MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Internetne tehnologije in aplikacije v procesih izobraževanja

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Tanja Arh

Cilji:

Cilj predmeta je študente seznaniti:
• s temeljnimi pojmi, koncepti in rešitvami s področja e-izobraževanja;
• s sodobnimi trendi pri uporabi informacijske tehnologije za učenje in poučevanje;
• z vplivi, ki jih ima e-izobraževanje na uspešnost pridobivanja znanja ter širši družbeni razvoj;
• s sodobnimi metodami in pristopi učenja na daljavo.

Študenti v okviru tega predmeta:
• spoznajo možnosti, priložnosti in pasti, ki jih prinašajo izobraževalne tehnologije;
• spoznajo sodobna izobraževalna orodja in pristope, ki jih znajo v konkretnih okoljih tudi uporabiti.

Vsebina:

1) Temelji informacijske podpore izobraževalnim procesom
Terminologija in teoretični pristop k informacijski podpori učenja. Osnovne karakteristike e- izobraževanja. Razvoj informacijsko podprtega izobraževanja: didaktični modeli, organizacijska izhodišča in modeli e-izobraževanja. Mediji in podajanje znanja na daljavo. Najnovejši trendi razvoja IKT v izobraževanju.

2) Tehnološki vidiki e-izobraževanja
Tehnološka infrastruktura e-izobraževanja. Elementi e-izobraževanja: IKT za e-izobraževanje, izobraževalne tehnologije, upravljanje e- izobraževanja,
pedagoška podpora, tehnologije za upravljanje e- izobraževanja in prenos znanja, sistemi za upravljanje večpredstavnostnih vsebin, digitalne knjižnice.

3) Kakovost v e-izobraževanju in kakovost elektronskih učnih gradiv
Koncepti kakovosti e-izobraževanja. Vidiki kakovosti elektronskih učnih gradiv (uporabniški vmesnik, tehnična izvedba, kakovost izdelave, didaktična kakovost, vsebinska kakovost). Načini in postopki ocenjevanja kakovosti elektronskih učnih gradiv.
Produkcija elektronskih učnih gradiv.

4) Standardizacija v e-izobraževanju
Standardi za opis profilov učečih se in ustrezni atributi zasebnosti in varnosti. Standardi za opis učnega gradiva.

5) Institucionalni vidiki e-izobraževanja Organizacija, načrtovanje in uvajanje e-izobraževanja: priprave na e-izobraževanje, e-izobraževanje v podjetjih (4 C’s of Success). Ovire za uspešno institucionalno uvajanje e-izobraževanja. Kritični faktorji uspeha implementacije e-izobraževanja. Upravljanje s človeškimi viri. Upravljanje e- izobraževalnih procesov. Evalvacija e-izobraževanja.

6) Vseživljenjsko učenje in družbeni vidiki informatizacije procesov izobraževanja Ideja »Odprtega izobraževanja« in pripadajoči
globalni koncept (UNESCO). Programski dokumenti, projektne iniciative, mednarodni postopki standardizacije in integrativni procesi v e- izobraževanju. Politični pomen vseživljenjskega učenja (VŽU). Koncepti podajanja VŽU v Evropi in Evropski prostor VŽ. Organizacijske oblike VŽU na univerzah. Tehnologija – skupni imenovalec konceptov VŽU. Tehnološke inovacije za VŽU.

Temeljna literatura in viri:

• Cross, J., in L. Dublin. Implementing e-learning. Alexandria, VA: American Society for Training & Development, 2002.
• Horton, W. K. Leading e-learning. Alexandria, VA: American Society for Training & Development, 2001.
• Hartley, D. E. Selling e-learning. Alexandria, VA: American Society for Training & Development, 2001.
• Cross, J., in L. Dublin. Implementing e-learning. Alexandria, VA: American Society for Training & Development, 2002.
• Horton, W. K. Leading e-learning. Alexandria, VA: American Society for Training & Development, 2001.
• Hartley, D. E. Selling e-learning. Alexandria, VA: American Society for Training & Development, 2001.
• Horton, W. K. Evaluating e-learning. lexandria, VA: American Society for Training & Development, 2001.
• UNESCO. Information and communication technologies in schools. A handbook for teachers. How ICT Can Create New,Open Learning Environments (Ed. Alexey Semenov). UNESCO, Paris, 2005 [Online]. Available:http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139028e.pdf.
• Diana G. Oblinger and James L. Oblinger (Editors): Educating the Net Generation, EDUCAUSE, 2005. Available electronically at http://www.educause.edu/ir/library/pdf/pub7101.pdf.

Izbrane reference nosilca:

- IOANNOU, Andri, VASILIOU, Christina, ZAPHIRIS, Panayiotis, ARH, Tanja, KLOBUČAR, Tomaž, PIPAN, Matija. Creative multimodal learning environments and blended interaction for problem-based activity in HCI education. TechTrends, ISSN 8756-3894, 2015, vol. 59, no. 2, str. 47-56. [COBISS.SI-ID 28593191]

- JERMAN BLAŽIČ, Andrej, RIBEIRO, Claudia, FERNANDES, Joao, PEREIRA, Joao, ARH, Tanja. Analysing the required properties of business simulation games to be used in e-learning and education. Intelligent information management, ISSN 2160-5912, 2012, vol. 4, no. 6, str. 348-356, doi: 10.4236/iim.2012.46039. [COBISS.SI-ID 26312487]

- ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, DIMOVSKI, Vlado. The impact of technology-enhanced organisational learning on business performance : an empirical study. Journal for East European management studies, ISSN 0949-6181, 2012, vol. 17, no. 3, str. 369-383. [COBISS.SI-ID 26061863], [JCR,SNIP, WoS do 5. 3. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 4. 10. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

- DINEVSKI, Dejan, FOŠNARIČ, Samo, ARH, Tanja. Open educational resources in e-learning. Organizacija, ISSN 1318-5454, 2010, vol. 43, no. 1, str. 4-8. [COBISS.SI-ID 23393575]

- ARH, Tanja, PIPAN, Matija, PETERNEL, Marija Mojca, DEBEVC, Matjaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Fostering the integration of web 2.0 technologies and E-learning in vocational education and training. WSEAS transactions on information science and applications, ISSN 1790-0832, 2010, vol. 7, no. 2, str. 241-251. [COBISS.SI-ID 23502119], [SNIP, Scopus do 25. 2. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

Načini preverjanja znanja:

Seminar in ustni izpit (100%)

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit.

Zunanje povezave: