MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Merjenje črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Griša Močnik

Cilji:

Cilji:
• razume različne načine meritev aerosolov in pozna primerne inštrumente,
• razume posledice ogljičnih aerosolov za zdravje in podnebje,
• zna načrtovati in izvesti merilno kampanjo,
• zna uporabljati receptorske modele za določanje virov onesnaževanja zraka.

Kompetence:
Študent/študentka
• zna samostojno izvesti merilno kampanjo,
• zna obdelati podatke in rezultate uporabiti za izboljšanje stanja,
• zna zasnovati in razviti področje merjenja onesnaženosti zraka,
• zna postaviti eksperimentalno osnovo za ukrepanje in spremljanje učinkov ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka na podlagi interdisciplinarne kritične analize stanja.

Vsebina:

Meritve črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov, delovanje različnih inštrumentov, vpliv aerosolov na podnebje in zdravje ljudi.
• Nastanek in vloga primarnih in sekundarnih aerosolov.
• Razvoj inštrumentov. Osnovne in kombinirane merilne tehnike.
• Receptorske metode za določanje virov onesnaženja zraka, uporaba »aethalometerskega modela« za določitev prispevkov prometa in kurjenja biomase h koncentracijam črnega ogljika.
• Pomanjkljivosti obstoječe zakonodaje na področju onesnaženja zraka.
• Načrtovanje okoljskih meritev.
• Okoljske meritve, obdelava podatkov in interpretacija rezultatov.
• Sodelovanje v eksperimentalni kampanji z visokotehnološkim podjetjem.

Temeljna literatura in viri:

Knjige in poročila:
• IPCC, 5th Assessment Report »Climate Change 2013: The Physical Science Basis«, WMO UNEP Stockholm, 2013.
• N.A.H. Janssen et al., Health effects of black carbon, The WHO European Centre for Environment and Health, Bonn, 2012.
• UN ECE, Black carbon - Report by the Co-Chairs of the Ad Hoc Expert Group on Black Carbon, UN ECE, CLRTAP, Geneva, 2010.

Revije:
• Atmospheric Chemistry and Physics
• Atmospheric Measurement Techniques
• Environmental Science and Technology
• Atmospheric Environment

Izbrane reference nosilca:

Bibliografski podatki:
• 29 člankov (WoS),
• 6 patentnih prijav,
• 109 citatov,
• h-indeks = 6.

• PLATT, Stephen M., JEŽEK, Irena, DRINOVEC, Luka, MOČNIK, Griša et al.. Secondary organic aerosol formation from gasoline vehicle emissions in a new mobile environmental reaction chamber. Atmos. chem. phys., 2013, vol. 13, str. 9141–9158, www.atmos-chem-phys.net/13/9141/2013/, doi:10.5194/acp-13-9141-2013.
• INVERNIZZI, Giovanni, RUPRECHT, Ario, MAZZA, Roberto, DE MARCO, Cinzia, MOČNIK, Griša, SIOUTAS, Constantinos, WESTERDAHL, Dane. Measurement of black carbon concentration as an indicator of air quality benefits of traffic restriction policies within the ecopass zone in Milan, Italy. Atmos. environ. (1994). [Print ed.], 2011, vol. 45, issue 21, str. 3522-3527, doi: 10.1016/j.atmosenv.2011.04.008.
• NING, Zhi, CHAN, K. L., WONG, K. C., WESTERDAHL, Dane, MOČNIK, Griša, ZHOU, J. H., CHEUNG, C. S. Black carbon mass size distributions of diesel exhaust and urban aerosols measured using differential mobility analyzer in tandem with Aethalometer. Atmos. environ. (1994). [Print ed.], 2013, vol. 80, str. 31-40. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135223101300558X#, doi: 10.1016/j.atmosenv.2013.07.037.
• Principal investigator, Development and validation of an operational tool for the discrimination between fossil versus modern fuel combustion aerosols: implication for air quality and climate abatement strategies, ARRS / Commissariat a l’énergie atomique et aux énergies alternatives,Paris, France, 1000-10-340006, 2010-2012.
• Principal investigator, Fast and loading compensated Aethalometer– an instrument for real time measurement of light absorbing carbonaceous aerosol, MVZT/Eurostars (Eureka) E!4825, 2009 – 2012.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga in zagovor poročila merilne kampanje (50%)
Ustni izpit (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in zagovor poročila merilne kampanje.
Ustni izpit.

Zunanje povezave: