MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Meroslovje v senzorskih tehnologijah

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Milena Horvat
prof. dr. Jana Žel
prof. dr. Ester Heath
prof. dr. Radmila Milačič
prof. dr. Ljudmila Benedik
prof. dr. Janko Drnovšek
prof. dr. Nives Ogrinc

Cilji:

Vpeljati študente v osnove:
• uporabe meroslovnih konceptov pri fizikalnih, kemijskih in bioloških meritvah,
• razumevanja konceptov sledljivosti, negotovosti in primerljivosti merskih rezultatov pri fizikalnih, kemijskih in bioloških meritvah,
• razumevanje sistemov kakovosti na področju merjenj v kemiji, tehniki in biologiji,
• spoznavanja meroslovnih sistemov, hierarhičnih zgradb in mednarodnih organizacij na področju meroslovja v kemiji, tehniki in biologiji,
• EU klasifikacije in vpetosti slovenskega sistema v mednarodni sistem merjenj na področju kemije, tehnike in biologije,
• poglobljenega vpogleda v vse faze merilnega postopka kar bo omogočilo reševanje problemov na področju merjenj v kemiji, fiziki in biologiji.
• SI sledenje meritev na področju ugotavljanja vsebnosti organskih in anorganskih onesnažil in ostalih spojin ter radionuklidov v okolju, zdravju in industriji,
• SI sledenje meritev naravnih vsebnosti stabilnih izotopov lahkih elementov in uporaba izotopsko obogatenih materialov,
• SI sledenje meritev na področju ugotavljanja vsebnosti nukleinskih kislin, proteinov za področje varne hrane in zdravja ljudi.

Kompetence:
• pridobivanje sposobnosti celovitega reševanja merilnih problemov,
• vključevanja znanja v gradnjo hipotez za reševanje problemov, ciljano k temi doktorata,
• sposobnost apliciranja meroslovnih konceptov pri merjenju v okviru raziskovalnega dela,
• obvladovanje sistemov sledljivosti do SI enot oz. referenčnih vrednosti pri meritvah.

Vsebina:

Osnove
• Osnovne in izpeljane SI enote, definicije, realizacija, vzdrževanje in diseminacija ali prenos vrednosti, ter sledljivost na mednarodno raven.
• Osnovni pojmi pri podajanju merilnih rezultatov kot so negotovost, sledljivost, meje občutljivosti, meje kvantifikacije.
• Tipični viri negotovosti pri meritvah.
• Osnovne statistične porazdelitve, ki se uporabljajo pri analizi merilnih rezultatov in negotovosti.
• Osnovni pojmi pri prezentaciji merilnih rezultatov (negotovost, korekcija, sistematične napake, ...).
• Moderna programska orodja in strojna oprema na področju meroslovja.
• EU klasifikacija meroslovnih sistemov/področij (zakonsko, znanstveno, industrijsko), mednarodne organizacije (BIPM, OIML, EURAMET, IAEA).

Tehnika
• Splošne informacije o merjenju fizikalnih veličin.
• Aplikativni vidiki meroslovja v tehniki.

Kemija
• Splošne informacije o meroslovju v kemiji.
• Tipični viri negotovosti, ocena in računanje negotovosti, kalibracijski postopki, primeri.

Biologija
• Splošne informacije o meroslovju pri bioanalizah (nukleinske kisline, proteini, celice).
• Aplikativni vidiki bioanaliz.
• Sistemi kakovosti v povezavi z bioanalizami, primeri na senzorskih tehnologijah (npr. gensko spremenjeni organizmi, mikroorganizmi).

Temeljna literatura in viri:

Knjige:
• R. Laaneots in O. Mathiesen, An Introduction to metrology, TUT Press, Tallin, 2011.
• BIPM: " The International System of Units (SI)" , 8 izdaja, 2006.
• International vocubulary of metrology (VIM), JCGM, 2008.
• Eurachem/CITAC, Traceability of Chemical Measurement,2003.
• CITAC/Eurachem Guide; Guide to Quality in Analytical Chemistry, 2002.
• Sensors and biosensors in support of EU Directives, Marinella Farrι, Lina Kantiani, Sandra Pιrez, Damia Barcelσ, TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 28, Issue 2, February 2009, Pages 170–185.
• Study of Measurement Service and Comparison Needs for an International Measurement Infrastructure for the Biosciences and Biotechnology: Input for the BIPM Work Programme. Rapport BIPM-2011/02.

Revije:
• AQUAL, Analytical Quality and Accreditation.
• Metrologia.
• Journals related to analytical chemistry (JAAS, Analitica chimica Acta, Analyical Chemistry) and others relevant for the application of measurement science in industry, food production, environment and environmental health.
• Pregledni članki, izbor v tekočem letu.

Izbrane reference nosilca:

Bibliografski podatki (število člankov po WoS, patentov, število citatov, h-indeks):

Milena Horvat: No. of articles: 173, citations: 3053, h index 28.
• HORVAT, Milena. Determination of mercury and its compounds in water, sediment, soil and biological samples. V: PIRRONE, Nicola (ur.), MAHAFFEY, Kathryn R. (ur.). Dynamics of mercury pollution on regional and global scales : atmospheric processes and human exposures around the world. New York: Springer, cop. 2005, 154-190.

Janko Drnovšek: No. of articles: 75, citations: 1496, h-index: 6.
• DRNOVŠEK, Janko. On the specific experience of national metrology institutes (NMIs) with national accreditation bodies (NABs). Accredit. qual. assur., Jun. 2008, vol. 13, no. 6, 321-325.

Nives Ogrinc: No. of articles: 94, citations: 754, h-index: 16.
• HINTELMANN, Holger, OGRINC, Nives. Determination of stable mercury isotopes by ICP/MS and their application in environmental studies. A.C.S. symp. ser., 2003, vol. 835, str. 321-338.

Radmila Milačič: No. of articles: 121, citations: 1136, h-index: 18.
• ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. A critical overview of Cr speciation analysis based on high performance liquid chromatography and spectrometric techniques. J. Anal. At. Spectrom., [in press] 2013, 33 str., doi: 10.1039/C3JA50198A.

Ester Heath: No. of articles: 42, citations: 609, h-index: 14.
• KOSJEK, Tina, HEATH, Ester, KRBAVČIČ, Aleš. Determination of non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs) residues in water samples. Environ. int.. [Print ed.], 2005, vol. 31, 679-685.

Jana Žel; No. of articles: 64, citations: 1388, h index: 14.
• ŽEL, Jana, MAZZARA, Marco, SAVINI, Cristian, CORDEIL, Stephane, CAMLOH, Marjana, ŠTEBIH, Dejan, CANKAR, Katarina, GRUDEN, Kristina, MORISSET, Dany, EEDE, G. van den. Method validation and quality management in the flexible scope of accreditation : an example of laboratories testing for genetically modified organisms. Food analytical methods, 2008, issue 2, vol. 1, 61-72. http://dx.doi.org/10.1007/s12161-008-9016-5, doi: doi:10.1007/s12161-008-9016-5.

Mojca Milavec; No. of articles: 6, citations: 172, h-index: 2.
• ŽEL, Jana, MILAVEC, Mojca, MORISSET, Dany, PLAN, Damien, EEDE, G. van den, GRUDEN, Kristina. How to reliably test for GMOs, (Springer briefs in food, health, and nutrition). New York [etc.]: Springer, 2012. X, 100 str., ilustr. ISBN 978-1-4614-1389-9.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (30%)
Ustni izpit (30%)
Zagovor projekta - reševanje primera (40%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga
Ustni izpit
Zagovor projekta - reševanje primera

Zunanje povezave: