MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Aktualne novice

30.3.2017
MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN«, Jamova 39, Ljubljana razpisuje vpis v študijskem letu 2017/2018

VPIS NA MAGISTRSKI IN DOKTORSKI ŠTUDIJ NA PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME:
1. NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE
2. INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
3. EKOTEHNOLOGIJA
4. SENZORSKE TEHNOLOGIJE*
*Prijava za vpis na študijski program Senzorske tehnologije je možna le za doktorski študij.

Informativni dan

Termini informativnih dni bodo objavljeni na spletni strani šole med aktualnimi novicami. Vse informacije vam bomo z veseljem poslali po elektronski pošti (info@mps.si).

Prijavni roki

Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe se na razpis prijavijo v šestih rokih:
1. prijavni rok: od 27. februarja do 6. marca 2017.
2. prijavni rok: od 7. marca do 2. maja 2017.
3. prijavni rok: od 3. maja do 27. junija 2017.
4. prijavni rok: od 28. junija do 29. avgusta 2017.
5. prijavni rok: od 30. avgusta do 15. septembra 2017.
6. prijavni rok: od 16. septembra do 30. septembra 2017.

Število vpisnih mest za redni študij

Za vpis v posamezni letnik na doktorskem študiju je skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije prostih 20 vpisnih mest na programu Informacijske in komunikacijske tehnologije ter po 15 vpisnih mest na drugih študijskih programih.

Za vpis v posamezni letnik na magistrskem študiju je skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije prostih po 15 vpisnih mest na vsakem od razpisanih študijskih programov.

Za druge kandidate je na voljo do 50% vpisnih mest. Za vzporedni študij, zamenjavo študijskega programa in druge prehode veljajo enaka pravila kot za prvi vpis.

Prijave za vpis

Kandidati prijavo za vpis oddajo elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava.

 1. S kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. V tem roku mora na naslov Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Jamova 39, 1000 Ljubljana, po pošti priporočeno poslati priloge k prijavi, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in študijski program, na katerega se prijavlja).
 2. Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, ga natisniti, podpisati in skupaj s prilogami, ki so zahtevane z razpisom, priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka na naslov Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

Kot pravočasna se upošteva:

 1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in
 2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana na Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana, ki razpisuje študijski program do zaključka prijavnega roka.

Obvezne priloge k prijavi

 • kratek življenjepis (CV)
 • diploma oziroma dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi
 • utemeljitev vpisa z navedbo študijskega programa in s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati (na eni strani)
 • potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami ter izračunano povprečno oceno (na dosedanjih študijih)
 • priporočila (neobvezno)
 • dokazilo o delovnih izkušnjah (neobvezno)
 • slika za osebni dokument

Pogoji za vpis na doktorski študij

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program druge stopnje,
 • enoviti magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami,
 • dosedanji (nebolonjski) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, morajo za vpis v študijske programe tretje stopnje opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk individualnega raziskovalnega dela.

Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Ob vpisu se takšnemu kandidatu individualno določi obvezne dopolnilne izpite v obsegu do 24 kreditnih točk tako, da pridobi celovita potrebna vstopna znanja. Ti izpiti se določijo iz nabora predmetov doktorskega študijskega programa. Vsota vseh zbranih kreditov iz obveznih dopolnilnih izpitov, individualnega raziskovalnega dela, seminarja za drugi in tretji letnik ter morebitnih izbirnih predmetov po lastnem izboru znaša 120 KT, tako da kandidat skupaj s 60 KT priznanih obveznosti zbere 180 KT.

Če število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede merila objavljena na spletni strani.

Pogoji za vpis na magistrski študij

V prvi letnik študijskega programa druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva v obsegu vsaj 180 KT ali visokošolski študij s tega področja v obsegu vsaj treh let predavanj. Kandidati morajo tudi aktivno obvladati angleščino, kar lahko izkazujejo s certifikati znanja jezika.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo MPŠ, ki določi študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa prve stopnje in obsegajo od 10 do 60 KT. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT s področij naravoslovja, tehnike ali računalništva, se lahko vpiše v drugi letnik druge stopnje in se mu prizna obveznosti v obsegu 60 KT. Ob vpisu se mu individualno določi obvezne izpite v obsegu 18 do 21 KT tako, da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju. Ti izpiti se določijo iz nabora vseh obveznih izpitov magistrskega študijskega programa. Poleg njih študent opravlja še individualno raziskovalno delo, magistrsko delo in izbirne predmete po lastnem izboru, tako da zbere skupno 60 KT.

Drugi kandidati, ki so v času dodiplomskega študija, specialističnega študija ali v drugih oblikah izobraževanja pridobili več kot 180 KT, jih lahko uveljavijo tako, da naslovijo vlogo na študijsko komisijo MPŠ, ki bo obravnavala vsak primer posebej in določila količino priznanih obveznosti študija druge stopnje v maksimalnem obsegu 60 KT.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena in ocena diplomskega dela) in morebitne delovne izkušnje ter druge študijske ali raziskovalne dosežke in nagrade, kar je razvidno iz motivacijskega pisma o utemeljitvi vpisa in življenjepisa kandidata.

Podrobnejši opis študijskih programov

Program Nanoznanosti in nanotehnologije obsega področja:

 • nanomateriali: funkcionalni in kvantni nanomateriali, magnetni nanodelci, nanokeramika, nanožice, plastoviti in enoplastni nanomateriali,
 • lastnosti nanomaterialov: raziskave elektronskih magnetnih in optičnih pojavov v kompleksnih nanosistemih ter neravnovesnih pojavov s femtosekundno spektroskopijo,
 • uporaba nanomaterialov za katalizatorje, nanosenzorje, elektronske in računalniške elemente ter v biotehnologiji, farmacevtski tehnologiji in okoljski tehnologiji,
 • molekularne osnove ved o življenju: nanobiologija, molekularna in strukturna biologija, biokemija, proteomika, celična biologija.
Program Informacijske in komunikacijske tehnologije obsega področja:
 • računalniške strukture in sistemi, vključno z vgrajenimi, vzporednimi in porazdeljenimi sistemi,
 • tehnologije znanja, inteligentni sistemi, jezikovne tehnologije,
 • sodobni koncepti v telekomunikacijah,
 • napredne internetne tehnologije in aplikacije, varnost in zaščita v IKT sistemih,
 • avtomatika, robotika in biokibernetika, računalniška avtomatizacija in regulacije.

Program Ekotehnologije obsega področja:

 • trajnostni razvoj z integracijo okoljskih, tehnoloških, ekonomskih,  socialnih in zdravstvenih ciljev,
 • sistemi ravnanja z okoljem, okoljska kontrola in razvoj,
 • večanje učinkovitosti uporabe surovin in energije, minimizacijo in reciklažo odpadkov,
 • zmanjšanje negativnih učinkov proizvodnje in transporta na okolje in človeka ter načrtno izboljševanje ogroženega okolja,
 • razvoj in uporaba čistih tehnologij in proizvodov,
 • tehnološki menedžment.

Doktorski študijski program Senzorske tehnologije obsega področja:

 • fizikalno-kemijski senzorji,
 • senzorji za ionizirajoče fotone in delce,
 • biosenzorji,
 • informacijsko komunikacijske tehnologije v senzoriki.

Kraj izvajanja študija: Ljubljana

Trajanje študija: 2 leti za magistrske študijske programe in 3 leta za doktorske študijske programe

Navedba spletne strani, kjer so objavljeni študijski programi: http://www.mps.si/