MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Jožef Stefan
International
Postgraduate School

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Phone: +386 1 477 31 00
Fax: +386 1 477 31 10
Email: info@mps.si

Search

Course Description

Innovation Management*

Program

Sensor Technologies
Information and Communication Technologies, second-level study programme
Nanosciences and Nanotechnologies, second-level study programme
Ecotechnologies
Information and Communication Technologies, third-level study programme
Nanosciences and Nanotechnologies, third-level study programme
Nanosciences and Nanotechnologies
New Media and E-Science
Ecotechnologies, second-level study programme
Ecotechnologies, third-level study programme

Lecturers:

dr. Peter Stanovnik

Goals:

The aim of this course is to acquaint students with the methods of innovation management and the management of contemporary technological changes.

Content:

Knowledge-based society
Definition of key technologies
New economy
Innovative and R&D strategies of enterprises
Organization of innovative activity, preparations, assessment and management of R&D projects
Factors contributing to the success of an innovation
Innovativeness of small and medium-sized enterprises
New technology-based enterprises
Slovenian innovation system

Course literature:

· Stanovnik, P., Kavaš, D. Ekonomika tehnoloških sprememb, IER, Ljubljana, 2000.
· Freeman, C. The Economics of Innovation, London, 1999.

Significant publications and references:

Stanovnik, Peter, Bodenhöfer, Hans J: Introduction. V: Stanovnik, Peter, Bodenhöfer, Hans J: Economic Reforms in Slovenia and Economic Relations between Slovenia and Austria (Gospodarske reforme v Sloveniji in gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo). Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja, 1993, str. 1-10
Horn, Ernst-Jürgen, Glismann, Hans H., Stanovnik, Peter, Prevolnik, Valentina, Slabe Erker, Renata: Institutional Change in Search of the Market: the Case Of Slovenia (institucionalne spremembe na prehodu v tržno gospodarstvo: primer Slovenije), Kieler Arbeitspapiere, nr. 706. Kiel: Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel: = The Kiel Institute of World Economics, 1995, 136 str., tabele
Stanovnik, Peter, Majcen, Boris, Lavrač, Vladimir. SLOVENIA (Prednosti in slabosti integracije v EU). V: Tang, Helena (ur.): Winners and losers of EU integration: policy issues for Central and Eastern Europe. Washington, D. C.: The World Bank, 2000, str. 219-261
Stanovnik, Peter, Art, Kovačič: Svetovna konkurenčnost slovenije ter vplivi vključevanja v EU. Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja, 2000, 143 str., graf. prikazi
Stanovnik, Peter: Competitiveness of Slovenian Economy in View of EU Accession and Globalisation (Konkurenčnost slovenskega gospodarstva z vidika vključitve v EU in z vidika procesa globalizacije). V: Dobroczyński, Michal (ur.): Europa Wschodnia w obliczu integracji i globalizacji. Warszawa: Wydawnictwa naukowe wydziału zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2001, str. 219-237
Koschatzky, Knut, Bross, Ulrike, Stanovnik, Peter: Development and Innovation Potential in the Slovene Manufacturing Industry: Analyis of an Industrial Innovation Survey (Razvojno inovacijski potenciali v slovenski predelovalni dejavnosti: analiza industrijskih inovacij). Technovation. [Print ed.], 2001, vol. 21, no. 5, str. 311-324
Stanovnik Peter, Kos Marko, Rupel Valentina Prevodnik, Vraničar Marko, Kavaš Damjan: Inovacije in inovativno poslovanje: - vgraditev v vizijo, strategijo in taktiko – institucionalna mreža. Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja, 2000. 92 str.
Stanovnik Peter, Kavaš Damjan. Building Regional and National Innovation System in Slovenia. Vadnjal Jaka (ed.): Dynamic Entrepreneurship for New Economy: conference proceedings. Portorož: Visoka strokovna šola za podjetništvo, 2000, str. 34-39
Stanovnik, Peter, Kavaš, Damjan. Ekonomika tehnoloških sprememb: študijsko gradivo za Visoko strokovno šolo za podjetništvo. Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja, 1997. 100 str., tabele, grafi
Damjan Kavaš, Peter Stanovnik: Inovativnost slovenskih malih podjetij, Naše gospodarstvo, 1-2, Maribor, 1999, str. 19-29

Examination:

Term paper and written examination.

Students obligations:

Preparation of a pass-mark graded term paper and successfully passed examination.

Links: