MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

12.6.2007
MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA
v sodelovanju z INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN«
v študijskem letu 2007/2008
RAZPISUJE VPIS NA TRI PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME

1. NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE
Program obsega področja:
- keramični, kovinski in drugi nanomateriali, nanokemija, nanofizika, nanomehanika
- nanobiologija, strukturna biologija, molekularna biologija in biokemija
- uporaba sistemov nanodelcev za nove materiale, katalizatorje, elektronske in računalniške elemente ter v
biotehnologiji, farmacevtski tehnologiji in okoljski tehnologiji

2. NOVI MEDIJI IN E-ZNANOST
Program obsega področja:
- računalniške strukture in sistemi, vključno z vgrajenimi, vzporednimi in porazdeljenimi sistemi
- tehnologije znanja, inteligentni sistemi, jezikovne tehnologije
- digitalne komunikacije, odprti sistemi in omrežja, varnostne tehnologije
- avtomatika, robotika in biokibernetika, računalniška avtomatizacija in regulacije

3. EKOTEHNOLOGIJA
Program obsega področja:
- trajnostni razvoj, sistemi ravnanja z okoljem, okoljska kontrola in razvoj
- tehnološki menedžment
- razvoj in uporaba čistih tehnologij in proizvodov

Razpisujemo vpis na:
• doktorski študij
• magistrski študij

Pogoji za vpis:
• diploma visokošolskega programa s področja naravoslovnih ali tehniških ved,
• povprečna ocena dodiplomskega študija najmanj 8 ali 2 leti uspešnega dela na delovnih mestih, ki uporabljajo ta znanja,
• aktivno znanje angleščine.

Za vpis v posamezni letnik je prostih po 15 vpisnih mest na vsakem od treh razpisanih študijskih programov.


Prijave za vpis pošljite najkasneje do 15. septembra 2007 na naslov:
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Jamova 39, 1000 Ljubljana
Obrazci za prijavo, merila in postopek za izbiro kandidatov in druge informacije o študiju so na voljo na domači strani Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana.
Programi se bodo izvajali na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana (MPŠ), Jamova 39, Ljubljana. Deli programov se lahko izvajajo tudi na institucijah, s katerimi ima MPŠ sklenjeno pogodbo o sodelovanju. MPŠ bo po potrebi pomagala pri pridobivanju štipendij. Vsi trije študijski programi so programi z javno veljavnostjo, ki so pridobili soglasje Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije.

Obvezne priloge k prijavi:
• dokazilo o izobrazbi (izjemoma je dovoljeno dokazilo priložiti naknadno, najkasneje do 1. 10. 2007),
• potrdilo o opravljenih izpitih na dodiplomskem študiju ali dokazilo o delovnih izkušnjah,
• kratek življenjepis,
• utemeljitev prijave z navedbo študijskega programa in s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati, ter z navedbo smeri in usmeritve, če sta v študijskem programu opredeljeni.

Izvedba vpisa mora biti zaključena najkasneje do 15. 10. 2007. Vse druge informacije Vam bomo z veseljem poslali po elektronski pošti (info@mps.si).