MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Uporaba fluorescence za zaznavanje fotobiontov*

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Bojan Sedmak

Cilji:

Sposobnost uporabnega združevanja fizikalnih, kemičnih in ekoloških znanj za pripravo in uporabo senzorjev za zaznavanje škodljivih cvetenj v vodnem okolju.

Sposobnost komunikacije in projektnega dela z eksperti s področja izdelave senzorjev za zaznavanje škodljivih cvetenj v vodnem okolju.

Vsebina:

• Na osnovi poznavanja ekologije in ekofiziologije vodnih fotobiontov razumeti pojav škodljivih cvetenj alg (HAB) in cianobakterij (CyanoHAB) v vodnih telesih ter načini zaznavanja od laboratorijskih kultur do ekosistema.
• Uporaba epifluorescenčne mikroskopije za vrednotenje fiziologije fotobiontov (Kautsky-jev efekt, fotosintetična enota in prenos energije).
• Elektromagnetna energija – odboj in absorbcija svetlobe v naravi kot osnova za izbiro tipa in uporabo senzorjev.
• Komparativna analiza različnih metaboličnih stanj fotobiontov, ki jih lahko zaznavamo s senzorji (naprave za lovljenje svetlobe pri fotobiontih, fotosinteza, aklimatizacija organizmov na svetlobo, fluorescenca klorofila in vitro in in vivo ter analiza, analiza fluorescence fikocianinov, interpretiranje fluorescenčnega signala, fotokemično dušenje, nefotokemično dušenje, taksonomsko določanje s pomočjo spektralne analize).
• Senzorji in platforme za detekcijo fotobiontov, stresnih stanj, daljinsko zaznavanje z analizo slike (aktivni senzorji, pasivni senzorji, meritve na tleh, zaznavanje iz velikih razdalj).
• Sistemi za opozarjanje ob nastopu škodljivih cvetenj v vodnih telesih na osnovi senzorike.

Temeljna literatura in viri:

• SEDMAK, B. Cyanobacteria and their toxins : what are they, where can we find them, why are they able to prevail and how do they behave?, (Vse živo, 03). Ljubljana: National Institute of Biology, 2012. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-92543-8-7. [COBISS.SI-ID 260887040].
• SUGGET DJ, PRAŠIL O, BOROWITZKA MA. Chlorophyll a fluorescence in aquatic sciences: Methods and applications. Springer 2011.
• KHORAM S, KOCH FH, VAN DER WIELE CF, NELSON SAC. Remote sensing. Springer 2012.

Aktualni članki s področja:
• Remote sensing of environment (Elsevier).
• Int. J. Remote Sensing (Taylor & Francis).
• Limnology and Oceanography (Am. Soc. Limn. Oceanogr.).
• Oecologia (Springer).
• J. Ind. Microbiology & Biotechnology (Springer).

Izbrane reference nosilca:

• SEDMAK, Bojan, CARMELI, Shmuel, POMPE NOVAK, Maruša, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, GRACH-POGREBINSKY, Olga, ELERŠEK, Tina, ŽUŽEK, Monika C., BUBIK, Anja, FRANGEŽ, Robert. Cyanobacterial cytoskeleton immunostaining: the detection of cyanobacterial cell lysis induced by planktopeptin BL1125. J. plankton res., 2009, vol. 31, no. 11, str. 1321-1330.
• SEDMAK, Bojan, CARMELI, Shmuel, ELERŠEK, Tina. " Non-toxic" cyclic peptides induce lysis of cyanobacteria-an effective cell population density control mechanism in cyanobacterial blooms. Microb. ecol., 2008, issue 2, vol. 56, str. 201-209.
• SEDMAK, Bojan, ELERŠEK, Tina. Microcystins induce morphological and physiological changes in selected representative phytoplanktons. Microb. ecol., 2005, vol. 50, str. 298-305.
• DING, Yi, SONG, Lirong, SEDMAK, Bojan,. UVB radiation as a potential selective factor favoring microcystin producing bloom forming cyanobacteria. Plos One, 2013 in press.
• LEŠTAN, Domen, SEDMAK, Bojan, LAKOVIČ, Gorazd. Preprečevanje masovnega pojavljanja škodljivih cianobakterij : patent št. 23987. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2013. 5 str., [ilustr.].

Načini preverjanja znanja:

Ustni izpit (34%)
Zagovor seminarske naloge (33%)
Predstavitev projektne naloge (33%)

Obveznosti študentov:

Ustni izpit.
Zagovor seminarske naloge.
Predstavitev projektne naloge.

Zunanje povezave: