MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Upravljanje informacijskih sistemov

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Vladislav Rajkovič

Cilji:

Cilj predmeta je študente seznaniti:
• s temeljnimi pojmi, koncepti in rešitvami s področja informacijskih tehnologij;
• s sodobnimi trendi pri uporabi informacijske tehnologije za povečanje učinkovitosti organizacij;
• z metodologijo in tehnikami razvoja ter upravljanja informacijskih sistemov;
• z vplivi, ki jih imajo informacijske tehnologije na uspešnost poslovanja organizacij ter širši družbeni razvoj;
• s sodobnimi metodami in pristopi pri upravljanju z informacijskimi sistemi.

Študenti v okviru predmeta:
• razvijejo razumevanje vloge in pomena informatike v sodobnem podjetju in
• spoznajo sodobna informacijska orodja in pristope, ki jih znajo v konkretnih primerih načrtovanja in gradnje informacijskih sistemov tudi uporabiti.

Vsebina:

1) Uvod v informacijske sisteme (IS)
Definicija IS. Komponente IS. Procesi v informacijskem sistemu organizacije. Centralizirani in porazdeljeni IS. Splošna teorija sistemov. Sistemski pristop. Vrste in lastnosti sistemov. Entropija sistema. Organizacija kot sistem.

2) Informacijski sistemi v podjetju
Razvoj, prednosti, klasifikacija. Vrste in lastnosti informacijskih sistemov. Vloga IS v sodobni organizaciji. Poslovni procesi in informacijski sistem. Celovite programske rešitve. Programske rešitve za sodelovanje. ERP rešitve. CRM sistemi. Dokumentni sistemi. Medorganizacijski informacijski sistemi. Poslovni aplikacijski portali. HRM sistemi.

3) Informacijski sistemi, organizacija, management in strategija
Organizacija in informacijski sistem. Spremenljiva vloga IS v organizaciji. Managerji, odločanje in informacijski sistemi. Informacijski sistemi in poslovna strategija. Vpliv informacijske tehnologije in informacijskih sistemov na uspešnost poslovanja podjetij.

4) Medorganizacijski informacijski sistemi
Informacijska tehnologija in infrastruktura. Organiziranje informacijskih sistemov. Povezovanje sestavin informacijskega sistema v in med organizacijami. Ravni odločanja v poslovnem sistemu.

5) E-poslovanje
Internet in elektronsko poslovanje. Pripravljenost organizacije za elektronsko poslovanje. Poslovni, organizacijski in tehnološki vidiki uvedbe elektronskega poslovanja. Proces uvajanja elektronskega poslovanja. Globalne razsežnosti elektronskega poslovanja.

6) Prenova in informatizacija poslovnih procesov ter gradnja informacijskih sistemov.
Prenova in informatizacija poslovnih procesov. Strateška vloga informatike. Razvoj informacijske infrastrukture. Življenjski cikel informacijskega sistema. Metode pri razvoju informacijskih sistemov.

7) Vodstveni in organizacijski podporni sistemi
Upravljanje znanja v organizaciji. Sistemi in infrastruktura za upravljanje znanja. Umetna inteligenca. Sistemi za podporo odločanju. Sistemi za podporo odločanju v skupini.

8) Upravljanje informacijskih sistemov
Varnost informacijskih sistemov. Nadzor informacijskih sistemov. Zagotavljanje kakovosti sistema. Etični in socialni vpliv informacijskih sistemov.

9) Specifični informacijski sistemi: primer IS v zdravstvu. Biomedicinski informacijski sistemi. Upravljanje in elektronsko arhiviranje diagnostičnih elektronskih materialov. Elektronski zdravstveni karton. Informacijski sistemi v zdravstvenih institucijah.

Temeljna literatura in viri:

• Laudon, K. C., Laudon, J. P.: Management information systems. Seventh edition. Prentice Hall International, Inc., London, 2000.
• Gričar,J.: Management informacijske tehnologije in e-poslovanje. V: Možina, Stane (glavni urednik): Management: nova znanja za uspeh. Radovljica: Didakta, 2002.
• Harmon, Paul: Business Process Change, A Managers Guide to Improving, Redesigning, and Automating Processes, Morgan Kaufman, 2003.
• Kovačič, Andrej: Informatizacija poslovanja, EF Ljubljana, 1998.
• Kovačič Andrej, Bosilj V. Vesna: Management poslovnih procesov, Prenova in informatizacija poslovanja, GV Založba Ljubljana, 2005.
• Haag, S.; Cummings, M.; McCubbrey, D.J.: Management Information Systems for the Information Age. Third edition, McGraw-Hill, 2002.
• Turban, E.; Leidner, D.; McLean, E.; Wetherbe, J.: Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy. 5th Edition, Wiley, 2005.
• Kovačič, A.; Vintar, M.(1994): Načrtovanje in gradnja informacijskih sistemov. DZS, Ljubljana.
• Zborniki referatov s konference Dnevi slovenske informatike
• Revija Uporabna informatika

Izbrane reference nosilca:

KORELIČ, Igor, MIRCHEVSKA, Violeta, RAJKOVIČ, Vladislav, KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana, GAMS, Matjaž. Multiple-criteria approach to optimisation of multidimensional data models. Informatica, ISSN 0868-4952, 2015, vol. 26, no. 2, str. 283-312, doi: 10.15388/Informatica.2015.49. [COBISS.SI-ID 7458067], [JCR, SNIP, WoS do 15. 8. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 24. 10. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

KOŠLJAR, Tadej, RAJKOVIČ, Vladislav. Primerjalna uporaba metod DEX in AHP v procesu odločanja. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882, jul./avg./sep. 2014, letn. 22, št. 3, str. 147-151, ilustr. [COBISS.SI-ID 7350291]

RAJKOVIČ, Vladislav. Group decision making : integrating different interests into a joint decision. Organizacija, ISSN 1318-5454, 2011, let. 44, št. 6, str. 175-178, doi: 10.2478/v10051-011-0018-5. [COBISS.SI-ID 6944275]

KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana, KLJAJIĆ, Miroljub, ŠKRABA, Andrej, KOFJAČ, Davorin, RAJKOVIČ, Vladislav. The relevance of facilitation in group decision making supported by a simulation model. System dynamics review, ISSN 0883-7066, 2011, vol. 27, no. 3, str. 270-293, graf. prikazi, doi: 10.1002/sdr.460. [COBISS.SI-ID 6869779], [JCR, SNIP, WoS do 6. 4. 2016: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 6. 8. 2016: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 12]

KREL, Cvetka, RAJKOVIČ, Vladislav, BENEDIK, Peter, BEVC, Sebastjan. Model of electronic nursing care record for patients with vascular access malfunction. Austin journal of nephrology and hypertension, ISSN 2381-8964, 2016, vol. 3, issue 1, str. [01]-04. http://www.austinpublishinggroup.com/nephrology/download.php?file=fulltext/ajnh-v3-id1054.pdf. [COBISS.SI-ID 5779007]

Načini preverjanja znanja:

Seminar in ustni izpit (100%)

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit.

Zunanje povezave: