MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

14.5.2014
MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN«, Jamova 39, Ljubljana razpisuje v študijskem letu 2014/2015

VPIS NA MAGISTRSKI IN DOKTORSKI ŠTUDIJ NA PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME:
1.    NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE
2.    INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
3.    EKOTEHNOLOGIJA

Informativni dan

Prvi informativni dan za vpis bo v povezavi s študentsko konferenco Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana v četrtek, 22. maja 2014, ob 11:30, drugi informativni dan pa v torek, 9. septembra 2014, ob 14. uri.

Vpisni roki

Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe se na razpis prijavijo v dveh rokih:
1. vpisni rok: Prvo vpisno obdobje traja od 15. maja do 15. septembra 2014.
2. vpisni rok: Drugo vpisno obdobje traja od 16. septembra do 30. septembra 2014 oziroma do zapolnitve vpisnih mest.

Število vpisnih mest za redni študij

Za vpis v posamezni letnik na doktorskem študiju je skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije prostih 25 vpisnih mest na programu Nanoznanosti in nanotehnologije ter po 15 vpisnih mest na programih Ekotehnologija ter Informacijske in komunikacijske tehnologije.

Za vpis v posamezni letnik na magistrskem študiju je skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije prostih po 15 vpisnih mest na vsakem od razpisanih študijskih programov.

Za druge kandidate je na voljo do 50% vpisnih mest. Za vzporedni študij, vpis diplomantov na doktorski študij, zamenjavo študijskega programa in druge prehode veljajo enaka pravila kot za prvi vpis.

Prijave za vpis pošljite na naslov:
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Jamova 39, 1000 Ljubljana
Obrazci za prijavo, merila in postopek za izbiro kandidatov in druge informacije o študiju so objavljeni na domači strani Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (http://www.mps.si/). MPŠ bo po potrebi pomagala pri pridobivanju štipendij.
Obvezne priloge k prijavi:
•    kratek življenjepis (CV)
•    diploma oziroma dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi (če listina ni iz Slovenije, kandidat priloži izpolnjen obrazec N, ki se nahaja na http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/ENIC-NARIC_center/obrazec_N__navodila_in_seznam-ENG.pdf
•    utemeljitev vpisa z navedbo študijskega programa in s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati (na eni strani)
•    potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami ter izračunano povprečno oceno (na dosedanjih študijih)
•    priporočila (neobvezno)
•    dokazilo o delovnih izkušnjah (neobvezno)
•    2 sliki (35 x 42 mm)

Pogoji za vpis na doktorski študij:
V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
•    študijski program druge stopnje,
•    enoviti magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami,
•    dosedanji (nebolonjski) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, morajo za vpis v študijske programe tretje stopnje opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk individualnega raziskovalnega dela.
Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.

Pogoji za vpis na magistrski študij:
V prvi letnik študijskega programa druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva v obsegu vsaj 180 KT ali visokošolski študij s tega področja v obsegu vsaj treh let predavanj. Kandidati morajo tudi aktivno obvladati angleščino, kar lahko izkazujejo s certifikati znanja jezika.
Diplomanti študijskih programov prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo MPŠ, ki določi študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa prve stopnje in obsegajo od 10 do 60 KT. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT s področij naravoslovja, tehnike ali računalništva, se lahko vpiše v drugi letnik druge stopnje in se mu prizna obveznosti v obsegu 60 KT. Ob vpisu se mu individualno določi obvezne izpite v obsegu 18 do 21 KT tako, da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju. Ti izpiti se določijo iz nabora vseh obveznih izpitov magistrskega študijskega programa. Poleg njih študent opravlja še individualno raziskovalno delo, magistrsko delo in izbirne predmete po lastnem izboru, tako da zbere skupno 60 KT.
Drugi kandidati, ki so v času dodiplomskega študija, specialističnega študija ali v drugih oblikah izobraževanja pridobili več kot 180 KT, jih lahko uveljavijo tako, da naslovijo vlogo na študijsko komisijo MPŠ, ki bo obravnavala vsak primer posebej in določila količino priznanih obveznosti študija druge stopnje v maksimalnem obsegu 60 KT.
V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena in ocena diplomskega dela) in morebitne delovne izkušnje ter druge študijske ali raziskovalne dosežke in nagrade, kar je razvidno iz motivacijskega pisma o utemeljitvi vpisa in življenjepisa kandidata.

Podrobnejši opis študijskih programov:
1.    Program Nanoznanosti in nanotehnologije obsega področja:
-  nanomateriali: funkcionalni in kvantni nanomateriali, magnetni nanodelci, nanokeramika, nanožice, plastoviti in
   enoplastni nanomateriali
-  lastnosti nanomaterialov: raziskave elektronskih magnetnih in optičnih pojavov v kompleksnih nanosistemih ter
   neravnovesnih pojavov s femtosekundno spektroskopijo
-  uporaba nanomaterialov za katalizatorje, nanosenzorje, elektronske in računalniške elemente ter v
    biotehnologiji, farmacevtski tehnologiji in okoljski tehnologiji
-  molekularne osnove ved o življenju: nanobiologija, molekularna in strukturna biologija, biokemija, proteomika,
   celična biologija

2.    Program Informacijske in komunikacijske tehnologije obsega področja:
-  računalniške strukture in sistemi, vključno z vgrajenimi, vzporednimi in porazdeljenimi sistemi
-  tehnologije znanja, inteligentni sistemi, jezikovne tehnologije
-  sodobni koncepti v telekomunikacijah
-  napredne internetne tehnologije in aplikacije, varnost in zaščita v IKT sistemih
-  avtomatika, robotika in biokibernetika, računalniška avtomatizacija in regulacije

3.    Program Ekotehnologija obsega področja:
-  trajnostni razvoj z integracijo okoljskih, tehnoloških, ekonomskih,  socialnih in zdravstvenih ciljev
-  sistemi ravnanja z okoljem, okoljska kontrola in razvoj
-  večanje učinkovitosti uporabe surovin in energije, minimizacijo in reciklažo odpadkov
-  zmanjšanje negativnih učinkov proizvodnje in transporta na okolje in človeka ter načrtno izboljševanje 
  ogroženega okolja
-  razvoj in uporaba čistih tehnologij in proizvodov
 - tehnološki menedžment

Kraj izvajanja študija: Ljubljana

Trajanje študija: 2 leti za magistrske študijske programe in 3 leta za doktorske študijske programe

Celoten tekst razpisa je na voljo na tej povezavi.

Izvedba vpisa mora biti zaključena najkasneje do 15. 10. 2014. Vse druge informacije Vam bomo z veseljem poslali po elektronski pošti (info@mps.si).