MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (MPŠ)

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (MPŠ) je bila ustanovljena leta 2004 kot samostojni visokošolski zavod. Njeni študijski programi so bili potrjeni na Svetu za visoko šolstvo Republike Slovenije. Pobudo za ustanovitev je podal Institut ”Jožef Stefan” ob močni podpori industrije (Gorenje, Kolektor, Salonit) in mednarodnega omrežja sodelujočih univerz in institutov iz Evropske unije, ZDA in Japonske ter vrste drugih držav. Institut ”Jožef Stefan” (IJS) zagotavlja središčno raziskovalno-izobraževalno osnovo, v MPŠ pa kot partnerji združujejo svoje znanje in inovativne zmogljivosti za reševanje razvojnih problemov tudi vabljene raziskovalne, industrijske in poslovne organizacije, katerih krog se nenehno širi:

Pogoji za vključitev novih partnerjev so zlasti:

 • močna razvojna naravnanost podjetja ali organizacije,
 • pripravljenost za neposredno sodelovanje v načrtnem razvijanju kadrov v sklopu inovacijskih projektov, v katere je umeščen podiplomski študij,
 • usmerjenost v skupne napore za neposredno vključevanje dosežkov temeljnih raziskav v inovacijske projekte.

Poslanstvo MPŠ

Poslanstvo MPŠ je zagotoviti najkakovostnejši podiplomski študij na magistrskem in doktorskem nivoju s pomočjo raziskovalno-izobraževalnega procesa v intenzivnem raziskovalno-razvojnem in inovativnem okolju ter prispevati h krepitvi vloge znanosti in visokih tehnologij v razvojnem potencialu družbe, kar lahko bistveno prispeva h gospodarski moči in harmoničnemu socialnemu razvoju. MPŠ deluje kot središče odličnosti, ki tesno prepleta temeljno raziskovanje s podiplomskim izobraževanjem in razvojem inovacij. Raziskovalne dosežke neposredno vključuje v inovacijske projekte za razvoj proizvodnje, storitvenih dejavnosti in upravljanja. Magistrandi in doktorandi skupaj z mentorji MPŠ in so-mentorji iz prakse prispevajo k novim dosežkom v temeljnem raziskovanju in uvajanju inovacij na znanstveni podlagi.

Organizacijska struktura MPŠ

 • Skupščina
 • Upravni odbor
 • Dekan
 • Predsednik
 • Senat
 • Akademski zbor
 • Študentski svet

Podrobnosti so razvidne iz Statuta MPŠ na spletni strani.

Raziskovalno-izobraževalna strategija MPŠ

V reševanje raziskovalnih in razvojnih problemov usmerjen podiplomski študij za dosego magisterija in doktorata znanosti terja sposobnost multidisciplinarne sinteze, zato so glavne raziskovalno-izobraževalne usmeritve MPŠ zlasti:

 • širjenje in poglabljanje znanja ter obvladovanje in razvoj raziskovalnih metod in tehnik na področju naravoslovnih znanosti in visokih tehnologij, informacijskih in komunikacijskih znanosti in tehnologij, znanosti o okolju in ekotehnologij, ter menedžmentu tehnologije in inovacij, kar usposablja za doseganje odličnosti v temeljnem raziskovanju, strateško izbiro prednostnih razvojnih smeri, sistemsko zasnovano kontrolo in nenehno posodabljanje postopkov in proizvodov ter večanje ekonomske učinkovitosti in okoljske sprejemljivosti;
 • razvoj celovitega načina mišljenja, ki podpira multidisciplinarno komunikacijo, sistemsko opredeljevanje problemov in njihovo reševanje v skupinskem delu, odločanje v pogojih negotovosti in dolgoročno strateško načrtovanje s poudarkom na trajnostnem razvoju.

Uveljavljanje teh usmeritev je predstavljeno v študijskih programih MPŠ:

 • Nanoznanosti in nanotehnologije,
 • Informacijske in komunikacijske tehnologije,
 • Ekotehnologije,
 • Senzorske tehnologije.

Raziskovalna baza MPŠ

Institut »Jožef Stefan« (IJS) je glavna raziskovalna baza MPŠ, v kateri deluje več kot štiristo raziskovalcev z doktoratom. Med njimi je več kot tretjina habilitiranih visokošolskih učiteljev. Raziskovalce in visokošolske učitelje priteguje MPŠ v raziskovalne in inovacijske projekte glede na interes partnerjev MPŠ.
IJS razvija vse faze raziskovanja od temeljnega do vključevanja raziskovalnih dosežkov v nove postopke in proizvode. V tem procesu uveljavlja interdisciplinarno in multidisciplinarno sintezo dosežkov temeljnih raziskav in neposredno sodelovanje z razvojnim potencialom industrije in storitvenih dejavnosti ter upravljanja. Posebno skrb namenja raziskavam za ravnanje z okoljem in trajnostnemu razvoju.

Glavna raziskovalna področja IJS so:

 • fizika snovi, fizika elementarnih delcev in jedrska fizika,
 • anorganska kemija,
 • biokemija, molekularna in strukturna biologija,
 • znanosti o materialih,
 • nanoznanosti in nanotehnologije,
 • računalniški sistemi, informacijske in komunikacijske tehnologije ter novi elektronski mediji,
 • jedrska in reaktorska tehnologija,
 • racionalna raba energije,
 • znanosti o okolju in ekotehnologije.

IJS ima najsodobnejšo raziskovalno opremo, ki jo nudi vsem upravičenim uporabnikom. Raziskovalne skupine IJS na svojih področjih tesno sodelujejo z vodilnimi inštituti in univerzami na svetu in se na nekaterih področjih uvrščajo v sam evropski in svetovni vrh raziskav. To se kaže tudi s sodelovanjem v blizu dvesto raziskovalnih projektih Evropske Unije ter razvejano bilateralno sodelovanje.

Razširjeno raziskovalno bazo predstavljajo raziskovalne kapacitete partnerjev MPŠ,
zlasti Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT) in sodelujočih podjetij.