorskem

9.40 – 9.50 Etična infrastruktura vključujočega poslovanja
Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe

9.50 – 10.00 Zaposlitvene priložnosti mladih v 21. stoletju
Matija Goljar, vodja Ustvarjalnika

10.00 – 10.10 Mladi v četrti industrijski revoluciji 
Rok Capuder, vodja Zavoda 404

10.10 – 10.20 Razprava

10.20 – 10.30 Odmor


II. Panel: Podjetja v četrti industrijski revoluciji

10.30 – 10.40 Kolektor Group v digitalni revoluciji
Valter Leban, član uprave Kolektor Group d.o.o.

10.40 – 10.50 Sodobna informacijska in komunikacijska infrastruktura
Nikolaj Simič, predsednik Slovenskega društva za elektronske komunikacije

10.50 – 11.00 Vloga Telekoma Slovenije v digitalizaciji
Suzana Leben, Telekom Slovenija

11.00 – 11.10 Jugovzhodna regija v digitalizirani proizvodnji
Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto


III. Panel: Slovenski izdelovalci

11.10 – 12.00 Predstavitev izdelovalnih laboratorijev 
Igor Trupina, Poligon MakerLab, Ljubljana
Andrej Žižek, KreatorLab, Maribor
Jurij Krpan, Rampa lab in Bio Tehna lab, Ljubljana
Luka Frelih, društvo Ljudmila, Ljubljana
Barbi Seme, Zavod 404, Ljubljana
Jernej Pangeršič, Katapult, Trbovlje
Francois Friderich, RogLab, Lljubljana
Urša Stankovič Elesini, MakerLab Naravoslovno tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

12.00 – 12.20 Predstavitev demonstracijskih izdelovalnih laboratorijev 
Jasmina Mihelak Zupančič, ravnateljica Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče, 
Egon Pipan, direktor Šolskega centra Nova Gorica,
mag. Slavko Božič, predavatelj na višji šoli, Šolski center Postojna

12.20 – 12.30 Razprava in oblikovanje zaključkov posveta

2.11.2016
Spoštovani raziskovalci,

Vabljeni na predavanja prof. Stefana Zaeffererja iz Max-Planck Instituta z naslovom:

Electron channelling contrast imaging (ECCI): an amazing tool for observations of crystal lattice defects in bulk samples

Predavanje bo v petek, 4. 11. 2016, ob 10:00 v sejni sobi na IMT (Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, Lj.).

Vljudno vabljeni.

Electron channelling contrast imaging (ECCI): an amazing tool for observations of crystal lattice defects in bulk samples

 

Stefan Zaefferer

 

Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Max-Planck-Str. 1, 40237 Düsseldorf, Germany

*E-mail: s.zaefferer@mpie.de

 

Electron channelling is a contrast mechanism in scanning electron microscopy (SEM) which allows, using backscattered electrons, direct observation of crystal lattice defects like dislocations, stacking faults, strain fields and others in a volume close to the surface of a bulk sample. Although the technique is long-time known it is only with the advent of suitable microscopes that it can be fully exploited. In particular it is important that the instrument, like a scanning transmission electron microscope (STEM), delivers a beam with very small beam convergence, high brightness and small spot size. Furthermore, the backscatter detector must be large and quick.

Using ECCI it is possible to observe lattice defects in a number of different materials, including all kinds of metals, ceramics and even some minerals. Since the samples are observed in bulk form and not as thin foils, the defects are potentially seen in a more natural arrangement because no stress release occurs during sample preparation. Furthermore, the bulk nature of the samples allows performing straining or heating experiments more easily as with TEM samples.

We will present a short overview on the theory of ECCI [1], followed by some examples indicating the practice of the technique [1]. Finally we will show some advanced applications like Burgers vector determination in conjunction with hydrogen embrittlement of superalloys and 3D ECCI on creep dislocation structures in a single crystal Ni-base superalloy [2].

 

[1] S. Zaefferer, N.-N. Elhami, (2014) Theory and application of electron channelling contrast

imaging under controlled diffraction conditions, Acta Materialia 75, 20–50.

[2] F. Ram, Z. Li, S. Zaefferer, M. Hafez Haghighat, Z. Zhu, D. Raabe, R. C. Reed.(2016), On

the origin of creep dislocations in a Ni-base, single-crystal superalloy: an ECCI, EBSD, and

Dislocation Dynamics-based study, Acta Materialia 109, 151-161

oktober

24.10.2016
Vabimo vas na 5. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2016/17, ki bo v torek, 25. oktobra 2016, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

dr. Sofiane Benhamadouche

Électricité de France (EDF) Research and Development, Chatou, Francija

Modeliranje turbulence v enofaznih nestisljivih tokovih v jedrski tehnologiji

Kolokvij bomo začeli s kratko predstavitvijo raziskav in razvoja pri EDF in njegovega Oddelka za mehaniko tekočin, energijo in okolje. Po pregledu osnovnih numeričnih orodij, ki jih uporabljamo na različnih področjih, se bomo osredotočili na Code_Saturne, v EDF razvito odprto programsko kodo za simulacijo dinamike tekocin (CFD) v jedrski tehniki. Najprej bomo predstavili modeliranje turbulence s koncepti, najbolj znanimi pod kraticama (U)RANS (unsteady Reynolds-averaged Navier-Stokes) in LES (large eddy simulations). Zatem bomo izpostavili nekaj idej in napotkov, ki se jih je dobro držati pri simulacijah turbulence s tovrstnimi modeli. Primeri, s katerimi bomo te ideje ilustrirali, se nanašajo na uporabo modelov Reynoldsovega napetostnega tenzorja v kompleksnih tokovih, na primerjavo empiričnih modelov mejne plasti in modelov z izračunanim tokovnim poljem, na kriterije za drobljenje mreže v LES… Naposled bomo priporočili direktno numerično simulacijo in natančne LES modele kot orodja pomembna za teoretične raziskave turbulence ter za razvoj in preverjanje RANS modelov.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

Predavanje bo v angleščini.

Lepo vabljeni!

24.10.2016
Vabimo vas na 6. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2016/17, ki bo v sredo, 26. oktobra 2016, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

prof. dr. Francesc Sagués

Univerza v Barceloni, Barcelona, Španija

Aktivni nematiki na površinah

Aktivni tekoči kristali so nova vrsta mehkih snovi, za katere vlada v zadnjem času zelo veliko zanimanje. Rekonstituirane suspenzije citoskeletnih filamentov skupaj s proteinskimi motorji so se npr. pokazale kot izvrsten sistem za kvantitativne raziskave izvora znotrajcelične organizacije. Tu mislimo na sistem, razvit v skupini Z. Dogica (Univerza Brandeis): tega tvori sveženj mikrotubulov s kinezinskimi molekularni motorji, ki jih napaja ATP. Osredotočili se bomo na dvorazsežne preparate, za katere je značilna nematska tekstura in hidrodinamični tok, ki je lahko bodisi dokaj urejen bodisi navidez kaotičen. Predstavili bomo različne scenarije obnašanja tega aktivnega nematskega sistema v odvisnosti od okolne kapljevine. V najenostavnejšem primeru je sistem v stiku z izotropnimi olji različnih viskoznosti in tu lahko ocenimo doslej neznano strižno viskoznost nematske plasti. Še bolj zanimiva  je situacija, kjer je pasivna okolna kapljevina kar tekoči kristal v  smektični fazi, ki omogoča povsem nove strategije nadzora aktivega toka. Na kratko se bomo dotaknili tudi drugih scenarijev, značilnih za enkapsulirane aktivne nematike v stiku z izotropnimi in anizotropnimi olji.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

Predavanje bo v angleščini.

Lepo vabljeni!

20.10.2016

ICP-MS: nepogrešljivo orodje v sodobni analizi elementov v sledovih

prof. dr. Janez Ščančar

MPŠ predavalnica, 27. oktober 2016 ob 14:15

 
20.10.2016
Več informacij o razpisu najdete tukaj .
 
19.10.2016

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (MPŠ) razpisuje sofinanciranje doktorskega študija za programa EKOTEHNOLOGIJE in SENZORSKE TEHNOLOGIJE.

Več informacij je na voljo tukaj.

 
18.10.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana in Institut "Jožef Stefan" organizirata skupni kolokvij s predavateljem dr. Janezom POTOČNIKOM.

Predavanje z naslovom Prehod v krožno gospodarstvo bo v sredo, 2. 11. 2016, ob 11. uri v Veliki predavalnici IJS, Jamova 39, Ljubljana.

Povzetek:

"21. stoletje poleg globalizacije zaznamuje hitra rast prebivalstva, potrošnje na prebivalca, naraščajoči okoljski problemi, kot so podnebne spremembe in naraščajoče onesnaženje, ki v prvi vrsti prizadene naše zdravje, poglabljanje razslojevanja, in vse večje pomanjkanje virov. Dostop do virov in njihova razpoložljivost - zemlje, vode, mineralov, nafte, plina - so bili vedno v ozadju tanke ločnice med vojno in mirom, pomemben element varnosti in ekonomske uspešnosti.
 
Lani je bilo prelomno leto. Bila sta sprejeta dva pomembna globalna dogovora. Prvi je bil dogovor o ciljih trajnostnega razvoja (SDGs), sprejet septembra v New Yorku, in drugi Pariški sporazum o skupnem boju proti podnebnim spremembam. Prvi je celovit in zajema vse vidike našega življenja, drugi se osredotoča na enega od sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja – podnebne spremembe – in ga operacionalizira. Razumem ju kot novo družbeno pogodbo o spoznanju nujnosti prehoda v sobivanje, ki temelji na trajnostnih načelih. Nov gospodarski model, ki bi obstoječo razsipnost virov zamenjal z odgovornim ravnanjem, je ključnega pomena za prehod v trajnostno naravnano družbo. Je tudi priložnost za nov inovativni zagon.
 
V EU se ta prehod, nov gospodarski model, uveljavlja skozi t. i. koncept krožnega gospodarstva.  Krožno gospodarstvo bi v enem stavku lahko strnili v pristop, s katerim skušamo različne vrste virov čim dlje zadržati v proizvodnem in potrošnem procesu. To lahko naredimo na različne načine, z drugačno zasnovo proizvodov, z drugačnim proizvodnim procesom, novim poslovnim modelom, tudi z recikliranjem. Preprostega recepta, ki bi veljal za vse primere, ni. Za EU je uveljavitev krožnega gospodarstva pomembna ne le z okoljskega vidika, ampak je ključnega pomena tudi z vidika izboljšanja konkurenčnosti."

16.10.2016
V petek je bil na 68. občnem zboru Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA, http://www.dmfa.si) za novega predsednika društva izvoljen profesor Dragan Mihailović, predstojnik programa Nanoznanosti in nanotehnologije. Čestitamo!
 
14.10.2016
 

Naziv delovnega mesta: REDNI PROFESOR

Število delavcev: 5

Opis del in nalog: Opravljanje nalog na določenem sektorju dela šole, sodelovanje pri zbiranju sredstev za delovanje šole, delo s študenti, udeležba na posvetovanjih, raziskovalno delo, ostala dela po nalogu dekana.

Izobrazba: doktorat znanost

Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas do 30. 9. 2017, skrajšani delovni čas do 20%

Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: veljavna izvolitev v naziv redni professor

Kontakt za kandidate: info@mps.si

Rok prijave na to objavo: 25.10.2016

13.10.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Klementine Pušnik z naslovom: Uravnavanje lastnosti vodnih suspenzij nanodelcev železovega oksida z aminokislinami. Zagovor bo v sredo, 26. oktobra 2016, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
11.10.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Nine Kostevšek z naslovom: Sinteza hibridnih nanodelcev s kombiniranim magneto-fototermičnim efektom za medicinske aplikacije. Zagovor bo v petek, 14. oktobra 2016, ob 14:00 v Kolarjevi predavalnici (K-7).
 
10.10.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Maje Makarovič z naslovom: Sinteza, strukturna ter funkcijska karakterizacija feroelektričnih trdnih raztopin na osnovi bizmutovega ferita. Zagovor bo v četrtek, 27. oktobra 2016, ob 13:00 v Kolarjevi predavalnici (K-7).
 
7.10.2016
Vabimo vas na 4. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2016/17, ki bo v sredo, 12. oktobra 2016, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

prof. dr. Peter A. van Aken

Max Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, Nemčija

Strukturni defekti in lokalna kemija vmesnih struktur kompleksnih oksidnih medfaznih mej

Fizikalne in kemijske lastnosti oksidov prehodnih kovin, kot so feroelektričnost, magnetizem, ionska in elektronska prevodnost,  so odvisne predvsem od  njihovih kristalnih struktur, ki so bile v preteklih letih intenzivno raziskovane. Zamenjava kationov v kompleksnih oksidih je učinkovit način za razvoj različnih funkcionalnosti preko dopiranja, spreminjanja elektronskih pasov ali uporabe kemijskega tlaka. Sklopitev med nabojem in spinskimi prostostnimi stopnjami preko stičnih mej ter profili koncentracij nosilcev naboja imajo na primer velik vpliv na pojav superprevodnosti v nizkodimenzionalnih sistemih. Superprevodnost nastopi, ko izolatorsko spojino dopiramo preko kritične koncentracije. Obenem lahko magnetno obnašanje in prevodnost superstruktur kompleksnih oksidnih supercelic prilagajamo z debelino plasti in z izbiro primernega vmesnega sloja.

Na voljo imamo različne metode za rast nadzorovanih supercelic, med katerimi je verjetno najbolj priljubljeno pulzno lasersko nanašanje (ang. pulsed laser deposition, PLD). Vse popularnejša je uporaba epitaksije z molekularnim curkom (ang. molecular beam epitaxy, MBE) zaradi nadzorovane hitrosti depozicije in prilagodljivosti uporabe posameznih virov elementov, s katero lahko teoretično spreminjamo kemijsko sestavo od plasti do plasti. PLD zahteva višje temperature in tlake kot MBE ter višje energije delcev v curku, kar povzroča hrapavost površine. V predavanju bomo predstavili probleme mapiranja lokalnih struktur in površinske kemije faznih mej različnih kompleksnih oksidov s pomočjo vrstičnega presevnega elektronskega mikroskopa (S-TEM) v kombinaciji z energijsko-disperzijsko spektroskopijo rentgenskih žarkov (ang. energy-dispersive x-ray spectroscopy, EDXS) in spektroskopijo merjenja izgub energije elektronov (ang. electron energy-loss spectroscopy, EELS). EELS omogoča lokalno analizo kemijske sestave in vezi kot tudi elektronskih in magnetnih struktur, zato je kombinacija EELS in S-TEM idealna za študij povezav strukturnih lastnosti na atomski ravni.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

Predavanje bo v angleščini.

Lepo vabljeni!

4.10.2016
Obveščamo Vas, da bo 67. srečanje Nobelovih nagrajencev z mladimi znanstveniki v mestu Lindau, od 25. do 30. junija 2017. Srečanje bo posvečeno kemiji.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je vabljena k nominaciji kandidatov, zato Vas vljudno pozivamo, da nam sporočite imena kandidatov s priloženo ustrezno dokumentacijo v angleščini (CV, bibliografijo in priporočilno pismo) na elektronski naslov international@sazu.si, najkasneje do 27. oktobra 2016.
Več informacij o 67. srečanju Nobelovih nagrajencev z mladimi znanstveniki je dostopnih na spletni strani www.lindau-nobel.org.
Stroški so naslednji: kotizacija 1.250,00 EUR in prevozni stroški. Prosimo, da k dokumentaciji priložite tudi izjavo o kritju stroškov.

Pozdravljamo Vas s spoštovanjem,
 
Akademik prof. dr. Branko Stanovnik
Predstojnik Oddelka za mednarodno sodelovanje in znanstveno koordinacijo SAZU

1.10.2016

Za arhivske prispevke zbirajo povzetke do 22. decembra 2016 na:

http://www.dubrovnik2017.sdewes.org/call.php 


Konferenco organizira SDEWES center v sodelovanju z Univerzo v Zagrebu, Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana, Delft University of Technology, Aalborg University, Instituto Superior Técnico in drugimi. 

Konferenca je namenjena izboljšanju in razširjanju znanja o metodah, politikah in tehnologijah za trajnostni razvoj z razklopitvijo rasti od naravnih virov in njihovo zamenjavo z na znanju temelječim gospodarstvom. Podrobneje je obseg konference opisan na:

http://www.dubrovnik2017.sdewes.org/index.php

september

30.9.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Jožeta Luzarja z naslovom: Fizikalne lastnosti visokoentropijskih zlitin Cu-Co-Cr-Fe-Ni-Zr-Al. Zagovor bo v petek, 7. oktobra 2016, ob 13:30 v predavalnici MPŠ.
 
29.9.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Pavla Oblaka z naslovom: Procesabilnost in mehanske lastnosti obsežno recikliranega polietilena visoke gostote. Zagovor bo v četrtek, 6. oktobra 2016, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
26.9.2016
Vabimo vas na 2. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2016/17, ki bo v torek, 27. septembra 2016, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan« na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

prof. dr. Paul Muralt
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lozana, Švica

Izboljševanje učinkovitosti elektromehanskih tankih plasti

Ob nastopu četrte industrijske revolucije je pred nami pretežno robotizirani svet. Analogne elektromehanske naprave, ki so nujne za omenjeno revolucijo, omogočajo dodatne funkcije zaznavanja, aktuacije, komunikacije in izdelave. Piezoelektrični pojav ima pomembno vlogo pri kateri koli elektromehanski pretvorbi, zaradi česar ga izkoriščamo na primer pri ultrazvočnem slikanju in mobilni telefoniji. Zaradi vse večjega pomena miniaturizacije elektronskih naprav potrebujemo piezoelektrične tanke plasti z izboljšanimi lastnostmi. V predavanju bomo najprej predstavili osnove elektromehanske sklopitve: elektrostrikcijo, piezoelektričnost in njeno povezavo s feroelektričnostjo. Predstavili bomo najpomembnejše tankoplastne piezoelektrične materiale, izzive in dosežke na področjih rasti, integracije in lastnosti. Medtem ko tanke plasti svinec-cirkonijevega titanata izkazujejo veliko piezoelektrično napetost, zaradi česar so primerne za mikroaktuatorje, so tanke plasti aluminijevega nitrida odlične za uporabo v GHz območju zaradi visokega faktorja kvalitete. Nedavno so pokazali, da imajo zlitine s skandijevim nitridom precej večji piezoelektrični koeficient. Izmerjene lastnosti AlScN bomo primerjali z modeliranjem ab initio. Predavanje bomo zaključili z napovedjo preostalih izzivov in možnosti uporabe.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

Predavanje bo v angleščini.
Lepo vabljeni!

26.9.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Aleša Bizjaka z naslovom: Zračni sončni sprejemnik toplote - njihov razvoj in izdelava. Zagovor bo v sredo, 28. septembra 2016, ob 14:00 v predavalnici MPŠ.
 
24.9.2016
Mestna občina Ljubljana razpisuje štipendije za podiplomski študij študentov s stalnim bivališčem v občini.

Za študente s stalnim bivališčem v Mestni občini Ljubljana, ki niso zaposleni in ne prejemajo druge štipendije za študij, je do 5. oktobra 2016 odprt razpis za štipendije, tudi za podiplomski študij:

http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/105406/detail.html 

23.9.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Nede Bogdanović Golić z naslovom: E-podpora projektnemu managementu. Zagovor bo v torek, 27. septembra 2016, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
22.9.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Sergeja Jamnikarja z naslovom: Raziskava plinskih migracij okoli širokočelnih odkopov in razplinjevanje v Premogovniku Velenje. Zagovor bo v petek, 23. septembra 2016, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
8.9.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Matije Jekovca z naslovom: Izboljšanje delovanja uporabniške podporne storitve pri delu z uporabniki spletnih aplikacij z uvedbo sodobnih spletnih tehnologij. Zagovor bo v torek, 20. septembra 2016, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
8.9.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Dafine Kikaj z naslovom: Radon v talnem zraku na Kosovu. Zagovor bo v ponedeljek, 19. septembra 2016, ob 15:00 v predavalnici MPŠ.
 
8.9.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Sabine Berisha z naslovom: Mahovi kot bioindikatorji težkih kovin in dušika v ljubljanskih gozdovih. Zagovor bo v četrtek, 15. septembra 2016, ob 14:00 v predavalnici MPŠ.
 
6.9.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Marka Češnovarja z naslovom: Mikrostruktura in lastnosti pulzno sintrane mulitne keramike z dodatkoma Y2O3 in SiO2. Zagovor bo v četrtek, 15. septembra 2016, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.
 
6.9.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Tanje Pečnik z naslovom: Mikrostruktura in dielektrične lastnosti tankih plasti (Ba,Sr)TiO3, pripravljenih s sintezo v raztopini. Zagovor bo v ponedeljek, 19. septembra 2016, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
6.9.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Harinarayanana Puliyalila z naslovom: Selektivno plazemsko jedkanje kompozitov s polimerno matriko za izboljšanje njihovih površinskih lastnosti. Zagovor bo v petek, 16. septembra 2016, ob 15:00 v predavalnici MPŠ.
 
6.9.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Roka Piltaverja z naslovom: Gradnja razumljivih in točnih klasifikatorjev z algoritmi za iskanje zakonitosti v podatkih. Zagovor bo v četrtek, 15. septembra 2016, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 
6.9.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Boštjana Pečnika z naslovom: Ultrazvočna kavitacijska erozija vodnega kamna na kovinskih površinah. Zagovor bo v sredo, 14. septembra 2016, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
1.9.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Martina Gjoreskega z naslovom: Stalno spremljanje stresa z zapestnico in pametnim telefonom. Zagovor bo v sredo, 7. septembra 2016, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 

avgust

31.8.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Edisa Grcića z naslovom: Ocena tveganja za zdravje zaposlenih in pacientov v zobozdravstveni dejavnosti zaradi izpostavljenosti legionelam v vodovodnih sistemih zobozdravniških stolov v Sloveniji. Zagovor bo v torek, 13. septembra 2016, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
31.8.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Andreja Kranjca z naslovom: Spremljanje korozije bakra v bentonitu. Zagovor bo v petek, 2. septembra 2016, ob 13:30 v predavalnici MPŠ.
 
31.8.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Nine Gartner z naslovom: Uporaba korozijsko odpornega armaturnega jekla v betonskih konstrukcijah. Zagovor bo v petek, 2. septembra 2016, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 
18.8.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Ane Gantar z naslovom: Kompozitna ogrodja z bioaktivnim steklom za uporabo v tkivnem inženirstvu. Zagovor bo v sredo, 24. avgusta 2016, ob 14:00 v predavalnici MPŠ.
 
17.8.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Jovana Tanevskega z naslovom: Deterministično in stohastično procesno modeliranje in načrtovanje dinamičnih sistemov v biologiji. Zagovor bo v sredo, 24. avgusta 2016, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
12.8.2016
MPŠ je razpisala nagradni natečaj kratkih video posnetkov na temo študija ali raziskovalnega dela. Več o nagradnem natečaju na naši Facebook strani.
 
12.8.2016
V kolikor vas zanima doktorski študij na področju Telekomunikacij ali Senzorskih omrežij ter zaposlitev v okviru mesta Mladega raziskovalca, nam pošljite sporočilo na info@mps.si. 
 

julij

27.7.2016

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v Dom podiplomcev je odprt do 22. septembra


Dodatne informacije:
 
http://www.stud-dom-lj.si/bivanje/razpisi
 
Predvidoma bo več prostih sob kot prijav. Bistveno je, da se prijavite pravočasno, ker prijav po 22. septembru ne bodo upoštevali. 
 
Študenti, ki niso zaposleni, se morajo prijaviti do 16. avgusta na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2016/2017  
25.7.2016
Zaradi adaptacije in beljenja prostorov bo šola od 1. do 7. avgusta 2016 zaprta! Za morebitna vprašanja bomo dosegljivi na naslovu info@mps.si.
 
20.7.2016

Institut "Jožef Stefan" ima še nekaj prostih mest za mlade raziskovalce za doktorski študij

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:
ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali 
ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju prve stopnje (brez diplome)  in podiplomskem študiju druge stopnje (brez diplome) najmanj 8,00, ali 
ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali 
glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini in 
da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz prve ali druge alineje oz. od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri čemer se pet letno obdobje računa do 30. 9. tekočega leta; če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se obdobje od zagovora diplome oz. magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto. 
 
Prijava je odprta do 10. avgusta, več informacij na:
 
https://www.ijs.si/ijsw/Mladi%20raziskovalci%2C%20štipendije  
 

18.7.2016

Tečaj ERCA za doktorske študente bo v Grenoblu med 11. 1. 2017 in 9. 2. 2017, prijava je odprta do 18. 9. 2016.

Informacije in registracija na:
http://erca-school.eu 
 
Če se želite prijaviti, kontaktirajte dekanjo MPŠ prof. Mileno Horvat na milena.horvat@ijs.si
15.7.2016
Vlada je sprejela uredbo o sofinanciranju doktorskega študija

Ministrstvo bo predvidoma razpis objavilo avgusta.

Po uredbi se šolnina sofinancira za študente:

– vpisane v 1., 2. ali 3. letnik;
– ki še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
– ki iz javnih sredstev še niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to ali so doktorski študij končali ali ne;
– ki imajo izbranega mentorja, ki izpolnjuje pogoje iz uredbe.

