MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Družba, narava in okolje

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Tomaž Grušovnik

Cilji:

Cilj predmeta je usposobiti študente za:
- samostojno analizo etičnih aspektov praks, institucij in vrednotenj, povezanih z okoljem in naravo. V ta namen jih seznani z osnovami moralne filozofije (upravičenje, razlaga, napoved in opis; teoretična in praktična etika), in problematizira razmerja med moralnimi normami, pravom, političnim odločanjem in ekonomskim delovanjem v zvezi z okoljem.
- prepoznavanje družbene pomenljivosti znanstvenih spoznanj ter odgovornosti načrtovalcev za posege v naravno, družbeno in kulturno okolje,
- razumevanje družbene, kulturne in etične problematike sodobnih znanosti,
- prevpraševanje vloge znanosti v rizični družbi.

Kompetence študenta z uspešno zaključenim predmetom bodo vključevale razumevanje osnovnih pojmov področja ter sposobnost za:
• kritična obravnava razvojnih pobud,
• sposobnost soočenja dobrih in slabih strani planov, programov, politik,
• razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti med razvojnimi strokovnjaki in varstveniki okolja ,
• razumevanje problematike, povezane z družbeno, kulturno in etično relevantnostjo znanstvenih in tehničnih dosežkov,
• poznavanje povezav med epistemološko, socialno in etično problematike sodobnih znanosti,
• sposobnost za sistemsko razumevanje dinamičnih procesov v naravi in družbi,
• poznavanje razmerij med civilno družbo, znanostjo in tehniko.

Vsebina:

Predmet bo po uvodnem delu, posvečenem pridobivanju osnovnih konceptov in znanj s področja etike in moralne argumentacije, (vprašanje intrinzične/instrumentalne vrednosti; različne etiške paradigme: utilitarizem/konsekvencializem; deontologija/etika pravic; etika vrlin) razčlenjeval posamezne problemske sklope okoljske etike:
- vprašanje šibke etike živali (človekova moralna odgovornost do živali);
- vprašanje močne etike živali (živali kot morali akterji – izvori etike);
- Aldo Leopold in 'deželska etika'
- Arne Naess in 'globoka ekologija'
- Murray Bookchin in socialna ekologija;
- ekofeminizem;
- okoljska etika, ekonomija in ekologija;
- odgovornost korporacij;
- analiza stroškov in koristi;
- medgeneracijska pravičnost;
- vprašanja trajnostnega razvoja.

Predmet bo podal osnovna znanja o medsebojnim prežemanjem znanosti in družbe, z etično in okoljsko problematiko znanosti. Glavne teme bodo:
• družbeni značaj znanstvenega znanja.
• znanost kot norma racionalnosti, kot produktivna sila, kot družbeni kapital
• kritična razmerja med znanostjo/tehniko, demokracijo in civilno družbo
• okoljska tveganja, znanost in družba
• etične dileme razvoja znanosti in tehnike v kontekstu trajnostnega razvoja

Posamezni problemski sklopi bodo po uvodni razlagi obravnavani skozi analizo izbranih besedil.

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

Beck, Ulrich (1992): Risk Society. Towards a New Modernity. Sage, London.

Cavalieri, Paola (2006): Živalsko vprašanje. Krtina, Ljubljana.

Furlan Štante, Nadja (2015): V iskanju boginje. Annales, Koper.

Kuhn, Thomas (1998): Struktura znanstvenih revolucij. Krtina, Ljubljana.

Leopold, Aldo (2010) Deželska etika (prev. Tomaž Grušovnik). FNM, let. 17, št. 3–4, 74–85.

Mlinar, Anton (2014): Okoljska etika in trajnostni razvoj. Annales, Koper.

Naess, Arne (2011): Samouresničitev: ekološki pristop k biti-v-svetu (prev. Tomaž Grušovnik). FNM, let. 18, št. 3–4, 94–97.

Singer, Peter (2008): Praktična etika. Krtina, Ljubljana.

Pestre, Dominique (2015): Proti znanosti: politike in znanja sodobnih družb. Krtina, Ljubljana.

Rifkin, Jeremy (2001): Stoletje biotehnologije (Krtina).

Izbrane reference nosilca:

GRUŠOVNIK, Tomaž. Okoljsko zanikanje : usoda Stockmannovega odkritja. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, 2013, letn. 40 [i. e. 41], št. 251, str. 168-174, 224-225, 233. [COBISS.SI-ID 269187328]

GRUŠOVNIK, Tomaž. Environmental denial : why we fail to change our environmentally damaging practices. Synthesis philosophica, ISSN 0352-7875. International ed., 2012, vol. 27, fasc. 1, str. 91-106. [COBISS.SI-ID 2358227]

GRUŠOVNIK, Tomaž. Odtenki zelene : humanistične perspektive okoljske problematike, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011. 85 str. ISBN 978-961-6732-26-0. [COBISS.SI-ID 258132480]

GRUŠOVNIK, Tomaž. Educational tourism and environmental ethics : a framework for experimental environmental education. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2010, letn. 20, št. 1, str. 169-176. [COBISS.SI-ID 1824211]

GRUŠOVNIK, Tomaž. Tourism as a vehicle of sustainability. Academica turistica, ISSN 1855-3303, 2010, year 3, no. 1/2, str. 26-37. [COBISS.SI-ID 1929683]

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50 %)
Ustni zagovor seminarske naloge (50 %)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: