MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Funkcionalni polimerni materiali v tehnologiji senzorjev

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

dr. Adolf Jesih

Cilji:

Cilji:
• razume osnovne principe delovanja kemijskih senzorjev in sodobne pristope k analizi,
• analizira odziv senzorja pri različnih sestavah analizirane mešanice plinov,
• razčleni odziv senzorja na prispevke posameznih komponent,
• oceni točnost in natančnost rezultatov meritev.

Kompetence:
• izbere vrsto senzorja za posamezno plinsko analizo,
• sestavi analizator in usposobi programsko opremo,
• pri sestavljanju opreme poleg strokovnih upošteva tudi časovne in finančne pogoje,
• se seznani s parametri metode in predvidi selektivnost in občutljivost metode,
• izvede meritev s sestavljenim analizatorjem in ovrednoti rezultate meritev.

Vsebina:

• Funkcionalni materiali v tehnologiji kemijskih senzorjev, tekoče smeri razvoja primernih materialov in struktur.
• Interakcija polimerne matrike s plinskimi komponentami, odziv senzorja in spremljajoči stranski pojavi v polimerni matriki.
• Novi pristopi k izboljšanju selektivnosti in odzivnega časa ter zmanjšanju histereze.
• Aplikacija in vidiki razvoja senzorske tehnologije.
• Študij izbranega primera načrtovanja in uporabe senzorske tehnologije, osnovanega na temi iz študentove disertacije.

Temeljna literatura in viri:

Knjiga:
• Ghenadii Korotcenkov, Handbook of Gas Sensor Materials, Vol. I in II, Springer, 2013, e-book.
• Johannes Karl Fink, Polymeric Sensors and Actuators, Wiley-Scrivener, 2012, e-book.

Ciljani izbor znanstvenih objav, predvsem v revijah:
• Analytical Chemistry,
• Sensors and Actuators,
• Journal of Physics E: Scientific Instruments.

Izbrane reference nosilca:

• Število objavljenih člankov 52,
• citati: 974/897, čisti citati: 721/710,
• h-indeks 11, norm. h-indeks 10

• JESIH, Adolf. Phenyldifluorosulfur(IV)yl salt, C[sub]6H[sub]5S(F[sub]2)[sup]+B(F[sub]4)[sup]-. J. fluorine chem.. [Print ed.], 2000, vol. 103, str. 25-29.
• KLAMPFER, Peter, SKAPIN, Tomaž, KRALJ, Bogdan, ŽIGON, Dušan, JESIH, Adolf. Reactions of sulfur fluorides and benzenes in a low temperature plasma. Acta chim. slov. [Tiskana izd.], 2003, vol. 50, str. 29-41.
• BENKIČ, Primož, RAHTEN, Ana, JESIH, Adolf, PEJOV, Lj. Crystal structure and vibrational spectra of hydrazinium [sup](2+) aquatetrafluoroindate(III), N[sub]2H[sub]6(InF[sub]4H[sub]2O)[sub]2. J. chem. crystallogr., 2002, vol. 32, str. 227-235.
• STANA-KLEINSCHEK, Karin, MAVER, Tina, MAVER, Uroš, KRALJ KUNČIČ, Marjetka, CERLINI, Jasna, ZABRET, Andrej, ŠIMNIC-ŠOLINC, Mojca, JESIH, Adolf, PERŠIN, Zdenka. Antimicrobial polymeric substrates : European patent application no. 11 007 485.3, 27. September 2011. [S. l.]: Europδisches Patentamt: = European Patent Office: = Office europιen des brevets, 2011. [22] str. [COBISS.SI-ID 15495702]
• JESIH, Adolf, MIHAILOVIĆ, Dragan, REMŠKAR, Maja, MRZEL, Aleš, VRBANIĆ, Daniel. Quasi-one-dimensional polymers based on the metal-chalcogen-halogen system : patentna prijava US2007274895 (A1). [S. l.: s. n.], 29. nov. 2007. http://v3.espacenet.com/family?DB=EPODOC&IDX=CA2548265&F=8&OREQ=0&textdoc=TRUE. [COBISS.SI-ID 19782695]

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (40%)
Končno preverjanje:
• ustni izpit (40%)
• zagovor projekta (20%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga.
Končno preverjanje:
• ustni izpit,
• zagovor projekta.

Zunanje povezave: