MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja
Ekotehnologije
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije
Novi mediji in e-znanost
Ekotehnologije, 2. stopnja
Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Lojze Ude

Cilji:

Strokovnjak naj bi na podlagi podiplomskega študija na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefan pridobil znanja, ki bi mu omogočala na podlagi obvladovanja posameznih strokovnih področij (uvajanje in razvijanje intenzivnih tehnologij) reševati probleme tudi z interdisciplinarnimi pristopi, s povezovanjem ožjih strokovnih znanj z ekonomskimi, socialnimi, kulturnimi, pa tudi pravnimi vidiki, ki se zastavljajo ob obravnavanju ključnih razvojnih vprašanj.

Vsebina:

Udeleženci podiplomske šole naj bi glede na vsebino posameznih fleksibilnih programov pridobili poglobljena strokovna znanja zlasti iz naslednjih pravnih področij:
Statusno gospodarsko pravo (organizacija gospodarskih subjektov, njihovo upravljanje in povezovanje, zlasti z internacionalnimi korporacijami).
Pravo gospodarskih pravnih poslov (sklepanje pogodb, njihovo izpolnjevanje in spreminjanje, posamezni gospodarski pravni posli).
Pravo intelektualne lastnine (avtorsko pravo, pravo industrijske lastnine – izumi in tehnične izboljšave, patenti, vzorci in modeli, blagovna znamka, označba krajevnega porekla blaga, nelojalna konkurenca.
Reševanje poslovnih sporov s posebnim ozirom na mednarodno procesno pravo:
o mednarodno zasebno in mednarodno procesno pravo;
o reševanje gospodarskih sporov;
o alternativno reševanje gospodarskih sporov;
o arbitrarno reševanje gospodarskih sporov.

Temeljna literatura in viri:

· Zabel, B. Tržno pravo, Ljubljana, 2000.
· Gottwald, R. Internationales Schiedsgericht, Regenburg, 1998

Izbrane reference nosilca:

UDE, Lojze. Sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pravnik (Ljublj.), 1992, letn. 47, št. 9/10, str. 365-374
UDE, Lojze. Razvoj civilnega prava na Slovenskem. Zb. znan. razpr. - Prav. fak. Univ. Edvarda Kardelja Ljublj., 1995, letn. 55, str. 303-316
UDE, Lojze, WEDAM-LUKIĆ, Dragica. Arbitražno reševanje sporov. V: KONČAR, Polonca (ur.), RIJAVEC, Vesna. Strategija razvoja pravnega sistema RS do leta 2010, Perspektive alternativnega reševanja civilnopravnih in delovnih sporov kot načina razbremenjevanja sodišč v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Pravna fakulteta, 1999, f. 75-109
UDE, Lojze. Gospodarska in socialna razmerja. V: KAUČIČ, Igor (ur.). Nova ustavna ureditev Slovenije: zbornik razprav. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 1992, str. 104-113

Načini preverjanja znanja:

Preverjanje znanja bo v obliki seminarskih nalog in ustnega izpita.

Obveznosti študentov:

Izdelava pozitivno ocenjene seminarske naloge in uspešen ustni zagovor.

Zunanje povezave: