MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Masovno pojavljanje strupenega fitoplanktona v okolju*

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Bojan Sedmak

Cilji:

Razumevanje okoljskih problemov, negativnih vplivov onesnaževanja, negativni h vplivovpri nepremišljenih posegih v okolje in odzivanje organizmov na hitre spremembe v okolju. Poznavanje metod v ekotoksikologiji, toksinologiji terenskega in laboratorijskega dela.

Vsebina:

Vsebinsko je predmet razčlenjen na več tematik s področja masovnega pojavljanja strupenih organizmov:
- Ekološki dejavniki;
- Toksini in njihova biološka aktivnost;
- Nevrotoksini;
- Nevrotoksične aminokisline;
- Alkaloidi;
- Linearni in ciklični peptidi;
- Endotoksini;
- Ekotoksikologija;
- HAB – Škodljiva cvetenja alg;
- CyanoHAB – škodljiva cvetnja cianobakterij;
- Monitoring in zakonodaja.

Temeljna literatura in viri:

Chorus I., Bartram J (eds.): Toxic cyanobacteria in water. A guide to their public health consequences, monitoring and management. WHO, Spon Press, New York, 1999.

Botana L.M.: Seafood and freshwater toxins. Pharmacology, physiology and detection, Taylor and Francis, 2005.

Gilbert J., Senyuva H.,Z: Bioactive compounds in food. Blachwell Pub.Ltd., UK, 2008

Sedmak B.: Cianobakterije in njihovi toksini. Kdo so, kje jih najdemo in kako delujejo? NIB, Ljubljana, 2011.

Sedmak B et al.: The biological role of cyclic hepatotoxic and non-hepatotoxic cyanopeptides and its ecological consequences. In: Ecotoxicology Research Developments, Ed.:Santos EB, Nova Science Pub., New York, 2009.

Coastal and Estuarine Studies. Eutrophication in coastal marine ecosystems. Eds.: Jorgensen BB and Richardson K, American Geophysical Union, Washington, DC, 1996.

Premazzi G., Volterra L.: Microphyte toxins. A manula for toxin detection, environmental monitoring and therapies to counteract intoxications. Commission of European Communities, Luxembourg, 1993.

Review articles on selected topics.

Izbrane reference nosilca:

SEDMAK, Bojan, CARMELI, Shmuel, ELERŠEK, Tina. " Non-toxic" cyclic peptides induce lysis of cyanobacteria-an effective cell population density control mechanism in cyanobacterial blooms. Microb. ecol., 2008, issue 2, vol. 56, str. 201-209. http://dx.doi.org/10.1007/s00248-007-9336-9, doi: doi:10.1007/s00248-007-9336-9. [COBISS.SI-ID 1798479], [JCR]
SEDMAK, Bojan, ELERŠEK, Tina, GRACH-POGREBINSKY, Olga, CARMELI, Shmuel, SEVER, Nataša, LAH TURNŠEK, Tamara. Ecotoxicologically relevant cyclic peptides from cyanobacterial bloom (Planktothrix rubecens) - a threat to human and environmental health = Ekotoksikološko pomembni ciklični peptidi iz cianobakterijskega cveta (Planktothrix rubescens) - grožnja človeškemu in okoljskemu zdravju. Radiol. oncol. (Ljubl.), 2008, vol. 42, no 2, str. 102-113, doi: 10.2478/v10019-088-0001-9. [COBISS.SI-ID 1861199], [JCR]
SEDMAK, Bojan, CARMELI, Shmuel, POMPE NOVAK, Maruša, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, GRACH-POGREBINSKY, Olga, ELERŠEK, Tina, ŽUŽEK, Monika C., BUBIK, Anja, FRANGEŽ, Robert. Cyanobacterial cytoskeleton immunostaining: the detection of cyanobacterial cell lysis induced by planktopeptin BL1125. J. plankton res., 2009, vol. 31, no. 11, str. 1321-1330. http://dx.doi.org/10.1093/plankt/fbp076, doi: 10.1093/plankt/fbp076. [COBISS.SI-ID 2070607], [JCR]

Načini preverjanja znanja:

Ustni izpit (60 %)
Predstavitev in zagovor seminarja (40 %)

Obveznosti študentov:

Prisotnost na predavanjih in sodelovanje pri konzultacijah ter priprava na zagovor seminarja.

Zunanje povezave: