MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

4.10.2011
Umrl je akademik prof. dr. Robert Blinc, dekan Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (1933-2011).

Diplomiral je leta 1958 in doktoriral leta 1959 na Oddelku za fiziko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Po doktoratu je odšel na izpopolnjevanje v ZDA na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Po vrnitvi postal znanstveni sodelavec na Institutu »Jožef Stefan« v Ljubljani in docent na FNT. Leta 1965 je bil izvoljen za izrednega in 1970 za rednega profesorja fizike na Univerzi v Ljubljani ter 1974 izvoljen za prodekana in 1976 za dekana Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Vse od ustanovitve Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, Ljubljana leta 2004 je bil njen dekan. Akademik prof. dr. Robert Blinc je bil gostujoči profesor na vrsti uglednih univerz.

Raziskovalno je deloval na Institutu »Jožef Stefan«. Njegove raziskave so zajemale področja feroelektrikov z vodikovimi vezmi, tekoče kristale, inkomenzurabilne sisteme, devteronska stekla, relaksorje ter magnetoelektrične sisteme. Bil je eden od utemeljiteljev uporabe jedrske magnetne resonance pri raziskavah strukturnih faznih prehodov in tekočih kristalov. Te raziskave so privedle do razvoja tunelskega modela feroelektrikov z vodikovimi vezmi, ki je znan tudi kot Blinc-De Gennesov psevdospinski model. Uvedel je “soft mode” teorijo faznih prehodov v nematskih in feroelektričnih tekočih kristalih. Skupaj s Pincusom sta bila prva, ki sta eksperimentalno dokazala obstoj fluktuacij parametra reda v nematskih tekočih kristalih z meritvami frekvenčne odvisnosti jedrske spin-mrežne relaksacije. Ta mehanizem je poznan kot Pincus-Blinčev mehanizem spin-mrežne relaksacije. Z jedrsko magnetno resonanco je kot prvi eksperimentalno določil gostoto solitonov v inkomenzurabilnih sistemih. Prav tako je z jedrsko magnetno resonanco dokazal obstoj fazonskih in amplitudonskih ekscitacij v inkomenzurabilnih sistemih. To delo je odprlo novo področje za študij nelinearnih pojavov v inkomenzurabilnih kristalih. Pokazal je, kako lahko s pomočjo magnetne resonance določimo Edwards-Andersonov parameter reda devteronskih stekel, kot tudi porazdelitveno funkcijo lokalne polarizacije. V teh sistemih namreč spontana polarizacija, ki je prvi moment porazdelitvene funkcije lokalne polarizacije, izgine. Drugi moment porazdelitvene funkcije lokalne polarizacije pa je sorazmeren Edwards-Andersonovemu parametru reda. S pomočjo jedrske magnetne resonance je tudi pokazal, da lahko tudi v relaksorjih določimo Edwards-Andersonov parameter reda. Raziskal je vrsto magnetoelektričnih sistemov, v katerih hkrati obstojata spontana polarizacija in spontana magnetizacija. To v klasičnih kristalih ni možno, saj je magnetizacija aksialni, polarizacija pa polarni vektor. Prav tako je treba omeniti, da je prof. Blinc s sodelavci določil naravo TDAE-C60, ki ima izmed vseh povsem organskih magnetov najvišjo temperaturo magnetnega prehoda. O rezultatih raziskav je skupaj s sodelavci poročal v velikem številu mednarodno odmevnih člankov.

Je tudi avtor pravkar izdane znanstvene monografije Advanced Ferroelectricity in soavtor treh knjig, ki obravnavajo feroelektrike, tekoče kristale in inkomenzurabilne sisteme. Bil je član širših uredniških odborov vrste mednarodnih znanstvenih revij.

Akademik prof. dr. Robert Blinc je bil za svoje izjemno raziskovalno delo deležen vrste domačih in mednarodnih priznanj. Leta 1999 je postal ''doctor honoris causa'' Univerze v Bukarešti, leta 2003 pa ''doctor honoris causa'' Univerze v Ljubljani. Prejel je Kidričevo nagrado za fiziko v letih 1965 in 1971, AVNOJ-sko nagrado leta 1978, nagrado Ambasador znanosti leta 1991, zlati častni znak svobode Republike Slovenije leta 2002, Zoisovo nagrado za življenjsko delo leta 2008, nagrado mednarodnega združenja magnetne resonance ISMAR leta 1977 in nagrado Mednarodnega združenja za jedrsko kvadrupolno resonanco leta 2004.

Akademik prof. dr. Robert Blinc je bil član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Saške akademije znanosti v Leipzigu, Atenske akademije znanosti v Atenah, Evropske akademije znanosti in umetnosti (Salzburg), Evropske akademije (London), Hrvaške akademije znanosti, Makedonske akademije znanosti, Poljske akademije znanosti in Mednarodne inženirske akademije s sedežem v Moskvi.

Profesor Blinc je bil pobudnik in ustanovitelj Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, katere poslanstvo je neposredno povezovanje raziskovanja in podiplomskega izobraževanja za ustvarjanje znanja in spodbujanje inovativnosti, usmerjene v trajnostni razvoj. To osebno poslanstvo akademika prof. dr. Roberta Blinca, ki ga je zapustil Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana,  bo  živelo v rodovih njenih študentov.