MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Stari doktorski študij

Doktorski študij na MPŠ traja 4 leta in obsega 240 ECTS kreditov. Kandidati, ki so že opravili del podiplomskega študija s sorodnega področja in na primer uspešno zaključili magistrski študij, lahko zaprosijo za priznanje kreditov in vpis v višji letnik, odvisno od števila kreditov, ki jih prizna senat MPŠ.

Doktorat znanosti lahko na MPŠ pridobijo kandidati in kandidatke, ki imajo magisterij iz naravoslovnih, tehničnih ali izjemoma družboslovnih smeri, če:

  • uspešno zagovarjajo pozitivno ocenjeno doktorsko disertacijo ali
  • se jim pod posebnimi pogoji omogoči neposreden prehod z magistrskega na doktorski študij in uspešno zagovarjajo doktorsko disertacijo.

K doktoratu lahko pristopijo tudi kandidati in kandidatke, ki imajo magisterij znanosti na drugem področju, za katere senat MPŠ na osnovi ocene njihovih strokovnih del s področja oceni, da ustrezajo kriterijem za pristop k doktoratu znanosti. Ti kandidati morajo opraviti vse obveznosti magistrskega študija razen izdelave magistrske naloge in pri tem doseči nadpovprečne rezultate (visoke izpitne ocene, nadpovprečni raziskovalni rezultati, ki morajo biti javno preverljivi oz. objavljeni v znanstvenih revijah itd.). Predlog za neposreden prehod na doktorski študij senatu poda mentor kandidata v soglasju s predstojnikom programa, odločitev pa sprejme senat MPŠ.

Kandidat konča doktorski študij, ko opravi naslednje obveznosti:

  • opravi vse obveznosti pri obveznih in izbirnih predmetih,
  • objavi oziroma ima sprejeti v objavo vsaj dve deli v mednarodnih znanstvenih publikacijah, od tega vsaj eno v reviji vključeni v SCI,
  • uspešno zagovarja doktorsko disertacijo.

Doktorska disertacija je pisno delo, ki zajema dosežke opravljenega samostojnega raziskovalnega dela in je izviren prispevek na znanstvenem področju, s katerega je tema disertacije.

Kandidat po uspešno opravljenem doktorskem študijskem programu pridobi naslov "doktor znanosti" ali "doktorica znanosti".

Doktorski študijski progami:

Pravilnik o magistrskem in doktorskem študiju.