MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Osnove ekologije in ekotoksikologije

Programi:

Ekotehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Janez Ščančar

Cilji:

Namen predmeta je podati splošen uvod v ekologijo in ekotoksikologijo za študente z ne biološko osnovno izobrazbo. Cilj predmeta je pridobiti širše razumevanje ekosistema in naloge ekotoksikologije. V prvem delu bo študent spoznal osnovne nivoje biološke hierarhije s poudarkom na ekosistemu. V drugem delu pa se bo seznanil z najpogostejšimi kemikalijami, produkti nanotehnologij in radioaktivnimi snovmi, ki obremenjujejo okolje. Spoznal bo poti njihovega vnosa v okolje in nato v organizme. Pridobil bo osnovno znanje o mehanizmih toksičnega delovanja različnih tipov ksenobiotikov, spoznal bo osnove toksikokinetike, biotransformacije in odnosa med odmerkom in učinkom na različnih tipih organizmov (baktrije, glive, rastline, živali in človeka). Spoznal bo vlogo biosenzorjev, biomarkerjev in bioindikatorjev pri ugotavljanju stanja onesnaženosti okolja v kopenskih in vodnih ekosistemih. Študent se bo srečal tudi z osnovami najpogosteje uporabljenih in vivo in in vitro testov strupenosti v ekotoksikologiji, z načini vrednotenja rezultatov in praktično izvedbo posameznih testov. Pridobil bo osnovna znanja o oceni tveganja za okolje.

Vsebina:

Osnove ekologije:
• Nivoji biološke organizacije s poudarkom na organizmih, populacijah, združbah in ekosistemu
• Različni tipi organizmov: bakterije, glive, rastline in živali in njhova vloga v ekosistemu
• Tipi ekosistemov in njihove značilnosti

Osnove ekotoksikologije:
• Glavne skupine kemikalij, radioaktivnih snovi in produktov nanotehnologij, ki onesnažujejo okolje
• Biosenzorji
• Biomarkerji
• Bioindikatorji
• Testiranje struprnosti; in vivo, in vitro in mezokozem testi strupenosti
• Ocena tveganja
• Kvaliteta okoljskih podatkov
• Osnove ocene tveganja za okolje

Temeljna literatura in viri:

M.H. Yu Environmental Toxicology, CRC Press 2004
Timbrell J. A. Principles of Biomedical Toxicology, Taylor&Francis, 2003
C.H. Walker; S.P. Hopkin; R.M. Sibly; D.B. Peakall Principles of Ecotoxicology, Taylor&Francis 2nd edition, 2001

Izbrane reference nosilca:

ŠČANČAR, Janez, ZULIANI, Tea, TURK, Tom, MILAČIČ, Radmila. Organotin compounds and selected metals in the marine environment of Northern Adriatic sea. Environ. monit. assess., 2007, vol. 127, str. 271-282.
MURKO, Simona, MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez. Speciation of Al in human serum by convective-interaction media fast-monolithic chromatography with inductively coupled plasma mass spectrometric detection. J. inorg. biochem.. [Print ed.], 2007, issue 9, vol. 101, str. 1234-1241.
DROBNE, Damjana. Terrestrial isopods - a good choise for toxicity testing of pollutants in the terrestrial environment. Environ. toxicol. chem., 1997, let. 16, št. 6, str. 1159-1164.DROBNE, Damjana, DROBNE, Samo. Application of computer microscopy for histopathology in isopod toxicity studies : chapter 7. V: OSTRANDER, Gary Kent (ur.). Techniques in aquatic toxicology. Vol. 2. Boca Raton: Taylor & Francis, 2005, str. 137-146.
VOGEL-MIKUŠ, Katarina, DROBNE, Damjana, REGVAR, Marjana. Zn, Cd and Pb accumulation and arbuscular mycorrhizal colonization of pennycress Thlaspi praecox Wulf. (Brassicaceae) from the vicinity of a lead mine and smelter in Slovenia. Environ. pollut. (1987). [Print ed.], 2005, letn. 133, str. 233-242.
KOSTANJŠEK, Rok, LAPANJE, Aleš, DROBNE, Damjana, PEROVIĆ, Svetlana, PEROVIĆ, A., ZIDAR, Primož, ŠTRUS, Jasna, HOLLERT, H., KARAMAN, Gordan S. Bacterial community structure analyses to assess pollution of water and sediments in the lake Shkodra/Skadar, Balkan Peninsula. Environ. sci. pollut. res. int., 2005, letn. 12, št. 6, str. 361-368.
NOLDE, Nataša, DROBNE, Damjana, HORVAT, Milena, JEREB, Vesna. Reduction and methylation of mercury in the terrestrial isopod Porcellio scaber (Crustacea) and its environment. Environ. toxicol. chem., 2005, vol. 24, str. 1697-1704.
JEMEC, Anita, DROBNE, Damjana, TIŠLER, Tatjana, TREBŠE, Polonca, ROŠ, Milenko, SEPČIĆ, Kristina. The applicability of acetylcholinesterase and glutathione S-transferase in Daphnia magna toxicity test. Comp. biochem. physiol., Toxicol. pharmacol., 2007, letn. 144, str. 303-309.
RAZINGER, Jaka, DERMASTIA, Marina, DRINOVEC, Luka, DROBNE, Damjana, ZRIMEC, Alexis, DOLENC KOCE, Jasna. Antioxidative responses of Duckweed (Lemna minor L:) to short-term copper exposure. Environ. sci. pollut. res. int., 2007, letn. 14, št. 3, str. 194-201.
LAPANJE, Aleš, RUPNIK, Maja, DROBNE, Damjana. Gut bacterial community structure (Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea) as a measure of community level response to long-term and short-term metal pollution. Environ. toxicol. chem., 2007, vol. 26, no. 4, str. 755-763.

Načini preverjanja znanja:

Pisni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svoj raziskovalni projekt pred komisijo, ki jo sestavljata nosilec predmeta ter mentor kandidata (100%)

Obveznosti študentov:

• eksperimentalno delo
• seminar

Zunanje povezave: