MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Ekotehnologije


Opis programa

Študijski program Ekotehnologije je vsidran v razvojne projekte za ekotehnološko prenovo in napredek v proizvodnji, storitvenih dejavnostih in javnih službah. V teh projektih se neposredno povezujejo raziskovalno-izobraževalne kapacitete MPŠ z razvojnimi kapacitetami sodelujoče industrije, storitvenih dejavnosti in javnih služb. Strategija trajnostnega razvoja vključuje integracijo okoljskih, tehnoloških, ekonomskih in socialnih ciljev, posebej v proizvodnji in potrošnji. Nujno je načrtovati, razviti in širiti uporabo eko-tehnologij (eko pomeni tako ekološko kot ekonomsko) in z načrtnimi trajnostno usmerjenimi tržnimi strategijami razvijati ugodnejša gibanja porabe. Bistvene sestavine eko-tehnoloških pristopov so novi postopki in proizvodi, ki vključujejo večanje učinkovitosti uporabe surovin in energije, minimizacijo in reciklažo odpadkov, zmanjšanje negativnih učinkov proizvodnje in transporta na okolje ter načrtno izboljševanje ogroženega okolja. Poudarek na povezovanju temeljnih raziskav z uporabnimi in razvojem v gospodarstvu, storitvenih dejavnostih in javnih službah je značilen za predlagani program, zato je ta študij namenjen praviloma kandidatom z vsaj dveletnimi delovnimi izkušnjami in podporo njihovih zaposlovalcev.

Študijski program Ekotehnologije nudi pridobivanje znanj in razvoj spretnosti za kompetentno raziskovanje, mednarodno povezovanje in vodenje trajnostno usmerjenega razvoja, prenosa in uporabe eko-tehnologij.

Poudarek je na trojni usposobljenosti:

 • širjenje in poglabljanje znanstvene vsebine, metod in tehnik na izbranih področjih naravoslovnih znanosti, tehnologij, inženirstva in informatike, ki bo podpiralo strateško izbiro, razvoj, prenos, optimizacijo, izkoriščanje in kontrolo izbranih ekotehnologij za večjo poslovno učinkovitost ob hkratnem zadovoljevanju širših družbenih interesov za trajnostni razvoj;
 • razvoj sposobnosti in spretnosti za dvig kakovosti procesov, proizvodov in storitev ter višanje dodane vrednosti, ob stremljenju k odličnosti in maksimalnem uveljavljanju načel trajnostnega razvoja;
 • razvoj integralnega načina mišljenja, ki presega posamezna področja in razvija sposobnosti za komunikacijo s strokovnjaki drugih disciplin in področij, celovito opredelitev problemov, sistemske pristope in reševanje zapletenih problemov v skupinskem delu, odločanje v pogojih negotovosti ter dolgoročno usmerjeno strateško načrtovanje.

V ta namen so v program vključena tudi izbrana menedžerska znanja in razvijanje spretnosti za uporabo znanja v reševanju širših ekonomskih, okoljskih, socio-političnih, regulativnih in upravljalskih problemov.

Dodatni podatki o programu so na voljo tukaj.

Temeljni cilji programa

Temeljni cilji programa je usposobiti kandidate za:

A)  Splošne kompetence

 • sposobnost raziskave, izbire in organizacije informacij kot tudi sinteze rešitev ter predvidevanja njihovih posledic,
 • obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • avtonomnost v strokovnem delu ter odgovorno in kreativno izvajanje aktivnosti,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
 • etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki in regulativi,
 • kooperativnost, delo na skupnih zadolžitvah in problemih v skupini in v mednarodnem okolju.

B)  Predmetnospecifične kompetence

 • poznavanje osnov tehnik za zaščito okolja, snovne in energijske bilance ter procesne sistemske tehnologije,
 • razumevanje celovitega načrtovanja energetike v gospodarstvu, vključno z okoljskim vrednotenjem porabe energije in energijskih procesov, obvladovanje internih energetskih sistemov v povezavi z javnim sistemom za oskrbo z energijo, trgovanje z energijami in z emisijami, ocenjevanje obratovalnih in investicijskih izboljšav,
 • sposobnost povezovanja različnih znanj pri prepoznavanju in analizi okoljskih problemov, vrednotenju ter odločanju o rabi okolja, vezano na razvojne programe, plane in politike,
 • sposobnost za analizo etičnih aspektov praks, institucij in vrednotenj, povezanih z okoljem in naravo,
 • prepoznavanje družbene pomenljivosti znanstvenih spoznanj ter odgovornosti načrtovalcev za posege v naravo, družbeno in kulturno okolje,
 • razumevanje pravnega vidika varstva okolja, tako evropske kot nacionalne zakonodaje,
 • poznavanje osnov ekologije in ekotoksiologije za študente z nebiološko osnovno izobrazbo,
 • zmožnost odkrivanja znanja iz okoljskih podatkov,
 • nadaljevati raziskovalno-razvojno delo na področju ekotehnologij,
 • poznavanje konceptov ekotehnologij,
 • pridobitev osnov naravoslovnega in tehniškega znanja s področja ekotehnologij v obliki združevanja obstoječih rešitev.

Shema kreditnih točk

Skupno število kreditov za študij druge stopnje (1. in 2. letnik)  
Organizirane oblike študija70 kreditov
Individualno raziskovalno/projektno delo50 kreditov
SKUPAJ ŠTUDIJ DRUGE STOPNJE120 kreditov

Predmeti

Študent vpiše:

1. LETNIK
Seminar I (10 KT)
Projekt 1: Individualno raziskovalno/projektno delo (10 KT)

2. LETNIK
Seminar II (10 KT)
Projekt 2: Individualno raziskovalno/projektno delo (20 KT)
Magistrska diplomska naloga (20 KT)

Študent mora izbrati vsaj enega od spodaj navedenih predmetov:
- Tehnika varstva okolja (10 KT)
- Osnove ekologije in ekotoksikologije  (10 KT)

Študent lahko izbere do 6 kreditov izmed spodnjih predmetov:
- Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov (3 KT)
- Koncept trajnostnega razvoja (3 KT)
- Ekonomika za raziskovalce (3 KT)
- Priprava patentne prijave (3 KT)
- Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta (5 KT)
- Inovacijski management (3 KT)
- Industrijsko ekspertno znanje in projektno delo (3 KT)
- Komercializacija tehnologij (5 KT)

Analizna kemija v industriji, 5 KT
Ekonomika za raziskovalce, 3 KT
Ekoremediacijske tehnologije, 5 KT
Industrijsko ekspertno znanje in projektno delo, 3 KT
Inovacijski management, 3 KT
Izbrana poglavja iz onesnaževanja okolja, 5 KT
Koncept trajnostnega razvoja, 3 KT
Magistrska diplomska naloga, 20 KT
Magistrsko delo, 30 KT
Osnove analizne kemije, 5 KT
Osnove ekologije in ekotoksikologije, 10 KT
Osnove zelene kemije, 5 KT
Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov, 3 KT
Projekt 1: Individualno raziskovalno/projektno delo, 10 KT
Projekt 2: Individualno raziskovalno/projektno delo, 20 KT
Projekt: Individualno raziskovalno/projektno delo, 20 KT
Radioekologija, 5 KT
Radiokemija, 5 KT
Seminar I, 10 KT
Seminar II, 10 KT
Speciacija elementov v industriji, 5 KT
Tehnika varstva okolja, 10 KT
Tehnika za trajnostni razvoj, 10 KT
Uvod v krožno gospodarstvo, 5 KT
Uvod v onesnaževanje okolja, 5 KT