13.7.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Marka Vrablja z naslovom: Raziskave elektrokaloričnega pojava v polikristaliničnem relaksorskem feroelektriku 0,9Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0,1PbTiO3. Zagovor bo v sredo, 20. julija 2016, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 
12.7.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Jerce Pahor z naslovom: Novi pristopi k sintezi predzdravil fosfatov in fosforilirani derivati pantotenske kisline. Zagovor bo v petek, 15. julija 2016, ob 11:30 v predavalnici MPŠ.
 
10.7.2016
Razpis Študentskega doma Ljubljana za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2016/2017

Razpis je odprt do 16. 8. 2016. Prijavi se lahko državljan Republike Slovenije, ki ni v delovnem razmerju, samozaposlen oziroma samostojni podjetnik.

Za mlade raziskovalce bo imel Študentski dom Ljubljana poseben razpis za bivanje v Domu podiplomcev, ki bo predvidoma odprt do 22. 9. 2016.

Več informacij: http://www.stud-dom-lj.si/bivanje/razpisi 

junij

27.6.2016
Vabljeni na 21. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2015/16, ki bo v sredo, 29. junija 2016, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

prof. dr. Orly Alter

Univerza v Uti, Združene države Amerike

Multitenzorske dekompozicije za personalizirano diagnostiko in prognostiko raka

Razvijamo nove matematične okvire, s katerimi je mogoče napraviti, česar nobena druga metoda ne zmore, namreč ustvariti en sam koherentni model iz več večdimenzionalnih množic podatkov, znanih kot tenzorjev. Ti okviri - primerjalne spektralne dekompozicije - so posplošitve tistih, na katerih leži teoretični opis fizikalnega sveta, in z njimi primerjamo množice podatkov, ki opisujejo različne vidike izbrane bolezni, kot so genomski profili več vrst celic v isti skupini bolnikov, izmerjeni večkrat z različnimi metodami. Z uporabo kompleksne strukture in ne poenostavljanjem teh množic podatkov ti okviri omogočajo razlikovanje vzorcev sprememb DNA, do katerih pride le v tumorskih genomih, od tistih pri normalnih celicah v telesu ter od variacij, ki so posledica eksperimentalnih nedoslednosti. Pričakujemo, da bodo vzorci, ki jih odkrivamo v podatkih, lahko ponudili odgovore na odprta vprašanja v zvezi s povezavo med tumorskim genomom in razvojem bolezni pri bolniku. Nedavna primerjava genomov tumorskih in normalnih celic v skupinah bolnikov z rakom na jajčnikih oziroma z glioblastomom je razkrila vzorce sprememb v številu kopij DNA, ki so bile korelirane z bolnikovo možnostjo za preživetje in odzivom na kemoterapijo. Zadnja tri desetletja je najboljši prediktor preživetja pri raku na jajčnikih stadij tumorja; čeprav je več kot četrtina tumorjev na jajčnikih odporna na primarno kemoterapijo na osnovi platine, ni nobene diagnostične metode, s katero bi pred terapijo lahko razlikovali med odpornimi in odzivnimi tumorji. Zadnjih pet desetletij je najboljši prognostični indikator pri glioblastomu bolnikova starost ob diagnozi. Podatki o raku na jajčnikih in glioblastomu so bili objavljeni, a vzorci so ostali neznani, dokler jih nismo analizirali s primerjalno spektralno dekompozicijo. Po eksperimentalni revalidaciji bomo odkrite vzorce ponudili klinikam, da jih bodo lahko uporabili pri personaliziranih diagnostičnih in prognostičnih patoloških laboratorijskih testih, s katerimi bo mogoče napovedati bolnikovo možnost prezivetja in odziv na terapijo ter tako pomagati zdravnikom ustrezno prilagoditi zdravljenje.

Predavanje bo v angleščini.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

Lepo vabljeni!

27.6.2016
Predavanje z naslovom "Discovery and biological significance of new secreted human LY6 proteins and their connection to the mouse Stem Cell Antigen (Sca-1) gene and to the interferon system" bo potekalo v ponedeljek, 4. julija 2016, ob 11. uri v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani v predavalnici B4.

Predavanje bo v angleškem jeziku.
 
24.6.2016

Matjaž Humar, ki je doktoriral na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, je bil s predlogom projekta "Live and Edible Photonics" v močni konkurenci izbran za projekt direktorjevega sklada za leto 2016.

Čestitamo!

 
22.6.2016
MPŠ dobrim kandidatom, ki se bodo vpisali na študij, ponuja možnost sofinanciranja šolnine in štipendije v okviru dogovorov z industrijskimi partnerji.

Zainteresirani kandidati na info@mps.si pošljite CV, dokazilo o predhodni izobrazbi ter motivacijsko pismo z opisom raziskovalnega področja, ki vas posebej zanima.

21.6.2016
V ponedeljek, 20. junija 2016, smo podelili diplomske listine magistrandom in doktorandom študija Ekotehnologij, Informacijskih in komunikacijskih tehnologij, Novih medijev in e-znanosti ter Nanoznanosti in nanotehnologij.

Skupinska slika

Promovirani so bili:

Muhammad Shahid Arshad, doktor znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentorica: prof. dr. Spomenka Kobe, somentorica: doc. dr. Kristina Žužek Rožman

Nejc Trdin, doktor znanosti
Program Informacijske in komunikacijske tehnologije
Mentor: prof. dr. Marko Bohanec

Tina Bakarič, doktorica znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentorica: doc. dr. Danjela Kuščer Hrovatin, somentor: doc. dr. Tadej Rojac

Marjeta Česen, doktorica znanosti
Program Ekotehnologija
Mentorica: prof. dr. Ester Heath, somentorica: doc. dr. Tina Kosjek

Igor Shlyapnikov, doktor znanosti
Program Ekotehnologija
Mentor: dr. Zoran Mazej

Ermira Begu, doktorica znanosti
Program Ekotehnologija
Mentorica: prof. dr. Milena Horvat

Piotr Sosnowski, doktor znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: prof. dr. Dušan Turk

Katarina Starkl Renar, doktorica znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: prof. dr. Jernej Iskra

Kristina Kotnik, doktorica znanosti
Program Ekotehnologija
Mentorica: prof. dr. Ester Heath, somentorica: doc. dr. Tina Kosjek

Nikola Simidjievski, doktor znanosti
Program Informacijske in komunikacijske tehnologije
Mentor: prof. dr. Sašo Džeroski, somentor: prof. dr. Ljupčo Todorovski

Giovanni Godena, doktor znanosti
Program Informacijske in komunikacijske tehnologije
Mentor: prof. dr. Stanislav Strmčnik

Jan Rupnik, doktor znanosti
Program Novi mediji in e-znanost
Mentorica: prof. dr. Dunja Mladenić, somentor: prof. dr. John Shawe-Taylor

Njomza Ajvazi, doktorica znanosti
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentor: prof. dr. Stojan Stavber

Radivoj Fajt, magister znanosti
Program Novi mediji in e-znanost
Mentor: prof. dr. Denis Trček, somentor: doc. dr. Roman Novak

Blaž Tašič, magister nanoznanosti in nanotehnologij
Program Nanoznanosti in nanotehnologije
Mentorica: prof. dr. Irena Drevenšek-Olenik

Vsem promoviranim čestitamo in jim želimo veliko uspehov v nadaljnji karieri!

