MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Internetna omrežja in tehnologije

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Borka Jerman-Blažič
doc. dr. Tomaž Klobučar

Cilji:

V zadnjem obdobju se je pomembnost informacijsko komunikacijskih sistemov izjemno povečala. Uporaba teh sistemov je privedla do njihove prepletenosti, ki jo danes razumemo kot najbolj pomembno informacijsko infrastrukturo.
Temeljna tehnologija pri zagotavljanju te komunikacijske infrastrukture na raven omrežja je skladovnica protokolov TCP/IP.

Osnovni cilj tega predmeta je posredovanje teoretičnega in praktičnega znanja o temeljih internetnih omrežij in internetnih tehnologij prenosa podatkov.


Splošne kompetence:
• Sposobnost analize, sinteze in razumevanja
• Sposobnost uporabe znanja v praksi

• Avtonomnost v strokovnem delu
• Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju
• Etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki
• Kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju)

Predmetnospecifične kompetence:
• Razumeti in ovrednotiti delovanje internetnih omrežij
• Poznati delovanje TCP/IP protokolov


• Izbrati ter uporabiti pristope in metodologije za obravnavo in upravljanje sistemov, ki slonijo na internetni skladovnici protokolov in s tem povezanim raziskovalnim delom.
• Nadaljevati raziskovalno-razvojno delo na področju digitalnega prenosa in internetne tehnologije

Vsebina:

I. del
Temelji pojmi o informacijski infrastrukturi
Osnovne tehnike povezovanja in delovanja informacijske infrastrukture
Gradniki omrežij, naprave in sistemi
Struktura in lastnosti komunikacijskih protokolov: povezavni in nepovezavni protokoli, povezava med protokoli in storitvami
Referenčni modeli in arhitekture: primerjava ISO/OSI in TCP/IP
Sodobna telekomunikacijska omrežja (mobilna,brezžična, omrežja tretje generacije)
Hrbtenična in dostopovna omrežja
II. del
Internet in protokoli skladovnice TCP/IP
Ethernet in ostali protokoli podatkovne linije
IP protokol in ostali protokoli omrežnega sloja IP
TCP protokol in ostali protokoli transportnega sloja TCP
IPv6
Arhitektura, naslavljanje, sistem imenskega prostora, preslikave naslovov,
Protokoli za usmerjanje prometa, avtonomni sistemi
III. del
Protokoli aplikacijskega dela: imenski prostor interneta, prenos datotek, svetovni splet, elektronska pošta, prenos video podatkov, P2P komunikacija. Senzorska omrežja, Internet stvari
IV. del
Administracija in vodenje/upravljanje interneta, intelektualna lastnina interneta,
internacionalizacija storitev, ustanove
Interneta (ICANN, ISOC, IETF) in druge (WSIS, OECD, ITU). Družabna omrežja, (WEB 2.0) nove vsebine, mobilni internet, uporabniško orientiran internet (W3C)

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• B. A. Forouzan, Data Communications and Networking, McGraw Hill, 4th edition, 2007, N.Y. ISBN 978-0-07-296775-3
• A. S.Tanenbaum, Computer Networks, 4th, edition, Prentice Hall, 2007, N.J. ISBN 978-0-132-12695-3
• P. Loshin, IPv6 Clearly explained, Academic Press, S.F, 1999 ISBN: 978-1-558-60810-8
• J. F. Kurose, K. W. Ross, Computer Networking, 6th edition, Addison-Wesley, 2014, New York. ISBN 0136079679

Izbrane reference nosilca:

• C. Callanan, B. Jerman-Blažič, A. Jerman Blažič. User tolerance of privacy abuse on mobile Internet and the country level of development. Information development, ISSN 0266-6669, [in press], 10 p., 2015.
• C. Callanan, B. Jerman-Blažič. User understanding of privacy in emerging mobile markets. IEEE technology & society magazine, ISSN 0278-0097, vol. 33, no. 4, pp. 48-56, 2014.
• R. Bojanc, B. Jerman-Blažič. A quantitative model for information-security risk management. Engineering management journal, vol. 25, no. 3, pp. 25-37, 2013.
• R. Bojanc, B. Jerman-Blažič. Quantitative model for economic analyses of information security investment in an enterprise information system. Organizacija, vol. 45, no. 6, pp. 276-288, 2012.
• R. Bojanc, B. Jerman-Blažič. Towards a standard approach for quantifying an ICT security investment. Computer standards & interfaces, vol. 30, no. 4, pp. 216-222, 2008.
• R. Bojanc, B. Jerman-Blažič, M. Tekavčič, Informacijska varnost v podjetniškem okolju: potrebe, ukrepi in ekonomika vlaganj, Ekonomska fakulteta, VI, 168 p. 2014.
• B. Jerman-Blažič. Four scenarios for future evolution of the internet. IEEE technology & society magazine, ISSN 0278-0097, vol. 30, no. 4, pp. 39-46, 2011.
• B. Jerman-Blažič. The future of the internet : Scenarios and challenges in the evolution path as seen by EIFFEL Think-Tank. International journal on advances in internet technology, vol. 3, no. 3/4, pp. 195-202, 2010.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: