MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Informacijske in komunikacijske tehnologije


Opis programa

Program Informacijske in komunikacijske tehnologije vključuje sodobne telekomunikacijske sisteme, internetna omrežja, multimedijske storitve, medije in tehnologije nove ekonomije, računalniške strukture in sisteme, tehnologije znanja, tehnologije vodenja sistemov ter robotiko. Cilj programa je pridobivanje vrhunskih znanj s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij za problemsko usmerjeno usposabljanje na področju prenosa tehnologij in znanj. Eden od poudarkov programa je uporaba pridobljenih znanj v e-znanosti, ki vključuje uporabo omrežij in močnih računalniških resursov za računalniško podprto upravljanje in prenos znanj ter analizo obsežnih podatkovnih baz/skladišč, ki nastajajo kot rezultat znanstvenih raziskav na področju fizike, biologije, bioinformatike, biokemije in farmakologije, znanosti o okolju, pa tudi družboslovnih (sociologija), ekonomskih in drugih znanosti. Namen programa je usposobiti študente za pridobivanje znanj, njihovo uporabo in prenos vrhunskih znanj informacijskih in komunikacijskih tehnologij za izdelavo zahtevnih tehničnih in industrijskih aplikacij, kot tudi za kakovostno opravljanje funkcij v poslovanju, upravljanju in znanstvenem managementu.

Dodatni podatki o programu so na voljo tukaj.

Temeljni cilji programa

Temeljni cilji programa je usposobiti kandidate za:

A)  Splošne kompetence

 • sposobnost raziskave, izbire in organizacije informacij kot tudi sinteze rešitev ter predvidevanja njihovih posledic,
 • obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • avtonomnost v strokovnem delu ter odgovorno in kreativno izvajanje aktivnosti,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
 • etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki in regulativi,
 • kooperativnost, delo na skupnih zadolžitvah in problemih v skupini in v mednarodnem okolju.

B)  Predmetnospecifične kompetence

 • poznavanje razvoja računalništva in razumevanje konceptov računalniške arhitekture,
 • poznavanje zgradbe in delovanja glavnih funkcijskih delov računalniških sistemov,
 • poznavanje naprednih računalniških arhitektur, njihovih lastnosti in omejitev z vidika možne uporabe v praksi,
 • poznavanje konceptov in principov rudarjenja podatkov in odkrivanja zakonitosti v podatkovnih bazah,
 • prepoznavanje različnih vrst telekomunikacijskih omrežij ter analiziranje njihovih zmogljivosti in kapacitet, kar je osnova za uvajanje telekomunikacijskih storitev,
 • razumevanje osnovnih fizikalnih pojavov in procesov v telekomunikacijskih sistemih,
 • razumeti delovanje internetnih omrežij,
 • razumeti delovanje sodobnih omrežnih tehnologij,
 • izbrati ter uporabiti pristope in metodologije za obravnavo in upravljanje sistemov, ki slonijo na internetni skladovnici protokolov,
 • identificiranje zahtevnih podatkov in izbira ustreznih orodij, potrebnih za načrtovanje omrežij,
 • nadaljevati raziskovalno-razvojno delo na področju digitalnega prenosa in internetne tehnologije,
 • zmožnost optimiziranja programske opreme ob upoštevanju značilnosti dane računalniške arhitekture,
 • sposobnost integriranja znanja in obvladovanja kompleksnosti pri reševanju specifičnih problemov v računalniških aplikacijah,
 • zmožnost uporabljanja specifičnih tehnik rudarjenja podatkov,
 • zmožnost izdelave aplikacij z orodji za rudarjenje podatkov,
 • zmožnost ocenjevanja in evalvacije rezultatov podatkovnega rudarjenja,
 • poznavanje konceptov zgledovalnega primerjanja in zmožnost interpretiranja in prezentiranja rezultatov primerjanja,
 • pridobitev osnov inženirskega znanja v obliki združevanja obstoječih rešitev.

Raziskovalna področja

Glavnino programa izvajajo sodelavci Instituta »Jožef Stefan« (predvsem sodelavci odsekov s področja računalništva, informatike, elektronike, avtomatike in telekomunikacij) in tuji predavatelji. Vpetost izobraževalnega programa v raziskovalno dejavnost Instituta »Jožef Stefan« je razvidna iz raziskovalnih programov, ki so povzeti kot sledi:

 • Računalniške strukture in sistemi: Raziskovalni program obravnava razvoj in uporabo sodobnih računalniških sistemov s poudarkom na vgrajenih sistemih in sodobnih procesorskih arhitekturah. Cilji so osredotočeni na aktualne probleme sinteze, verificiranja in testiranja.
 • Vzporedni in porazdeljeni sistemi: V okviru programa se raziskuje vpliv različnih načinov komunikacije na časovno zahtevnost vzporednih računalniških postopkov. Razvijajo se tudi uporabne metode za varne informacijske protokole, ki pokrivajo širok spekter, od zagotavljanja človekove zasebnosti do varnosti in zanesljivosti digitalnih porazdeljenih sistemov.
 • Tehnologije znanja: Področje programa vključuje zajemanje in upravljanje znanja, analizo podatkov (podatkovne baze, teksti, svetovni splet), podporo odločanja, jezikovne tehnologije ter aplikacije tehnologij znanja v medicini, ekologiji, proizvodnji, poslovanju in vodenju.
 • Inteligentni sistemi: Raziskovalni program temelji na analizah, snovanju in vpeljavi inteligentnih metod v sodobne računalniške in telekomunikacijske sisteme. Osnovna znanstvena usmeritev je analiza in sinteza novih algoritmov oz. postopkov na osnovi računalniških, matematičnih in drugih formalnih znanj.
 • Avtomatika, robotika in biokibernetika: Program obsega raziskave gibanja pri človeku in stroju s ciljem razvijati nove proizvodne sisteme in tehnologije na eni strani ter nove medicinske naprave, metode in tehnike na drugi strani. Cilj programa je t.i. humana proizvodnja, katere temeljni gradniki so humanoidni roboti ali bioroboti in temu prilagojene tehnologije.
 • Telekomunikacijski sistemi: Predmet raziskav so algoritmi za prenos in obdelavo digitalnih signalov v telekomunikacijskih omrežjih. Cilji so iskanje optimalnih povezav v večnivojskih omrežjih, novih postopkov za optimalno dodeljevanje virov, avtomatsko kreiranje in testiranje storitev v inteligentnih omrežjih ter varnost, zanesljivost in interoperabilnost v omrežjih.
 • Odprti sistemi in omrežja: Poudarek programa je na raziskavah in študiju odprtih sistemov in širokopasovnih omrežij ter na raziskavah in razvoju varnostnih in večpredstavnih storitev in aplikacij v omenjenih sistemih in omrežjih.
 • Tehnologije vodenja sistemov: Cilj raziskovalnega programa je osvajanje novih znanj, ki bodo osnova za koncipiranje kvalitetnejših in zmogljivejših sistemov za vodenje ter bodo bistveno prispevala k povečanju učinkovitosti procesa njihovega načrtovanja, izgradnje in uporabe.

Shema kreditnih točk

Skupno število kreditov za študij druge stopnje (1. in 2. letnik)  
Organizirane oblike študija70 kreditov
Individualno raziskovalno/projektno delo50 kreditov
SKUPAJ 120 kreditov 

Predmeti

Študent vpiše:

1. LETNIK
Seminar I (10 KT)
Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi (10 KT)
Projekt 1: Individualno raziskovalno/projektno delo (10 KT)

2. LETNIK
Seminar II (10 KT)
Projekt 2: Individualno raziskovalno/projektno delo (20 KT)
Magistrska diplomska naloga (20 KT)

Študent mora izbrati vsaj enega od spodaj navedenih predmetov, glede na njegovo izbrano študijsko usmeritev:
- Internetna omrežja in tehnologije (20 KT)
- Podatkovno in tekstovno rudarjenje (20 KT)
- Računalniške strukture in sistemi (20 KT)
- Telekomunikacijski sistemi (20 KT)

Študent lahko izbere do 6 kreditov izmed spodnjih predmetov:
- Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov (3 KT)
- Koncept trajnostnega razvoja (3 KT)
- Ekonomika za raziskovalce (3 KT)
- Priprava patentne prijave (3 KT)
- Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta (5 KT)
- Inovacijski management (3 KT)
- Industrijsko ekspertno znanje in projektno delo (3 KT)
- Komercializacija tehnologij (5 KT)

Brezžične komunikacije, 10 KT
Digitalna forenzika, 5 KT
Digitalna transformacija industrijskih in poslovnih procesov, 20 KT
Ekonomika za raziskovalce, 3 KT
Industrijsko ekspertno znanje in projektno delo, 3 KT
Informacijska varnost in ekonomija tveganj, 5 KT
Inovacijski management, 3 KT
Interakcija človek-računalnik, 5 KT
Internetna omrežja in tehnologije, 20 KT
Internetne tehnologije in aplikacije v procesih izobraževanja, 5 KT
Izbrana poglavja iz diskretne matematike, 5 KT
Izbrana poglavja iz robotike, 10 KT
Jezikovne tehnologije, 10 KT
Komunikacijska omrežja naslednje generacije, 5 KT
Koncept trajnostnega razvoja, 3 KT
Magistrska diplomska naloga, 20 KT
Magistrsko delo, 30 KT
Matematično modeliranje kompleksnih sistemov, 5 KT
Mediji in tehnologije nove ekonomije, 10 KT
Metode programskega inženirstva, 5 KT
Modeliranje in simulacije v telekomunikacijskih omrežjih, 5 KT
Načrtovanje brezžičnih omrežij, 5 KT
Omrežni inteligentni sistemi in agenti, 20 KT
Omrežni inteligentni sistemi in agenti, 10 KT
Operacijski sistemi, 5 KT
Podatkovna skladišča, 5 KT
Podatkovno in tekstovno rudarjenje, 20 KT
Poslovna inteligenca I, 5 KT
Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov, 3 KT
Priložnostna in brezžična senzorska omrežja, 5 KT
Programiranje, podatkovne strukture in algoritmi, 10 KT
Projekt 1: Individualno raziskovalno/projektno delo, 10 KT
Projekt 2: Individualno raziskovalno/projektno delo, 20 KT
Projekt: Individualno raziskovalno/projektno delo, 20 KT
Računalniške strukture in sistemi, 20 KT
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti in e-znanost, 10 KT
Razširjanje radijskih valov in antene, 5 KT
Seminar I, 10 KT
Seminar II, 10 KT
Sistem varovanja kritične infrastrukture, 5 KT
Sistemi in tehnike za podporo pri odločanju, 10 KT
Snovanje računalniških sistemov, 5 KT
Sočasno načrtovanje strojne in programske opreme, 5 KT
Sodobne tehnologije vodenja sistemov, 10 KT
Sodobni IKT pristopi, 5 KT
Spletne tehnologije in programski jeziki, 5 KT
Stohastične optimizacijske metode, 10 KT
Tehnologije semantičnega spleta, 5 KT
Telekomunikacijski sistemi, 20 KT
Upravljanje informacijskih sistemov, 5 KT
Upravljanje virov v brezžičnih omrežjih, 5 KT
Varnost informacijskih sistemov, 10 KT
Vgradni sistemi, 10 KT
Vodenje, modeliranje in simulacija robotskih sistemov, 5 KT
Zasebnost in upravljanje z identitetami, 5 KT