Iskrena zahvala tudi pevskemu zboru Instituta "Jožef Stefan", ki je na promociji zapel Gaudeamus igitur!
13.6.2016
Predavanje z naslovom "FAIR data: Findable, Accessible, Interoperable, and Re-usable data for knowledge generation in life sciences" bo potekalo v sredo, 15. junija 2016, ob 13. uri v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani v predavalnici B3.

Predavanje bo v angleškem jeziku.
 
8.6.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Jitke Hreščak z naslovom: Sinteza in karakterizacija nedopirane in s stroncijem dopirane keramike na osnovi kalijevega natrijevega niobata. Zagovor bo v torek, 21. junija 2016, ob 9:30 v predavalnici MPŠ.
 
8.6.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Njomze Ajvazi z naslovom: N-Halo organske spojine kot katalizatorji ali reagenti za vsestranske transformacije alkoholov. Zagovor bo v ponedeljek, 20. junija 2016, ob 8:30 v predavalnici MPŠ.
 
8.6.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Jana Rupnika z naslovom: Kanonična korelacijska analiza za več množic spremenljivk. Zagovor bo v petek, 17. junija 2016, ob 10:00 v predavalnici MPŠ.
 
8.6.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Giovannija Godene z naslovom: Modeli programske opreme za vodenje šaržnih procesov. Zagovor bo v sredo, 15. junija 2016, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
6.6.2016

Predavanje z naslovom "Utilizing the Potato Genome for Applied and Fundamental Research into Diverse Aspects of Disease Resistance" bo potekalo v torek, 7. junija 2016, ob 14. uri v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani v predavalnici B4.

Predavanje bo v angleškem jeziku.

Povzetek predavanja

Potato is the most important non-cereal food crop worldwide and consumed by more than a billion people. Pests  and pathogens represent  a serious  and continuing threat to potato production. Some of the  most widespread  and  economically  significant diseases  are  late  blight,  nematodes  and  viruses.  We  have developed complementary strategies to control diseases and to study the molecular processes that lead to resistance or susceptibility.

The ability to withstand multiple biotic and abiotic stresses is critical for wild potatoes. With the availability of  significant  germplasm  resources  including  the  Common wealth  Potato  Collection  (CPC)  at  the  James Hutton  Institute  and improved  genomics  methods,  the  potential  to  exploit  natural  biodiversity  is considerable to secure potatoes as a major food source in the future.

Sequencing the potato genome has provided unprecedented insight into the distribution and organisation of genes that underpin resistances. We have developed a number of gene-specific target enrichment and sequencing platforms to more rapidly map and clone functional pattern-recognising receptors as well as NB-LRR genes.

We have generated  a comprehensive transcriptional reference  map of  the  early potato responses to the defence hormones abscisic acid, epibrassinolide, ethylene, salicylic acid and methyl-jasmonate. Identified marker genes are utilised to aid the functional characterisation of pathogen effector and to ascertain the mode of action of novel elicitor compounds.

Applied outcomes of this research are currently being exploited with the help of industrial partners.

2.6.2016
Vabimo vas na 20. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2015/16, ki bo v torek, 07. junija 2016, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«  na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

prof. dr. Tomaž Prosen

Univerza v Ljubljani, Ljubljana

Točni koraki po neravnovesni kvantni fiziki

Neravnovesna kvantna fizika je postala eno od osrednjh raziskovalnih področij, še posebej glede na impresivno kontrolabilnost aktualnih eksperimentov s hladnimi atomi in fotonskimi mrežami. Po teoretični strani je tematika zelo plodno stičišče na videz raznoterih področih teoretične in matematične fizike: teorije kondenzirane snovi, statistične mehanike in kvantne teorije polja, teorije strun, kvantne informatike ter teorije dinamičnih sistemov. Netrivialni in fizikalno relevantni točno rešljivi modeli, ki izkazuje glavne univerzalne pojave, so ključen element vsake uspešne teorije. Na področju neravnovesnih kvantnih mnogodelčnih močno koreliranih sistemov so bile takšne rešitve do nedavna zelo redke in šele pred kratkim je prišlo do znatnega napredka. V predavanju bomo orisali eno en teh sledi napredka, ki se je začela z izpeljavo točnih rešitev robno gnanih master enačb kvantnih spinskih verig in se končuje z odkritjem novih družin t.i. kvazilokalnih ohranitvenih zakonov.

Predavanje bo v angleščini.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

Lepo vabljeni!

maj

25.5.2016

PREDAVATELJ: prof. dr. Matjaž Gams
KDAJ: Četrtek, 26. 5. 2016, ob 13:00.
KJE: Velika predavalnica
na Institutu Jožef Stefan, Jamova 39, Ljubljana.

Predstavljene bodo strokovne analize in pristopi pri razkrinkavanju medijskih in političnih mitov. Med miti so globalno (ne)segrevanje, invazivne vrste (npr. nutrije, ambrozija), koristnost razprodaje slovenskih podjetij, itd. V Sloveniji je posebej problematično zmanjševanje sredstev za znanost in statusa raziskovalcev, pri čemer zavajajoči podatki nakazujejo drugače.
Metode umetne inteligence iz podatkov objektivno korektno ugotovijo zakonitosti in relacije, ki se včasih ne ujemajo z večinskim prepričanjem javnosti, medijev in politike. Še bolj nenavadno je, da resničnost lahko pogosto ugotovimo s pogledom v Wikipedijo, pa tudi to veliko ljudi ne prepriča. V akademskih okoljih, kakršen je Institut "Jožef Stefan", pa lahko mitološko šaro razkrinkamo v upanju, da se bo vsaj nekaj prijelo tudi medijev.
18.5.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Tanje Pavleske z naslovom: Zmanjšanje vpliva pristranosti uporabnikov v računalniških sistemih zaupanja. Zagovor bo v sredo, 25. maja 2016, ob 11:30 v Oranžni sobi E3/E8/E9.
16.5.2016
Vabimo vas na 19. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2015/16, ki bo v sredo, 18. maja 2016, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan« na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

prof. dr. Lorenzo Fedrizzi

Univerza v Vidmu, Videm, Italija

Izboljšanje korozijske odpornosti kovin z nanašanjem atomskih plasti

Zanimanje za uporabo nanometrskih konformnih prevlek na vrsti področij od elektronskih komponent do korozijske zaščite, kem ijskih pregrad in celo odpornosti na obrabo v zadnjem času narašča. Nanašanje atomskih plasti (atomic layer deposition, ALD) je ena od najbolj obetavnih tehnik izdelave nanometrskih slojev, ki omogoča pripravo konformne prevleke zelo kompleksnih trorazsežnih substratov raznolikega kemijskega značaja z izvrstno  toleranco debeline in močno adhezijo. V vsakem ciklu ALD nanesemo na površino substrata le eno molekularno plast, kar dovoljuje nadzor sestave depozita z molekularno ločljivostjo ter s tem domala enkratne lastnosti slednjega. Zato je ta tehnologija zanimiva in inovativna alternative sedanjim načinom protikorozijske zaščite, kot so elektrodepozicija, barvanje ter druge kemijske ali fizične tehnike parne depozicije. Predstavili bomo uporabo ALD za protikorozijsko zaščito različnih kovinskih zlitin za rabo v industriji, kot so nerjavno jeklo, aluminij in magne zijeve zlitine. Govorili bomo tudi o možnosti kombiniranja te tehnike z nekaterimi tradicionalnimi pristopi, s čimer je mogoče pripraviti večslojne prevleke, ki nudijo izboljšano zaščito.

Predavanje bo v angleščini.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.

Lepo vabljeni!

11.5.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Matica Perovška z naslovom: Napredni delotoki za procesiranje tekstov v spletni platformi za tekstovno rudarjenje. Zagovor bo v torek, 24. maja 2016, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.
 
11.5.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Nikole Simidjievskega z naslovom: Ansambli procesnih modelov dinamičnih sistemov. Zagovor bo v ponedeljek, 23. maja 2016, ob 16:00 v predavalnici MPŠ.
 
11.5.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Kristine Kotnik z naslovom: Pojavnost, usoda in toksičnost derivatov benzofenona v vodnem okolju. Zagovor bo v petek, 20. maja 2016, ob 14:00 v predavalnici MPŠ.
 
11.5.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Katarine Starkl Renar z naslovom: Študija sinteze nesimetričnih tetraoksanov in vrednotenje njihove potencialne biološke aktivnosti. Zagovor bo v petek, 20. maja 2016, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
11.5.2016
Obveščamo vas, da bo v sredo, 1. 6. 2016, bo ob 12:30 v predavalnici MPŠ (N205-N206) informatvni dan MPŠ.
Ker bo istočasno potekala tudi 8. Študentska konferenca MPŠ, bo to za tiste, ki razmišljate o podiplomskem študiju, odlična priložnost, da spoznate bodoče sodelavce, prijatelje, in samo delo, ki poteka v okviru Instituta "Jožef Stefan" ter se povežete s potencialnimi mentorji, ki vam bodo v sproščenem vzdušju predstavili podiplomski študij in raziskovalno delo tudi podrobneje.

Vljudno vabljeni!
11.5.2016
To je slogan že 8. Študentske konference Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (MPŠ), ki bo 31. 5. in 1. 6. 2016 potekala v Veliki predavalnici in Galeriji Instituta Jožef Stefan.

Ker v Študentskem svetu želimo, da je konferenca družaben dogodek, ki nam bo ostal v lepem spominu, hkrati pa se zavedamo pomena pridobivanja dodatnih veščin, ki se jih tekom študija težko priučimo, smo letos program zasnovali nekoliko drugače. Prepričani smo, da bo letošnja konferenca zelo zanimiva in hkrati poučna, saj bosta poleg zanimivih predstavitev mladih raziskovalcev, ki bodo predstavljena na način, ki bo zanimiv tudi širši javnosti in ne samo ožjemu krogu sodelavcev, potekali tudi delavnici javnega nastopanja in neverbalne komunikacije ter delavnica na kateri bomo spoznali, kako pripraviti govor, ki si ga bo publika zagotovo zapomnila. Poleg vsega pa se nam bodo pridružila tudi štiri različna podjetja, ki nam bodo predstavila kaj je ključ do uspeha in kako idejo pretvoriti v prakso.

Za tiste, ki pa razmišljate o podiplomskem študiju, pa bo to odlična priložnost, da spoznate bodoče sodelavce, prijatelje, in samo delo, ki poteka v okviru Instituta "Jožef Stefan" ter se povežete s potencialnimi mentorji, ki vam bodo v sproščenem vzdušju predstavili podiplomski študij in raziskovalno delo tudi podrobneje.

Torej, pridite in se nam pridružite na dvodnevnem druženju, ki vam bo zagotovo ostal v spominu!

Študentski svet MPŠ

3.5.2016
Vabljeni na 18. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2015/16, ki bo v ponedeljek, 9. maja 2016, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan« na Jamovi cesti 39 v Ljubljani.

prof. dr. Kazuhiro Hono

Magnetic Materials Unit, National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japonska

Visokokoercitivni neodim-železo-borovi permanentni magneti brez disprozija

Zaradi nedavnih zadržkov glede neprekinjene preskrbe s težkimi redkimi zemljami so se številne raziskave na področju permanentnih magnetov osredotočile na neodim-železo-borove (Nd-Fe-B) magnete brez disprozija (Dy). V predavanju bomo predstavili naše nedavne dosežke pri razvoju visokokoercitivnih magnetov te vrste. Da bi dobili celovit vpogled v povezavo med mikrostrukturo in koercitivnostjo, smo nanovo raziskali mikrostrukturo Nd-Fe-B sintranih in vroče deformiranih magnetov z vrstičnim presevnim elektronskim mikroskopom (STEM) s korekcijo aberacije ter s tomografijo na atomsko sondo. Ugotovili smo, da sta struktura in kemijska sestava domenske stene odvisni od njene orientacije, tako da so stene, ki so pravokotne na c ravnine, pretežno kristalinične in imajo višjo koncentracijo Nd, medtem ko so stene, pravokotne na c ravnine, amorfne in vsebujejo večji delež Fe. Na podlagi teh odkritij smo razvili metodo za znatno povečanje koercitivnosti anizotropnih Nd-Fe-B magneto brez dodatka disprozija.

Napovednik predavanja najdete tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_prireditev, posnetke preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs

Predavanje bo v angleščini.

Lepo vabljeni!

april

26.4.2016

Dne 28. 4. 2016 in 29. 4. 2016 bo tajništvo MPŠ zaprto.

Hvala za razumevanje!

 
22.4.2016
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI ASISTENT
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: Raziskovalno delo, ostala dela po nalogu dekana in drugih nadrejenih

Izobrazba: doktorat znanosti s področja "Ekotehnologije"

Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas do 30. 11. 2016, skrajšani delovni čas 4 ure tedensko

Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: izvolitev v naziv asistent, tri leta raziskovalnih izkušenj na področju ekotehnologije

Kontakt za kandidate: info@mps.si

Rok prijave na to objavo: 28. 4. 2016
15.4.2016

Prof. dr. Milena Horvat je bila po enajstih letih vodenja programa Ekotehnologije 5. aprila 2016 imenovana za dekanjo Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana. V delo MPŠ je vpeta od samega začetka.

Nova dekanja

Prof. dr. Milena Horvat je tudi znanstvena svetnica na Institutu Jožef Stefan, kjer je vodja Odseka za znanosti o okolju.

Odsek za znanosti o okolju, ki ga vodi na IJS, se ukvarja z različnimi raziskavami s področja naravoslovnih in družboslovnih znanosti, s katerimi definiramo naše okolje, družbo in človekove dejavnosti. Cilj raziskav je pojasniti povezave med naravnimi procesi in človekovo dejavnostjo ter vplive te dejavnosti na zdravje ljudi in na okolje. Področja raziskovalnega, izobraževalnega in tehnološko-razvojnega udejstvovanja tematsko zajema analizno kemijo okolja, biološko in geokemijsko kroženje snovi v okolju, interakcije med okoljem in zdravjem ljudi, varnost in sledljivost živil, okoljske nadzorne meritve, podporo razvoju čistih tehnologij in ravnanja z odpadki, ocene vplivov na okolje in analize tveganja.

Poleg vodenja Odseka in programske skupine, ki se ukvraja s prej našteto problematiko je prof. dr. Milena Horvat koordinatorka projekta EU ERA Katedre za varnost in sledljivost živil, ter projekta EU Twinning projekta MASSTWIN, katerega namen je dvigniti nivo uporabe izotopskih analiz na področju okolja, zdravja in hrane. Bila je tudi koordinatorka Centra odličnosti okoljskih tehnologij.

Njeni dosežki so pomembni za Slovenijo in svet, saj je z znanstvenimi podlagami prispevala k ustvarjanju novih mednarodnih predpisov in standardov, kar je eden od pomembnih ciljev raziskovalnega dela na področju okoljskih znanosti. Izsledki raziskav, ki jih je v več kot 208 objavah v revijah s faktorjem vpliva, so mednarodno izjemno odmevni s preko 6000 čistih citatov. Imela je številna vabljena predavanja na mednarodnih konferencah ter raziskovalnih ustanovah in univerzah po vsem svetu. Učinkovito sodeluje pri evropskih projektih in v mednarodnih okoljevarstvenih organizacijah, zlasti v okviru Združenih narodov, v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), Programu združenih narodov za okolje – UNEP ter v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (IAEA). Leta 2002 je dobila nagrado Ambasadorka znanosti RS, v letu 2014 pa Zoisovo nagrado.
13.4.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Ermire Begu z naslovom: Določanje raztopljenega elementarnega živega srebra v površinskih in industrijskih vodah. Zagovor bo v petek, 22. aprila 2016, ob 10:00 na Reaktorskem centru Podgorica.
 
12.4.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Anžeta Vavpetiča z naslovom: Semantično odkrivanje podskupin. Zagovor bo v ponedeljek, 9. maja 2016, ob 13:00 v predavalnici MPŠ.
 
12.4.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Piotra Sosnowskega z naslovom: Strukturni vpogled v substratno specifičnost katepsinov. Zagovor bo v sredo, 4. maja 2016, ob 12:00 v predavalnici biokemije (B220).
 
7.4.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Igorja Shlyapnikova z naslovom: Naraščajoča večdimenzionalnost hibridnih in alkalijskih fluoridotitanatov(IV). Zagovor bo v četrtek, 21. aprila 2016, ob 11:00 v predavalnici MPŠ.
 
7.4.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Marjete Česen z naslovom: Pojavnost, kroženje in učinki ostankov citostatikov v vodnem okolju. Zagovor bo v sredo, 20. aprila 2016, ob 9:00 v predavalnici MPŠ.
 
7.4.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Kemala Aliča z naslovom: Priložnostno omrežno kodiranje v brezžičnih zankastih omrežjih. Zagovor bo v ponedeljek, 18. aprila 2016, ob 11:30 v Veliki predavalnici IJS.
 

marec

7.3.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor magistrskega dela Blaža Tašiča z naslovom: Fotoobčutljivi kompozitni materiali na osnovi polimerov in tekočih kristalov. Zagovor bo v sredo, 23. marca 2016, ob 8:00 v predavalnici MPŠ.
 

februar

16.2.2016
Vljudno vabljeni na predavanje prof. Arben Merkocija. Predavanje bo potekalo v sredo, 24. februarja 2016, ob 10. uri v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani v predavalnici B5.
 
9.2.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Nadežde Stanković z naslovom: Kemijski in strukturni vidiki transformacije ilmenita v rutil in hematit. Zagovor bo v petek, 26. februarja 2016, ob 14:00 v predavalnici MPŠ.
 
9.2.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Nejca Trdina z naslovom: Platforma nove generacije za večkriterijsko kvalitativno modeliranje z metodo DEX. Zagovor bo v petek, 26. februarja 2016, ob 12:00 v predavalnici MPŠ.
 
1.2.2016
Obveščamo vas, da se bo drugi semester tečaja slovenščine na IJS začel konec februarja 2016. Prijava na tečaj je možna do 8. februarja 2016.
 

januar

12.1.2016
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi na zagovor doktorske disertacije Muhammada Shahida Arshada z naslovom: Porazdelitev magnetizacije in preiskovanje procesa demagnetizacije v enodimenzionalnih feromagnetnih nanostrukturah na osnovi sistema Co-Pt. Zagovor bo v torek, 26. januarja 2016, ob 13:00 v Kolarjevi predavalnici (K-7).