MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Radioekologija

Programi:

Ekotehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Peter Stegnar
prof. dr. Borut Smodiš

Cilji:

Poglobiti znanje in razumevanje podiplomcev o osnovah radioekeologije, kot so razporeditev in prenos radionuklidov v različnih ekosistemih, o vplivu ionizirajočih sevanj na ekosisteme ter ravnanju v primeru radioloških nesreč. Vpeljati študente v izbrane tehnike in metode čiščenja za zmanjšanje oziroma odstranitev radioaktivnih onesnaževalcev iz okolja, kjer bo poudarek na tipičnih naravnih in umetnih radioaktivnih onesnaževalcih, ki nastajajo pri proizvodnji električne energije oziroma se bodo pojavljali kot morebitni onesnaževalci okolja iz odlagališč radioaktivnih odpadkov.

Vsebina:

Predmet obsega:
· Osnove radioekologije – vloga radioaktivnih snovi v ekosistemih – kot podlage za delo študentov na konkretnih projektih.
· Seznanitev študentov z izbrani tehnikami čiščenja radioaktivnih onesnaževalcev iz potencialno onesnaženega okolja, kot so jedrski objekti in tehnološko spremenjeni viri sevanja v okolju.
· Pridobitev znanja o ravnanju z radioaktivnimi snovmi v primeru nenadzorovanih izpustov v okolje ter v primeru jedrskih in sevalnih nesreč.
· Vpeljava podiplomcev v uporabo metod in tehnik, primernih za konkretne podiplomske projekte.

Temeljna literatura in viri:

• Van der Stricht, Etienne, R. Kirchman (eds.). Radioecology: radioactivity & ecosystems. Liege: Fortemps (2001), 603 p., ISBN 2-9600316-0-1

• K. Lokan, P. Stegnar. Radiological conditions at Bikini Atoll: prospects for resettlement. Vienna: International Atomic Energy Agency (1998), 67 p., ISBN 92-0-100398-6 (Radiological assessment reports series, 1020-6566)

• A. J. González et al. Radiological conditions at the Semipalatinsk test site, Kazakhstan: preliminary assessment and recommendations for further study. Vienna: International Atomic Energy Agency (1998), 43 p., ISBN 92-0-104098-9 International basic safety standards for protection against ionizing radiation and for the safety of radiation Sources. Vienna: IAEA (1996), 353 p., ISBN 92-0-104295-7, (Safety series. Safety standards; 115)

Izbrane reference nosilca:

FALNOGA, Ingrid, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, STEGNAR, Peter. The influence of long-term mercury exposure on selenium availability in tissues: an evaluatin of data. Biometals, 2006, vol. 19, str. 283-294.

BAHTIJARI, Meleq, VAUPOTIČ, Janja, GREGORIČ, Asta, STEGNAR, Peter, KOBAL, Ivan. Exposure to radon in the Gadime cave, Kosovo. J. environ. radioact.. [Print ed.], 2008, vol. 99, no. 2, str. 343-348.

FALNOGA, Ingrid, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, HORVAT, Milena, STEGNAR, Peter. Mercury, selenium and cadmium in human autopsy samples from Idrija residents and mercury mine workers. Environ. res. (N. Y.), 2000, vol. 84, str. 211-218

BAHTIJARI, Meleq, STEGNAR, Peter, SHEMSIDINI, Zahadin, AJAZAJ, H., HALIMI, Y., VAUPOTIČ, Janja, KOBAL, Ivan. Seasonal variation of indoor air radon concentration in schools in Kosovo. Radiat. meas.. [Print ed.], 2007, vol. 42, str. 286-289.

BAHTIJARI, Meleq, VAUPOTIČ, Janja, GREGORIČ, Asta, STEGNAR, Peter, KOBAL, Ivan. Exposure to radon dwellings in the Sharri community, Kosovo. Radiat. prot. dosim., 2008, vol. 130, no. 2, str. 244-248.

Načini preverjanja znanja:

Ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svoj raziskovalni projekt pred komisijo, ki jo sestavljata nosilec predmeta ter mentor podiplomca. K predstavitvi so vabljeni vsi sodelavci pri predmetu in v projektu (100%)

Obveznosti študentov:

Predstavitev in uspešen ustni zagovor.

Zunanje povezave: