MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Optični kemijski senzorji

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Aleksandra Lobnik

Cilji:

Cilji:
• razumevanje principa delovanja optičnih kemijskih senzorjev in vloge vseh komponent (indikatorji, polimeri, imobilizacijske metode, optična vlakna, itd.),
• interpretacija senzorskih karakteristik (npr. delovno območje, meja zaznave, odzivni čas, reverzibilnost, selektivnost, občutljivost) in razumevanje pomena validacije novo pripravljenega senzorja,
• poznavanje različnih materialov za pripravo nanosenzorskih receptorjev,
• poznavanje različnih področij uporabe optičnih senzorjev.

Kompetence:
• izbor ustreznih komponent optičnega senzorja za določevanje izbranega analita,
• definiranje in upoštevanje vseh morebitnih motečih signalov pri določevanju analita,
• ovrednotenje delovanja senzorja s stališča senzorskih karakteristik in validacija senzorja v primerjavi z referenčno metodo,
• zbiranje in interpretacija rezultatov, izdelava poročil o izvedbi eksperimentov.

Vsebina:

• Kemijski senzorji nasploh in analitični vidiki senzorjev; pomen uporabe optičnih kemijskih senzorjev ter prednosti in slabosti v primerjavi z elektrokemijskimi senzorji in ostalimi klasičnimi analiznimi metodami (npr. kromatografske metode, atomska absorpcija, masna spektrometrija).
• Sestavne komponente optičnega kemijskega senzorja (indikatorji, polimeri, optična vlakna itd.) s poudarkom na senzorskem receptorju; optične lastnosti in način merjenja analiznih signalov (spektroskopske metode).
• Uporaba optičnih senzorjev na različnih področjih – okoljevarstvo, varnost in zaščita, šport, medicina, inteligentne tekstilije, itd. in za določevanje različnih kemijskih in fizikalnih parametrov.
• Trendi priprave nano-senzorjev in učinek nano-dimenzij na senzorske karakteristike.
• Individualna, poglobljena analiza, vezana na problematiko doktorske disertacije študenta.

Temeljna literatura in viri:

Knjige:
• F. Baldini, A.N. Chester, J. Homola, S. Martellucci, Optical Chemical Sensors, NATO Science Series, Springer, The Nederlands, 2006
• R. Narayanaswamy, O.S. Wolfbeis, Optical Sensors, Springer, Berlin Heidelberg, 2004
• Lobnik, M. Turel, Š. Korent Urek, A. Košak, Nanostructured materials use in sensors: their benefits and drawbacks in Carbon and Oxide Nanostructures: synthesis, characterization and applications, Noorhana Yahya (ur./Ed.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010, 307-354.

Izbrani članki v revijah: Sensors and Actuators B, Analyst, Analytica Chimica Acta, Journal of Sol-Gel Science and Technology.

Izbrane reference nosilca:

• Št. člankov (WoS): 43
• Št. citatov (WoS): 531
• h-indeks (WoS): 12

• LOBNIK, Aleksandra, OEHME, Ines, MURKOVIČ, Ivana, WOLFBEIS, Otto S. pH optical sensors based on sol-gels: Chemical doping versus covalent immobilization. Anal. Chim. Acta, 1998, 367, 159-165; št. čistih citatov/No. of citations: 76.
• LOBNIK, Aleksandra, TUREL, Matejka, KORENT UREK, Špela, KOŠAK, Aljoša. Nanostructured materials use in sensors: their benefits and drawbacks. V/In: YAHYA, Noorhana (ur./Ed.). Carbon and oxide nanostructures: synthesis, characterization and applications, (Advanced structured materials, Vol. 5). Springer, Berlin Heidelberg, 2011, 307-354.
• LOBNIK, Aleksandra. Absorption-based sensors. V/In: BALDINI, Francesco (ur./Ed.). Optical chemical sensors, (NATO science series, Series II, Mathematics, physics, and chemistry, Vol. 224). Dordrecht: Springer, cop. 2006, 77-98.
• LOBNIK, Aleksandra, KORENT UREK, Špela. Postopek in optični kemijski senzor s sol-gel membrano za detekcijo organofosfatov: patent št. SI 23556 A, datum objave 31.5.2012; patentna prijava št. P-201000405 z dne 29. 11. 2010. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2012. [7, 2] str. / Sol-gel based optical chemical sensor for detection of organophosphates and method for preparation thereof: patent No. SI 23556 A, publication date 31.5.2012; patent application No. P-201000405 dated 29. 11. 2010. Ljubljana: The Slovenian Intellectual Property Office, 2012. [7, 2].
• ČAJLAKOVIĆ, Merima, LOBNIK, Aleksandra. Metoda in optični senzor za kontinuirano merjenje raztopljenega vodikovega peroksida: patent SI 21110 A, datum objave 30.06.2003 : št. prijave 200100317, datum prijave 10.12.2001. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 30 cm. 3 f. / Optical sensor for continuous measurement of dissolved hydrogen peroxide and method for preparation thereof: patent SI 21110 A, publication date 30.06.2003 : application No. 200100317, application date 10.12.2001. Ljubljana: The Slovenian Intellectual Property Office, 30 cm. 3 f.

Načini preverjanja znanja:

Pisni izpit (50%)
Seminarska naloga in njen ustni zagovor (50%)

Za uspešno opravljen izpit mora študent pri vsaki od sestavin doseči vsaj 60% možnih točk.

Obveznosti študentov:

Pisni izpit.
Seminarska naloga in njen ustni zagovor.

Zunanje povezave: