MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Inovacijski management

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja
Ekotehnologije
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije
Novi mediji in e-znanost
Ekotehnologije, 2. stopnja
Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

dr. Peter Stanovnik

Cilji:

Namen predmeta je seznaniti študente z metodami inovacijskega managementa ter upravljanja sodobnih tehnoloških sprememb.

Vsebina:

Na znanju osnovana družba
Opredelitev ključnih tehnologij
Nova ekonomija
Inovacijske in RR strategija podjetja
Organizacija inovacijske dejavnosti, priprave, ocenjevanje in vodenje RR projektov
Dejavniki, ki prispevajo k uspehu inovacije
Inovativnost srednjih in malih podjetij
Podjetja osnovana na novih tehnologijah
Slovenski inovacijski sistem

Temeljna literatura in viri:

· Stanovnik, P., Kavaš, D. Ekonomika tehnoloških sprememb, IER, Ljubljana, 2000.
· Freeman, C. The Economics of Innovation, London, 1999.

Izbrane reference nosilca:

Stanovnik, Peter, Bodenhöfer, Hans J: Introduction. V: Stanovnik, Peter, Bodenhöfer, Hans J: Economic Reforms in Slovenia and Economic Relations between Slovenia and Austria (Gospodarske reforme v Sloveniji in gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo). Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja, 1993, str. 1-10
Horn, Ernst-Jürgen, Glismann, Hans H., Stanovnik, Peter, Prevolnik, Valentina, Slabe Erker, Renata: Institutional Change in Search of the Market: the Case Of Slovenia (institucionalne spremembe na prehodu v tržno gospodarstvo: primer Slovenije), Kieler Arbeitspapiere, nr. 706. Kiel: Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel: = The Kiel Institute of World Economics, 1995, 136 str., tabele
Stanovnik, Peter, Majcen, Boris, Lavrač, Vladimir. SLOVENIA (Prednosti in slabosti integracije v EU). V: Tang, Helena (ur.): Winners and losers of EU integration: policy issues for Central and Eastern Europe. Washington, D. C.: The World Bank, 2000, str. 219-261
Stanovnik, Peter, Art, Kovačič: Svetovna konkurenčnost slovenije ter vplivi vključevanja v EU. Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja, 2000, 143 str., graf. prikazi
Stanovnik, Peter: Competitiveness of Slovenian Economy in View of EU Accession and Globalisation (Konkurenčnost slovenskega gospodarstva z vidika vključitve v EU in z vidika procesa globalizacije). V: Dobroczyński, Michal (ur.): Europa Wschodnia w obliczu integracji i globalizacji. Warszawa: Wydawnictwa naukowe wydziału zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2001, str. 219-237
Koschatzky, Knut, Bross, Ulrike, Stanovnik, Peter: Development and Innovation Potential in the Slovene Manufacturing Industry: Analyis of an Industrial Innovation Survey (Razvojno inovacijski potenciali v slovenski predelovalni dejavnosti: analiza industrijskih inovacij). Technovation. [Print ed.], 2001, vol. 21, no. 5, str. 311-324
Stanovnik Peter, Kos Marko, Rupel Valentina Prevodnik, Vraničar Marko, Kavaš Damjan: Inovacije in inovativno poslovanje: - vgraditev v vizijo, strategijo in taktiko – institucionalna mreža. Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja, 2000. 92 str.
Stanovnik Peter, Kavaš Damjan. Building Regional and National Innovation System in Slovenia. Vadnjal Jaka (ed.): Dynamic Entrepreneurship for New Economy: conference proceedings. Portorož: Visoka strokovna šola za podjetništvo, 2000, str. 34-39
Stanovnik, Peter, Kavaš, Damjan. Ekonomika tehnoloških sprememb: študijsko gradivo za Visoko strokovno šolo za podjetništvo. Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja, 1997. 100 str., tabele, grafi
Damjan Kavaš, Peter Stanovnik: Inovativnost slovenskih malih podjetij, Naše gospodarstvo, 1-2, Maribor, 1999, str. 19-29

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga in pisni izpit.

Obveznosti študentov:

Izdelava pozitivno ocenjene seminarske naloge in uspešno opravljen izpit.

Zunanje povezave: