MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Kemijska in prehranska toksikologija

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Metka Filipič
doc. dr. Bojana Žegura

Cilji:

Seznaniti študente z osnovami toksikologije za potrebe različne kemijske industrije ter na področju proizvodnje in predelave živil. Študenti bodo pridobili temeljna znanja o osnovnih toksikoloških principih, seznanili se bodo s standardnimi testnimi sistemi za ugotavljanje toksičnosti, kot tudi z novimi molekularno biološkimi pristopi. Seznanili bodo z viri in uporabo različnih toksikoloških podatkov pri ocenjevanju nevarnosti in tveganj za zdravje ljudi in okolje.

Študenti bodo pridobili znanje, ki jim bo omogočalo osnovno razumevanje toksikologije, potrebno pri zagotavljanju kemijske varnosti v industriji, proizvodnji in predelavi živil in za izvajanje predpisov, ki se nanašajo na kemijsko varnost.

Vsebina:

1. Uvod v toksikologijo: osnovni koncepti nevarnosti in toksičnosti, povezava med dozo in učinki - zdravila, strupi in nutrienti, naravne in sintetične kemikalije, homeostaza preprečevanje zastrupitev.
2. Dejavniki, ki vplivajo na tveganje za zastrupitve: kako snovi krožijo v okolju, odvisnost dejanske izpostavljenosti od vrste izpostavljenosti, odvisnost toksičnih učinkov od interakcij kemikalije v telesu (toksikokinetika, toksikodinamika), učinki na organe, posebni učinki (karcinogeneza, mutageneza, reproduktivna toksičnost, imunotoksičnost) in njihovi molekularni mehanizmi, učinki kombiniranih izpostavljenosti, razlike med akutnimi in kroničnimi izpostavljenostmi.
3. Viri in uporaba toksikoloških podatkov: tosikološki testi (in vivo, in vitro, toksikogenomika) interpretacija podatkov, ocena nevarnosti, monitoring izpostavljenosti.
4. Vrste kemikalij in onesnažil živil, ki vplivajo na zdravje: topila, kovine, kisline in baze, pesticidi, nanodelci, naravni toksini, aditivi hrani, produkti, ki nastanejo pri predelavi živil.

Temeljna literatura in viri:

C.D. Klaasen editor. Casarett and Doull’s Toxicology: 6th edition, McGraw-Hill, 2001 (izbrana poglavja/selected chapters.
J. Timbrell. Principles of Biochemical Toxicology: 3rd edition, CRC Press, 2000.
Introduction to Food Toxicology T. Shibamato and L. Bjeldanes (2nd Ed 2009) Academic Press, Inc. San Diego, CA (ISBN 0-12640025-3)
Food and Nutritional Toxicology: S.T. Omaye 2004 CRC Press LLC (ISBN 1-58716-071-4)

pregledni članki s področja, tekoča periodika, spletna stran EU, druga učna gradiva...

Izbrane reference nosilca:

Prof. dr. Metka Filipič:

Gajski, G., Geric, M., Žegura, B., Novak, M., Nunić, J., Bajrektarević, D., Garaj-Vrhovac, V., and Filipič, M. (2015). Genotoxic potential of selected cytostatic drugs in human and zebrafish cells. Environmental Science and Pollution Research, 1-12.
Kovacs, R., Csenki, Z., Bakos, K., Urbanyi, B., Horvath, A., Garaj-Vrhovac, V., Gajski, G., Geric, M., Negreira, N., Lopez de Alda, M., Barcelo, D., Heath, E., Kosjek, T., Žegura, B., Novak, M., Zajc, I., Baebler, Š., Rotter, A., Ramšak, Ž., Filipič, M. (2015). Assessment of toxicity and genotoxicity of low doses of 5-fluorouracil in zebrafish (Danio rerio) two-generation study. Water Research 77, 201-212.
Stupar, P., Pavlovic, V., Nunic, J., Cundric, S., Filipic, M., and Stevanovic, M. (2014). Development of lyophilized spherical particles of poly(epsilon-caprolactone) and examination of their morphology, cytocompatibility and influence on the formation of reactive oxygen species. J. Drug Deliv. Sci. Technol. 24, 191-197.
Pezdirc, M., Zegura, B., and Filipic, M. (2013). Genotoxicity and induction of DNA damage responsive genes by food-borne heterocyclic aromatic amines in human hepatoma HepG2 cells. Food and Chemical Toxicology 59, 386-394.
Viegas, O., Zegura, B., Pezdric, M., Novak, M., Ferreira, I.M.P.L.V.O., Pinho, O., and Filipic, M. (2013). Protective effects of xanthohumol against the genotoxicity of heterocyclic aromatic amines MeIQx and PhIP in bacteria and in human hepatoma (HepG2) cells. Food and Chemical Toxicology 50, 949-955.
Filipic, M. (2012). Mechanisms of cadmium induced genomic instability. Mutation Research-Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis 733, 69-77.


Doc. dr. Bojana Žegura:

Maisanaba Hernández, G., Hercog, K., Filipič, M., Jos, A., Žegura, B. (2016) Genotoxic potential of Montmorillonite clay mineral and alteration in the expression of genes involved in toxicity mechanisms in the human hepatoma cell line HepG2. Journal of hazardous materials,. 304, 425-433.
Novotnik, B., Ščančar, J., Milačič, R., Filipič, M., Žegura, B. Cytotoxic and genotoxic potential of Cr(VI), Cr(III)-nitrate and Cr(III)-EDTA complex in human hepatoma (HepG2) cells. (2016) Chemosphere, 154, 124-131.
Novak, M., Hercog, K., Žegura, B. (2016) Assessment of the mutagenic and genotoxic activity of cyanobacterial toxin beta-N-methyl-amino-L-alanine in Salmonella typhimurium. Toxicon, 118, 134-140.
Štern, A., Filipič, M., Gorenc, I., Žegura, B. (2013) The influence of cylindrospermopsin on oxidative DNA damage and apoptosis induction in HepG2 cells. Chemosphere, 92, 24-30.
Vogrinčič, M., Kreft, I., Filipič, M., Žegura, B. (2013) Antigenotoxic effect of tartary (Fagopyrum tataricum) and common (Fagopyrum esculentum) buckwheat flour. Journal of medicinal food, 16, 944-952
Fic, A., Žegura, B., Gramec, D., Peterlin-Mašič, L. (2014) Estrogenic and androgenic activities of TBBA and TBMEPH, metabolites of novel brominated flame retardants, and selected bisphenols, using the XenoScreen XL YES/YAS assay. Chemosphere, 112, 362-369.

Načini preverjanja znanja:

Seminar (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: