MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Internetne tehnologije v poslovanju in izobraževanju

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Dejan Dinevski
doc. dr. Tanja Arh

Cilji:

Cilj predmeta je študente seznaniti:
• s temeljnimi pojmi, koncepti in rešitvami s področja e-izobraževanja;
• s sodobnimi trendi pri uporabi informacijske tehnologije za učenje in poslovanje;
• z vplivi, ki jih ima IKT in web 2.0 na uspešnost poslovanja podjetij;
• s sodobnimi metodami in pristopi učenja na daljavo.

Študenti v okviru tega predmeta:
• spoznajo možnosti, priložnosti in pasti, ki jih prinašajo sodobne tehnologije v procese učenja in poslovanja;
• spoznajo sodobna izobraževalna orodja in pristope, ki jih znajo v konkretnih okoljih tudi uporabiti.

Vsebina:

Temelji informacijske podpore izobraževalnim in poslovnim procesom:
terminologija in osnovni pojmi, informacijske in komunikacijske tehnologija v izobraževanju in poslovanju, e-učenje, sistemi za upravljanje izobraževanja (LMS), najnovejši trendi razvoja IKT v izobraževanju in poslovanju (npr. Gartner Hype cycle …), didaktične novosti kot posledica novih tehnologij (npr. sodelovalno učenje)

Učno okolje
viri izobraževalnega gradiva (digitalne knjižnice), digitalne knjižnice s strokovno literaturo (iTunesU, YouTube EDU, Slideshare, Videolectures ipd.), izobraževalno omrežje, orodja za komunikacijo, virtualne učilnice, mobilne tehnologije in nadgrajena resničnost, simulacije, igrifikacija e-izobraževanja, resne spletne in mobilne izobraževalne igre

Družabna programska oprema (Web 2.0)
vrste družabne programske opreme, osnovne lastnosti družabne programske opreme, scenariji uporabe pri učenju in poslovanju

Vpliv Web 2.0 tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja podjetij
web 2.0 tehnologije v poslovanju (poslovni blog, wiki, mash-ups, označevanje …), organizacijsko učenje, merjenje uspešnosti poslovanja podjetij (finančna in nefinančna uspešnost)

Odprti izobraževalni viri
odprtokodni in odprti standardi v e-izobraževanju, odprti izobraževalni viri – ideje in iniciative na tem področju

Vidiki kakovosti elektronskih gradiv
uporabniški vmesnik, tehnična izvedba, kakovost izdelave, didaktična kakovost, vsebinska kakovost); koncept in dimenzije kvalitete e-izobraževanja (znanje, izkušnje, inoviranje, analiza)

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• T. Bates, T. Understanding Web 2.0 and its Implications for E-Learning. In: Lee, M. j. W. (Ed.), McLoughlin, C. (Ed.), Web 2.0-Based E-Learning: Applying Social Informatics for Tertiary Teaching, IGI Global, pp. 21-42, 2011. ISBN 978-1-605-66294-7
• K. Grodecka, F. Wild, B. Kieslinger (Eds.). How to use social software in higher education: a handbook from the iCamp project. [S. l.]: iCamp, 2008. ISBN 978-83-60958-28-5
• T. Arh, D. Dinevski, Web 2.0 and open educational resources as a foundation of organisational learning. In: Kern, T. Rajkovič, V. (Eds.). People and sustainable organization. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, pp. 44-62, 2011. ISBN: 978-3-631-62113-4
• T. Arh, V. Dimovski, B. Jerman-Blažič, ICT and web 2.0 technologies as a determinant of business performance. In: Al-Mutairi, M. S., Mohammed, L. A. (Eds.). Cases on ICT utilization, practice and solutions: tools for managing day-to-day issues. Hershey; New York: Information Science Reference, cop. pp. 59-77, 2011. ISBN 978-1-60960-015-0
• D. Dinevski, Development trends in lifelong e-education. In: Geinare, P. F. (Ed.). Recent trends in life long education. New York: Nova Science Publishers, cop. 2009, pp. 73-100. ISBN 978-1-606-92021-3
• D. Dinevski, J. Jakončič-Faganel, M. Lokar, B. Žnidaršič. Quality assessment of electronic learning material. In: Heričko, M., Živkovič, A. (Eds.): KMO’2006: knowledge management in organizations: proceedings of the First International Conference for New Trends in Knowledge Management, Maribor, June 13-14, 2006. Maribor: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Institute of informatics, 2006. ISBN 978-9-616-30382-8

Izbrane reference nosilca:

• N. Rizman Herga, M. Ivanuš-Grmek, D. Dinevski. Virtual laboratory as an element of visualization when teaching chemical contents in science class. Turkish online journal of educational technology, vol. 13, iss. 4, pp. 157-165, 2014.
• D. Dinevski, M. Radovan, Adult learning and the promise of new technologies. New directions for adult and continuing education, ISSN 1052-2891, no. 138, pp. 61-69, 2013.
• D. Rebolj, K. Menzel, D. Dinevski, A virtual classroom for information technology in construction. Comput. appl. eng. educ.,vol. 16, no 2, pp. 105-114, 2008.
• Dinevski, D.: Development trends in lifelong e-education. V: Geinare, P. F. (ur.). Recent trends in life long education. New York: Nova Science Publishers, cop. 2009, str. 73-100.
• Arh, T., Dinevski, D.: Web 2.0 and open educational resources as a foundation of organisational learning. V: Kern, T. (ur.), Rajkovič, V. (ur.). People and sustainable organization. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, pp. 44-62, 2011.
• D. Dinevski, S. Fošnarič, T. Arh. Open educational resources in e-learning. Organizacija, ISSN 1318-5454, vol. 43, no. 1, pp. 4-8, 2010.

Načini preverjanja znanja:

• Seminarska naloga (50%)
• Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: